Interdyscyplinarna Pracownia Studiów nad Posttotalitaryzmami
Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytet Wrocławski


Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia (http://mpwr.wuwr.pl/) to recenzowany rocznik naukowy wydawany przy Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami w IFS UWr, który jest skierowany do literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków, politologów, antropologów, jak też socjologów kultury i literatury, zainteresowanych badaniami nad posttotalitaryzmami w horyzoncie postkolonialnym w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Zakres tematyczny czasopisma wyznacza szerokie spektrum problematyki, opisującej, w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, z jednej strony, negatywne skutki istnienia totalitaryzmów i trwałości ich traumatogennego dziedzictwa, a z drugiej strony – pozytywne efekty zerwania z totalitarną przeszłością, dążenia do jej przezwyciężenia i próby uczynienia refleksyjnego nad nią namysłu.

Redakcja czasopisma, oprócz oryginalnych, wcześniej niedrukowanych tekstów analityczno-syntetycznych, zaprasza do publikowania na łamach „MPWr“ recenzji, omówień i przeglądów oraz sprawozdań i informacji dotyczących istotnych wydarzeń naukowych - tak krajowych, jak i zagranicznych - z zakresu studiów posttotalitarnych i postkolonialnych.

Abstrakty artykułów znajdują się w następujących bazach naukowych: Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).


Wersja podstawowa czasopisma: drukowana
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISNN: 2553-8546
Format: B5


Ostatni numer: http://mpwr.wuwr.pl/category/4-2016-pokolenie-transformacja-tozsamosc-gardzienickie-czytania-teatroznawcze-i-nie-tylko-468

KOMITET HONOROWY / HONORARY COMMITTEE
Wiktor Kołesnyk (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
Lubomir Machala (Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec, Czechy)
Włodzimierz Mokry (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
Marko Pavlyshyn (Monash University, Melbourne, Australia)
Serhii Plokhii (Harvard University, Cambridge, MA, USA)

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COMMITTEE
Bogusław Bakuła (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Tamara Hundorowa (NANU w Kijowie, Ukraina)
Ihor Iliuszyn (Kijowski Uniwersytet Slawistyczny, Ukraina)
Natalia Jakowenko (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
Marija Litowskaja (Uralski Uniwersytet w Jekaterynburgu, Rosja)
Michal Vašečka (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy)
Łarysa Masenko (Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów, Ukraina)
Grzegorz Motyka (PAN, Warszawa, Polska)
Magdalena Koch (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Myroslav Shkandrij (University of Manitoba, Edmonton, Kanada)
George Tarkhan-Mouravi (Institute for Policy Studies, Tbilisi, Gruzja)

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD
Petr Bílek (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
Vitaly A. Chernetsky (Miami University, Oxford, OH, USA)
Aleksandra Hrycak (Reed College, Portland, OR, USA)
Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Juraj Marušiak (Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja)
Jewgienj Paszczenko (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Jarosław Poliszczuk (Uniwersytet im. B. Hrinczenki, Kijów, Ukraina)
Anna Skotnicka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
Ałła Tatarenko (Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina)
Natalia Teres (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Redaktor Naczelna / Editor-in-Chief
Agnieszka Matusiak

Zespół Redakcyjny / Editorial Staff
Dorota Żygadło-Czopnik
Tadeusz Klimowicz
Dorota Kołodziejczyk
Larysa Leszczenko
Mateusz Świetlicki

