Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Ukrainistyki
gab. 306, tel. (71) 375 45 55

Stanowisko:

adiunkt

Zainteresowania naukowe:

• Literatura dziecięca i młodzieżowa
• Badania kulturowe i popkulturowe
• Literatura amerykańska
• Brytyjski modernizm
• Historia USA_________________________________________

Spis publikacji:

 

 Monografie: 

1. Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? Męskość jako projekt w prozie Serhija Żadana, Wrocław 2016.
http://www.wuwr.com.pl/products/1857.html

 


Redakcje: 

1. Miscellanea Posttotalitariana Wratislawiensia”. Special Issue  vol. 1 (5): Tropics of Resistance: Languages, Genres, Rhetoric, ed. by D. Kołodziejczyk, A. Matusiak and M. Świetlicki, Wroclaw 2016.

2. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 6/2017: TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, pod red. D. Kołodziejczyk i M. Świetlickiego, Wrocław 2017.

3. “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”. Special Issue  vol. 2 (7): Post-communist Children’s Culture in Central, Eastern, and Southeast Europe, ed. by  M. Świetlicki and J. Deszcz–Tryhubczak, Wrocław 2017  (w przygotowaniu)

 


Artykuły:

1. Świetlicki M., "Ulisses" Jamesa Joyca i "Moscoviada" Jurija Andruchowycza w horyzoncie mitologicznym [w:] Slavica Wratislawiensia pod red. Krzysztofa Kusala, Wrocław 2012. s.35-50.

2. Świetlicki M., Porównanie zapożyczeń leksykalnych w powieści Депеш Мод Serhija Żadana oraz w jej polskim przekładzie autorstwa Michała Petryka[w:] Językoznawcze badania porównawcze w praktyce. Praca zbiorowa, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów przy Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 2013. s.47-58. 

3. Świetlicki M., Ukrainian Masculinity and Its Discontents: The Case of Soviet and Post-Soviet Alcoholism [w:] Foundation for good politics, Cambridge 2012. [http://www.fundgp.com/en/publications/exclusive/417/ data dostępu: 14.01.2013].

4. Świetlicki M., Роль засобів масової інформації та масової культури в процесі формування чоловічої ідентичності (на прикладі «Депеш Мод» Сергія Жадана) [w:] Наукові праці: Науково-методичний журнал. - Вип. 219. Т. 231. Філологія. Літературознавство. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2014, c. 93-97.

5.  Świetlicki M., (Post)totalitarni młodzi buntownicy w powieści „Depeche Mode” Serhija Żadana [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, pod red. Agnieszki Matusiak, Wrocław 2013, nr 1: Między pamięcią i zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, s. 211-223.

6. Świetlicki M., Angloamerykańska popkultura a ukraińska tożsamość kulturowo-społeczna w "Depeche Mode" Serhija Żadana [w:] Ukraina: narracje, języki, historie, red. nauk. M. Gaczkowski, red. prow. J. Klyus; Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2015, s. 73-81.

7.  Świetlicki M., Kiedy „inny” staje się nieosiągalną normą: społeczna niewidzialność i idea piękna w powieści Toni Morrison „The Bluest Eye" [w:] Літературознавчі обрії. Праці молодих учених” Том nr 22/2015, c. 52-57.

10. Świetlicki M., „Dzieci imperium...” – postkolonialny wymiar ukraińskiego rynku książki i prasy dla dzieci i młodzieży, [w:] Porównania nr 15/2015, s. 233-244.

11. Świetlicki M., „Nie nazywaj mnie pedałem” – homofobia i homohisteria w prozie Serhija Żadana, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, Poznań 2016, s. 157-170.

12. Świetlicki M., Kołodziejczyk D., Between “anti-“ and “post-“ – on Recognition of Resistance in Postcolonial Studies, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” vol. 5, Wroclaw 2016, p. 7–16.

 


Wstępy:

1.  D. Kołodziejczyk, M. Świetlicki, B. Ştefanescu, Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesno-ści, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” vol. 6, Wroclaw 2017, p. 15–19.

2. D. Kołodziejczyk, M. Świetlicki, B. Ştefanescu, Trauma as cultural palimpsests — (post)communism against the background of compar-tive modernities, totalitarianisms, and (post)coloniality: Introduction, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” vol. 6, Wroclaw 2017, p. 10–14.

