W roku akademickim 2015/2016 studia zostały zawieszone.

Kierownik: dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko

Kontakt:
Pocztowa 9, 53-313 Wrocław
tel. +48 71 375 45 56
fax +48 71 375 45 59
e-mail: ilona.gwozdz-szewczenko [na] uwr.edu.pl


 

 

Język Czeski w Administracji Turystyce i Biznesie


Informacja o rekrutacji na stronach Uniwersytetu Wrocławskiego:
http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=9691#opis


CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia zakładają naukę języka od podstaw i przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz kompetencji językowych niezbędnych do pracy w firmach, instytucjach i organizacjach (zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, obejmującym samorządy i służby mundurowe), a także w biurach podróży i agencjach turystycznych współpracujących z Czechami. Zajęcia realizowane będą głównie w języku czeskim w formie warsztatów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, co pozwoli na wyposażenie Absolwentów w wiedzę lingwistyczną z zakresu formalnego języka czeskiego, jak również z zakresu odmian specjalistycznych w dziedzinie administracji, biznesu i ekonomii, a także obsługi ruchu turystycznego.


INFORMACJE DODATKOWE

Kierownik studiów:
dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko

Kontakt:
Instytut Filologii Słowiańskiej
Pocztowa 9, 53-313 Wrocław
tel. + 48 71 37 54 561
e-mail: studia.czeski@gmail.com

Opiekun naukowy studiów:
dr hab. Krzysztof Kusal, prof. UWr.

Czas trwania studiów: 3 semestry

Zasady i harmonogram rekrutacyjny:

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=9691#zasady

1. 05.06.-11.09.2015. Rejestracja w uniwersyteckim systemie IRK (link powyżej).

2. 14.09.-25.09.2015. Po zarejestrowaniu się i otrzymaniu potwierdzenia o rejestracji należy złożyć dokumenty w Instytucie Filologii Słowiańskiej (pok. nr 109) lub przesłać je na adres:

Instytut Filologii Słowiańskiej
Pocztowa 9,
53-313 Wrocław
z dopiskiem: Studia Podyplomowe „Język Czeski w Administracji Turystyce i Biznesie”.

3. 28.09.-29.09.2015. Kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.

4. Na pierwszym zjeździe Słuchacze dostaną do podpisania umowy. Po podpisaniu umowy należy dokonać opłaty za pierwszy semestr studiów w wysokości 1 900 PLN.

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2015.

Opłaty: 1 900 PLN za semestr.

UWAGA! Osoby bezrobotne mogą starać się o dofinansowanie studiów we właściwym Urzędzie Pracy.

Zasady naboru: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (czyli złożenie dokumentów we wskazanym czasie).
Warunkiem uruchomienia Studiów Podyplomowych jest przyjęcie 18 osób. Maksymalna liczebność grupy wynosi 25 osób.

Wymagania: Na studia mogą zostać przyjęci absolwenci dowolnych kierunków studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także studiów inżynierskich.

Uzyskane kwalifikacje: Absolwent będzie legitymował się wysokim stopniem kompetencji językowej, uwzględniającym nie tylko podręcznikową znajomość języka czeskiego, ale zdobędzie także umiejętności lingwistyczne związane z zachowaniem sytuacyjnym, zostanie również zaznajomiony z realiami i konwencjami związanymi z czeskim obszarem kulturowym. Absolwent wykaże się również znajomością słownictwa związanego z działalnością instytucji, organizacji i przedsiębiorstw oraz umiejętnością prowadzenia korespondencji biznesowej i czynności administracyjnych. Będzie posiadał wiedzę i umiejętności związane z językową obsługą ruchu turystycznego i współpracą z firmami prowadzącymi działalność w różnych branżach.
Zdobędzie także podstawową wiedzę w zakresie słownictwa i pojęć związanych z pisaniem projektów unijnych, co jest obecnie wysoce pożądaną umiejętnością na rynku pracy.

Warunki ukończenia studiów: Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przewidzianych programem przedmiotów oraz uiszczenie opłaty ze studia.

Organizacja studiów:
Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele w systemie zjazdów (po 8 zjazdów w każdym semestrze).

Plan studiów: Plan studiów zostanie udostępniony we wrześniu.

Terminarz zjazdów: Terminarz zjazdów zostanie udostępniony we wrześniu.

Wydział Filologiczny