Procedura recenzowania w czasopiśmie „Slavica Wratislaviensia”

1. Po wpłynięciu artykułu redaktor naukowy danego numeru czasopisma potwierdza jego otrzymanie, co nie jest tożsame z przyjęciem do druku, a następnie sprawdza, czy artykuł spełnia kryteria kwalifikowania tekstu do publikacji. Kryteria te opublikowane są na stronie internetowej czasopisma (http://swr.wuwr.pl) w zakładce „Dla autorów".

2. Teksty po wstępnym zaopiniowaniu przez Radę Redakcyjną przechodzą procedurę recenzowania.

3. Redaktor naukowy danego numeru czasopisma w porozumieniu z redaktorem naczelnym i po zasięgnięciu opinii redaktora tematycznego i redaktora językowego dokonuje wyboru recenzentów z listy recenzentów udostępnionej na stronie internetowej czasopisma.

4. Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora tekstu. Recenzent nie może być autorem tekstu w tym numerze czasopisma, dla którego sporządza recenzję.

5. W przypadku tekstu w języku obcym przynajmniej jeden recenzent jest afiliowany w jednostce naukowej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora tekstu.

6. Procedura recenzowania jest anonimowa. Autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości (double-blind review process).

7. Redaktor naukowy danego numeru czasopisma wysyła teksty do recenzentów oraz ustala termin sporządzenia przez nich recenzji.

8. Recenzje mają formę pisemną, sporządzone są według umieszczonego na stronie internetowej czasopisma formularza i zawierają jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu tekstu do druku bądź jego odrzuceniu.

9. Jeśli recenzje nie wymagają od autora wprowadzenia poprawek merytorycznych, lecz jedynie sugerują dokonanie niewielkich zmian o charakterze redakcyjnym, redaktor naukowy danego numeru czasopisma przekazuje artykuł do druku.

10. Jeśli recenzja zawiera uwagi krytyczne, redaktor naukowy danego numeru czasopisma przekazuje odpowiednie informacje autorowi i ten dokonuje poprawek. Jeśli autor nie zgadza się z uwagami recenzenta, to zobowiązany jest przygotować pisemną odpowiedź na recenzję.

11. Do druku kierowane są teksty, które otrzymały dwie recenzje pozytywne.

12. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję ostateczną o skierowaniu tekstu do druku podejmuje Komitet Redakcyjny czasopisma po analizie obu recenzji, odpowiedzi autora na recenzję negatywną i ostatecznej wersji artykułu.

13. Po zakończeniu procedury recenzowania redaktor naukowy danego numeru czasopisma powiadamia autorów tekstów o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu (w tym drugim przypadku nie przekazuje się uzasadnienia).

14. Nadzór nad przestrzeganiem procedury recenzowania sprawuje redaktor naczelny czasopisma.

15. Otrzymane recenzje przechowywane są z zachowaniem poufności przez sekretarza czasopisma.

 

Formularz recenzji: pobierz.

 

 

Порядок рецензирования рукописей в журнале "Slavica Wratislaviensia"

 

1. После поступления рукописи научный редактор текущего номера журнала подтверждает ее получение, однако это не означает, что рукопись принята к публикации. Далее научный редактор проверяет соответствие текста основным требованиям к публикациям, которые размещены на сайте журнала (www.slavica.uni.wroc.pl).

2. Рукописи проходят процедуру рецензирования после предварительного одобрения редакционной коллегией.

3. После консультации с профильным и языковым редакторами журнала научный редактор текущего номера совместно с главным редактором утверждают перечень рецензентов из списка, размещенного на сайте журнала.

4. Для оценки каждой рукописи привлекаются два независимых рецензента, работающих вне научной организации, представляемой автором статьи. Авторы статей, опубликованных в текущем номере журнала, не привлекаются в качестве рецензентов.

5. Тексты на иностранных языках рецензируются как минимум одним рецензентом, представляющим научную организацию страны, гражданином которой автор статьи не является.

6. Процедура рецензирования является конфиденциальной и производится методом двойного "слепого" рецензирования (double-blind review process), которая заключается в том, что рецензент не знает имени автора, а автор не знает имен рецензентов.

7. Научный редактор текущего номера журнала высылает тексты рецензентам и устанавливает сроки предоставления ими рецензии.

8. Рецензия составляется в письменной форме согласно образцу, размещенному на сайте, и должна содержать однозначное положительное или негативное заключение о допуске статьи к публикации.

9. Если рецензент не требует от автора внести фактические исправления, а только произвести редакторскую правку, научный редактор текущего номера журнала ставит статью в очередь на публикацию.

