W roku akademickim 2015/2016 studia zostały zawieszone.
W roku akademickim 2016/2017 nabór na Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Ustnych i Pisemnych Języka Rosyjskiego będzie zawieszony.


 

Kierownik: dr Bogumił Gasek

 

Kontakt:
Pocztowa 9, 53-313 Wrocław
tel. +48 71 375 45 66
fax +48 71 375 45 59
e-mail: bogumil.gasek [na] uwr.edu.pl

 


 

 

W programie PODYPLOMOWYCH STUDIÓW DLA TŁUMACZY USTNYCH
I PISEMNYCH JĘZYKA ROSYJSKIEGO
:

W roku akademickim 2015/2016 studia zostały zawieszone.

- przekład a vista i konsekutywny (wymagane na egzaminie na tłumacza przysięgłego),
- tłumaczenia pisemne,
- korespondencja handlowa,
- podstawy prawa dla tłumaczy,
- stylistyka i kultura języka ojczystego,
- stylistyka i kultura języka obcego,
- realioznawstwo Rosji i b. ZSRR,
- lektorat specjalistyczny z języka rosyjskiego,
- wykorzystanie komputera w pracy tłumacza.

Doświadczona kadra wykładowców akademickich i tłumaczy-praktyków, native speakerów języka rosyjskiego i polskiego zapewni, że
- nabędziesz biegłości w tłumaczeniach ustnych,
- zdobędziesz wiedzę o technikach przekładu,
- nauczysz się korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł leksykograficznych,
- zwiększysz sprawność w posługiwaniu się językiem ojczystym i obcym,
- rozszerzysz znajomość leksyki specjalistycznej i frazematyki z zakresu prawa, ekonomii, biznesu,
- zgłębisz tajniki komunikacji międzykulturowej.

Wszystko to w ciągu 260 godzin intensywnych zajęć praktycznych!

Jeśli:
- chcesz zostać tłumaczem,
- chcesz popracować nad swoim warsztatem traslatorycznym,
- szef w pracy zleca Ci tłumaczenia, a Ty nie wiesz, jak się za nie zabrać,
- myślisz o egzaminie na tłumacza przysięgłego,
- chcesz odświeżyć i pogłębić znajomość języka rosyjskiego,
to znaczy, że te Studia są właśnie dla Ciebie!!!

Nie wahaj się! Czekamy!


Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Bogumił Gasek

Kontakt: b.gasek@wp.pl

Czas trwania studiów: dwa semestry

Charakter studiów: studia doskonalące

Termin składania dokumentów od 09.09.2014 do 08.10.2014 r.,
drogą pocztową na adres:

Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Pocztowa 9
53-313 Wrocław
Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Ustnych i Pisemnych Języka Rosyjskiegobądź bezpośrednio w Instytucie Filologii Słowiańskiej – p. 109 lub portiernia
tel. kontaktowy 71 375 45 61

Opłaty: 2250 złotych za semestr Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele w systemie zjazdów (7 zjazdów w semestrze pierwszym i 6 – w semestrze drugim).

Zasady naboru: Złożenie kompletu dokumentów. Sprawdzian pisemny w formie przekładu jednostronicowych tekstów na j. polski i rosyjski. Warunkiem uruchomienia Studiów Podyplomowych jest przyjęcie 15 osób. Maksymalna liczebność grupy wynosi 20 osób.

UWAGA! Osoby bezrobotne mogą starać się o dofinansowanie studiów we właściwym Urzędzie Pracy.

Dokumenty wymagane od kandydatów:
- podanie (formularz osobowy wydrukowany z systemu informatycznego IRK)
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub ksero dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
- umowa zawarta w formie pisemnej między uczelnią a uczestnikiem studiów
   podyplomowych za świadczone usługi edukacyjne, - wzór umowy
- kserokopia dowodu osobistego,
- 2 fotografie o wymiarach 37mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Adresat Studiów Podyplomowych:
Na studia mogą zostać przyjęci absolwenci dowolnych kierunków studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów inżynierskich. Wymogiem podstawowym jest znajomość języków polskiego i rosyjskiego, która zostanie ustalona w trakcie pisemnego egzaminu wstępnego.

Charakterystyka Studiów Podyplomowych i zakładane efekty kształcenia:
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych nabyciem podstawowych umiejętności translatorycznych – opanowaniem metod tłumaczenia pisemnego, analizy i przekładu tekstów specjalistycznych (w tym wybranych dokumentów sądowych). Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności tłumaczenia ustnego – a vista i konsekutywnego, pracę nad technikami notowania i zapamiętywania informacji. Słuchacze nauczą się również korzystania z nowoczesnych źródeł leksykograficznych, nabędą nawyk samodzielnego poszukiwania informacji, stałego pogłębiania wiedzy specjalistycznej i ustalania ekwiwalencji przekładowej. Ponadto Studia pozwolą na podwyższenie kompetencji językowych tłumacza, zdobycie wiedzy o współczesnej ruszczyźnie i realiach krajów b. ZSRR. Mogą one stanowić punkt wyjścia w przygotowaniach do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Warunki ukończenia studiów: Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przewidzianych programem przedmiotów oraz uiszczenie opłaty ze studia.

