Interdyscyplinarna Pracownia Studiów nad Posttotalitaryzmami
Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytet Wrocławski


Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia (http://mpwr.wuwr.pl/) to recenzowany półrocznik naukowy wydawany przy Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami w IFS UWr, który jest skierowany do literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków, politologów, antropologów, jak też socjologów kultury i literatury, zainteresowanych badaniami nad posttotalitaryzmami w horyzoncie postkolonialnym w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Zakres tematyczny czasopisma wyznacza szerokie spektrum problematyki, opisującej, w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, z jednej strony, negatywne skutki istnienia totalitaryzmów i trwałości ich traumatogennego dziedzictwa, a z drugiej strony – pozytywne efekty zerwania z totalitarną przeszłością, dążenia do jej przezwyciężenia i próby uczynienia refleksyjnego nad nią namysłu.

Redakcja czasopisma, oprócz oryginalnych, wcześniej niedrukowanych tekstów analityczno-syntetycznych, zaprasza do publikowania na łamach „MPWr“ recenzji, omówień i przeglądów oraz sprawozdań i informacji dotyczących istotnych wydarzeń naukowych - tak krajowych, jak i zagranicznych - z zakresu studiów posttotalitarnych i postkolonialnych.

Abstrakty artykułów znajdują się w następujących bazach naukowych: Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).


Wersja podstawowa czasopisma: drukowana
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISNN: 2553-8546
Format: B5


Ostatni numer: Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 7/2017, Special Issue, vol. II, POST-COMMUNIST CHILDREN’S CULTURES IN CENTRAL, EASTERN, AND SOUTHEAST EUROPE, ss.132: http://mpwr.wuwr.pl/category