(wcześniej: Ewa Studziżba, Ewa Studziżba-Komisaruk)

Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany, profesor nadzw. UWr

Jednostka:

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 311, tel. (071) 375 45 76

E-mail:

ewa.komisaruk [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

profesor nadzwyczajny mianowany

Funkcje:

Redaktor naczelna czasopisma "Slavica Wratislaviensia",
przewodnicząca Kolegium Wydawniczego IFS.

Zainteresowania naukowe:

Historia literatury rosyjskiej przełomu XIX/XX w., pisarstwo kobiece w Rosji, historia rosyjskiego feminizmu, rosyjska krytyka feministyczna, kulturowe wizje kobiecości.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:

1. Proza Michaiła Kuzmina, Wrocław 2002, ss. 135.

Rec.:
I. Malej, „Slavia Orientalis” 2003, nr 2, s. 266-271.


2. Od milczenia do zamilknięcia. Rosyjska proza kobieca na początku XX wieku. Wybrane aspekty, Wrocław 2009, ss. 311.

Rec.:
I. Krycka-Michnowska, „Przegląd Rusycystyczny” 2011, nr 1, s. 97-99.
И. Панек, Русская женская проза в начале XX века, "Opera Slavica. Slavistické rozhledy" 2013, vol. 23, s. 49-51.

 


 
Artykuły:

1. Didaskalia w dramaturgii Antoniego Czechowa, „Slavica Wratislaviensia” XXV, 1983, s. 27-32.

2. Motyw maski w prozie Michaiła Kuzmina, „Slavica Wratislaviensia” XCIV, 1996, s. 105-120.

3. Motyw miłości homoerotycznej w prozie Michaiła Kuzmina, „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 53-66.

4. Tendencje mizoginiczne w prozie Michaiła Kuzmina, „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 73-86.

5. Postać mistrza w prozie Michaiła Kuzmina, „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 29-42.

6. Mizoginizm Ottona Weiningera w literaturze rosyjskiej początku XX wieku [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 4, pod red. Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Paszkiewicz, Wrocław 2003, s. 167-173.

7. O prozie Jewdokii Nagrodskiej [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 5, pod red. I. Malej, Z. Tarajło-Lipowskiej, Wrocław 2004, s. 173-183.

8. Ciało i cielesność w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku, „Slavia Orientalis” 2006, nr 3, s. 355-371.

9. Od milczenia do zamilknięcia. Kobieta jako autor i twórca w prozie pisarek rosyjskich początku XX wieku, „Przegląd Rusycystyczny” 2007, nr 1, s. 5-20.

10. Autobiografizm w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku („Zapiski Anny” Nadieżdy Sanżar), [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy XXI wieku, pod red. A. Ksenicza, B. Tichoniuka, Zielona Góra 2007, s. 53-61.

11. Masochizm w literaturze rosyjskiej (Leopold von Sacher-Masoch i Anna Mar), [w:] Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, pod red. A. Wieczorek, Opole 2007, s. 107-115.

12. Kobieta na rozdrożu. Sytuacja wyboru w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Poszukiwania, eksperymenty, re-wizje, pod red. L. Kapały i L. Kality, Gdańsk 2008, s. 203-211.

13. Odczytane przez mężczyznę: histeria, mania wielkości i patologia. Recenzenci i publicyści o twórczości pisarek rosyjskich początku XX wieku, [w:] Słowo. Tekst. Czas IX. Człowiek w przestrzeni słownika i tekstu. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 8-10 listopada 2007 r.), pod red. M. Aleksiejenki i M. Hordy, Szczecin 2008, s. 351-357.

14. Cierpienie jako sygnatura kobiecości w prozie pisarek rosyjskich początku XX wieku, „Rossica Lublinensia” V, Kobieta i/jako inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), pod red. M. Cymborskiej-Lebody, A. Gozdek, Lublin 2008, s. 97-106.

15. Pieniądze i płeć w „Dzienniku Rosjanki” Jelizawiety Djakonowej, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 8, Pieniądz, pod red. K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowej, Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Matusiak, Wrocław 2009, s. 117-125.

16. Motywy ezoteryczne w prozie Jewdokii Nagrodskiej, [w:] Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. 3, pod red. D. Oboleńskiej i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2009, s. 289-304.

17. «Вам, только Вам изо всех, живущих на земле, хотел бы я сказать о себе все до конца…». O listach Andrieja Biełego do Margarity Mrozowej uwag kilka, [w:] Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, pod red. A, Paszkiewicz, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, W. Zybury, Wrocław 2010, s. 281-296.

18. Dyskurs o literackich kreacjach "nowej kobiety" w rosyjskiej przestrzeni kulturowo-społecznej początku XX wieku, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu, pod red. A. Ksenicza, M. Łuczyk, Zielona Góra 2010, s. 293-300.

19. Sen – najrealniejszy z bytów? Motywy oniryczne w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku (opowiadania On oraz Sny Jewdokii Nagrodskiej), [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 10, Sen, pod red. M. Bukwalta, T. Klimowicza, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz, Wrocław 2012, s. 191-199.

20. Motyw serca w dyskursie dziennikowym Jelizawiety Djakonowej (Дневник русской женщины 1900-1902 гг.), [w:] "Życie serca". Duch-dusza-ciało i relacja Ja - Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku, red. M. Cymborska-Leboda i zespół, Lublin 2012, s. 109-119.

