Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany, profesor nadzw. UWr

Jednostka:

Zakład Języka Rosyjskiego
gab. 404, tel. (71) 375 45 66

Stanowisko:

Profesor nadzwyczajny mianowany

Pełnione funkcje:

• Kierownik Pracowni Macedonistyki

Obszar zainteresowań badawczych:

• językoznawstwo słowiańskie, zwłaszcza badania porównawcze systemów słowotwórczych języków słowiańskich w ujęciu synchronicznym
• słowotwórstwo języka rosyjskiego i macedońskiego
• konfrontacja gramatyczna języka polskiego i macedońskiego
• historia slawistyki
• zagadnienia językowe diaspory macedońskiej w Polsce

Udział w międzynarodowych projektach badawczych:

Koordynator (od roku 2012) długofalowego projektu badawczego „Polski~macedoński. Konfrontacja gramatyczna” / ”Полски~македонски. Граматичка конфронтација”. Projekt zainicjowany został w latach siedemdziesiątych XX wieku przez prof. Zuzannę Topolińską i prof. Božidara Vidoeskiego w ramach współpracy między Macedońską Akademią Nauk i Sztuk a Polską Akademią Nauk. Od roku 1984 ukazało się 9 tomów, z tego dwa w Polsce (t. 1. i 7.), a pozostałe w Macedonii.

Członkostwo i funkcje w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:

• Macedońska Akademia Nauk i Sztuk (Македонска академија на науките и уметностите) - członek zagraniczny (od 2015 r.)
• Komitet Słowianoznawstwa PAN
• Komisjа Kultur Europejskich przy Wrocławskim Oddziale PAN
• Wrocławskie Towarzystwo Naukowe - Przewodniczący Komisji Językowej WTN
• Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Udział w zespołach redakcyjnych czasopism:

• Redaktor naczelny czasopisma Komitetu Słowianoznawstwa PAN „Rocznik Slawistyczny. Revue Slavistique” (od 2008 r.)
Członek redakcji czasopism
• „Slavica Wratislaviensia” (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
• „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe” (Uniwersytet Łódzki)
• „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” (Wrocław)
• „Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” (Wrocław)
• „Forum Językoznawcze” (Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice)
• „Folia Philologica Macedono - Polonica” (Uniwersytet św.św. Cyryla i Metodego w Skopiu, Macedonia)
• „Славистички Студии” (Uniwersytet św.św. Cyryla i Metodego w Skopiu, Macedonia)
• „Studia Lingustica Polono-(Meridiano)slavica” (Uniwersytet św.św. Cyryla i Metodego w Skopiu, Macedonia)

Nagrody i wyróżnienia:

• Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych - 1983
• Плакета на Универзитетот „Св. Кирил и Mетодиј” во Скопје) / Plakieta Uniwersytetu św.św. Cyryla i Metodego w Skopju (2007)
• Плакета на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје / Plakieta Uniwersytetu św. św. Cyryla i Metodego w Skopju (2009)
• Медал „Блаже Конески” / Medal im. Blaže Koneskiego przyznany przez Macedońską Akademię Nauk i Sztuk „за посебниот придонес во афирмацијата на македонскиот јазик и научната обработка на македонскиот зборообразувачки систем” (2010)
• Medal „200 lat Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu” (2011)

_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:

1. Negatywa we współczesnym języku rosyjskim (Studium semantyczne), Wrocław 1982, ss. 116.

2. Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie słowotwórczej, Wrocław 2000, ss. 247.


 

Artykuły:

1.O tłumaczeniu frazeologizmów rosyjskich na język polski, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 170 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 3 (1972), s. 87–96.

2.Kilka uwag o przymiotnikach zaprzeczonych w języku rosyjskim, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 447 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 16 (1979), s. 74–78.

3. Negatywa a nazwy negatywne, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 11 (1979), s. 259–268.

4. Niektóre problemy teorii pisma w ujęciu Jana Baudouina de Courtenay (z historii polskiej myśli lingwistycznej), „Славистички cтудии”, 3 (1983), s. 47–52.

