Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Bohemistyki
gab. 402, tel. (71) 375 45 56

E-mail:

jaroslaw.malicki [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:

1. Nazwy miejscowe Śląska w języku czeskim, Wrocław 2002, ss. 233.

Recenzja:

  • K. Komárek, „Acta Onomastica” 44, 2003, s. 194-196.2. [z O. Felcmanem, R. Fukalą i in.:] Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, [autorstwo rozdziału:] 19. Poděbradové v dějinách jazyka a literatury, s. 477-503, 630-640.

3. [z R. Dittmannem i in.:] Studie k moderní mluvnici češtiny 3. Čeština a dějiny, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, [autorstwo rozdziału:] IX. Recepce češtiny v Polsku, s. 148-163.


 

Opracowania, wstępy:

1. Książki z Czech i o Czechach w dawnych bibliotekach śląskich. Prezentacja wybranych bohemików ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, oprac. M. Maciołek i J. Malicki, nakładem Konsulatu Generalnego Republiki Czeskiej we Wrocławiu, Wrocław 2002, ss. 32.

2. Wstęp [w:] Wrocław w Czechach - Czesi we Wrocławiu. Literatura - język - kultura, pod red. Z. Tarajło-Lipowskiej i J. Malickiego, Wrocław 2003, s. 11-13. Współautorka: Z. Tarajło-Lipowska.

3. Książki z Czech i o Czechach w dawnych bibliotekach śląskich. Prezentacja wybranych bohemików ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, oprac. M. Maciołek i J. Malicki, nakładem Konsulatu Generalnego Republiki Czeskiej we Wrocławiu, Wrocław 2002, ss. 32.

4. [z Z. Tarajło-Lipowską:] Wstęp, [w:] Wrocław w Czechach - Czesi we Wrocławiu. Literatura - język - kultura, pod red. Z. Tarajło-Lipowskiej i Jarosława Malickiego, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2003, s. 11-13.


 

Artykuły:

1. Dyskusja o nazwie państwa czeskiego, „Poradnik Językowy” 1998, z. 1-2, s. 66-71.

2. Między harmonią i niepokojem. O „Ciszy” Władysława Broniewskiego, „Język Polski w Szkole Średniej” r. XIII, 1997/98, z. 4, s. 41-48.

3. Ke zprávám o Slezsku ve východočeských městských kronikách z 18. století [w:] Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků ze symposia konaného 27. - 29. 5. 1999, red. V. Petrbok, R. Lunga, J. Tydlitát, Boskovice 1999, s. 79-91.

Recenzja:

  • M. Řezník, Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků ze symposia konaného 27. - 29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, „Acta Comeniana” 14 (XXXVIII), 2000, s. 294-297.4. Zapis i interpretacja doświadczeń przeszłości w nazwach miejscowych. Z problematyki toponimii śląskiej w języku czeskim [w:] Przeszłość w językowym obrazie świata, pod red. A. Pajdzińskiej i P. Krzyżanowskiego, Lublin 1999, s. 277-299.

5. Zmiana etnicznego charakteru osadnictwa w czeskim pograniczu i jej niektóre konsekwencje kulturowe, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” r. LIV, 1999, nr 1, s. 37-52.

6. Symbolika pograniczna obszaru sudeckiego (na wybranych przykładach z czeskiego nazewnictwa, literatury i folkloru) [w:] I Międzynarodowa Konferencja „Człowiek i środowisko w Sudetach”, tom referatów pod red. M. Boguszewicz, A. Boguszewicza i D. Wiśniewskiej, Wrocław 2000, s.359-377.

7. Vratislav v české paměti. Kapitola z neexistijícího průvodce [w:] Slova a město. Materiály z konference konané v Praze 11.6.1998, „Cahiers du CEFRES”, No. 18, Praha 2000, s. 109-132.

8. Wrocławskie nazwy miejskie w czeskich tekstach o stolicy Śląska [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, pod red. L. Pisarek i J. Sokołowskiego, Wrocław: 2000, s. 67-75.

