Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Bohemistyki
gab. 402, tel. +48 71 375 45 56

E-mail:

kamila.wozniak [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe obejmują głównie historię literatury czeskiej i polskiej I połowy XX wieku; śledzenie myśli gnostyckiej w twórczości autorów tego okresu; poszukiwanie i interpretacja wątków i motywów mistycznych, filozoficznych, psychologicznych w literaturze starszej i współczesnej; odwołania do myśli Carla Gustava Junga i jego powiązania z naukami gnostyków; badanie motywów surrealistycznych w powiązaniu z psychologią Junga i Freuda; badanie struktur narracyjnych i mitycznych

_________________________________________

Spis publikacji:

 

MONOGRAFIA:

1. Ladislav Klíma i Stanisław Przybyszewski. W kręgu nihilizmu gnostyckiego, Wrocław 2011.

2. Wtajemniczenia. Szkice o motywach inicjacyjnych w prozie czeskiej XX wieku, Kraków 2015, ISBN:9788324227020, ss. 192.


ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

1. Rozdział 13. Mistyka ciała i duszy w fotografii i filozofii Františka Drtikola, [w:] Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Tom 2. Świat oczyma duszy, red. E. Masłowska, D. Pazio-Wlazłowska, M. Kapełuś, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 179‒188.


 

ARTYKUŁY:

1. Hermann Hesse - pisarz rozwoju i przemian; gnostyckie reminiscencje w powieści Demian, [w:] „Prace Literackie” 2006, t. XLI, s. 85-100.

2. Modernizm – przedstawienie problematyki, periodyzacja, koncepcje teoretyczno-literackie, [w:] Slavistické perspektivy. Workshop olomouckých slavistů, red. I. Dobrotová, M. Sobotková, Olomouc 2006, s. 7 - 16.

3. Kto nie poznał siebie, ten nie poznał niczego - źródła gnozy i sposoby jej osiągania na podstawie powieści Hermanna Hessego i Olgi Tokarczuk, [w:] Preteksty, teksty, konteksty, red. M. Barański, Z. Trzaskowski, Kielce 2007, s. 191 – 213.

4. Rozmowa z prof. Radomírem Malým na temat: „Potěšil vás nový polský literární kánon?” [w:] „Literární noviny”, roč. XVIII, 18.06.2007, č. 25.

5. Realizm magiczny w twórczości Oty Pavla jako apoteoza małej ojczyzny, [w:] Region i ojczyzna w kulturze narodowej, języku i literaturze, red. Z. studencki, D. Tkaczewski, Sosnowiec 2007, s. 143 – 153.

6. Ladislav Klíma – między filozofią a psychologią [w:] Otarłem się o życie, otarłem się o słowa, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2008, s. 421-435.

7. Stanisław Przybyszewski – niemiecko – czesko – polskie doświadczenia literackie i współczesna recepcja jego twórczości, [w:] Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur, red. M. Marczewska, Z. Trzaskowski, Kraków-Kielce 2009.

8. Tělo trpící – tělo píšící. Melancholie a transcendence [w:] Věčnost není děravá kapsa, aby se z ní něco ztratilo. Soubor studií věnovaných Ladislavu Klímovi, red. E. Gilk, J. Hrabal, [w:] „Příloha e-1 revue Aluze”, Olomouc 2010. (artykuł udostępniony w internecie pod adresem http://klimaladislav.sweb.cz/Klima_sbornik.pdf, stan z dnia 20.02.2012)

9. Manichejskie fascynacje Stanisława Przybyszewskiego, [w:] „Proudy. Středoevropský časopis pro vědu a literaturu”, Brno 2012, nr 2, ISSN 1804-7246 (dostęp on-line: http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/ )

10. "Jestem wolą absolutną". O boskości władzy w filozofii Ladislava Klímy, "Poznańskie Studia Slawistyczne" 2013, nr 5, s. 213-220.

11. Wilk stepowy Hermanna Hessego - o poszukiwaniu prawdziwej duszy, [w:] ALBO albo. Problemy psychologii i kultury 2011, nr 3-4, red. Z.W. Dudek, Warszawa 2014, s. 139-150.

12. Olga Tokarczuk w poszukiwaniu prawdy, [w:] „Teologia polityczna”, 20.06.2014, pismo internetowe, dostęp on-line: http://www.teologiapolityczna.pl/kamila-wozniak-olga-tokarczuk-w-poszukiwaniu-prawdy/

13. Zmierzch jako początek przebudzenia. O motywach inicjacyjnych w literaturze czeskiej pierwszej połowy XX wieku na podstawie prozy Vítězslava Nezvala, [w:] „Świat i Słowo” 2[21]/2013, s. 213-223.

14. Ladislav Klíma - pisarz, filozof, outsider [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych 2, red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, A. Nowakowska, Červený Kostelec 2015, s. 195-199.

15. Skandalista Jindřich Štyrský i świat jego zmysłów [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. T. XI: Zmysły 2, red. M. Filipek, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kula, A. Paszkiewicz, J. Skowron, Wrocław 2015, s. 293-303.

16. Každodennost s dějinami na pozadí. Obrazy války v díle Milady Součkové („Neznámý člověk”), [w:] Obraz válek a konfliktů, red. Vít Schmarc a kol. (eds.), Praha 2015, s. 161-167.

17. Samotność "obcego" : o pewnych postawach egzystencjalnych w literaturze czeskiej okresu tzw. wielkiej awangardy, [w:] Samotność - aspekty, konteksty, wymiary. T. 1,red. K. Arciszewska, L. Kalita, U. Patocka-Sigłowy, Gdańsk 2016, s. 221-228.

18. Demiurgiczne wymiary rzeczywistości. Na marginesie powieści Alfreda Kubina i Jana Weissa, [w:]  „Bohemistyka”, 2017, nr 1, s. 22-38.

19. Rozkosze czeskiej awangardy : o fuzjach literatury, sztuki i filozofii na przykładach z twórczości Jindřicha Štyrskiego, Toyen, Vitězslava Nezvala i Františka Drtikola [w:] „Slavica Wratislaviensia”, t. 164 (2017), s. 33-41.


 Prace redakcyjne:

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, „Slavica Wratislaviensia” CLXIII, Starość, Wrocław 2016. Wspólnie z M. Borowskim, M. Bukwaltem, E. Komisaruk, S. Wójtowicz, R. Změlíkiem. 


 

TŁUMACZENIA:

1. Václav Bělohradský, Zmierzch multikulturalizmu. Ile obcego jest nam ludzkie?, [w:] Społeczeństwo zniewolenia, tekst opublikowany na stronie www.racjonalista.pl (stan z dnia 13. 11. 2011), dział : Kultura, idee i ideologie

2. Jan Hus, Listy z Konstancji, Kielce 2008.


 
Sprawozdania:

1. Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość", Wrocław 2015.

Wydział Filologiczny