Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Bohemistyki
gab. 402, tel. (71) 375 45 56

Email:

richard.zmelik [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Zainteresowania naukowe:

Historia literatury czeskiej IXX w., teoria literatury (metodologia strukturalno-semiotyczna, teoria narracji, teoria przestrzeni, aplikacje metod korpusowych i iloczasowych w teorii literatury), leksykografia (słowniki autorskie)

_________________________________________

 

Spis publikacji:

 

Monografia:


1. Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda. Model a realizace autorského korpusu a slovníku Jana Čepa v kontextu zahraniční a české autorské lexikografie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2015. s. 243. (ISBN 978-80-244-4766-7)


 
Artykuły:


1. Otázka reference literárního toposu krajiny (fikční a reálná krajina). In: Bláha, O. (ed.): Bohemica Olomucensia, roč. 1, č. 4, 2009. s. 105-114. (ISSN 0231-634X)

2. Dvojí podoba romantické krajiny: Mácha a Nerval. In: Kolářová, J. (ed.): Bohemica Olomucensia, roč. 1, č. 1, 2009. s. 178-192. (ISSN 0231-634X)

3. Podoba a význam krajinného toposu v Klímově Slavné Nemesis. In: Gilk, E. - Hrabal, J. (eds.): Věčnost není děravá kapsa, aby se z ní něco ztratilo. Soubor studií věnovaných Ladislavu Klímovi. Příloha e-1 revue Aluze, Olomouc 2010, s. 54-59. (ISSN 1803-3784)

4. Reálná a fikční krajina v díle Miloše Urbana. In: Fedrová S. (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě (kolekt. monografie z IV. světového bohemistického kongresu). ÚČL AV ČR, Praha 2011. s. 323-332. (ISBN 978-80-87481-02-8, EAN 9788087481028)

5. Máchova krajina očima jeho vykladačů (od 40. let 19. stol. do 40. let 20. stol.). In: Šmajs, J (ed.): Literatura – kultura – příroda (konferenční sborník). Obec spisovatelů, Praha 2011. s. 29-40. (ISBN 978-80-904218-8-2)

6. Přínos strukturalismu pro interpretaci krajiny u Karla Hynka Máchy (Jan Mukařovský, Felix Vodička, Karel Hausenblas). In: Menšíková, Z. – Mitter, P. (eds.): Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře (sborník z mezinárodní konference). Univerzita J. E. Purkyně. Ústí nad Labem 2011. s. 241-248. (ISBN 978-80-7414-362-5)

7. Jak je "udělána" Čepova Polní tráva z hlediska zobrazení literární krajiny a prostoru. In: Mieczysław Balowski (redaktor naczelny): Bohemistyka. Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza v Poznaniu, Wydawnictwo "Pro", Poznań, roč. 11, č. 2, 2011. s. 97-112. (ISSN 1642-9893)

8. Pokus o teoretickou reflexi prostoru v literárním díle s ohledem k vybraným filozofickým a literárněteoretickým koncepcím (I. Kant, M. Heidegger, strukturální stanovisko). In: Nováková, L. (ed.): Bohemica Litteraria, roč. 14, č. 2, 2011 (fakticky 2012). s. 75-90. (ISNN 1213-2144)

9. Ke třem konceptům městského prostoru: město jako síť v pojetí D. Hodrové, hledání ur-kódu města u V. N. Toporova a antropologie města u J. Derdowské. In: Malura, J – Tomášek, M. (eds.): Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2011 (fakticky 2012). s. 25-34. (ISBN 978-80-7368-996-4)


10. K Lotmanovu pojetí hranice a prostoru. In: Komenda, P. – Malinová, L. – Změlík, R. (eds.): Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2012. s. 37-42. (ISBN 978-80-244-3023-2)

11. Obraz kulturní jinakosti v románu Jiřího Drašnara Desperádos informačního věku. In: Gáfrik, R. – Pucherová, D. (eds.): World Literature Studies. roč. 21, č. 4, 2012. s. 53-68. (ISSN 1337-9275)

12. Bdělý sen z hlediska textové strategie Nervalovy Aurelie. In: Slawica Wratislaviensia (Wielkie tematy kultury v literaturach słowiańskich 10 – Sen). Bukwalt, M. – Klimowicz, T. – Komisaruk, E. – Maciołek, M. – Wójtowicz, S. (eds.) Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2012. s. 403-413. (ISBN 978-83-229-3350-3)