21. Świat wartości Jelizawiety Djakonowej (na materiale „Дневника русской женщины», 1900-1902), [w:] Revitalizace hodnot: Umĕní a literatura. Kolektivní monografie, pod red. J. Dohnala, Brno 2013, s. 193-202.

22. Rosjanka w Salpêtrière. Przyczynek do analizy obrazu szpitala psychiatrycznego w piśmiennictwie rosyjskim, [w:] Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych. Księga poświęcona pamięci Profesor Aleksandry Wieczorek, pod red. J. Greń-Kuleszy, Opole 2014, s. 35-44.

23. Cisza i milczenie w pejzażu dźwiękowym oblężonego Leningradu (na podstawie diariusza Olgi Bergholc i Zapisków człowieka oblężonego Lidii Ginzburg), „Slavia Orientalis” 2014, nr 4, s. 565-576.

24. Audiosfera oblężonego Leningradu (na materiale „Dzienników” Olgi Bergholc i „Zapisków człowieka oblężonego” Lidii Ginzburg), „Przegląd Rusycystyczny” 2014, nr 4, s. 27-38.

25. Miłość i bolszewizm. Nowe wartości i nowe obyczaje w dyskursie publicystycznym i literackim lat 20. ubiegłego wieku, [w:] Revitalizace hodnot: umĕní a literatura II. Týmová monografie, pod red. J. Dohnala, Brno 2015, s. 265-273.

26. «Вообще я не мямля, не ребенок, а совсем взрослая женщина!». Okres adolescencji w dziewczęcym dyskursie dziennikowym z lat 80. XIX wieku (na podstawie diariusza Jelizawiety Djakonowej), [w:] Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство, pod red. K. Dudy i A. Dudka, Kraków 2015, s. 283-294.

27. Sygnatura kobiecości w Olgi Bergholc zapisach dziennikowych z lat 1939-1942, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 11, 2016, s. 277-289.

28. Władimira Proppa „Dziennik starości. 1962-196…”, „Przegląd Rusycystyczny” 2017, nr 1, s. 53-66.

29. W kręgu wartości Władimira Proppa (na materiale „Дневника старости. 1962-196…” i listów do Wiktora Szabunina, [w:]  Revitalizace hodnot: umĕni a literatura III, red. J. Dohnal, Brno 2017, s. 123-130.

30. „Как бы я жил, если бы не было книг?”. Władimir Propp o książkach i czytaniu, [w:] Magia ksiąg, księgi magii. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Irenie Fijałkowskiej-Janiak, pod red. D. Oboleńskiej i U. Potockiej-Sigłowy, Gdańsk 2017, s. 187-198.


 

Recenzje:

1. J. Kulczycka-Saloni, D. Knysz-Rudzka, E. Paczoska, Naturalizm i naturaliści w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje, Warszawa 1992 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 104-106.

2. W. F. Schoeller, Michaił Bułhakow, przeł. B. Kocowska, Wrocław 2000 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXII, 2001, s. 141-143.

3. Piórem i wdziękiem. Kobiety w panteonie literatury rosyjskiej, pod red. W. Laszczak i D. Ambroziak, Opole 1999 [w:] „Slavica Wratislaviensia CXII, 2001, s. 149-153.

4. Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność, pod red. H. Mazurek, Katowice 2000 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXIII, 2003, s. 112-117.

5. M. Rzeczycka, Fenomen Sofii-Wiecznej Kobiecości w prozie powieściowej symbolistów rosyjskich (Andrieja Biełego, Fiodora Sołoguba i Walerija Briusowa), Gdańsk 2002 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 2, s. 124-128.

6. М. А. Кузмин: Дневник 1908-1915. Предисловие, подготовка текста и комментарии Н. А. Богомолова и С. Шумихина. Санкт-Петербург: Изд. Ивана Лимбаха 2005, с. 864, [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2006, nr 2, s. 117-121.

7. Н. Пушкарева, Русская женщина: История и современность. Два века изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой. 1800-2000. Материалы к библиографии, Москва 2002, с. 527, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, 2005, s. 173-177.

8. И. И. Юкина, Русский феминизм как вызов современности, Санкт-Петербург: „Алетея”, 2007, сс. 544, „Slavia Orientalis” 2008, nr 2, s. 316-320.

9. Вида Гудонене, психолохия личности в русской прозе и поэзии, Вильнюс 2006, „Slavica Wratislaviensia” 152, 2010, s. 143-145.


 
Prace redakcyjne:

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 3, pod red. K. Galon-Kurkowej i Ewy Studziżby-Komisaruk, Wrocław 2001, ss. 259.

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 9, Ciało, pod red. A. Matusiak, I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko, Wrocław 2011.

3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 10, Sen, pod red. M. Bukwalta, T. Klimowicza, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz, Wrocław 2012, ss. 430.

4. „Slavica Wratislaviensia” 163, 2016, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 12, Starość, pod red. M. Borowskiego, M. Bukwalta,  E. Komisaruk, K. Woźniak, S. Wójtowicz, R. Zmĕlíka, Wrocław 2016, ss. 800.


 
Noty i komunikaty:

1. Informacje o obronionych rozprawach doktorskich, Ewa Komisaruk (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski), Proza Michaiła Kuzmina, promotor: prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz, „Przegląd Rusycystyczny” 2000, nr 2, s. 143.

2. Konferencja Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, „Przegląd Uniwersytecki” 2000, nr 1, s. 7.

3. [Wstęp], [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 3, pod red. K. Galon-Kurkowej, E. Studziżby-Komisaruk, Wrocław 2001, s. 5.

Wydział Filologiczny