Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

profesor zw. dr hab.

Jednostka:

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 111, tel. (071) 375 45 74

E-mail:

izabella.malej [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe:

Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku; zjawisko modernizmu w kulturze europejskiej; korespondencje literatury i sztuk pięknych; symbolizm literacki i jego kontaminacje z filozofią, antropologią, psychologią/psychoanalizą; poetyka dzieła modernistycznego.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:

1. Impresjonizm w literaturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia, Wrocław 1997, ss. 141.

2. Indywidualizm impresjonistyczny. Konstantina Balmonta świat wyobraźni poetyckiej, Wrocław 1999, ss. 238.

3. Syndrom budy jarmarcznej, czyli symbolizm rosyjski w kręgu arlekinady (A. Błok i A. Bieły), Wrocław 2002, ss. 222.

4. Eros w symbolizmie rosyjskim (filozofia – literatura – sztuka), Wrocław 2008, ss. 370.

5. Tajemnice duszy. Michaił Wrubel i psychoanaliza, Kraków 2017, ss. 336.

Skrypt:

1. Kanon lektur wraz z komentarzem bibliograficznym dla studentów filologii słowiańskiej, Wrocław 1996, ss. 112. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione: Wrocław 2001, ss. 97.

Opracowania, wstępy, posłowia:

1. F. Dostojewski, Myśli, wybór i słowo wstępne I. Malej, wyd. „StudioX”, Wrocław 1998.

Artykuły:

1. Konstanty Balmont jako poeta-impresjonista, „Slavia Orientalia” 1994, nr 2, s. 183-200.

2. Antoni Czechow i rosyjski pejzaż impresjonistyczny, „Slavica Wratislaviensia” LXXXVII, 1994, s. 75-86.

3. Tradycje impresjonizmu w pejzażu Aleksandra Grina, „Slavia Orientalia” 1995, nr 1, s. 37-55.

4. Impresjonistyczna proza Borysa Zajcewa, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 3, s. 99-117.

5. Barwy pejzażowych kompozycji Sergiusza Siergiejewa-Ceńskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 4, s.101-107.

6. Impresjonistyczna technika postaciowania Aleksandra Grina, „Slavica Wratislaviensia” XCIV, 1996, s. 91-104.

7. Rola światła w pejzażach Sergiusza Siergiejewa-Ceńskiego, „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 53 - 64.

8. Poetyka odbić w pokazach natury Sergiusza Siergiejewa-Ceńskiego, „Przegląd Rusycystyczny” 1997, z. 1-2, s. 41 - 44.

9. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja czerni, „Przegląd Rusycystyczny” 1998, z. 1-2, s. 27-35.

10. Osip Dymow i impresjonizm [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod. red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998, s. 97-108.

11. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja barwy żółtej [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod. red. E. Biernat i T. Bogdanowicza, Gdańsk 1999, s. 112-125.

12. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja barwy czerwonej [w:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przewartościowania, pod red. M. Ściepury, Zielona Góra 1999, s. 111-121.

13. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja barwy zielonej [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 2, pod red. T. Poźniaka i A. Skotnickiej-Maj, Wrocław 1999, s. 101-111.

14. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja bieli, „Slavia Orientalis” 1999, nr 2, s. 223-238.

15. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja barwy błękitnej, „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 35-56.

16. „Białych lilii kwiaty milczące...”. O symbolice roślin wodnych w rosyjskiej poezji modernistycznej, „Przegląd Rusycystyczny” 1999, z. 1-2, s. 31-40.

17. Bestiarium egzotyczne symbolistów rosyjskich (K. Balmont), „Litteraria” XXXI, 2000, s. 53-74.

18. Mit „Drzewa Kosmicznego” w poezji rosyjskiej Srebrnego Wieku (na przykładzie twórczości K. Balmonta), „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 17-28.