13. Želary - vesnice, která není ma žádné mapě (fikční reprezentace krajiny a prostoru). In: Malura, J – Tomášek, M. (eds.): Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2012. s. 198-211. (ISBN 978-80-7464-176-3)

14. Kdo je autor? (Vyprávěcí strategie v románu Jiřího Kratochvila Medvědí román). In: Dvorsky, J. - Magová, G. (eds.): World Literature Studies. roč. 5 (22), č. 1, 2013. s. 92-103. (ISSN 1337-9275)

15. Arbesovo romaneto Sivooký démon a Urbanova novela Michaela (literárněteoretická komparace s ohledem k žánrovému profilu). In: Studia Slavica, roč. 17, č. 2, 2013. s. 141-152. (ISBN 978-83-7395-564-6)

16. Vybraná problematika z autorské lexikografie. In: Naše řeč, roč. 97, č. 2, 2014. s. 68-77. (ISSN 0027-8203)

17. Model korpusově koncipovaného slovníku Jana Čepa v kontextu české autorské lexikografie a kvantitativní analýzy literárního jazyka. In: Naše řeč, roč. 97, č. 3, 2014. s. 113-131. (ISSN 0027-8203)

18. Ke kategorii literárního prostoru. In: Bohemica Litteraria, roč. 17, č. 1, 2014, s. 149-182. (ISSN 1213-2144)

19. Literární geografie: problém Máchových krajin. In: Historická geografie, roč. 40, č. 2, 2014. s. 205-233. (ISSN 0323-0988)

20. Prostor jako jedno ze současných témat dnešního středoevropského literárněvědného (i obecně kulturního) diskurzu. In: Pospíšil, I. (ed.): Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. Brno: Jan Sojnek – nakladatelství Galium 2015. s. 189-196. (ISBN 978-80-905336-7-7)

21. „Tematika“ literárního díla v předkritickém období – mezi antikou a vrcholným středověkem (výběrový přehled). In: Balowski, M. (ed.): Bohemistyka. Komisja Slawistyczna Polskiej  Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza v Poznaniu, Wydawnictwo "Pro", Poznań, roč. 15, č. 3, 2015. s. 201–225. (ISSN 1642-9893)

22. Reálná a imaginární Praha v romanetu Svatý Xaverius Jakuba Arbesa. In: Gwóść-Szewczenko, I. – Filipek, M. – Kula, J. – Paszkiewicz, A. – Skowron, J. (eds.): Slavica Wratislawiensia CLXI (Wielkie tematy kultury v literaturach słowiańskich 11 – Zmysły 2). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 2015. s. 305-312. (ISSN 0137-1150)

23. Mukařovského kritika strukturalismu na pozadí kulturního typu. In: Libor Matinek (ed.) Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost / Strukturalizm i poststrukturalizm czeski i polski – historia i wspólczesnóść. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2015, s. 45-60. (ISBN 978-80-7510-173-0)

24. ZMĚLÍK, R.: Potentiality of Quantitative and Corpus Analysis to Literary Studies – Toward Methodology (The Analysis of Thematic Fields). In: Mieczysław Balowski (ed.): Bohemistyka. Komisja Slawistyczna Polskiej  Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza v Poznaniu, Wydawnictwo "Pro", Poznań, roč. 16, č. 3, 2016. s. 203-219. (ISSN 1642-9893)

25. K základním možnostem modelování literárního díla v kontextu české literární vědy – tradice a současnost. In: Danuta Mucha (ed.): Studia Słowianoznawcze, č. 12, 2016. s. 383–407. (ISSN 1644-9657)

26. Od děrných štítků k moderním korpusům: Kvantifikace a statistika jako nástroje literární vědy? In: Bohemica Olomucensia: časopis pro filozofická a mezioborová studia, roč. 8, č. 1, 2016, s. 159–169. (ISSN 1803-876X)

27. Mezi formalismem a strukturalismem: K pojetí tematicko-motivických komponentů literárního díla u Viktora Šklovského a Jana Mukařovského. In: Mieczysław Balowski (ed): Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo „Pro” 2016. s. 199–211. (ISBN 978-83-63090-72-2)