5. Słowiańskie negatywa z prefiksem ne-, [w:] Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy Kongres Slawistów w Kijowie 1983, red. M. Basaj, Warszawa 1983, (Z Polskich Studiów Slawistycznych ; 6), s. 405–415.

6. Ze studiów nad negatywami w językach południowosłowiańskich, „Studia Linguistica”, 8 (1983), s. 51–61. [AUW nr 645].

7. Poglądy Jana Baudouina de Courtenay w dziedzinie teorii pisma, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 684 ; „Slavica Wratislaviensia” ;, 29 (1984), s. 41–55.

8. Słowiańskie negatywa rzeczownikowe z prefiksem nie-/ne-, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 14 (1986), s. 227–243.

9. Słowiańskie rzeczowniki motywowane wyrażeniem syntaktycznym z przyimkiem „bez-” (na materiale języków zachodnio- i południowosłowiańskich), „Македонски jaзик”, 36–37 (1985–1986), [1986], s. 137–151.

10. Z zagadnień negacji prefiksalnej w językach słowiańskich, [w:] Słownictwo języków słowiańskich w aspekcie porównawczym, red. M. Łesiów, Lublin 1987, s. 185–194.

11. Macedońskie przymiotniki z prefiksem „bez-”, „Македонски jaзик”, 38–39 (1988), s. 181–187.

12. Słowiańskie przymiotniki paradygmatyczne, „Zbornik Matice srpske za slavistiku”, 35 (1988), s. 127–138.

13. Słowiańskie rzeczowniki z prefiksem „bez-”, [w:] Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1988, red. J. Basara, Warszawa 1988, (Z Polskich Studiów Slawistycznych ; 7), s. 407–417.

14. Z badań nad słowiańskimi przymiotnikami paradygmatycznymi motywowanymi wyrażeniem syntaktycznym z przyimkiem „bez”, [w:] II Spotkania językoznawcze. W kręgu semazjologii, leksykologii i terminologii, red. S. Kochman, Opole 1988, s. 251–256.

15. Niektóre zagadnienia teorii pisma w pracach Jan Baudouina de Courtenay, [w:] Jan Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4–7 IX 1979, red. J. Rieger, M. Szymczak, S. Urbańczyk, Wrocław 1989, s. 321–327.

16. O negacji prefiksalnej w językach wschodniosłowiańskich w porównaniu z językiem polskim (Rzeczowniki z przedrostkiem „bez-”), „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 16 (1989), s. 61–68.

17. O słowiańskich rzeczownikach z przedrostkiem „bez-” (na materiale języków zachodnio- i południowosłowiańskich), „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1020 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 49 (1990), s. 11–24.

18. Stopniowanie słowiańskich przymiotników z negacją, [w:] Zagadnienia kategorii stopnia w językach słowiańskich, t. 5, red. H. Orzechowska, Warszawa 1990, s. 111–120.

19. Słowiańskie rzeczowniki paradygmatyczne motywowane wyrażeniem syntaktycznym z przyimkiem „bez”, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1063 ; „Studia Linguistica” ; 13 (1991), s. 72–82.

20. Serbsko-chorwackie przymiotniki z prefiksem „bez-”, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1302 ; „Studia Linguistica” ; 15 (1992), s. 43–50.

21. Słoweńskie przymiotniki z prefiksem „brez-”, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1268 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 68 (1992), s. 35–43.

22. O białoruskich przymiotnikach z prefiksem „bez-”, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 19 (1993), s. 111–117.

23. Derywacja przymiotników od wyrażeń syntaktycznych z przyimkiem negacji w języku macedońskim i polskim, „Folia Philologica Macedono-Polonica”, t. 4 (1996), s. 70–80.

24. Uwagi o derywacji przymiotników w językach słowiańskich, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, [2]. Opis, konfrontacja, przekład, red. L. Pisarek, J. Sokołowski, Wrocław 2000, („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2191 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 107), s. 217–222.

25. Božidar Vidoeski (1920–1998), „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 26 (2000), s. 173–175.
 
26. Ze studiów nad derywacją przymiotników w językach słowiańskich, „Seminaria Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, seria A i B, 3 (54), 2000 [2001], s. 40–45.

