Szanowni Państwo, od godziny 13.00 dnia 20.02.2016r. (poniedziałek) uruchomiona została ponownie możliwość rejestracji na zajęcia, które w wyniku wcześniejszych  problemów technicznych mogły być niedostępne. Termin rejestracji na wszystkie zajęcia został wydłużony.

 

Przypominam, że studenci IFS, którzy z powodu limitów nie zdołali zapisać się na wybrane zajęcia opcyjne, mogą korzystać z innych zajęć, które widnieją w ofercie ogólnej (zob, załącznik).

W sytuacji  ewentualnych problemów z zapisami elektronicznymi studenci mogą się zwracać do p.Informatyka.

Oferta Ogólna

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr Sylwia Wójtowicz

Szanowni Państwo, zimowa sesja poprawkowa kończy się 21.02.2017 (wtorek)

W sytuacjach uzasadnionych student może ubiegać się o przedłużenie sesji wyłącznie do 28.02.2017.

Stosowne podanie powinno być adresowane do prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Filologicznego i zaopiniowane wcześniej przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych.

Wzór podania znajduje się na stronie internetowej IFS w zakładce Studia

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr Sylwia Wójtowicz

Szanowni Państwo, w związku z likwidacją grup na I roku fil. ros. (studia I stopnia) uruchomione zostały nowe grupy, na które studenci powinni zapisać się od nowa.

Uruchomione zostały:

- 4 grupy ćwiczeń (limit górny na PNJR – 20 os., limit górny na pozostałych ćw. - 25)

- 3 grupy konwersatoriów (limit górny- 27)

Zapisując się do grup, proszę mieć na uwadze harmonogram tygodniowy zajęć oraz podział na grupy na pozostałych zajęciach.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr Sylwia Wójtowicz

REKRUTACJA STUDENTÓW IFS NA STYPENDIUM ERASMUS+ 2017/2018

 ETAPY REKRUTACJI

do 24 lutego 2017 r. – złożenie dokumentów kandydata u koordynatora instytutowego;

28 lutego 2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji na spotkaniu z koordynatorami;

28 lutego 2017 r. – przyznanie przez koordynatora miejsca wyjazdu w systemie USOS;

do 1 marca 2017 r. – akceptacja przez kandydata w systemie USOS przyznanego wyjazdu oraz uzupełnienie brakujących danych;

do 3 marca 2017 r. – przekazanie  do BWM protokołów z rekrutacji wraz z listą kandydatów;

1 marca - 10 marca 2017 r. - założenie indywidualnego konta na stronie www.international.uni.wroc.pl w celu przygotowania formularza zgłoszeniowego;

do 17 marca 2017 r. – złożenie w Biurze Współpracy Międzynarodowej formularza zgłoszeniowego z podpisem koordynatora instytutowego. 

 

dr Joanna Kula, dr Lenka Ptak

 Przypominam studentom IFS o terminowym uiszczaniu opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wszystkich pozostałych opłat za świadczone usługi edukacyjne. W przypadku nieuiszczenia opłaty/raty w obowiązującym terminie w najbliższym czasie naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienia. W przypadku uporczywego nieuiszczania w obowiązującym terminie opłat/rat student/doktorant może być skreślony z listy studentów/doktorantów.

 Rezygnacja ze studiów nie zwalnia z zaległych opłat, za które również będą naliczane ustawowe odsetki!

 Pełny tekst zawierający informacje dotyczące zasad opłat za świadczone usługi edukacyjne w UWr, w tym nieprzekraczalnych terminów, znajdziecie Państwo w załączniku.

 Opłaty za studia

 Z wyrazami szacunku

Dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych IFS

W sprawach podpięć do przedmiotów  proszę zgłaszać się do Informatyka w sali 403

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że podczas zbliżającej się sesji będą Państwo mogli wypełnić ankiety ewaluacyjne

dotyczące zajęć, w których uczestniczyli Państwo w tym semestrze. Ankiety zostaną udostępnione w systemie

USOS na Państwa indywidualnych kontach.

