I. Uwagi wstępne

1. Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane z dziedziny literaturoznawstwa i językoznawstwa słowiańskiego.

2. Redakcja nie odsyła tekstów niezamówionych.

3. Konsekwencje prawne nieuczciwości naukowej (plagiaty, ghostwriters) ponoszą autorzy artykułów. Redakcja czasopisma „Slavica Wrtaislaviensia" dokłada wszelkich starań, aby wykryć i ujawnić przypadki nieuczciwych praktyk, takich jak: plagiat, fałszowanie danych, wielokrotna publikacja, nieuprawnione cytowania.

4.  Redakcja przyjmuje, że ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu tekstu artykułu) i guest authorship (dopisywanie jako współautora osoby, która miała znikomy w tym udział)  to przejawy nierzetelności naukowej.

W związku z tym obowiązuje wymóg, aby teksty wielu autorów zawierały w przypisie  określenie wkładu pracy poszczególnych osób. W przypisie, wyjaśnieniach lub podziękowaniach zamieszczonych w tekście należy ujawniać także źródła finansowania swoich badań.

5. Nadesłanie tekstu do recenzji redakcja uważa za równoznaczne ze złożeniem deklaracji przez autora o tym, że:

a) tekst nie został złożony w innym czasopiśmie (negatywny wynik procedury recenzowania zwalnia autora z tej umowy) i nie był wcześniej opublikowany;

b) tekst jest oryginalnym dziełem autora;

d) autor nie narusza praw autorskich badań naukowych i materiałów ilustracyjnych osób trzecich;

e) nie pominięto w nadesłanym tekście informacji o osobach, instytucjach, które wniosły wkład do osiągnięcia prezentowanych w tekście wyników badań;

f) nie pominięto w nadesłanym tekście informacji o finansowaniu badań przez osoby, instytucje lub organizacje krajowe i zagraniczne.

 

II. Wymogi ogólne

1. Teksty artykułów oraz recenzji przyjmowane są w językach słowiańskich oraz w języku angielskim. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów, niespełniających wymogów ogólnych i technicznych oraz naruszających zasady tworzenia przypisów.

2. Teksty (wyłącznie w formatach doc lub rtf) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres redakcji: slavica@uni.wroc.pl lub inny, wskazany przez członków Komitetu Redakcyjnego.

3. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 12 stron (ok. 22 000 znaków ze spacjami), a objętość recenzji 5 stron (ok. 10 000 znaków ze spacjami).

4. Na końcu tekstu należy umieścić:

a) bibliografię;

b) tytuł artykułu oraz jego streszczenie (do 1000 znaków) w języku angielskim oraz drugim języku słowiańskim (innym niż tekst artykułu);

c) pięć słów kluczowych (keywords) w języku angielskim i drugim języku słowiańskim (innym niż tekst artykułu);

 

5. Na oddzielnej stronie należy dołączyć krótką notę o autorze, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, zainteresowania naukowe, tytuły dwóch najważniejszych publikacji, adres korespondencyjny (pocztowy i elektroniczny).

6. Doktoranci zobowiązani są ponadto do dołączenia opinii swojego opiekuna naukowego/promotora, dotyczącej składanego tekstu.

 

III. Wymogi techniczne

1) edytor tekstu: Microsoft Word;

2) ustawienia strony:  wszystkie marginesy 2,5 cm dla strony A4;

3) tekst zasadniczy oraz tekst w przypisach wyjustowany;

4) czcionka w tekście zasadniczym: 12 pt Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza;

5) czcionka w tekście przypisów: 10 pt Times New Roman, interlinia 1,0;

6) czcionka w cytatach dłuższych (powyżej trzech wersów) wyodrębnionych graficznie: 10 pt Times New Roman, interlinia 1, bez oznaczania cudzysłowem;

7) czcionka w cytatach krótszych, włączonych do tekstu zasadniczego: 12 Times New Roman, interlinia 1,5, oznaczenie cudzysłowem („");

8) numery stron: w prawym dolnym rogu (cyfry arabskie);

9) przypisy dolne, numeracja ciągła (cyfry arabskie);

10) tytuły utworów, prac naukowych, rozdziałów, słowa i zwroty obcojęzyczne (oprócz cytatów) wyróżnione kursywą, np.: Казус Кукоцкого; Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku; femme fatale;

11) tytuły czasopism i gazet w cudzysłowie, np.: „Slavica Wratislaviensia";

12) cytaty w języku oryginału;

13) tytuły utworów nie przełożonych na język danego artykułu - w języku oryginału;

14) po tytule utworu przełożonego na język danego artykułu należy podać w nawiasie tytuł oryginalny i rok publikacji, np. Przypadek doktora Kukockiego (Казус Кукоцкого, 2001);

15) imiona autorów występujące w tekście zasadniczym po raz pierwszy należy podać w pełnej wersji (inicjały imion należy stosować tylko w przypisach);

16) na stronie pierwszej: po lewej imię i nazwisko autora, miejsce pracy (afiliacja), adres elektroniczny; niżej tytuł artykułu: wyśrodkowany, czcionka 14 pt Times New Roman, pogrubiona, wersaliki;

 17) zastosowanie [...] - oznacza pominięcie przez autora artykułu fragmentu tekstu we wprowadzanym cytacie;

18) zastosowanie (...) - oznacza pominięcie przez cytowanego autora określonego fragmentu.

 

IV. System przypisów w tekstach polskojęzycznych

- książka:

W. Zazubrin, Drzazga. Opowieść o Niej i o Niej, przeł. H. Chłystowski, Warszawa 2008, s. 10-11.

Ibidem, s. 14.