27. Kartka z dziejów polsko-macedońskich stosunków naukowych, „Македонски jaзик”, 51–52 (2000–2001), [2001], s. 89–94.

28. Зборообразувачка проблематика во трудовите на Божидар Видоески, [w:] XXII научна конференција на XXXIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, ред. М. Каранфиловски, Скопје 2001, s. 61–67.

29. Проектот на полско-мекедонската граматичката конфронтациjа на З. Тополињска и Б. Видоески и проблемите на словенското конфронтативно зборообразување, [w:] 70 години од истражувањата на Jозеф Обрембски во Македония, ред. Т. Вражиновски, Прилеп 2002, s. 149–157.

30. Зборообразување во Граматиката на Блаже Конески, [w:] XXIX научна конференција на XXXV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 19–20 август 2002), Скопје 2003, с. 65–72.

31. Z zagadnień polsko-macedońskiego słowotwórstwa konfrontatywnego, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2611 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 127), s. 257–261.

32. Ze studiów konfrontatywnych nad semantyką przymiotników w językach słowiańskich, [w:] Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2005, s. 609–614.

33. Z problematyki opisu konfrontatywnego deminutywów w języku macedońskim i polskim (na tle innych języków słowiańskich), [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 5. Opis, konfrontacja, przekład, red. M. Sarnowski, W. Wysoczański, Wrocław 2005, („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2747 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 133), s. 339–344.

34. Z zagadnień językowych emigracji macedońskiej na Dolnym Śląsku, [w:] Migracje : dzieje, typologia, definicje, pod red. A. Furdala i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2006, („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2945), s. 215–219.

35. Mechanizmy deminucji i hipokoryzacji w języku macedońskim i polskim na tle innych języków słowiańskich, [w:] Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008, red. tomu Z. Rudnik-Karwatowa, Warszawa 2007, (Z Polskich Studiów Slawistycznych ; 11), s. 211–219.

36. Jubileusz Profesora Antoniego Furdala, „Bohemistyka”, 2008, [nr] 1–4, s. 427–430.

37. Z historii kształcenia językowego dzieci macedońskich w Polsce, [w:] Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii : historia – kultura – literatura – język – media, red. M. Kawka, I. Stawowy-Kawka, Kraków 2008, s. 169–174.

38. Ivan Kovalyk i słowotwórstwo słowiańskie, [w:] Мови та культури у новiй Європi: контакти i самобутнiсть. Збiрник наукових доповiдей, Київ 2009, s. 250–259.

39. Од проблематиката на зборообразувачката синонимија во македонскиот јазик (во споредба со полскиот), [w:] XXXVI научна конференција на XLII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид 24–25 август 2009). Лингвистика, Скопје 2010.

40. Бесценет камен. Słowiańskie przymiotniki oparte na wyrażeniu przyimkowym bez ceny, „Прилози = Contributions”, Македонска академиja на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука (Cкопjе), 36 (2011), 1–2: Прилози посветени на академик Зузана Тополињска, s. 147–161.

41. Од проблематиката на деривацијата на словенските придавки со метафорично значење (придавки мотивирани од синтактички изрази), „Folia Philologica Polono-Macedonica” 8: Педесет години на полонистиката во Македонија 1959–2009. Материали од Осмата полско-македонска научна конференција (Скопје 23–24.10.2009) одржана во рамките на манифестацијата „Педесет години на полонистиката во Македонија” (22–25.10.2009), Скопје 2011, s. 49–57.

42. Полски ~ македонски. Граматичка конфронтација – фундаментално дело од областа на конфронтативната лингвистика / Fundamentalne dzieło z językoznawstwa konfrontatywnego, „Folia Philologica Macedono-Polonica” 8: Педесет години на полонистиката во Македонија 1959–2009. Материали од Осмата полско-македонска научна конференција (Скопје 23–24.10.2009) одржана во рамките на манифестацијата „Педесет години на полонистиката во Македонија” (22–25.10.2009), Скопје 2011, s. 671–673.

43. Język – naród – państwo w pracach Baudouina de Courtenay a niektóre koncepcje Krste P. Misirkova, „Прилози = Contributions”, Македонска академиja на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука (Скопjе), 37 (2012), 1–2, s. 281–297.