Sekretarze / Editorial Assistants
Przemysław Jóźwikiewicz
Anna Ursulenko

Redaktor Tematyczny
Ołeksandr Pronkewycz

Redaktorzy językowi:
Olga Barabasz-Rewak, Tara Horgan, Richard Změlík

RECENZENCI / REVIEWERS

 1. Anastasia Ulanowicz (University of Florida, Gainesville, USA)
 2. Annus Epp (Ohio State University, Columbus, Ohio, USA)
 3. Bakuła Bogusław (UAM, Poznań, Polska)
 4. Baluk Walenty (UMCS, Lublin, Polska)
 5. Białas Zbigniew (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
 6. Bošković Dragan (Uniwersytet w Kragujewcu, Serbia)
 7. Car Anna (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 8. Dmytro Drozdovskyi (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów)
 9. Ewa Kraskowska (UAM, Poznań, Polska)
 10. Farred Grant (Cornell University, Ithaca, NY, USA)
 11. Fałowski Adam (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 12. Ferens Dominik (Uniwersytet Wrocławski)
 13. Grzęda Ewa (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 14. Horban’ Tetiana (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
 15. Hrebeniuk Tetiana (Uniwersytet w Zaporożu, Ukraina)
 16. Jakowenko Natalia (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
 17. Jessica Zychowicz (University of Toronto, Canada)
 18. Juffer Jane A. (Cornell University, Ithaca, NY, USA)
 19. Kola Adam (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
 20. Kuko Siniša (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
 21. Kuziak Michał (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 22. Lachur Czesław (Uniwersytet Opolski, Polska)
 23. Larissa Rudova (Pomona College, Clarmont, USA)
 24. Ludmyla Berbenets (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów)
 25. Malej Izabella (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 26. Malutina Natalia (Uniwersytet im. I. Miecznikowa w Odessie, Ukraina)
 27. Martinek Libor (Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy)
 28. Minakow Mychajło (Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina)
 29. Mowczan Raisa (Instytut Literatury NAN Ukrainy, Kijów, Ukraina)
 30. Nowak-Bajcar Sylwia (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 31. Olena Haleta (Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina)
 32. Poliszczuk Jarosław (Uniwersytet im. B. Hrinczenki, Kijów, Ukraina)
 33. Pucherova Dobrota (Instytut Literatury Światowej, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja)
 34. Regina Goodnow (University Wisconsin, La Crosse, USA)
 35. Rozowyk Dmytro (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
 36. Stawniuk Wiktor (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
 37. Sułyma Mykoła (Instytut Literatury NAN Ukrainy, Kijów, Ukraina)
 38. Teresa Bruś (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 39. Winnicki Zdzisław Julian (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 40. Zacharczuk Iryna (Uniwersytet w Równym, Ukraina)
 41. Zarek Józef (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
 42. Świeściak Alina (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

ZASADY PUBLIKOWANIA TEKSTÓW NA ŁAMACH CZASOPISMA

„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“

 

1. Redakcja zastrzega sobie prawo przyjęcia do druku tylko tych tekstów, które będą odpowiadać wymogom merytorycznym i formalnym. 

 

2. Do nadesłanego tekstu należy dołączyć oświadczenie autora (autorów) o tym, iż nie był on dotąd nigdzie publikowany ani wysłany do druku w innym czasopiśmie lub portalu internetowym. Obowiązujący tekst oświadczenia, odpowiadający zaleceniom MNiSW w kwestii przeciwdziałania nagannym praktykom tzw. „ghostwriting” i „guest autorship”, będących wyrazem nierzetelności i nieetyczności naukowej, znajduje się w wersji gotowej do pobrania na stronie internetowej czasopisma.

 

3. Objętość artykułu: do 15 stron.

 

4. Objętość recenzji merytorycznej: do 5 stron.

 

5. Objętość omówienia: 2 strony

 

6. Język publikacji: angielski, polski i inne języki słowiańskie.

 

7. Do tekstu prosimy dołączyć: streszczenie wraz z tytułem artykułu w jęz. angielskim i dowolnym języku słowiańskim, innym niż tekst publikacji (max. 150 słów), oraz pięć słów kluczowych w obu językach. Ponadto prosimy również o dołączenie noty informacyjnej o Autorze (miejsce pracy, tytuł lub stopień naukowy, zajmowane stanowisko, zainteresowania naukowe oraz aktualny adres służbowy do korespondencji wraz z adresem poczty elektronicznej – max. 80 słów).