 


Rozdziały w monografiach:


1.  Матусяк А., Свєтліцкі М., Маскулінність у перебудові. Студії чоловічості й чоловіків – огляд наукових досліджень,, [в:] Перехресні стежки українського маскуліністичного дискурсу. Українська культура і література XIX–XXI ст. у горизонті masculinities studies, Київ 2014, с. 22-42.

2. Świetlicki M., Męska dominacja jako źródło mizoginii w Hymnie demokratycznej młodzieży Serhija Żadana” [w:] Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze pod red. Elżbiety Dury i Patrycji Chudzickiej-Dudzik, Łódź 2013. s.279-294.

3. Матусяк А., М. Свєтліцкі, Категорія покоління в сучасних суспільно-культурних дослідженнях,, [в:] Генерації — культура — постколоніалізм, ред. Т. Гундорова, А. Матусяк, Київ 2015, с. 129-145.

4. Świetlicki M., Matusiak A., Kategoria pokolenia we współczesnych badaniach społeczno–kulturowych, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. A. Matusiak, Poznań–Wrocław 2016, s. 15-35.

5. Świetlicki M., „Rebels With(out) a Cause and Their Soviet Fathers in Serhiy Zhadan’s Depeche Mode“, [in:] Fatherhood in the Contemporary Discourse: Focus on Fathers, ed. A. Pilińska, Cambridge 2017, p. 147-158.

6. Świetlicki M., „Problemy ukraińskiego maskulinizmu. Choroba alkoholowa w Moscoviadzie Jurija Andruchowycza” , W: Choroba – ciało –  śmierć w literaturze, pod red. J. Tumienieckiej-Sucharek, Katowice 2017.

 


Prace translatoryczne:


1. Marko Robert Stech, Symbole przemian w prozie ukraińskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku (na przykładzie "Perwersji" Jurija Andruchowycza), tłum. M.Świetlicki, [w:] Ukraińskie transgresje XX-XXI wieku: Uwolnić przyszłość od przeszłości? Uwolnić przeszłość od przyszłości? Kultura – Historia – Polityka pod. red. Agnieszki Matusiak, Wrocław – Lwów, 2012 s.173-190. (przekład z języka angielskiego)

2. Michael Moser,  Forsowanie języka regionalnego. Kilka uwag na temat nowego ukraińskiego ustawodawstwa językowego, tłum. M. Świetlicki [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, pod red. Agnieszki Matusiak, Wrocław 2013, nr 1: Między pamięcią i zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, s. 139-155. (przekład z języka angielskiego)

3. Patricia Nell Warren, Tragedia pszczół – Będąc poetką na wygnaniu, tłum. M. Świetlicki, [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 2/2014: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, pod red. A.Matusiak, s. 317-330. (przekład z języka angielskiego)

4. Bogdan Ştefănescu, Studium analogii między postkomunizmem a postkolonializmem, tłum. M. Świetlicki, [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 2/2014: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, pod red. A.Matusiak, s. 107-130. (przekład z języka angielskiego)

5. Cristina Șandru, Dysydenckość, współudział i opór: poetyka i polityka produkcji literackiej w pos otalitarnej Europie Środkowej
i Wschodniej, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. A. Matusiak, Poznań–Wrocław 2016, s. 69–120.  (przekład z języka angielskiego)

 


Recenzje:


1.Тамара Гундорова, Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї, Київ 2013, с. 548, Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, pod red. Agnieszki Matusiak, Wrocław 2013, nr 1: Między pamięcią i zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, s. 338-342.

2. Mapping Difference: The Many Faces of Women in Contemporary Ukraine, ed. By Marian J. Rubchak, New York 2011, Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, pod red. Agnieszki Matusiak, Wrocław 2013, nr 1: Między pamięcią i zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, s. 345-348.

3. Jacek Kochanowski, Socjologia seksualności marginesy, Warszawa 2013, s. 227, Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 2/2014: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, pod red. Agnieszki Matusiak, s. 371-375.

4. Michael Kimmel, Angry White Men: American Masculinity at the End of and Era, New York 2013, p.336, Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 2/2014: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, pod red. Agnieszki Matusiak, s. 367-371.

5. Віталій Чернецький, Картографуючи посткомуністичні культури: Росія та Україна в контексті глобалізації, Критика, Київ 2013, с. 423, Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 2/2014: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, pod red. A. Matusiak, s. 379-382.

6. Kathryn Bond Stockton, The Queer Child, Or Growing Sideways In the Twentieth Century, Duke University Press, Durham 2009, p. 312, Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 2/2014: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, pod red. A.Matusiak, s. 390-393.