Kadrę stanowią pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego – prawnicy, językoznawcy, doświadczeni dydaktycy języków obcych i przekładu, tłumacze ustni i pisemni, wśród których są zarówno rodzimi użytkownicy języka polskiego, jak i rosyjskiego.

Plan studiów

Terminarz zjazdów
Kadra

dr Bogumił Gasek – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, absolwent kursu tłumaczeń ustnych, kabinowych i pisemnych (Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu), Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego) oraz specjalistycznego kursu doskonalącego „Dydaktyka przekładu” przeprowadzonego przez Wyższą Szkołę Przekładu (Moskiewski Uniwersytet Państwowy). Wykładowca akademicki, autor monografii i licznych artykułów naukowych poświęconych problematyce teorii i praktyki przekładu. Doświadczony tłumacz konferencyjny.

dr Anna Ursulenko – native speaker języka rosyjskiego, wykładowca akademicki, tłumaczka w zakresie przekładu pisemnego oraz ustnego konsekutywnego z języka rosyjskiego, ukraińskiego i czeskiego. Doświadczenie w pracy dla biur tłumaczeń, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz firm specjalizujących się w produkcji seriali telewizyjnych.

dr hab. Krzysztof Kusal, prof. UWr – absolwent Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego. Wykładowca akademicki, specjalista w zakresie komunikacji międzykulturowej, rosjoznawstwa, homonimii międzyjęzykowej, współczesnego języka rosyjskiego, żargonu i leksyki potocznej. Autor rewelacyjnego Rosyjsko-polskiego słownika homonimii międzyjęzykowej, współautor nowoczesnych podręczników Rosyjski język biznesu w 30 dni, Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami, Korepetycje domowe. Język rosyjski.

dr Wojciech Poros – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym obronił również rozprawę doktorską, oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (handel zagraniczny). Absolwent kursu dla tłumaczy języka rosyjskiego w Sosnowcu (Centrum Studiów Tłumaczeniowych). Były nauczyciel akademicki, obecnie handlowiec w obrocie międzynarodowym. Doświadczony tłumacz pisemny i ustny, współautor wydanego w Niemczech i Rosji słownika anglicyzmów w żargonie rosyjskim.

dr Anna Kiseleva-Kamińskanative speaker języka rosyjskiego, absolwentka Gorkowskiego Uniwersytetu Państwowego. Doświadczony wykładowca akademicki, współautorka znakomitych podręczników Методические разработки по практическому курсу русского языка для студентов национального отделения, Методическое письмо (из опыта работы кафедры ПРЯНШ ГГПИ им. М. Горького), Русская речь. Публицистический стиль. Методические разработки по культуре русской речи для студентов педагогических вузов. Specjalista w zakresie dydaktyki języka rosyjskiego jako obcego, stylistyki i kultury języka.

dr Jacek Srokosz – adiunkt w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Opolskiego, ukończył studia prawnicze oraz obronił doktorat na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilkunastu publikacji z zakresu: teorii i filozofii prawa, doktryn politycznych i prawnych, prawa konstytucyjnego oraz cywilnego. W latach 2009 - 2010 wykonawca grantu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.

dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko – absolwentka filologii polskiej oraz słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, tłumaczka języka czeskiego w zakresie przekładu pisemnego oraz ustnego konsekutywnego i symultanicznego. Posiada doświadczenie współpracy z biurami tłumaczeń, instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, wielokrotnie powoływana jako biegła przez prokuraturę, sądy i Policję. Obecnie nauczyciel akademicki, autorka wielu publikacji, m.in. podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego.

mgr Grzegorz Zarzeczny – językoznawca i glottodydaktyk. W badaniach zajmuje się przede wszystkim dyskursem medialnym, akademickim i biurokratycznym. Autor lub współautor artykułów w zakresie (krytycznej) analizy dyskursu, językoznawstwa kognitywnego i korpusowego oraz glottodydaktyki języka polskiego. Współautor książek Jak pisać o Funduszach Europejskich? (2010) oraz Język raportów ewaluacyjnych (2012). Członek redakcji czasopism Baltica ~ Silesia oraz The Journal of Cultural Mediation. Współtwórca Pracowni Prostej Polszczyzny. Asystent w Instytucie Filologii Polskiej oraz lektor w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr.

Wydział Filologiczny