ZASADY PUBLIKOWANIA TEKSTÓW NA ŁAMACH CZASOPISMA

„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“

 

1. Redakcja zastrzega sobie prawo przyjęcia do druku tylko tych tekstów, które będą odpowiadać wymogom merytorycznym i formalnym. 

 

2. Do nadesłanego tekstu należy dołączyć oświadczenie autora (autorów) o tym, iż nie był on dotąd nigdzie publikowany ani wysłany do druku w innym czasopiśmie lub portalu internetowym. Obowiązujący tekst oświadczenia, odpowiadający zaleceniom MNiSW w kwestii przeciwdziałania nagannym praktykom tzw. „ghostwriting” i „guest autorship”, będących wyrazem nierzetelności i nieetyczności naukowej, znajduje się w wersji gotowej do pobrania na stronie internetowej czasopisma.

 

3. Objętość artykułu: do 15 stron.

 

4. Objętość recenzji merytorycznej: do 5 stron.

 

5. Objętość omówienia: 2 strony

 

6. Język publikacji: angielski, polski i inne języki słowiańskie.

 

7. Do tekstu prosimy dołączyć: streszczenie wraz z tytułem artykułu w jęz. angielskim i dowolnym języku słowiańskim, innym niż tekst publikacji (max. 150 słów), oraz pięć słów kluczowych w obu językach. Ponadto prosimy również o dołączenie noty informacyjnej o Autorze (miejsce pracy, tytuł lub stopień naukowy, zajmowane stanowisko, zainteresowania naukowe oraz aktualny adres służbowy do korespondencji wraz z adresem poczty elektronicznej – max. 80 słów).

 

8. Tekst w trzech egzemplarzach (jeden z danymi autora oraz dwa bez danych autora) prosimy przysyłać wraz z zapisem elektronicznym (CD) na adres redakcji: 

 

„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“

Interdyscyplinarna Pracownia Studiów nad Posttotalitaryzmami
Instytut Filologii Słowiańskiej UWr
ul. Pocztowa 9, pok. 306
53-313 Wrocław, Polska
e-mail: posttotalitarianism@gmail.com

 

9. Dane autora wraz z miejscem pracy powinny być zapisane w lewym górnym rogu strony tytułowej wg podanego poniżej wzorca:

 

Marianna Zacharska

Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

 

10. Wymogi techniczne:

a) druk znormalizowany: 30 wersów na stronę, 60 znaków w linii (1800 znaków na stronie łącznie ze spacjami), tekst wyjustowany, marginesy: góra, dół – 2,5; lewy – 3,5, prawy – 1,5 

b) czcionka tekstu: Times New Roman, wielkość – 12 

c) tytuł artykułu – wyśrodkowany, czcionka 14, pogrubiona

d) interlinia: w tekście głównym 1,5; w przypisach 1,0

e) tytuły utworów literackich występujących w tekście pierwszy raz powinny posiadać w nawiasie wersję oryginalną (nie w transliteracji) wraz z datą publikacji; zapis tytułu – kursywą (bez cudzysłowu)

f) cytaty należy podawać w języku oryginału (nie w transliteracji), z interlinią – 1, czcionką – 10

g) imiona osób, które występują w tekście pierwszy raz należy podać w pełnej formie

h) przypisy prosimy umieszczać na dole strony

i) numeracja przypisów ciągła dla całego tekstu

j) adres bibliograficzny w przypisach prosimy dostosować do następującego wzorca:

a. Książka:

J. Kowalski, Historia kultury, Warszawa 2009, s. 25.

Ibidem, s. 15.

J. Kowalski, Historia kultury, op. cit., s. 37.

b. Fragment książki tego samego autora:

M. Janion, Ifigenia w Polsce, [w:] eadem, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996,  s. 67-98.

Ibidem, s. 75.

M. Janion, Ifigenia w Polsce, op. cit., s. 90.

c. Rozdział pracy zbiorowej w redakcji naukowej:

M. Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcyjnej, tłum. I. Kurz, 

[w:] Antropologia ciała: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik i in., wstęp i red. M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 109-117.

d. Artykuł w czasopiśmie

E. Nowacka, Akt kobiecy, „Slavia Orientalis” 2006, nr 1, s. 32-73.

e. Adres elektroniczny:

Р. Малко, Дискурс гламуру і меншовартості. Як українська еліта сприяє деградації суспільства, „Тиждень” 14 січня 2013 [http://tyzhden.ua/Society/69385/PrintView – odczyt: 20.01.20013].

 

 

BIBLIOGRAFIA:

• Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.