28. Od textu ke korpusu, od korpusu k textu. In: Oleg Fedoszov, Agnieszka Janiec-Nyitrai, Zuzana Muchová (eds.): „Od počátků k současnosti (1955–2015)“ 60. let bohemistikiky na ELTE. Budapešť: Szláv Filológiai Tanszék, ELTE BTK 2016. s. 401–409. (ISBN 978-963-409-088-5)

 


 
Artykuły w czasopismach społeczno-kulturalnych:


1. Význam chrámu. In: Tvar, roč. 18, č. 10, 2007. s. 14. (ISSN 0862-657-X)

2. Na okraj teoretického odkazu Vladimíra Macury. In: Tvar, roč. 20, č. 8, 2009. s. 14. (ISSN 0862-657-X)

3. Město s pohnutou minulostí i nadějnou budoucností. In: Krok, roč. 9, č. 4, 2012. s. 1-2. (ISSN 1214-6420)

4. O příbězích. In: Literární noviny. roč. 24, č. 32, 2013. s. 20-21. (ISSN 1210-0021)

5. Dějiny Šumperska v literárním a filmovém zpracování: Habermannův mlýn aneb Co bylo na počátku? In: Krok, roč. 10, č. 1, 2013. s. 11-15. (ISSN 1214-6420)

6. Knihovna a čtenáři na Šumpersku. In: Krok, roč. 12, č. 1, 2015. s. 31-34. (ISSN 1214-6420)


 
Recenzje:


1. Nad knihou Alice Jedličkové Zkušenost prostoru. In: Malý, R. – Malinová, L. (eds.): Bohemica Olomucensia, roč. 3, č. 1, 2011. s. 215-221. (ISSN 0231-634X)

2. Hynku, Viléme, Růženo (Růžena Grebeníčková: Máchovské studie). In: Host, roč. 27, č. 4, 2011. s. 65–66. (ISSN 1211-9938)

3. Petr Steiner: Ruský formalismus (metapoetika). In: Tvar, roč. 22, č. 13, 2011. s. 2. (ISSN 0862-657-X)

4. Město jako kaleidoskop (Joanna Derdowska: Kmitavá mozaika, městský prostor a literární dílo). In: Tvar, roč 22, č. 18, 2011. s. 6. (ISSN 0862-657-X)

5. Sborník nejen o máchovské krajině (Máchův kraj v jazyce a v literatuře: Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PedF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 17.–19. listopadu 2010). In: Tvar, roč. 22, č. 19, 2011. s. 21. (ISSN 0862-657-X)

6. Cesty Miroslava Koloce za Karlem Hynkem Máchou (Miroslav Koloc: Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy. Triáda, Praha 2010). In: Tvar, roč. 23, č.1, 2012. s. 23. (ISSN 0862-657-X)

7. Ke třem cestopisům z počátku 19. století aneb Putování Karla Krameria po českých zemích. In: Komenda, P. – Změlík, R. (eds.): Bohemica Olomucensia, roč. 3, č. 3, 2011 (fakticky 2012). s. 90–103. (ISNN 1803-876X)

8. O psaní historie (Hayden White: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století.) In: Host, roč. 28, č. 4, 2012. s. 82. (ISSN 1211-9938)

9. Nová kniha o intermediální problematice. In: Tvar, roč. 23, č. 11, 2012. s. 2. (ISSN 0862-657-X)

10. Nerudova Malá Strana pohledem Dagmar Mocné. In: Tvar, roč. 23, č. 14, 2012. s. 21. (ISSN 0862-657-X)

11. Hayden White, Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století. In: Mieczysław Balowski (redaktor naczelny): Bohemistyka. Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza v Poznaniu, Wydawnictwo "Pro", Poznań, roč. 12, č. 2, 2012. s. 152–154. (ISSN 1642-9893)

12. Úvod do fantastické literatury Tzvetana Todorova. In: Bláha, O. (ed.): Bohemica Olomucensia, roč. 4, č. 3. 2012. s. 251-255. (ISSN 1803-876X)

13. Český romantismus v nové perspektivě. (Dalibor Tureček a kol.: České literární romantično: synopticko-pulzační model kulturního jevu). In: Host, roč. 29, č. 2. 2013. s. 74-75. (ISSN 1211-9938)

