ZASADY RECENZOWANIA TEKSTÓW
nadesłanych do „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia"

 

1. Wszystkie teksty nadesłane do „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” podlegają recenzji.

2. Autorzy, składając teksty do Redakcji z zamiarem ich publikacji na łamach „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“, w pełni odpowiadają za autentyczność i oryginalność swego dzieła, zgodnie z aktualnym prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

3. Redaktor naczelna w porozumieniu z redaktorem tematycznym powołują dwóch niezależnych recenzentów, w tym jednego zagranicznego i drugiego z polskiego ośrodka akademickiego, niezwiązanego z miejscem pracy Autora recenzowanego tekstu.

4. Redakcja dba również o to, by w ciągu dwóch ostatnich lat, poprzedzających napisanie recenzji, autora i recenzenta nie łączyły stosunki podległości zawodowej oraz bezpośrednia współpraca naukowa.

5. Recenzje mają charakter double-blind review process. Oznacza to, iż autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

7. Recenzenci wydają opinię o dopuszczeniu lub niezakwalifikowaniu recenzowanego tekstu do publikacji, biorąc pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: zgodność z profilem czasopisma, innowacyjne ujęcie tematu, adekwatność zastosowanej metodologii oraz zasadność wykorzystanej literatury źródłowej i przedmiotowej, wkład konkluzji w stan badań.

8. Każda recenzja zostaje sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać jednoznaczny wniosek kwalifikacyjny.

9. Ostateczna decyzja o zamieszczeniu tekstu na łamach „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” należy do Redaktor Naczelnej.

10. Wydruki recenzowanych prac oraz recenzji pozostają w dokumentacji Redakcji.