19. Dionizos cierpiący, czyli symbolizm rosyjski w kręgu filozofii F. Nietzschego [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały IV Międzynarodowej konferencji naukowej, pod red. M. Aleksiejenki, Szczecin 2000, s. 349-353.

20. Groteskowa wizualizacja literacka w symbolizmie rosyjskim. Aspekt estetyczno-psychologiczny, „Pomosty. Dolnośląski Rocznik Literacki” nr 4-5, 1999/2000, s. 186-194.

21. Andrieja Biełego groteskowa wizualizacja literacka. Aspekt estetyczno-artystyczny, „Slavia Orientalis” 2001, nr 3, s. 367-386.

22. Стиль модерн в русском искусстве и поэзии [w:] Иван Бунин и его время, под ред. Х. Вашкелевич, Kraków 2001, s. 87-97.

23. „...życie jest kobietą”. O mitycznym modelu kata i ofiary w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX w., „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 37-44.

24. Secesja w kulturze rosyjskiej. Motyw arlekinady [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, pod red. J. Kapuścika, Kraków 2002, s. 207-224.

25. Tradycje renesansu włoskiego w poezji rosyjskiej Srebrnego Wieku. Madonny Aleksandra Błoka, „Slavia Orientalis” 2002, nr 4, s. 545-562.

26. O kategorii absurdu w arlekinadzie symbolistów rosyjskich (na przykładzie twórczości A. Błoka i A. Biełego), „Litteraria” XXXIII, 2002, s. 139-158.

27. Martwa natura w malarstwie europejskim przełomu XIX i XX w. (od Maneta do Gauguina) [w:] Studia Litteraria Polono-Slavica, t. 7: Portret – Akt – Martwa Natura, pod red. G. Bobilewicz i J. Faryno, Warszawa 2002, s. 355-367.

28. Parabaza, czyli ironiczny cudzysłów arlekinady (w oparciu o twórczość A. Błoka i A. Biełego), „Slavica Wratislaviensia” CXXIII, 2003, s. 7-26.

29. Andrieja Biełego model miłości mistycznej. Idea bogoczłowieczeństwa, „Slavia Orientalis” 2004, nr 3, s. 371-390.

30. O kilku obliczach Erosa w prozie dekadentów rosyjskich, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” (Łódź) 2004, t. 47, z. 1-2 (93-94), s. 121-152.

31. Paryż Konstantina Korowina, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 5, seria: „Slavica Wratislaviensia” CXXVIII, pod red. I. Malej, Z. Tarajło-Lipowskiej, Wrocław 2004, s. 129-140.

32. Литературный мотив арлекинады в русском символизме.Обзор вопроса, „Slavica Gandensia” (Uniwersytet w Gandawie - Belgia) 2004, nr 31, s. 77-95.

33. Marzenie o wszechjedności, czyli erotyzm androgyniczny w symbolizmie rosyjskim, „Przegląd Rusycystyczny” 2005, z. 2, s. 19-40.

34. Literacki mit Petersburga w symbolizmie rosyjskim, [w:] Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich, tom 2: Słowiańszczyzna Wschodnia, red. Cz. Andruszko, B. Zieliński, Poznań 2005, s. 85-100.

35. Andriej Bieły i kubizm, [w:] Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. Rocznicę Jego urodzin, pod red. W. Dynaka i M. Ursela, Wrocław 2005, s. 633-647.

36. Polyphonic Provocation. The Nude in the Art of Cubo-Futurism, [w:] At the Crossroads of Linguistic Sciences, ed. by: P. P. Chruszczewski, M. Garcarz, T. P. Górski, Kraków 2006, s. 467-477.

37. «Форальное искусство»: теория карнавализации Михаила Бахтинаи нидерландская живопись эпохи Возрождения, [w:] Бахтин. Европа. Век двадцатый, сборник статей под ред. В. Щукина, Kraków 2006, s. 35-54.

38. Agape, czyli chrześcijański wzorzec miłości w tekstach myślicieli rosyjskich z początku XX w., „Musica Antiqua Europae Orientalis” XIV: Acta Slavica, vol. 2, 2006, s. 29-38.