9. Czeskie nazewnictwo geograficzne dawnego Śląska z perspektywy interetnicznej komunikacji językowej na ziemiach Korony Czeskiej [w:] Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci (sborník z mezinárodní konference), red. I. Bogoczová, Ostrava 2001, s. 233-242.

10. Polskie nazwy miejscowe w tekstach czeskich z końca XX wieku [w:] Język i literatura czeska u schyłku XX wieku, pod red. M. Balowskiego, J. Svobody, Wałbrzych-Ostrava 2001, s. 171-180.

Recenzja:

  • K. Komárek, O polských exonymech v současné češtiněi, „Acta Onomastica” 43, 2002, s. 164-165.11. Legendarny założyciel Wrocławia w tradycji czeskiej historiografii [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. IV, pod red. A. Paszkiewicz, Ł. Skotnickiej-Kusiak, Wrocław 2003, s. 29-37.

12. O toponimii historycznej Śląska z polskiej i czeskiej perspektywy [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej onomastyki, pod red. R. Łobodzińskiej, Wrocław 2003, s. 183-188.

13. Refleksy czeskiego sąsiedztwa w nazewnictwie miejskim Wrocławia [w:] Wrocław w Czechach - Czesi we Wrocławiu. Literatura - język - kultura, pod red. Z. Tarajło-Lipowskiej i J. Malickiego, Wrocław 2003, s. 165-177.

14. O konotacjach toponimii historycznej na przykładzie użycia śląskich nazw geograficznych w języku czeskim, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XXX, 2004, s. 89-98.

15. Středověká exonyma v české a polské diachronní lexikografii [w:] Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám, red. P. Nejedlý, M. Vajdlová za spol. B. Lehečky, Praha 2005, s. 209-224.

16. Śląsk jako wspólny obszar dziejów Polski i Czech: Sowiogórski i bardzki odcinek przedgórza sudeckiego, „Rocznik Dzierżoniowski” XIV, 2005, Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, s. 21-30.

17. Użycie nazw geograficznych a kreacja przestrzeni historycznego Śląska w tekstach czeskich, [w:] Przestrzeń w języku i kulturze. problemy teoretyczne, interpretacje tekstów religijnych, red. J. Adamowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2005, s. 199-206

18. Nieoficjalne nazwy miejscowe w języku czeskim i polskim, [w:] Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie, red. R. Łobodzińska, Wrocław – Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2005, s. 33-42.

19. Język polski i język czeski na południowej rubieży Dolnego Śląska w wiekach średnich, „Rozprawy Komisji Językowej WTN” XXXIII 2006, s. 281-287.

20. Slezské jazykové spektrum a kategorie okraje a středu ve vývoji komunikace společnosti zemí Koruny české ve 14. až 18. století, [w:] Śląska Republika Uczonych, red. M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, vol. 2, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006, s. 15-25.

21. Vztah Slezsko – česká jazyková pospolitost ve vývojí jazykového vědomí Čechů a Moravanů do konce 18. století, „Listy filologické“ CXXX, 2007, seš. 3-4, s. 295-310.

22. Język czeski, morawski i śląski. Z dziejów czeskiej świadomości językowej, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Opis, konfrontacja, przekład, red. M. Sarnowski, W. Wysoczański, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3023, Slavica Wratislaviensia CXLVII, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, s. 249-260.

23. Periodizační body dějin jazyků ve Slezsku (středověk a raný novověk), [w:] K periodizaci dějin Slezska. Sborník z pracovního zasedání v Opavě 11.-12. prosince 2007, red. D. Gawrecki, Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008, s. 123-137.

24. Dějiny jazyka v Polsku, „Listy filologické“ CXXXI, 2008, seš. 1-2, s. 243-248.

25. Slezské motivy ve vývoji české historiografie a legendistiky, [w:] Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura (1300-1740), red. H. Dáňová, J. Klípa, L. Stolárová, díl A-B, Praha: Národní galerie, 2008, díl A: s. 59-67.

26. Czeska oronimia Gór Stołowych / Česká oronymie Stolových hor, [w:] Na kłodzkim pograniczu o czeskim języku i literaturze. VII Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów, Radków, 28-29 III 2008, red. J. Malicki, I. Gwóźdź-Szewczenko, L. Janovec, Radków: Urząd Miasta i Gminy, 2009, s. 34-59.