44. Stopniowanie negatywów przymiotnikowych w językach słowiańskich, [w:] Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2014, red. tomu Z. Rudnik-Karwatowa, Warszawa 2012, (Z Polskich Studiów Slawistycznych ; 12), s. 177–187.

45. Од проблематиката на конфронтативниот опис на зборообразувачкиот систем на македонскиот и полскиот јазик, [w:] Блаже Конески и македонски јазик, литература и култура, Скопје 2012, s. 293–308.

46. Околу антонимија во македонскиот и во полскиот јазик, [w:] XXXVIII научна конференција на XLIV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 14–15 јуни 2011). Лингвистика, Скопје 2012, s. 161–169.

47. Ke koncepcím srovnávacího popisu slovotvorných systémů slovanských jazyků, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych, red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, A. Nowakowska, Cerveny Kostelec 2013, s. 13–24.

48. Z historii językoznawstwa polskiego i słowiańskiego. Polacy i „Encyklopedia filologii słowiańskiej”, [w:] Studia Scandinavica et Germanica. Vom Sprachlaut zur Sprachgeschichte. 28 linguistische Annäherungen an diachrone und synchrone Sprachbetrachtung, hrsg. von J. Jarosz, S. M. Schröder, J. Stopyra, Wrocław 2013, , („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 3477 ; „Germanica Wratislaviensia” ; Varia 1), s. 267–282.

49. Медалот на Вроцлавскиот универзитет – јубиларно одличие – доделен на академик Зузана Тополињска за целокупното нејзино научно творештво, „Македонски јазик”, 44 (2013), s. 253–269. Współautor: M. Mirkulovska.

50. Meханизми на деминуција и хипокоризација во македонскиот и полскиот јазик врз фонот на другите словенски јазици, „Studia Linguistica Polono-Maridianoslavica” (Cкопjе), 14.

51. Зборообразување во граматиката на Блаже Конески врз фонот на други граматики на словенските јазици,[w:] Поетиката, стилистиката и лингвистиката на текстовите од Блаже Конески во Корпусот Гралис/Poetik, Stilistik und Linguistik de Texte von Bla Koneski im Gralis-Korpus,  Graz 2013. s. 165-173.

52.  Językoznawstwo słowiańskie na Uniwersytecie Wrocławskim (1945–2010), [w:] Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku. materiały Międzynarodowej Konferencji naukowej, Wrocław 4-7 października 2011 r. Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 613-620.

53. Kartka z historii slawistyki wrocławskiej (Władysław Kuraszkiewicz na Uniwersytecie  Wrocławskim), [w:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza,  red. F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa, Lublin-Włodawa 2015, s.17-22.

54. Dobra tradycja współpracy naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego z Macedonią trwa, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 2, 2015, s. 5-7.


 
Recenzje i sprawozdania
a) recenzje

1. Л. Ройзенон, А.М. Бушуй, Материалы к общей библиографии по вопросам фразеологии, вып. 2, ред. М. Копыленко, Самарканд 1970 [w:] „Slavia Orientalis” 1973, nr 3, s. 412-414. Współautor: S. Kubów.

2. L.A. Novikov, Antonimija v russkom jazyke, Moskva 1973 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XII, 1977, s. 158-161.

3. Dokuments russes sur la pêche et commerce russe en Norvège au XVIIIe siècle. Étude historique par Alf Grannes, Arnvid Lillehammer et Egil Pettersen, „Slavica Norvegica” II, 1984 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLVII, 1988, s. 95-97.

4. E. Stankiewicz, Baudouin de Courtenay a podstawy współczesnego językoznawstwa, Wrocław 1986 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXVIII, 1992, s. 115-118.

5. Dzieła Jana Baudouina de Courtenay w przekładzie na język serbsko-chorwacki - Jan Boduen de Kurtene, Lingvisticki spisi. Preveo i priredio Predrag Piper, Novi Sad 1988 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s. 133-135.

6. Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures, Japanese Contributions to the Tenth Internatinal Congress of Slavists, Sofia, September 14-21, 1988, ed. by Japanese Association of Slavists, Tokio 1988 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXVIII, 1992, s. 110-113. Współautor: T. Poźniak.

