Egzamin licencjacki – rok akademicki 2017/2018

 

Egzamin z językoznawstwa:

Egzamin ma formę wypowiedzi ustnej i składa się z następujących elementów:
I.    Odpowiedź na jedno pytanie dotyczące pracy i jej szeroko rozumianego kontekstu

II.    Odpowiedź na dwa pytania z wybranego wcześniej zestawu pytań:
1.    Gramatyka współczesnego języka kierunkowego + Wstęp do językoznawstwa
LUB
2.    Gramatyka współczesnego języka kierunkowego + Wstęp do filologii słowiańskiej

Zgodnie z Uchwałą 275/2016 Rady Wydziału Filologicznego z dn. 22 listopada 2016 r. dot. szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym pkt. 3, student najpóźniej miesiąc przed terminem egzaminu musi dokonać wyboru zakresu materiału określonego przez Radę Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Ocena z egzaminu z językoznawstwa jest średnią ocen z poszczególnych jego części.
Egzamin z literaturoznawstwa:

Egzamin ma formę wypowiedzi ustnej i składa się z następujących elementów:
I.     Odpowiedź na jedno pytanie dotyczące pracy i jej szeroko rozumianego kontekstu

II.    Odpowiedź na dwa pytania z wybranego wcześniej zestawu pytań:
1.    Historia literatury kierunkowej + Wstęp do literaturoznawstwa
LUB
2.    Historia literatury kierunkowej + Wiedza o kulturze wybranego kraju słowiańskiego

Zgodnie z Uchwałą 275/2016 Rady Wydziału Filologicznego z dn. 22 listopada 2016 r. dot. szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym pkt. 3, student najpóźniej miesiąc przed terminem egzaminu musi dokonać wyboru zakresu materiału określonego przez Radę Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Ocena z egzaminu z literaturoznawstwa jest średnią ocen z poszczególnych jego części.


Warunkiem uzyskania dyplomu jest otrzymanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej i co najmniej dostatecznej z egzaminu dyplomowego.

Podstawą obliczenia wyników studiów są:
1.    średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów (z wyjątkiem ocen unieważnionych) – A;
2.    ocena pracy dyplomowej – B;
3.    ocena egzaminu dyplomowego - C.
Przy wyliczaniu ostatecznego wyniku studiów uwzględnia się końcową ocenę z egzaminu dyplomowego.
Wynik studiów pierwszego stopnia określa wzór 3A/4+(B+C)/8.


 

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego

Wydział Filologiczny