Redakcja

Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego - Redaktor naczelna / Editor-in-Chief
Agnieszka Matusiak

Zespół Redakcyjny / Editorial Staff
Dorota Żygadło-Czopnik
Tadeusz Klimowicz
Dorota Kołodziejczyk
Larysa Leszczenko
Mateusz Świetlicki

Sekretarze / Editorial Assistants
Przemysław Jóźwikiewicz
Anna Ursulenko

Redaktorzy językowi
Dorota Drużyłowska, Jędrzej Olejniczak, Iryna Protsyk


Do zadań Redakcji należy w szczególności: dbanie o zachowanie ciągłości wydawniczej czasopisma oraz jego stałego wysokiego poziomu merytorycznego, troska o promocję czasopisma tak w krajowych, jak i zagranicznych gremiach naukowych, pozyskiwanie Recenzentów, a także bardzo dobrych jakościowo i zgodnych z profilem czasopisma artykułów i innych publikacyjnych materiałów naukowych Autorów zarówno wewnętrznych, jak i spoza Uczelni.

Redaktor Naczelna, jako Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego, odpowiada za całość czasopisma, tj. kieruje całością działań Komitetu Redakcyjnego od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość czasopisma. W związku z tym, Redaktor Naczelna wytycza linię programowo-tematyczną czasopisma, oficjalnie reprezentuje czasopismo wobec Wydawnictwa oraz wewnątrzuczelnianych i zewnętrznych gremiów wydawniczych i naukowych, zaprasza do współpracy Członków Komitetu Redakcyjnego, powołuje Redaktorów Tematycznych kolejnych tomów, wyznacza Recenzentów, podejmuje finalną decyzję w kwestii recenzji opiniowanych tekstów i ich publikacji w konkretnym tomie oraz ostatecznie zatwierdza numer czasopisma do druku.

Członkowie Zespołu Redakcyjnego wstępnie oceniają nadesłane do publikacji materiały i kwalifikują je do dalszych prac przez formułowanie wniosków i propozycji dla Redaktor Naczelnej oraz Redaktorów Tematycznych poszczególnych numerów czasopisma. Zadaniem Członków Zespołu Redakcyjnego jest także wspieranie prac edycyjnych Redaktorów Tematycznych danego tomu MPWr.

Sekretarz Redakcji odpowiada za obsługę organizacyjną czasopisma.


RADA NAUKOWA:

KOMITET HONOROWY / HONORARY COMMITTEE
Wiktor Kołesnyk (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
Lubomir Machala (Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec, Czechy)
Włodzimierz Mokry (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
Marko Pavlyshyn (Monash University, Melbourne, Australia)
Serhii Plokhii (Harvard University, Cambridge, MA, USA)

CZŁONKOWIE / MEMBERS:
Petr Bílek (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
Vitaly A. Chernetsky (Miami University, Oxford, OH, USA)
Aleksandra Hrycak (Reed College, Portland, OR, USA)
Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Juraj Marušiak (Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja)
Jewgienj Paszczenko (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Jarosław Poliszczuk (Uniwersytet im. B. Hrinczenki, Kijów, Ukraina)
Ołeksandr Pronkewycz (Uniwersytet im. P. Mohyły w Mikołajowie, Ukraina)
Anna Skotnicka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
Ałła Tatarenko (Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina)
Natalia Teres (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
Natalia Wasiliewa (Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja)


Do zadań Rady Naukowej należy: czuwanie nad poziomem naukowym czasopisma, popularyzacja wyników badań naukowych publikowanych w MPWr oraz promocja czasopisma w środowiskach naukowych reprezentowanych przez poszczególnych członków Rady.