Ankietę dla każdych zajęć można wypełnić, jeśli byli Państwo na dany przedmiot wpisani i podpięci do grupy

zajęć (różnych typów). Dla każdego przedmiotu generowana jest w systemie USOSweb osobna ankieta,

wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko prowadzącego. Ankieta jest anonimowa, Regulamin studiów

wyraźnie wskazuje, że dokonywanie oceny zajęć jest jednym z obowiązków Studenta. Wypełnienie ankiety nie

wiąże się w żaden sposób z zaliczeniem przedmiotu.

Wypełnienie ankiety dla każdego przedmiotu zajmuje kilka (trzy do pięciu) minut. By uruchomić ankietę, należy

po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“, otworzyć

ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w

Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Bardzo proszę, by użyć także dolnego okna, w którym

można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć lub podzielić się

innymi uwagami, które dotyczą prowadzenia przedmiotu. Zakończenie wypełniania ankiety następuje w

momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna.

Ankiety będą dostępne w dniach 4 lutego – 22 lutego 2017 r., czyli po zakończeniu zajęć dydaktycznych

podczas sesji egzaminacyjnej i kilka dni po jej zakończeniu. Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej

obróbce danych (po 1 marca) na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do

ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także widoczne (w formie zbiorczej, anonimowej) na

kontach odpowiednich Prowadzących zajęcia. Do wyników będzie mieć także dostęp zastępca dyrektora ds.

dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych)

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.

Bardzo proszę o potraktowanie badania ankietowego jako ważnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by

mogli Państwo brać udział w zajęciach na wysokim poziomie, studiować dobrze, w pozytywnej atmosferze i

z satysfakcjonującymi efektami.

Gdyby mieli Państwo uwagi dotyczące procedury lub formy ankiet – zachęcam do korespondencji

(igor.borkowski@uwr.edu.pl).

Wyniki ankiet posłużą do kształtowania obsady zajęć, modyfikowania programów studiów oraz stopniowego

rozwiązywania ujawniających się problemów w zakresie prowadzenia zajęć. Od Państwa aktywności i

zaangażowania zależy, czy wyniki ankietyzacji będą dla nas wszystkich użyteczne. Jednocześnie przypominam,

że Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim udział w badaniach ewaluacyjnych wskazuje jako

obowiązek każdego z Państwa.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

dr hab. Igor Borkowski prof. UWr

prodziekan Wydziału Filologicznego

ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia

Wrocław, 30 stycznia 2017 r

Informacja dla obecnego III roku studiów licencjackich (wszystkich kierunków)

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o niezwłoczne zgłoszenie mi, kto z Państwa nie może zaliczyć praktyki zawodowej w tym semestrze i pragnie przenieść wpis na kolejny semestr.

Na tę informację czekam pod adresem e-mail:kamila.wozniak@uwr.edu.pl

 

dr Kamila Woźniak

Koordynator ds. praktyk zawodowych

Informujemy o obowiązkowym szkoleniu wstępnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które prowadzone jest w trybie nauczania na odległość dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich  doktoranckich).

Szczegółowe informacje w załącznikach:

ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2016.17
UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2016.17

Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera

Informacje dla Uczestników zajęć: studentów trzeciego semestru studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków i specjalności stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2016/2017

Szanowni Państwo,
w programie Państwa studiów w rozpoczynającym się właśnie semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (czyli trzecim semestrze studiów drugiego stopnia) znajduje się przedmiot „Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera”.  Obejmuje on odpowiednio: 15 godzin na studiach stacjonarnych oraz 9 godzin na studiach niestacjonarnych, jego zaliczenie wiąże się z uzyskaniem 1 punktu ECTS. Przedmiot jest obowiązkowy, jego zrealizowanie jest jednym z warunków koniecznych do terminowego ukończenia studiów. Powtarzanie niezaliczonego przedmiotu będzie możliwe dopiero w kolejnym semestrze zimowym następnego roku akademickiego.
więcej...

Kiliam Kaimer
Koordynator Wydziałowy ds. "Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera"

Wydział Filologiczny