7. S. Fedorčuk, Russkie na Karafuto, Južno-Sachalinsk 1986 [w:] „Wrocławskie Studia Wschodnie” 3, 1999, s. 225-227.


 
Recenzje i sprawozdania
b) sprawozdania

1. Językoznawca macedoński gościem Instytutu Filologii Słowiańskiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 684 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 29 (1984), s. 126.

2. Konferencja poświęcona gramatyce konfrontatywnej języków słowiańskich (Ustronie Wielkopolskie, 4–5 grudnia 1984 r.), „Slavia Orientalis”, r. 34 (1985), nr 3–4, s. 409–412.

3. Pionierzy komparatystyki słowiańskiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 904 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 44 (1987), s. 125–127.

4. Twory hybrydalne w językach i dialektach słowiańskich (Konferencja naukowa nt. Formacje hybrydalne w językach słowiańskich, Lublin 10–11 maja 1984), „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 957 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 47 (1988), s. 104–109. Współautorzy: F. Czyżewski i J. Obara.


 
Redakcja naukowa, opracowania, wstępy

1. Wybór tekstów rezjańskich, Wyboru dokonała Zuzanna Topolińska z: Materialien zur südslavischen Dialektologie und Etnographie. I. Resianische Tekste, teksty opracował Jan Sokołowski, [w:] J. N. Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane, t. 3, red. Z. Topolińska, Warszawa 1989, s. 257–281.

2. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, [2]. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. L. Pisarek i J. Sokołowskiego, Wrocław 2000, 282 s. („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2191 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 107).

3. Słowo wstępne [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 3. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. L. Pisarek i J. Sokołowskiego, Wrocław 2000[2001], s. 7. Współautor wstępu: L.Pisarek.

4. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, 324 s. („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2611 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 127].

5. Słowo wstępne [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, s. 8. Współautor wstępu: I. Łuczków.

6. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, red. tomu W. Pianka, J. Sokołowski, t. 57 (2008), 167 s.

7. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 58 (2009), 209 s.

8. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 59 (2010), 195 s.

9. Język polski dziś i w przyszłości, „Seminaria Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 9 (60) (2010), s. 106–194.

10. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 60 (2011), 186 s.

11. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 61 (2012), 202 s.

12. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 62 (2013), 210 s.

13. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 63 (2014), 210 s.

14. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 64 (2015), 252 s.

15. Zuzanna Topolińska, Polski~macedonski. Konfrontacja (nie tylko) gramatyczna. Spirala ewolucji, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo 2015, 138 s.


 
Tezy,  noty

1. Славянские негативы с префиксом не-, [w:] IX Международный съезд славистов. Резюме докладов и сообщений, ред. С. Б. Бернштейн, Москва 1983, s. 105–106.

2. Słowiańskie przymiotniki potencjalne z negacją, [w:] Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich. Konferencja naukowa w Ustroniu Wlkp., 4–5 grudnia 1984 r., Łódź 1984, s. 35.

3. Z badań nad słowiańskimi przymiotnikami motywowanymi wyrażeniami syntaktycznymi z przyimkiem negacji, [w:] Językoznawstwo otwarte we Wrocławiu. Kolokwium zorganizowane z okazji 70-tej rocznicy urodzin Profesora dra hab. Antoniego Furdala, Wrocław, 23 maja 1998, Wrocław 1998, s. 17–18.

4. [Głos w dyskusji nad:] B. Kreja, Słowotwórcze nawiązania polszczyzny do innych języków słowiańskich, [w:] XI Mezinárodný Zjazd Slavistov. Bratislava 30. augusta – 8 septembra 1993. Záznamy z diskusie k predneseným referátom, red. J. Dorul’a, Bratislava 1998, s. 489–490.

5. [Głos w dyskusji nad:] А. Н. Горянов, М. Ю. Досталь, Методологические проблемы истории славистики как объект анализа в рамках международных съездов славистов, [w:] XI Mezinárodnrodný Zjazd Slavistov, Bratislava 30. augusta – 8 septembra 1993. Záznamy z diskusie k podneseným referátom, red. J. Dorul’a, Bratislava 1998, s. 581.

