Szanowni Państwo,

informuję, że 20.03.18. o godzinie 11. 30 w sali 201 odbędzie się obowiązkowe zebranie studentów II roku studiów licencjackich filologii rosyjskiej, czeskiej, serbskiej i chorwackiej . Zebranie dotyczyć będzie szczegółów związanych z realizacją obowiązkowych praktyk zawodowych. Jednocześnie przypominam, że studenci kierunku Ukrainistyka z Anglistyką nie mają w swoim programie studiów obowiązku odbycia praktyk zawodowych, jednak mogą je zrobić nadprogramowo, w związku z czym również zapraszam na spotkanie studentów tego kierunku, zainteresowanych odbyciem takiej praktyki.

dr Kamila Woźniak
Koordynator ds. praktyk zawodowych

W dniu 29 marca 2018 r. (czwartek)

zostały ogłoszone godziny dziekańskie

od godz. 13:00.

Od tej godziny nie ma zajęć i konsultacji.

☼ ☼ ☼

 PRZERWA ŚWIĄTECZNA

30 marca 2018 r. (piątek) - 3 kwietnia 2018 r. (wtorek)

W tych dniach nie ma zajęć i konsultacji.

 ☼ ☼ ☼

 W dniu 4 kwietnia 2018 r. (środa)

zostaną przeprowadzone zajęcia i konsultacje czwartkowe.

Zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych przez DXC.technology dla studentów Wydziału Filologicznego.

Plakat

dr. hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Przedmiot ogólnowydziałowy Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera  obowiązuje studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia pierwszego i drugiego roku filologii czeskiej, filologii rosyjskiej, filologii serbskiej i chorwackiej, filologii ukraińskiej.

Dla studentów I. roku zajęcia odbędą się
2 marca 2018 r., od godz. 14.00 do 19.15
9 marca 2018 r., od godz. 14.00 do 19.15
GRUPA 2
Budynek D, WPAiE sala 3D     
                        
Dla studentów II. roku zajęcia odbędą się                 
16 marca 2018 r., od godz. 14.00 do 19.15
23 marca 2018 r., od godz. 14.00 do 19.15
GRUPA 2   
Budynek D, WPAiE sala 3D                                              

ZALICZENIE w pierwszym terminie (WPAiE s. 3D) odbędzie się 6 kwietnia w następującej kolejności:
Studia drugiego stopnia stacjonarne pierwszego roku
GRUPA 2.   godzina 9:00-9:45
 
Studia drugiego stopnia stacjonarne drugiego roku
GRUPA 2.   godzina 11:30-12:15

dr. hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo,

Od nowego semestru obowiązują zmiany w zasadach studiowania według indywidualnej organizacji studiów (IOS) (dopuszczalne są maksymalnie 3 przedmioty w semestrze, wymagana jest konieczność przygotowania przez Studenta i wypełnionego w całości (!) podania pobranego ze strony www Wydz. Filologicznego). Przypominam, że podania złożone po upływie dwóch tygodni semestru letniego nie będą rozpatrywane (podania wg starego wzoru nie będą honorowane przez dziekanat!)

Z wyrazami szacunku
dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo, bardzo proszę o sprawdzenie w systemie USOS punktacji wszystkich odbywanych zajęć (obowiązkowych dla danego semestru oraz wybranych) i porównanie ich z punktacją widniejącą w programie studiów na dany rok oraz punktacją z oferty zajęć opcyjnych ( patrz: zakłada na stronie internetowej IFS Studia). W sprawie niezgodności w zapisie punktacji oraz wątpliwości w tej sprawie proszę zwracać się do dyrektora ds. dydaktycznych IFS.

 

Przypominam, że suma punktów niezbędnych do zaliczenia semestru wynosi 30 ECTS. Zgodnie z regulaminem osoby posiadające deficyt z poprzednich semestrów powinny uzupełnić niedobór punktów ECTS w możliwie najbliższym czasie.

 

Uwaga: Studenci ostatniego etapu studiów (sem. VI studiów I stopnia i IV studiów II stopnia) mogą zaliczać brakujące przedmioty (nie więcej niż dwa) w trybie eksternistycznym. Wzór podania znajduje się na stronie internetowej IFS (Studia-Wzory podań).

dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych IFS

 Przypominam studentom IFS o terminowym uiszczaniu opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wszystkich pozostałych opłat za świadczone usługi edukacyjne. W przypadku nieuiszczenia opłaty/raty w obowiązującym terminie w najbliższym czasie naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienia. W przypadku uporczywego nieuiszczania w obowiązującym terminie opłat/rat student/doktorant może być skreślony z listy studentów/doktorantów.

 Rezygnacja ze studiów nie zwalnia z zaległych opłat, za które również będą naliczane ustawowe odsetki!

 Pełny tekst zawierający informacje dotyczące zasad opłat za świadczone usługi edukacyjne w UWr, w tym nieprzekraczalnych terminów, znajdziecie Państwo w załączniku.

 Opłaty za studia

 Z wyrazami szacunku

Dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych IFS

Wydział Filologiczny