14. Mojmír Otruba: Hledání národní literatury. In: Tvar, roč. 24, č. 8, 2013. s. 20. (ISSN 0862-657-X)

15. Wahrheit und Dichtung na pozadí obrozeneckých cestopisů. In: Česká literatura, roč. 61, č. 4, 2013. s. 617-621. (ISSN 0009-0468)

16. "Fylogeneze" kultury Jurije M. Lotmana. In: Česká literatura, roč. 62, č. 3, 2014. s. 486-490. (ISSN 0009-0468)

17. Stromy literárního poznání. Morettiho formální metody v kontextu literární vědy. In: Host, roč. 31, č. 9, 2015. s. 94. (ISSN 1211-9938)

18. Jakub Arbes (1840 – 1914). In: Český jazyk a literatura, roč. 65, č, 2, 2014. s. 94-96. (ISSN 0009-0786)

19. Tomáš Klimek - Krajiny českého středověku. In: Český časopis historický, roč. 112, č. 3, 2014. s. 526-529. (ISSN 0862-6111)

20. ZMĚLÍK, R.: Nová monografie o rané tvorbě Jana Čepa. In: Bohemica Olomucensia: časopis pro filologická a mezioborová studia, roč. 7, č. 1, s. 2015. s. 106-109. (ISSN 1803-876X)


 
Komunikaty:


1. Mezinárodní tematologická konference na FF UP. In: Malý, R. – Malinová, L. (eds.): Bohemica Olomucensia, roč. 1, 2011. s. 205–206. (ISSN 0231-634X)

2. Ohlédnutí za máchovskou výstavou ve Vědecké knihovně v Olomouci (1. 3. – 29. 3. 2013). In: Krok, roč. 10, č. 2, 2013. s. 36-38. (ISSN 1214-6420)

3. Možnosti jazykového korpusu pro literárněvědnou analýzu na příkladu autorského slovníku Jana Čepa. In: Korpusová lingvistika Praha 2014 (20 let mapování češtiny): Abstrakty. Praha: Univerzita Karlova, 2014, s. 227-230.


 
Rozmowa, komentarz w czasopisme (autorstwo):


1. Za zvuku sitárů aneb Na kus řeči s muzikantem Karlem Cvrkem. In: Krok, roč. 9, č. 4, 2012. s. 23-27. (ISSN 1214-6420)

2. Nad čím rozum zůstává stát. In Literární noviny, 21. ledna 2013. [online] http://www.literarky.cz/blogy/komentae/13135-nad-im-rozum-zstava-stat


 
Interview:


1. P. Skála, Lze se procházet krajinou v dílech Karla Hynka Máchy? (1. část) In: První zprávy (středočeské novinky.cz), 16. února 2014. (interview) [online].
http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/zpravy/lze-se-prochazet-krajinou-v-dilech-karla-hynka-machy/

2. P. Skála, Myslíte si, že by Karel Hynek Mácha dnes napsal prózu Cikáni? (2. část) In: První zprávy (středočeské novinky.cz), 25. února 2014. (interview) [online].
http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/zpravy/myslite-si-ze-by-karel-hynek-macha-dnes-napsal-prozu-cikani/


 
Prace redakcyjne:


1. Bohemica Olomucensia, roč. 3., č. 3. Změlík, R. – Komenda, P. (eds.): Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2011. 134 s. (ISSN 1803-876X)

2. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Změlík, R. – Komenda, P. – Malinová, L. (eds.): Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2012. 286 s. (ISBN 978-80-244-3023-2)

3. Bohemica Olomucensia, roč. 7., č. 2. Změlík, R. (ed.): Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2015. 134 s. (ISSN 1803-876X)


 
Editorial:

1. Editorial. In: Bohemica Olomucensia, roč. 7., č. 2. Změlík, R. (ed.): Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2015. s. 5. (ISSN 1803-876X)


 

Software – corpus tekstów literackich:

1. ZMĚLÍK, R. – PLECHÁČ, P.: KORBEL – Manažer beletristických korpusů. KORB1. Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci 2015.
WWW: http://slovnikcep.g6.cz/index.php

Wydział Filologiczny