 

8. Tekst w trzech egzemplarzach (jeden z danymi autora oraz dwa bez danych autora) prosimy przysyłać wraz z zapisem elektronicznym (CD) na adres redakcji: 

 

„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“

Interdyscyplinarna Pracownia Studiów nad Posttotalitaryzmami
Instytut Filologii Słowiańskiej UWr
ul. Pocztowa 9, pok. 306
53-313 Wrocław, Polska
e-mail: posttotalitarianism@gmail.com

 

9. Dane autora wraz z miejscem pracy powinny być zapisane w lewym górnym rogu strony tytułowej wg podanego poniżej wzorca:

 

Marianna Zacharska

Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

 

10. Wymogi techniczne:

a) druk znormalizowany: 30 wersów na stronę, 60 znaków w linii (1800 znaków na stronie łącznie ze spacjami), tekst wyjustowany, marginesy: góra, dół – 2,5; lewy – 3,5, prawy – 1,5 

b) czcionka tekstu: Times New Roman, wielkość – 12 

c) tytuł artykułu – wyśrodkowany, czcionka 14, pogrubiona

d) interlinia: w tekście głównym 1,5; w przypisach 1,0

e) tytuły utworów literackich występujących w tekście pierwszy raz powinny posiadać w nawiasie wersję oryginalną (nie w transliteracji) wraz z datą publikacji; zapis tytułu – kursywą (bez cudzysłowu)

f) cytaty należy podawać w języku oryginału (nie w transliteracji), z interlinią – 1, czcionką – 10

g) imiona osób, które występują w tekście pierwszy raz należy podać w pełnej formie

h) przypisy prosimy umieszczać na dole strony

i) numeracja przypisów ciągła dla całego tekstu

j) adres bibliograficzny w przypisach prosimy dostosować do następującego wzorca:

a. Książka:

J. Kowalski, Historia kultury, Warszawa 2009, s. 25.

Ibidem, s. 15.

J. Kowalski, Historia kultury, op. cit., s. 37.

b. Fragment książki tego samego autora:

M. Janion, Ifigenia w Polsce, [w:] eadem, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996,  s. 67-98.

Ibidem, s. 75.

M. Janion, Ifigenia w Polsce, op. cit., s. 90.

c. Rozdział pracy zbiorowej w redakcji naukowej:

M. Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcyjnej, tłum. I. Kurz, 

[w:] Antropologia ciała: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik i in., wstęp i red. M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 109-117.

d. Artykuł w czasopiśmie

E. Nowacka, Akt kobiecy, „Slavia Orientalis” 2006, nr 1, s. 32-73.

e. Adres elektroniczny:

Р. Малко, Дискурс гламуру і меншовартості. Як українська еліта сприяє деградації суспільства, „Тиждень” 14 січня 2013 [http://tyzhden.ua/Society/69385/PrintView – odczyt: 20.01.20013].

 

 

BIBLIOGRAFIA:

• Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.

• Tytuł „Bibliografia” jest pogrubiony i wyrównany do lewego marginesu, czcionka Times New Roman 12.

• Wpisy są ułożone w porządku alfabetycznym.

• Kolejne wpisy mają odstęp 1,5 wersu między sobą, są wyjustowane, czcionka Times New Roman 12.

• Format bibliografii: The Chicago Manual of Style

 

Książka

Jeden autor

Nowak, Adam. 2006. Historia Słowian. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.

Dwóch i więcej autorów

Nowak, Adam., i Anna Kowalska. 2007. Wojna Krymska. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.

Redaktor, tłumacz, kompilator zamiast autora

Nowak, Anna, przeł. 1951. Iliada Homera. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie.

Redaktor, tłumacz, kompilator oraz autor

Żadan, Serhij. 2015. Mezopotamia. Przełożył Michał Petryk. Wołowiec: Czarne.

Rozdział lub fragment książki

Stebnicka, Julia. 2010. “Nazwy grzybów jadalnych w języku rosyjskim.” W Grzyby w jezykach słowiańskich, pod redakcją Ewy Kosacz, Anny Kowal, Ewy Gich i Krzysztofa Rogala, 67–83. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.