39. Ideał miłości erotycznej w filozofii rosyjskiej przełomu XIX – XX w., „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX, 2006, s. 25-42.

40. Вопрос пола и феминизма в культурном дискурсе русского модернизма (ч. 1), „Studia Slavica” ‒ „Slovanské Studie” X, 2006, s. 33-39.

41. Вопрос пола и феминизма в культурном дискурсе русского модернизма (ч. 2), „Studia Slavica” ‒ „Slovanské Studie” X, 2006, s. 55-65.

42. Eros jako modus vivendi w refleksji Wasilija Rozanowa, „Slavia Orientalis” 2, 2007, s. 161-180.

43. Феномен поцелуя в творчестве Константина Бальмонта, „Rossica Olomucensia” XLIV (za rok 2005), 2.část, 2006, s. 415-420.

44. Идеал Софии – Премудрости Божией в русской культуре рубежа XIX – XX вв., „Мова и культура (Науковый журнал)”, випуск 9, том 1 (89), 2007, s. 171-178.

45. Kategoria płci w twórczości Nikołaja Bierdiajewa, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, red. naukowa A. Ksenicz, B. Tichoniuk, Zielona Góra 2007, s. 63-71.

46. Akt kobiecy w sztuce rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7, cz. 1, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wojtowicz, Wrocław 2007, s. 127-134.

47. Spór o kobiecość. Andriej Bieły i Otto Weininger, [w:] Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, pod red. A. Wieczorek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 89-97.

48. O semantyce seksualnej obrazu Baby Jagi w kulturze rosyjskiej, [w:] Języki specjalistyczne 8: Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych, pod red. Ł. Karpińskiego,Warszawa 2008, s. 89-108.

49. From Cosmism to Perversion. The Erotics of Konstantin Balmont, „Slavic Almanac” 2008, 14 (1), UNISA (Republika Południowej Afryki), s. 21-41.

50. O dwóch takich, co slawistykę wrocławską na gruzach budowali: Profesorowie Marian Jakóbiec iFranciszek Sielicki, [w:] Śląska Republika Uczonych, red. M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, Wrocław 2008, s. 665-683.

51. Symbolika erotyczna żywiołów w twórczości Andrieja Biełego, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. L. Kapały i L. Kality, Gdańsk 2008, s. 129-131.

52. Seks, edukacja i syfilis. O społecznym obliczu kultury erotycznej w Rosji na przełomie XIX i XX w., „Przegląd Rusycystyczny” 2008, nr 2 , s. 23-45.

53. Wizje „rosyjskiej Wenery” w sztuce Srebrnego Wieku, [w:] Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku, pod red. F. Apanowicza i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2008, s. 42-55.

54. Ciało uduchowione: akt męski w sztuce modernizmu rosyjskiego [w:] Kobieta i/jako inny: mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), pod red. M. Cymborskiej-Lebody, A. Gozdek, Lublin 2008, s. 137-151.

55. Filozofia nierządu: z rozważań Nikołaja Bierdiajewa o kobiecie upadłej, miłości i małżeństwie [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pod red. M. Aleksiejenki i M. Hordy, Szczecin 2008, s. 69-76.

56. Salome Aleksandra Błoka, czyli triumf ziemskiego żywiołu kobiecości, [w:] Ziemia w literaturach i myśli filozoficznej Słowian, pod red. W. Laszczak i D. Ambroziak, Opole 2008, s. 99-106.

57. Iluminatorzy dusz: Andriej Bieły i Michaił Wrubel, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich,pod red. J. Kapuścika, Kraków 2008, t. 2, s. 86-97.

58. Świat folkloru słowiańskiego w twórczości Konstantina Balmonta, [w:] Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI – XXI wieku, pod red. I. Rzepnikowskiej, Toruń 2009, s. 99-117.

