Procedura recenzowania w czasopiśmie „Slavica Wratislaviensia”

 1. Po wpłynięciu artykułu redaktor naukowy danego numeru czasopisma potwierdza jego otrzymanie, co nie jest tożsame z przyjęciem do druku,
  a następnie sprawdza, czy artykuł spełnia kryteria kwalifikowania tekstu
  do publikacji. Kryteria te opublikowane są na stronie internetowej czasopisma.

 2. Teksty po wstępnym zaopiniowaniu przez Radę Redakcyjną przechodzą procedurę recenzowania.

 3. Redaktor naukowy danego numeru czasopisma w porozumieniu z redaktorem naczelnym i po zasięgnięciu opinii redaktora tematycznego i redaktora językowego dokonuje wyboru recenzentów z listy recenzentów udostępnionej na stronie internetowej czasopisma.

 4. Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora tekstu. Recenzent nie może być autorem tekstu w tym numerze czasopisma, dla którego sporządza recenzję.

 5. W przypadku tekstu w języku obcym przynajmniej jeden recenzent jest afiliowany w jednostce naukowej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora tekstu.

 6. Procedura recenzowania jest anonimowa. Autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości (double-blind review process).

 7. Redaktor naukowy danego numeru czasopisma wysyła teksty do recenzentów oraz ustala termin sporządzenia przez nich recenzji.

 8. Recenzje mają formę pisemną, sporządzone są według formularza umieszczonego na stronie internetowej czasopisma i zawierają jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu tekstu do druku bądź jego odrzuceniu.

 9. Jeśli recenzje nie wymagają od autora wprowadzenia poprawek merytorycznych, lecz jedynie sugerują dokonanie niewielkich zmian
  o charakterze redakcyjnym, redaktor naukowy danego numeru czasopisma przekazuje artykuł do druku.

 10. Jeśli recenzja zawiera uwagi krytyczne, redaktor naukowy danego numeru czasopisma przekazuje odpowiednie informacje autorowi i ten dokonuje poprawek. Jeśli autor nie zgadza się z uwagami recenzenta, to zobowiązany jest przygotować pisemną odpowiedź na recenzję.

 11. Do druku kierowane są teksty, które otrzymały dwie recenzje pozytywne.

 12. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję ostateczną o skierowaniu tekstu do druku podejmuje Komitet Redakcyjny czasopisma po analizie obu recenzji, odpowiedzi autora na recenzję negatywną i ostatecznej wersji artykułu.

 13. Po zakończeniu procedury recenzowania redaktor naukowy danego numeru czasopisma powiadamia autorów tekstów o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu
  (w tym drugim przypadku nie przekazuje się uzasadnienia).

 14. Nadzór nad przestrzeganiem procedury recenzowania sprawuje redaktor naczelny czasopisma.

 15. Otrzymane recenzje przechowywane są z zachowaniem poufności przez sekretarza czasopisma.


- formularz recenzji - pobierz


Recenzenci

 • Bogusław Bakuła (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
 • Mieczysław Balowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
 • Petar Bunjak (Универзитет у Београду, Belgrad, Serbia)
 • Olga R. Demidowa (Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Sankt Petersburg, Rosja)
 • Piotr Fast (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, Polska)
 • Alla M. Gracheva (ИРЛИ /Пушкинский Дом/ Российской академии наук, Sankt Petersburg, Rosja)
 • Zbigniew Greń (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Gintautas Kundrotas (Vilniaus pedagoginis universitetas, Wilno, Litwa)
 • Lech Miodyński (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
 • Walery Mokijenko (Санкт-Петербургский государственный университет, Sankt Petersburg, Rosja)
 • Raisa Mowczan (Відділ української літератури ХХ ст. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Kijów, Ukraina)
 • Predrag Piper (Универзитет у Београду, Belgrad, Serbia)
 • Andrzej Sitarski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
 • Bojana Stojanović-Pantović (Универзитет у Новом Саду, Nowy Sad, Serbia)
 • Danko Šipka (Arizona State University, Phoenix, USA)
 • Ludmiła Szewczenko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)
 • Ałła Tatarenko (Львівський національний університет імені Івана Франка, Lwów, Ukraina)
 • Svietlana D. Titarienko (Санкт-Петербургский государственный университет, Sankt Petersburg, Rosja)
 • Harry Walter (Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald, Niemcy)
 • Jadwiga Waniakowa (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Włodzimierz Wilczyński (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska)
 • Aleksandr S. Yanushkevich (Томский государственный педагогический университет, Tomsk, Rosja)
 • Anatolij Zahnitko (Донецький національний університет, Donieck, Ukraina)
 • Bogusław Zieliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)