7. Shannon R. Wooden and Ken Gillam. Lanham, Pixar's Boy Stories: Masculinity in a Postmodern Age, MD: Rowman & Littlefield, 2014. 157 pages. $83.00 (hardback). International Research in Children’s Literature http://www.irscl.com/review_pixars_boy_stories.html

8. Second-Generation Memory and Contemporary Children's Literature: Ghost Images. Anastasia Ulanowicz. New York, London: Routledge, 2013. 247 pages. International Research in Children’s Literature Volume 8, Issue 2, 2015, p. 211-213

 


Udział z referatami w konferencjach naukowych:
 1. M. Świetlicki, „Exceeding the Limits. Homo Sovieticus, Alcohol, and Sobriety in Yuri Andrukhovych's The Moscoviad” International Graduate Student Symposium. New Perspectives on Contemporary Ukraine: Politics, History and Culture. 26-17.01.2012. Toronto (Kanada).  [program konferencji: http://www.utoronto.ca/jacyk/gss2012/Program24January.pdf dostęp: 24.06.2014]
 2. M. Świetlicki, .,„Ulisses Jamesa Joyca i Moscoviada Jurija Andruchowycza w horyzoncie mitologicznym“, Kultury Wschodniosłowiańskie we współczesnym dyskursie naukowym, 15-16.11.2011. Obrzycko.
 3. M. Świetlicki, „Alkoholizm jako narzędzie infantylizujące człowieka sowieckiego w Moscoviadzie Jurija Andruchowycza“, Językowe/tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze, Sosnowiec 24-25.05.2012.
 4. M. Świetlicki, „Między kobietą a mężczyzną. Męska dominacja źródłem mizoginii i mizoandrii w prozie Serhija Żadana” Intersecting Feminisms: Theory, politics and activism. 16-17.11.2012. Łódź. 
 5. M. Świetlicki, „Męska symboliczna przemoc w Hymnie demokratycznej młodzieży Serhija Żadana” Kultury Wschodniosłowiańskie. Oblicza i dialog. u, 22-23.11.2012. Obczycko.
 6. M. Świetlicki, „Kiedy chłopcy zostają mężczyznami. Buntownicy (be)z powodu w powieści Depeche Mode Serhija Żadana” Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa„Ukraina: narracje, języki, historie, 7-8 czerwca 2013. Wrocław. 
 7. M. Świetlicki, „Making Ukrainian Boys: Post-Soviet Masculinities vs. Pop Culture”, Ґендерні та постколоніальні студії у слов'янських літературах центральної, східної та південно-східної Європи. Діагностика. Ієрархії. Перспективи, 26-28.09.2013 Mikolajów, Ukraina.
 8. M. Świetlicki, „Making Ukrainian Boys: Post-Soviet Masculinities in a Global Context”, 38th Annual Meeting of the Social Sciene History Association, 21-24.11.2013. Chicago, USA.
 9. M. Świetlicki, „Rebels With(out) a Cause. Post-Soviet Ukrainian Masculinities vs. Anglo- American Popular Culture”, Old Rules & New Traditions: Generational Divides in Central and Eastern Europe: 13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe, UCL SSEES, 19-21.02.2014 Londyn, Wielka Brytania.
 10. M. Świetlicki, „Київський дискурс у романі Кохання в стилі бароко Володимира Даниленка”,  Києвознавчі читання історичні та етнокультурні аспекти, 27.03.2014 Kijów, Ukraina.
 11. М. Свєтліцкі, А. Матусяк., „Категорія покоління в сучасних культурно-суспільних дослідженнях”, Міжнародна міждисциплінарна конференція. Батьки і діти: ґенераційний фактор і можливості постколоніальних студій в літературах Центрально-Східної Європи і Балкан, 15–16.05. 2014 Київ Україна.
 12. M. Świetlicki, „My, dzieci imperium… – postkolonialny wymiar najnowszej literatury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży”, Międzynarodowa konferencja naukowa języki postkolonialności w europie środkowo-wschodniej: Kultura, życie społeczne i polityczne po roku 1989, 2-3.06.2014, Poznań, Polska.
 13. M. Świetlicki, „Fathers and Sons: The Issue of Post(Soviet) Generations”, 39th Annual Meeting of the Social Sciene History Association, 06-09.11.2014. Toronto, Kanada.
 14. M. Świetlicki, „When Boys Become Men. (Post)totalitarian Male Identities in Ukrainian Fiction.”, 39th Annual Meeting of the Social Sciene History Association, 06-09.11.2014. Toronto, Kanada.
