Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Dydaktyki
Gabinet 317, tel. (71) 375 45 54

Stanowisko:

adiunkt


E-mail:

sylwia.kaminska-maciag@uwr.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe:

Rosyjska literatura XIX wieku, ezoteryzm, psychoanaliza w literaturze, rosyjska literatura dziecięca i młodzieżowa.

 


Spis publikacji:

 

Monografia:
 1. Zjawiska tajemne i fantastyka w prozie rosyjskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, ss. 163.
Artykuły:
 1. Człowiek bez cienia w opowiadaniach fantastycznych Mikołaja Gogola, „Slavia Orientalis” 2013, t. LXII, nr 3, s. 391-403.
 2. Motyw „człowieka bez cienia” w rosyjskiej literaturze fantastycznej XIX wieku (na podstawie opowiadań Włodzimierza Odojewskiego), [w:] Fantastyka rosyjska dawniej i dziś, pod red. A Polaka, Katowice 2013, s. 189-203.
 3. Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podstawie twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Aleksego Tołstoja), „Slavica Wratislaviensia” CLX, 2015, s. 31-40.
 4. O motywach alchemicznych w „Sylfidzie” Włodzimierza Odojewskiego, „Slavia Orientalis” LXIV, 2015, s. 245-257.
 5. Potęga nieświadomości, czyli rosyjska literatura fantastyczna XIX wieku w ujęciu psychoanalitycznym, „Spojrzenie na wschód” 2015, nr 1.
 6. Гений XIX века – врождённый талант и нечистая сила. Психологический анализ личности гения на основании рассказа Ожившая скрипка Е. П. Блаватской, [w:] Научные исследования в области культуры и образования: проблемы и перспективы, сборник статей по материалам международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы современной культуры и образования”, Москва 2018.
 7. Życie po śmierci. O psychologii marzeń sennych w prozie Włodzimierza Odojewskiego, „Slavica Wratislaviensia” CLXVII 2018, s. 99-110.
 8. Фантастические рассказы Е.П. Блаватской в психоаналитической перспективе, [w:] Русистика и компаративистика XII, Москва 2018, s. 122-137.
 9. Красивый фон или настоящая сила? Женские персонажи и фантастика в русской литературе XIX века (психоаналитический аспект), [w:] Русская литература: проблемы, феномены, константы, pod red. A. Paszkiewicz i E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Sankt-Petersburg – Kraków 2018, s. 59-71.
 10. Klucz do wtajemniczenia. Opowiadania fantastyczne Heleny Bławatskiej w perspektywie psychoanalitycznej, [w:] Tradycja i nowoczesność: język i literatura Słowian Wschodnich, pod red. A. Kotkiewicz, B. Ostrowskiego i M. Knurowskiej, Kraków 2019, s. 35-44.

 


Recenzje:

1. Joanna Wojdon, Świat elementarzy. Obraz rzeczywistości w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2015, ss. 246 (Dydaktyka historii, historia dydaktyki t. 2), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, 7, 2017, Special Issue, vol. II, Post-Communist Children’s Cultures In Central, Eastern, And Southeast Europe, p. 119 – 122.

2. „Mężnych mężczyzn czeka długie życie…” – dyskurs maskulinistyczny a współczsna proza ukraińska. Mateusz Świetlicki, Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? Męskość jako projekt w prozie Serhija Żadana, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ss. 180., „Literatura Ludowa” 3/2018, s. 67-70.

3. The literary fairy tale in the individual style of Gennady Tsyferov in the context of the Czech reception of Russian literature for children and youth in the second half of the 20th century. Eva Kudrjavceva Malenova, Brno: Masarykova univerzita, 2017. 110 pages, International Research in Children's Literature 12.1 (2019), Edinburgh University Press, p. 120-122.

Wydział Filologiczny