Uroczysta immatrykulacja wraz z wykładem inauguracyjnym
dla studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr odbędzie się 27 września 2017 r. w Oratorium
Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego w godz. 12:00 - 13:15 (filologia rosyjska, filologia czeska, filologia serbska i chorwacka, ukrainistyka z anglistyką, studia środkowo-wschodnioeuropejskie).

Alternatywny Przewodnik Dyplomanta

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr

zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo,

tradycyjnie przystępujemy do procesu ewaluacji zajęć po semestrze letnim r. akad. 2016/2017.  Przypominam, że udział w ewaluacji procesu dydaktycznego jest obowiązkiem każdego Studenta wpisanym w Regulamin studiów w UWr (&5, pkt.9).   

Proszę też pamiętać, że wypełniona ankieta jest „głosem” Studenta, który może realnie wpływać na podniesienie jakości kształcenia w IFS. Jest platformą opinii pozytywnych i krytycznych dotyczących nie tylko zajęć, ale i pracy sekretariatu dydaktycznego, biblioteki czy dziekanatu. Wypełniając ankietę, można zabrać głos nt. nurtującego problemu dydaktyczno-organizacyjnego w IFS, wyrazić podziękowania, prośby, oczekiwania, niezadowolenie czy też obawy.

O szczegółach wypełniania ankiet informuje list prodziekana Wydziału Filologicznego dr hab. Igora Borkowskiego. Zachęcam do jego lektury!

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniem

Szczegóły

dr Sylwia Wójtowicz

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr otrzymał w Winnicy na Ukrainie tytuł doktora honoris causa Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa. Wręczenie zaszczytnego dyplomu odbyło się 26 maja 2017 roku na uroczystości poświęconej 80-leciu uniwersytetu, który jesienią 2014 roku z powodu wojny w Donbasie przeniósł się z Doniecka na gościnne Podole, gdzie kontynuuje działalność naukową i dydaktyczną.Nadanie profesorowi Sarnowskiemu 25. w historii uczelni doktoratu honorowego jest wyrazem uznania Jego zasług dla rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Donieckiego.

Więcej

dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak

Szanowni Państwo, bardzo proszę o sprawdzenie w systemie USOS punktacji wszystkich odbywanych zajęć (obowiązkowych dla danego semestru oraz wybranych) i porównanie ich z punktacją widniejącą w programie studiów na dany rok oraz punktacją z oferty zajęć opcyjnych ( patrz: zakłada na stronie internetowej IFS Studia). W sprawie niezgodności w zapisie punktacji oraz wątpliwości w tej sprawie proszę zwracać się do dyrektora ds. dydaktycznych IFS.

 

Przypominam, że suma punktów niezbędnych do zaliczenia semestru wynosi 30 ECTS. Zgodnie z regulaminem osoby posiadające deficyt z poprzednich semestrów powinny uzupełnić niedobór punktów ECTS w możliwie najbliższym czasie.

 

Uwaga: Studenci ostatniego etapu studiów (sem. VI studiów I stopnia i IV studiów II stopnia) mogą zaliczać brakujące przedmioty (nie więcej niż dwa) w trybie eksternistycznym. Wzór podania znajduje się na stronie internetowej IFS (Studia-Wzory podań).

dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych IFS

 Przypominam studentom IFS o terminowym uiszczaniu opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wszystkich pozostałych opłat za świadczone usługi edukacyjne. W przypadku nieuiszczenia opłaty/raty w obowiązującym terminie w najbliższym czasie naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienia. W przypadku uporczywego nieuiszczania w obowiązującym terminie opłat/rat student/doktorant może być skreślony z listy studentów/doktorantów.

 Rezygnacja ze studiów nie zwalnia z zaległych opłat, za które również będą naliczane ustawowe odsetki!

 Pełny tekst zawierający informacje dotyczące zasad opłat za świadczone usługi edukacyjne w UWr, w tym nieprzekraczalnych terminów, znajdziecie Państwo w załączniku.

 Opłaty za studia

 Z wyrazami szacunku

Dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych IFS

Wydział Filologiczny