6. Јазикот и народот во делата на Jan Baudouin de Courtenay и на Крсте Мисирков, [w:] Меѓународен научен собир „Делото на Крсте Мисирков” по повод стогодишнината од излегувањето на книгата „За македонцките работи”. Резимеа, Скопје 2003, с. 21.

7. Zapis wystąpień ze spotkania Obrady Okrągłego Stołu na temat Miejsce i jakość slawistyki w obecnej strukturze studiów filologicznych. Głosy w dyskusji, [w:] Mistrz i Jego przyjaciele,  „Slawistyka” 10, pod redakcją Marii i Artura Brackich,  Gdańsk 2006, s. 186-211.

8. Механизмите на образување на деминутивите и хипокористите во македонски и во полскиот jазик врз фонот на другите словенски jазици, [w:] XIV Меѓународен славистички конгрес. Охрид, 10–16 септември 2008. Зборник резимеа, т. 1: Лингвистика, уред. С. Велковска, Скопjе 2008, s. 133.

9. Wspomnienie o mgr Annie Lichtig, „Przegląd Uniwersytecki”, 2009, nr 2, s. 29.

10. Jubileusz Profesora Antoniego Furdala, „Przegląd Uniwersytecki”, 2008, nr 10, s. 13–14.

11.  Pięćdziesiąt lat polonistyki w Macedonii. Wyróżnienia dla UWr, „Przegląd Uniwersytecki”, 2010, nr 1, s. 18–19.

12. Językoznawstwo słowiańskie na Uniwersytecie Wrocławskim (1945–2010), [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku, 4–7.10.2011 r. Streszczenia referatów = Internationale wissenschaftliche Konferenz Universität Breslau in der europäischen Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts, 4.–7.10.2011. Zusammenfassungen der Beiträge, oprac. tekstów J. Harasimowicz, J. Suleja; tł. A. Janiszewska, Wrocław 2011, s. 149–150.

13. Slavische Sprachwissenschaft an der Universität Breslau (1945–2010), [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku, 4–7.10.2011 r. Streszczenia referatów = Internationale wissenschaftliche Konferenz Universität Breslau in der europäischen Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts, 4.–7.10.2011. Zusammenfassungen der Beiträge, oprac. tekstów J. Harasimowicz, J. Suleja; tł. A. Janiszewska, Wrocław 2011, s. 150–151.

14.  Profesor Zuzanna Topolińska wyróżniona medalem Uniwersytetu Wrocławskiego, „Przegląd Uniwersytecki”, 2012, nr 3, s. 6.

15. Profesor Zuzanna Topolińska wyróżniona medalem Uniwersytetu Wrocławskiego, „Przegląd Uniwersytecki”, 2012, nr 3, s. 6.

16. Stopniowanie negatywów przymiotnikowych w językach słowiańskich, [w:] ХV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, Белорусь, 20–27 жніўня 2013 г.). Тезісы дакладаў у 2 томах, т. 1: Мовознаўства. Тематычныя блокі, Мінск 2013, s. 115.

17.  The Macedonian derivational system as compared with the system of other slavic languages, [w:] ХV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, Белорусь, 20–27 жніўня 2013 г.). Тезісы дакладаў у 2 томах, т. 1: Мовознаўства. Тематычныя блокі, Мінск 2013, s. 348.


 
Przekłady z literatury naukowej

1. Grannes, Przegląd wariantowości morfosyntaktycznej w adiektywnym i imiesłowowym obiektowym określeniu predykatywnym w historii języka rosyjskiego i polskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1239 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 64 (1991), s. 59–73.

2. K. Nikołajew, Rozstrzelani na Kołymie (losy Polaków w obozach Dalstroju), [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Wrocław 1999, s. 345–352.

3. K. Nikołajew, Leon Chryniewiecki – pierwszy naczelnik Czukotki, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Wrocław 1999, s. 78–83.

4. S. W. Leonczik, Polacy na południu guberni jenisejskiej – przeszłość i teraźniejszość, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Wrocław 1999, s. 46–53.

5. P. Polewoj, Trzy pokolenia Kozyriewskich na wschodzie Syberii, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Wrocław 1999, s. 21–29.

Wydział Filologiczny