J. Koczyna, Dziennik czasu blokady, tłum. E. Milewska-Zonn, [w:] Oblężone, wybór i oprac. A. Knyt, Warszawa 2011, s. 44.

W. Zazubrin, Drzazga..., s. 13.

- artykuł lub rozdział w tomie zbiorowym:

O. Březina, Tajemnicze w sztuce, tłum. Z. Przesmycki, [w:] Moderniści o sztuce, oprac. E. Grabska, Warszawa 1971, s. 310.

- artykuł w czasopiśmie o numeracji nieciągłej:

A. Legeżyńska, Bies na dnie butelki... Myśli i konteksty do relektury poematu Jerofiejewa, „Przegląd Rusycystyczny" 2012, nr 1-2, s. 114-115.

- artykuł w czasopiśmie o numeracji ciągłej:

M. Jakóbiec-Semkowowa, Świat kultury w poezji modernistów serbskich (Jovan Dučić, Milan Rakić, Aleksa Šantić), „Slavica Wratislaviensia" CIX, 2000, s. 66.

Przydatne terminy i skróty:

Ibidem - tamże

eadem - taż, ta sama (autorka)

idem - tenże, ten sam (autor)

iidem - ciż, ci sami (autorzy)

passim - wszędzie, w różnych miejscach

b.d. - bez daty (wydania)

b.m. bez miejsca (wydania)

pod red. - pod redakcją

por. - porównaj

rozdz. - rozdział

s. - strona

 

V. System przypisów w tekstach innych niż polskojęzyczne

1. Obowiązują zasady przedstawione w punkcie IV.

2. Skróty (t., s., red., przeł.) oraz inne oznaczenia stosowane w adresach bibliograficznych należy podawać w języku artykułu.

 

 

 

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ТЕКСТОВ К ПЕЧАТИ

1. Редакция принимает оригинальные, ранее нигде не опубликованные тексты на славянских и на английском языках. Редакция оставляет за собой право не принять статью в случае несоблюдения правил подготовки текстов к печати или несоблюдения требований к оформлению материалов.

2. Тексты (исключительно в форматах doc или rtf) просим присылать на адрес редакции: slavica@uni.wroc.pl или другой, указанный членами Редколлегии.

 

3. Объем статьи не должен превышать 12 страниц (около 22 000 знаков с пробелами).

4. В конце статьи следует указать:

a) библиографию;

б) название статьи и ее резюме (до тысячи знаков) на английском языке и на другом славянском языке (но не на языке статьи);

в) пять ключевых слов (keywords) на английском языке и на другом славянском языке (но не на языке статьи);

 

5. К статье должна быть приложена краткая информация об авторе, включающая следующие данные: имя и фамилия, ученое звание и степень, место работы и занимаемая должность, научные интересы, заглавия двух важнейших публикаций, адрес для переписки (почтовый и электронный).

6. Аспиранты обязаны также приложить рекомендацию своего научного руководителя к публикации заявленной статьи.

Требования к оформлению материалов

1) редактор Microsoft Word;

2) параметры страницы: поля сверху, снизу, слева, справа – 2,5 см для страницы формата А4;

3) основной текст и содержание сносок выровнены по ширине;

4) основной текст: Times New Roman – кегль 12, межстрочный интервал – полуторный;

5) сноски: Times New Roman – кегль 10, межстрочный интервал – одинарный;

6) шрифт в графически выделенных цитатах объемом более 3 строк: Times New Roman – кегль 10, межстрочный интервал – одинарный, без заключения в кавычки;

7) шрифт в более коротких цитатах, включенных в основной текст, 12 Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный, заключение в кавычки („”);

8) номера страниц в правом нижнем углу (арабские цифры);

9) подстрочные сноски, сквозная нумерация (арабские цифры);

10) названия произведений, научных работ, глав, иностранные слова и выражения выделяются курсивом, например: Казус Кукоцкого; Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku; femme fatale;

11) названия журналов и газет в кавычках, напр., „Slavica Wratislaviensia”;

12) цитаты на языке оригинала;

13) названия произведений, непереведенных на язык данной статьи, – на языке оригинала;

14) после названия произведения, переведенного на язык данной статьи, в скобках следует указать название оригинала и год издания, например, Przypadek doktora Kukockiego (Казус Кукоцкого, 2001);

15) при первом упоминании в основном тексте имен авторов следует указать их полностью (инициалы имен указываются только в сносках);

16) на первой странице: с левой стороны приводятся имя и фамилия, место работы (представляемый вуз), адрес электронной почты; ниже – название статьи: выровненное по ширине, шрифт Times New Roman 14, жирный, прописные буквы;

17) использование […] – означает пропуск автором отрывка статьи в приводимой цитате;

18) использование (…) – означает пропуск цитируемым автором определенного отрывка;

Система сносок

книга:

В.В. Заманская, Русская литература первой трети XX века: проблема экзистенциального сознания, Екатеринбург 1996, с. 8.

Ibidem, с. 14.

М. Эсслин, Театр абсурда, перев. Г. Коваленко, Санкт-Петербург 2010, с. 24.

В.В. Заманская, Русская литература…, с. 8.

– статья или глава в коллективном сборнике:

Т.С. Злотникова, Традиция абсурда в русской культурной парадигме, [в:] Культура на пороге III тысячелетия, отв. ред. П.А. Подболотов, Санкт-Петербург 1998, с. 300.

 

статья в журнале с текущей нумерацией:

М. Эпштейн, Искусство авангарда и религиозное сознание, „Новый мир” 1989, № 12, с. 222-235.

– статья в журнале с валовой нумерацией:

С. Беляева, Ну что же еще можно сказать о Пригове?, „Континент” № 64, 1990, с. 109-111.

Полезные термины и сокращения:

Ibidem – там же

eadem – та же (об авторе-женщине)

idem – тот же (автор)

iidem – те же (авторы)

passim – в разных местах