• Tytuł „Bibliografia” jest pogrubiony i wyrównany do lewego marginesu, czcionka Times New Roman 12.

• Wpisy są ułożone w porządku alfabetycznym.

• Kolejne wpisy mają odstęp 1,5 wersu między sobą, są wyjustowane, czcionka Times New Roman 12.

• Format bibliografii: The Chicago Manual of Style

 

Książka

Jeden autor

Nowak, Adam. 2006. Historia Słowian. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.

Dwóch i więcej autorów

Nowak, Adam., i Anna Kowalska. 2007. Wojna Krymska. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.

Redaktor, tłumacz, kompilator zamiast autora

Nowak, Anna, przeł. 1951. Iliada Homera. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie.

Redaktor, tłumacz, kompilator oraz autor

Żadan, Serhij. 2015. Mezopotamia. Przełożył Michał Petryk. Wołowiec: Czarne.

Rozdział lub fragment książki

Stebnicka, Julia. 2010. “Nazwy grzybów jadalnych w języku rosyjskim.” W Grzyby w jezykach słowiańskich, pod redakcją Ewy Kosacz, Anny Kowal, Ewy Gich i Krzysztofa Rogala, 67–83. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.

Rozdział z monografii oryginalnie opublikowanej w innym miejscu (jako źródło)

Cicero, Quintus Tullius. 1986. “Poradnik grzybiarza.” W Biologia świata, pod redakcją Ewy Kosacz i Idy Goldberg. Tom 2 Przyroda XXI wieku, pod redakcją Jonasza Boyera i Juliusza Kirshnera, 33–46. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie. Pierwotnie opublikowane w Ewa Kosacz-Szpak, przeł. Grzyby w kulturach świata, tom 1 (Warszawa: Wydawnictwo Mizologia, 1908).

Wstęp, posłowie lub podobny fragment książki

Riegeński, Jan. 1982. Wstęp do Ania w kulturze polskiej, Adam Jaworski, xi–xxxvii. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie.

Książka opublikowana w internecie

Karpowicz, Ignacy. 2013. Ości. Warszawa: Wydawnictwo Literackie. Wesja elektorniczna.

Kurland, Philip B., I Ralph Lerner, redakcja. 1987. Architektura Rosji. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka. http://www.wydawnictwoagrafka.com/KurlandLerner

 

Artykuł w czasopiśmie

Artykuł w czasopiśmie drukowanym

 Nowak, Jędrzej. 2009. “Teksty Platona.” Filozofia 104:439–58.

Artykuł w czaspiśmie online

Załącz numer DOI (Digital Object Identifier) lub adres URL.

Kosowicz, Gueorgi, i Helga Singer. 2009. “Wpływ kultury masowej na rozwój nastolatków.” Socjologia 115:405–50. Dostęp maj 28, 2010. doi:10.1086/599247.

Artykuł w gazecie lub czasopiśmie nienaukowym

Mieszkowski, Daniel. 2010. “Fenomen kulturowy Madonny.” Fakt, Styczeń 25.

Adamowicz, Ewa, i Robert Zych. 2014. “Wybory prezydenckie 2014.” Polityka, Luty 27. Dostęp Maj 28, 2014.  http://www.polityka.com/wybory

 

Recenzja, przegląd, omówienie

Kampowicz, Inga. 2006. “Książka roku.” Recenzja Depeche Mode, Serhija Żadana. Newsweek, Kwiecień 23, Klub recenzji. http://www.newsweek.pl/zadanb

 

Dysertacja

Chutor, Aniela. 2008. “Motyw peregrynacji w prozie Iwana Franki.” Dysertacja doktorska, Uniwersytet Wrocławski.

 

Prezentacje, materiały konferencyjne

Adelow, Rachela 2009. “Niemcy w prozie Iwana Franki.” Referat wygłoszony na konferencji Literatura, kultura, słowo, Opole, Grudzień 21–24.

 

Strony internetowe

Google. 2009. “Polityka prywatności.” Ostatnie zmiany Maj 11.http://www.google.com/intl/pl/privacypolicy.html.

McDonald’s Corporation. 2008. “Tabele wartości kaloryczncyh.” Dostęp Maj 19.http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

 

Blogi

Boczko, Izabella. 2015. “Podwójne standardy?” Iza maluje, Lipiec 17.http://izabellaboczko.wordpress.com/standardy

 

Informacje z bazy danych

Edamska, Olga 2008. “Podróźując po Indiach.” Praca doktorska, Uniwersytet Warszawski. ProQuest (AAT 3300426).