 15. M. Świetlicki, „Children of the Empire or Children of the Revolution? An Overview of the Contemporary Ukrainian Book Market“, The 22nd Biennial Congress of the IRSCL, 8-12.08.2015. Worcester, Wielka Brytania.
 16. M. Świetlicki, „Soviet Fathers and Post-Soviet Sons in Serhiy Zhadan’s Prose”, FOCUS ON FATHERS, Uniwersytet Wrocławski (Instytut Filologii Angielskiejj) 4-5.09.2015 Wrocław.
 17. M. Świetlicki, „Children as Consumers in Ukrainian Picture Books“, NEW PERSPECTIVES ON CHILDRENS LITERATURE, Uniwersytet Wrocławski (Instytut Filologii Polskiej) 28.11.2015, Wrocław.
 18. M. Świetlicki, „Wrocławska Ukrainistyka wczoraj i dziś“, I Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytet Wrocławski (Instytut Filologii Słowiańskiej), 19.04. 2016, Wrocław.
 19. M. Świetlicki, „Playing with Children and Consumerism in Oksana Karavanska’s Stylish Book for Little Ladies and Dorota Masłowska’s How I Became a Witch, The Child and the Book Conference: Children’s Literature and Play, Uniwersytet Wrocławski (Wydział Filologiczny) 19-21.05.2016, Wrocław
 20. M. Świetlicki, „War and Revolution in Contemporary Ukrainian Picture Books“, Trauma as cultural palimpsests: (post)communism against the background of comparative modernities, totalitarianisms, and (post)coloniality, Uniwersytet Wrocławski (Wydział Filologiczny) 02-03.06.2016, Wrocław
 21. М. Свєтліцькі, Музичний відеокліп як палімпсест: література, травма і маскультура, Словесне i зорове: візуальні медіації в літературі, 16-17.06.2016, Kijów (Ukraina).
 22. M. Świetlicki, „Eastern European Handbooks For Little Ladies vs. Contemporary Children’s Literature“, ASEEES-MAG Summer Convention ”Images of the Other”, 26-28.06.2016, Lwów (Ukraina)
 23. M. Świetlicki, „„If There’s War Between the Sexes Then There’ll Be No People Left” – (Post)colonial Men and Masculinity in Serhiy Zhadan’s Fiction“, Central Europe and Colonialism: Migrations, Knowledges, Perspectives, Commodities, Wrocław 2016.
 24. M. Świetlicki, „You are not a doll! Not a Commodity!“ Ukrainian Advice Literature for Girls, 41st Annual Meeting of the Social Sciene History Association, 17-20.11.2016. Chicago, USA.
 25. M. Świetlicki, „Śmierć, trauma i dorastanie w ukraińskiej literaturze dla dzieci”, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich Tanatos, 11-12.05.2017 Wrocław.
 26. M. Świetlicki, “Children of the Revolution: Loss, Migration, and Maturation in Halyna Kyrpa’s My Dad Became a Star” , Cultural Representations of Transnational Childhoods: European-Australian-American Perspectives, 13.05.2017 Wrocław.
 27. M. Świetlicki, “… put the chalk in my hand, make me queen of the ABCs” –  Social Invisibility in Sapphire’s Push and The Kid, Reading - Experiences - Emotions. Books for Children and Young Adults - Theory and Practice of Reception/Responses, 27-28.06.2017 Wrocław.

Współpraca z czasopismami:


„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” – członek zespołu redakcyjnego
„Filoteknos” – redakcja językowa (język angielski)
„Pomiędzy” – członek zespołu redakcyjnego


 

Stypendia i staże:


Pobyt stypendialny na Uniwersytecie Harvarda i udział w szkole letniej prowadzonej przez Harvard Ukrainian Research Institute zakończony uzyskaniem najwyższych możliwych ocen (kursy: 20th Century Ukrainian Literature: Rethinking the Canon; Contemporary Ukraine: History, Geography, and Political Thought) (Cambridge, USA) 06-08.2012

Staż na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego” (07-09.2014)

Fulbright Slavic Award 2018. (University of Illinois at Chicago, USA)Nagrody:

Uzyskanie nagrody The Theodosius and Irene Senkowsky Prize for Achievement in Ukrainian Studies (Uniwersytet Harvarda, USA) 08.2012

 

Wydział Filologiczny