OFICJALNA STRONA CZASOPISMA "SLAVICA WRATISLAVIENIA" - http://swr.wuwr.pl//

„Slavica Wratislaviensia” jako czasopismo – zbiór prac naukowych, artykułów
i recenzji, ukazuje się jako rocznik nieprzerwanie od 1969 roku. Jego twórcą
i założycielem był Marian Jakóbiec, wieloletni kierownik katedry, a następnie Instytutu Filologii Słowiańskiej. Początkowo pismo służyło prezentacji dorobku naukowego wrocławskiej slawistyki w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa, poszerzając z czasem krąg zainteresowań od rusycystyki w kierunku coraz dalszych regionów Słowiańszczyzny, zgodnie ze zmieniającą się sylwetką naukową Instytutu Filologii Słowiańskiej. Z biegiem lat rocznik otworzył swoje łamy również dla badaczy reprezentujących inne ośrodki slawistyczne krajowe i zagraniczne, prezentujących swoje badania w innych językach słowiańskich (rosyjski, ukraiński, czeski, serbski, słowacki).

Przedmiot refleksji naukowej stanowi historia literatur słowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem literatury rosyjskiej, ukraińskiej, serbskiej, chorwackiej, białoruskiej, czeskiej, słowackiej i bułgarskiej w aspekcie syntetycznym i analitycznym,
a także na szeroką skalę zakrojone badania porównawcze oraz dotyczące recepcji poszczególnych literatur słowiańskich w Polsce. Aspekt porównawczy jest też szeroko reprezentowany w badaniach językoznawczych, obok prac analitycznych dotyczących poszczególnych języków, zarówno w ujęciu opisowym,
jak też historycznym. Osobną grupę tworzą prace językoznawcze o charakterze socjolingwistycznym oraz z zakresu translatologii (także w ujęciu kulturologicznym).

Zgodnie z profilem badań naukowych prowadzonych w IFS „Slavica” podejmują także problematykę historii kontaktów kulturalnych, a także metodyki i historii nauczania pokrewnych języków słowiańskich, zwłaszcza rosyjskiego. Istotną częścią zawartości pisma jest dział recenzji omawiających i oceniających aktualne publikacje naukowe
z zakresu filologii słowiańskich oraz dział sprawozdań z ważniejszych wydarzeń życia naukowego, zwłaszcza konferencji międzynarodowych.

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Slavica Wratislaviensia" - zaczynając od roku 2010 - znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także zostały przekazane do The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,
i na podstawie stosownej umowy wkrótce znajdą się w tej bazie; z kolei dzięki porozumieniu z MLA Directory of Periodicals znajdą się również w bazie Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Rocznik. Format B5

ISSN: 0137-1150