27. Język czeski na Śląsku w kontekście śląskich dziejów języka polskiego i niemieckiego. Pytanie o granice historii języka, [w:] Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, red. J. Lipowski, D. Żygadło-Czopnik, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, s. 375-387.

28. „Polská Ostrava národa moravského“ O konotačních vlastnostech toponym nejen ve Slezských písních Petra Bezruče, [w:] Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV česká onomastická konference, 15.-17. září 2009, Ostrava – sborník příspěvků, red. J. David, M. Čornejová, M. Harvalík, Ostrava – Praha: Ostravská univerzita v Ostravě, Ústav pro jazyk český AVČR, 2010, s. 339-347.

29. Hejszowina. Przyczynek do badań nad dziejami nazewnictwa górskiego Sudetów, [w:] Nazwy własne a społeczeństwo, red. R. Łobodzińska, t. 1-2, Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2010, t. 2, s. 67-82.

30. Vratislav - město cizí, avšak české, [w:] Město: vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění, red. J. Malura, M. Tomášek, Ostrava: Filozoficka fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011, s. 114-124.

31. Místní a pomístní jména z Českého koutku v nářečí a mimo nářečí, [w:] Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, red. Z. Holub, R. Sukač, Frýdek-Místek - Opava, nakladatelství Kleinwachter, Slezská univerzita v Opavě, 2012, s. 124-135.

32. Sny o Májovém snu minsterberského knížete a kladského hraběte Jindřicha mladšího z Poděbrad, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3277. Slavica Wratislaviensia 155: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 10. Sen, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz, Wrocław 2012, s. 337-344.

33. K polské recepci české bible 16. století, „Historie - otázky - problemy“ 5, 2013, nr 2: Česká bible. Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí, red. Alena A. Fidlerová, Marie Šedivá Koldinská, Jiří Mikulec, s. 11-22.

34. O kilku nowszych bohemizmach w polszczyźnie, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3575. Slavica Wratislaviensia 109, 2014: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład 8, red. Iwona Łuczków, s. 255-268.

35. K diversifikaci dějin češtiny. Slezsko, Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3/2014 – Slavica Pragensia 42, red. F. Martínek, J. Česká, s. 83-92.

36. O cizích zeměpisných jménech v Kronice české Václava Hájka z Libočan, [w:] Studia Hageciana 1: Na okraj Kroniky české, red. J. Linka, Praha: Academia, 2015, s. 55-66.

37. Proměnlivé osudy kladských zeměpisných jmen, především místních, [w:] E. Semotanová i in., Kladsko. Historicko-geografický lexikon, Praha – Kłodzko – Wrocław: Historický ústav AVČR, 2015, s. 49-67.


 

Prace redakcyjne:

1. Wrocław w Czechach - Czesi we Wrocławiu. Literatura - język - kultura, pod red. Z. Tarajło-Lipowskiej i J. Malickiego, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2003, ss. 417.

Recenzja:

  • O. Fejtová, Praha - Vratislav, vzajemné vztahy v období raného novověku, "Český časopis historický" 106, 2008, s. 54-77.2. Na kłodzkim pograniczu o czeskim języku i literaturze. VII Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów, Radków, 28-29 III 2008, red. Jarosław Malicki, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Ladislav Janovec, Radków: Urząd Miasta i Gminy, 2009, 357 stron [w druku].


 

Recenzje:

1. K. Komárek, Osobní jména v českých biblích, Olomouc 2000 [w:] „Bohemistyka” z. 3, 2001, s. 170-172.

2. Ondřej Koupil, Grammatykáři: česká gramatografie a kulturní reflexe češtiny v letech 1533-1672, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007, ss. 329, „Slavia Occidentalis“ 64, 2007, s. 283-285.

3. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, ed. Jana Pleskalová et al., Praha: Academia, 2007, ss. 688, "Česká literatura" 57, 2009, nr 1, s. 115-122.

Wydział Filologiczny