Rozdział z monografii oryginalnie opublikowanej w innym miejscu (jako źródło)

Cicero, Quintus Tullius. 1986. “Poradnik grzybiarza.” W Biologia świata, pod redakcją Ewy Kosacz i Idy Goldberg. Tom 2 Przyroda XXI wieku, pod redakcją Jonasza Boyera i Juliusza Kirshnera, 33–46. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie. Pierwotnie opublikowane w Ewa Kosacz-Szpak, przeł. Grzyby w kulturach świata, tom 1 (Warszawa: Wydawnictwo Mizologia, 1908).

Wstęp, posłowie lub podobny fragment książki

Riegeński, Jan. 1982. Wstęp do Ania w kulturze polskiej, Adam Jaworski, xi–xxxvii. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie.

Książka opublikowana w internecie

Karpowicz, Ignacy. 2013. Ości. Warszawa: Wydawnictwo Literackie. Wesja elektorniczna.

Kurland, Philip B., I Ralph Lerner, redakcja. 1987. Architektura Rosji. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka. http://www.wydawnictwoagrafka.com/KurlandLerner

 

Artykuł w czasopiśmie

Artykuł w czasopiśmie drukowanym

 Nowak, Jędrzej. 2009. “Teksty Platona.” Filozofia 104:439–58.

Artykuł w czaspiśmie online

Załącz numer DOI (Digital Object Identifier) lub adres URL.

Kosowicz, Gueorgi, i Helga Singer. 2009. “Wpływ kultury masowej na rozwój nastolatków.” Socjologia 115:405–50. Dostęp maj 28, 2010. doi:10.1086/599247.

Artykuł w gazecie lub czasopiśmie nienaukowym

Mieszkowski, Daniel. 2010. “Fenomen kulturowy Madonny.” Fakt, Styczeń 25.

Adamowicz, Ewa, i Robert Zych. 2014. “Wybory prezydenckie 2014.” Polityka, Luty 27. Dostęp Maj 28, 2014.  http://www.polityka.com/wybory

 

Recenzja, przegląd, omówienie

Kampowicz, Inga. 2006. “Książka roku.” Recenzja Depeche Mode, Serhija Żadana. Newsweek, Kwiecień 23, Klub recenzji. http://www.newsweek.pl/zadanb

 

Dysertacja

Chutor, Aniela. 2008. “Motyw peregrynacji w prozie Iwana Franki.” Dysertacja doktorska, Uniwersytet Wrocławski.

 

Prezentacje, materiały konferencyjne

Adelow, Rachela 2009. “Niemcy w prozie Iwana Franki.” Referat wygłoszony na konferencji Literatura, kultura, słowo, Opole, Grudzień 21–24.

 

Strony internetowe

Google. 2009. “Polityka prywatności.” Ostatnie zmiany Maj 11.http://www.google.com/intl/pl/privacypolicy.html.

McDonald’s Corporation. 2008. “Tabele wartości kaloryczncyh.” Dostęp Maj 19.http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

 

Blogi

Boczko, Izabella. 2015. “Podwójne standardy?” Iza maluje, Lipiec 17.http://izabellaboczko.wordpress.com/standardy

 

Informacje z bazy danych

Edamska, Olga 2008. “Podróźując po Indiach.” Praca doktorska, Uniwersytet Warszawski. ProQuest (AAT 3300426).

 

ZASADY RECENZOWANIA TEKSTÓW
nadesłanych do „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia"

 

1. Wszystkie teksty nadesłane do „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” podlegają recenzji.

2. Autorzy, składając teksty do Redakcji z zamiarem ich publikacji na łamach „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“, w pełni odpowiadają za autentyczność i oryginalność swego dzieła, zgodnie z aktualnym prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

3. Redaktor naczelna w porozumieniu z redaktorem tematycznym powołują dwóch niezależnych recenzentów, w tym jednego zagranicznego i drugiego z polskiego ośrodka akademickiego, niezwiązanego z miejscem pracy Autora recenzowanego tekstu.