10. В случае, если рецензия содержит критические замечания, научный редактор текущего номера журнала передает соответствующую информацию автору, и тот вносит исправления. Если автор не согласен с замечаниями рецензента, то он обязан предоставить ответ на рецензию в письменной форме.

11. К публикации допускаются статьи, которые получили две положительные рецензии.

12. В случае одной положительной и одной негативной рецензий окончательное решение о допуске статьи к публикации принимает редакционный комитет журнала после анализа обеих рецензий, ответа автора на негативную рецензию и окончательной версии статьи.

13. После завершения процедуры рецензирования научный редактор текущего номера журнала оповещает авторов текстов о принятии или отклонении статьи (причины отклонения не разъясняются).

14. Надзор за соблюдением требований процедуры рецензирования осуществляет главный редактор журнала.

15. Полученные рецензии хранятся у ответственного секретаря журнала в качестве конфиденциальных документов.

 

формуляр рецензии: скачать.

 

Recenzenci w latach 2015-2016


Bogusław Bakuła - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska
Krzysztof Biliński – Uniwersytet Wrocławski, Polska
Artur Bracki – Uniwersytet Gdański, Polska
Petar Bunjak - Универзитет у Београду, Belgrad, Serbia
Anna Car – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
Maria Cymborska-Leboda - Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
Joanna Czaplińska - Uniwersytet Opolski, Polska
Piotr Fast – Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska
Jiří Fiala - Univerzita Palackého v Olomouci, Ołomuniec, Czechy
Marcin Filipowicz – Uniwersytet Warszawski, Polska, Univerzita Hradec Králové, Czechy
Sabina Giergiel – Uniwersytet Opolski, Polska
Erik Gilk - Univerzita Palackého v Olomouci, Ołomuniec, Czechy
Ivo Harák - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Czechy        
Jan Heczko - Slezská univerzita v Opavě, Opawa, Czechy
Irena Kamińska-Szmaj – Uniwersytet Wrocławski, Polska
Jiří Kudrnáč - Univerzita Hradec Králové, Czechy
Gintautas Kundrotas - Vilniaus pedagoginis universitetas, Wilno, Litwa
Izabela Lis-Wielgosz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska
Lubomír Machala - Univerzita Palackého v Olomouci, Ołomuniec, Czechy
Leszek Małczak - Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska
Lech Miodyński - Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska
Maria Mocarz-Kleindienst – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
Raisa Mowczan - Відділ української літератури ХХ ст. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Kijów, Ukraina
Ihor Nabytowycz - Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
Galina Niefagina - Akademia Pomorska, Słupsk, Polska
Vladimír Novotný - Univerzita Pardubice, Czechy
Sylwia Nowak-Bajcar – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
Diana Oboleńska - Uniwersytet Gdański, Polska
Gabriela Olchova - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Bańska Bystrzyca, Słowacja
Patrycjusz Pająk – Uniwersytet Warszawski, Polska
Krystyna Pieniążek-Marković - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska
Petr Poslední – Univerzita Pardubice, Czechy
Jana Raclawska – Ostravská Univerzita, Ostrawa, Czechy
Janko Ramač - Univerzitet u Novom Sadu, Serbia
Oleg Rumyantsev - Università degli Studi di Macerata, Włochy
Monika Rzeczycka – Uniwersytet Gdański, Polska
Andrzej Sitarski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska
Marie Sobotková - Univerzita Palackého v Olomouci, Ołomuniec, Czechy
Michaela Soleiman pour Hashemi – Masarykova Univerzita, Brno, Czechy
Danuta Sosnowska - Uniwersytet Warszawski, Polska
Olga Straszkowa - Северо-Кавказский федеральный университет, Stawropol, Rosja
Václav Štěpánek - Masarykova Univerzita, Brno, Czechy
Tadeusz Sucharski – Akademia Pomorska, Słupsk, Polska
Ludmiła Szewczenko - Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska
Olga Szugan – Российская академия наук, Moskwa, Rosja
Grażyna Szwat-Gyłybowa - Instytut Slawistyki PAN w Warszawie, Polska
Ałła Tatarenko - Львівський національний університет імені Івана Франка, Lwów, Ukraina
Anna Valcerová - Prešovská Univerzita v Prešove, Preszów, Słowacja
Harry Walter - Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald, Niemcy
Halina Waszkielewicz - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
Alicja Wołodźko-Butkiewicz – Uniwersytet Warszawski, Polska
Anatolij Zahnitko - Донецький національний університет, Winnica, Ukraina
Józef Zarek - Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska
Bogusław Zieliński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

 

Recenzenci do roku 2014: pobierz.