4. Redakcja dba również o to, by w ciągu dwóch ostatnich lat, poprzedzających napisanie recenzji, autora i recenzenta nie łączyły stosunki podległości zawodowej oraz bezpośrednia współpraca naukowa.

5. Recenzje mają charakter double-blind review process. Oznacza to, iż autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

7. Recenzenci wydają opinię o dopuszczeniu lub niezakwalifikowaniu recenzowanego tekstu do publikacji, biorąc pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: zgodność z profilem czasopisma, innowacyjne ujęcie tematu, adekwatność zastosowanej metodologii oraz zasadność wykorzystanej literatury źródłowej i przedmiotowej, wkład konkluzji w stan badań.

8. Każda recenzja zostaje sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać jednoznaczny wniosek kwalifikacyjny.

9. Ostateczna decyzja o zamieszczeniu tekstu na łamach „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” należy do redaktor naczelnej oraz redaktora tematycznego tomu.

10. Wydruki recenzowanych prac oraz recenzji pozostają w dokumentacji Redakcji.

18th September, 2016

Dear Colleagues

We would like to invite you to submit articles to Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, a peer-reviewed scholarly journal published by the Interdisciplinary Research Center for Post-totalitarian Studies of the Institute of Slavic Studies (University of Wrocław, Poland) and indexed in Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), and Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest). We would like to invite you to submit essays and reviews for an issue on Postcommunist Children’s Culture in Central, Eastern, and Southeast Europe, which will be devoted to mapping new phenomena in children’s literature and media culture that have emerged during the transition from late communism to late capitalism. As Anikó Imre argues in Globalization and the Transformation of Media Cultures in the New Europe (2009), children from Central, Eastern, and Southeast Europe are post-communist subjects for whom communism is an inherited memory, whose perspectives, values and skills differ from those of older generations, and whose subjectivities are developing in the shadow of adults’ anxieties about this divide. As sources of knowledge and social capital, children’s cultural products both reflect and attempt to resolve tensions caused by the formation of new individual and collective subjectivities. Exploration of regional, European and global affiliations shaping contemporary children’s culture in post-communist Europe offers a vital contribution to a broader inquiry into processes of cultural change and their significance for the formation of national identity in post-totalitarian countries. Contributions are welcomed from a range of fields, such as popular culture, new media, games, literature, education, and childhood.

 

Possible areas of investigation:

 

-          reflective and restorative nostalgia for communist children’s entertainment vs. technoeuphoria, neoliberalism, and the celebration of transnational mobility

-          childhood heritage 

-          globalization vs. localization

-          children’s culture and Eurocentric values (e.g. the “Catching up with Europe” project, a pan-European democracy, the EuropaGO project)

-          children’s relations with interactive media, peer-to-peer technologies and participatory culture

-          edutainment vs. centralized, nationalized and literature-based education

-          children’s culture and citizenship education

-          nationalisms, ethnocentrism, homophobia, misogyny, racism, and xenophobia in children’s culture

-          relations between children’s and adult media cultures

-          children’s books markets

-          promotion of children’s literature and culture

Essay should be sent to Justyna Deszcz-Tryhubczak (justyna.deszcz-tryhubczak@uwr.edu.pl) and Mateusz Świetlicki (mateusz.swietlicki@uwr.edu.pl) by 10th April 2017. Submissions should be 5000-6000 words. We will aim to reply to authors by 20th April 2017, with the aim of arranging reviews and completing revisions for 15th June and publication by the end of 2017. Please keep in mind that the essays must satisfy the formal requirements provided below.

 

Respectfully,

Guest Editors

Dr. Justyna Deszcz-Tryhubczak (Institute of English Studies, University of Wrocław)

and Dr. Mateusz Świetlicki (Institute of Slavic Studies, University of Wrocław)

 

Adres Redakcji:
Interdyscyplinarna Pracownia Studiów nad Posttotalitaryzmami
Instytut Filologii Słowiańskiej UWr
ul. Pocztowa 9, pok. 306
53-313 Wrocław, Polska
tel.: +48 713754-555
e-mail: posttotalitarianism@gmail.com