58. Anioły Michaiła Wrubla, [w:] Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. III, pod red. D. Oboleńskiej i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2009, s. 140-156.

59. Смех бесполого демона. Николай Гоголь в оценке Василия Розанова, [w:] Гоголь и 20 век. Материалы международной конференции, организованной докторской программой ELTE „Русская литература и культура между Востоком и Западом” Будапешт, 5-7 ноября 2009 г., ред. коллегия: Ж. Хетени, А. Дуккон, Ж. Калафатич, Budapest 2010, s. 176-183.

60. Nieznane stronice rosyjskiej memuarystyki. Wspomnienia Konstantina Korowina, „Studia Rossica” XX, t. 1: Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe, red. Naukowa A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, Warszawa 2010, s. 271-281.

61. Apetyt na ciało. O archetypie kanibalizmu seksualnego w symbolizmie rosyjskim, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, pod red. A. Matusiak, Wrocław 2010, s. 301-308.

62. Konstantina Balmonta impresje włoskie, „Litteraria Copernicana” 2011, nr 1 (7), s. 82-95.

63. Ikonografia ogrodów symbolizmu rosyjskiego. Bez, „Prace Filologiczne”. Tom LXI. Literaturoznawstwo, nr 1: ogrody, red. Naczelna E. Ihnatowicz, Warszawa 2011, s. 135-155.

64. Malarstwo rosyjskie przełomu XIX i XX wieku u źródeł mitu. Pan Michaiła Wrubla, [w:] Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim, pod red. D. Paśko-Koneczniak, Toruń 2012, s. 107-122.

65. Symbol – jaźń – marzenie senne. Próba psychoanalitycznej interpretacji sztuki Michaiła Wrubla, „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Sen”, pod red. E. Komisaruk i in., Wrocław 2012, s. 77-89.

66. Wędrówki męskiego „ego” w poszukiwaniu animy. Z refleksji psychoanalitycznej nad „Księżniczką Zjawą” Michaiła Wrubla, „Slavia Orientalis” 2012, nr 3, s. 309-320.

67. Piękno w anthroposie. Z rozważań Nikołaja Bierdiajewa o erotyce, sztuce i teurgii, „Scripta Neophilologica Posnaniensia”. Tom XII: Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze. Materiały Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”, red.: H. Chałacińska, S. Puppel, B. Waligórska-Olejniczak, Poznań 2012, s. 127-136.

68. Sztuka symbolizmu rosyjskiego pod znakiem angelologii. „Sześcioskrzydły Serafin” Michaiła Wrubla, „Гуманитарное пространство”. Международный альманах, т. 2, № 2, Москва 2013, s. 308-326.

69. Мир символических ценностей в искусстве Михаила Врубеля. Магия жемчужной раковины, [w:] Revitalizace hodnot: umĕní a literatura, ed. J. Dohnal, Brno 2013, s. 259-268.

70. Opętani smutkiem. Malarstwo Michaiła Wrubla i Jacka Malczewskiego pod znakiem melancholii, „Sztuka Europy Wschodniej / Искусство восточной Европы / Art of the East Europe”: Polska – Rosja: Sztuka i Historia / Польша – Россиа: Искусство и История, red. J. Malinowski, I. Gavrash & N. Mizerniuk-Rotkiewicz, Warszawa – Toruń 2013, s. 441-448.

71. Twórczość i ezoteryka. Z refleksji antropologicznej Nikołaja Bierdiajewa, [w:] Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze, pod red. H. Chałacińskiej, B. Waligórskiej-Olejniczak, Poznań 2014, s. 67-80.

72. Archetyp łabędzia w sztuce Michaiła Wrubla, „Slavia Orientalis” 2014, nr 2, s. 191-204.

73. Syndrom Fausta: Michaił Wrubel i Johann W. Goethe, [w:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX – XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Halinie Waszkielewicz, pod red. A. Skotnickiej i J. Świeżego, Kraków 2014, s. 145-160.

74. Особенности освоения символики художественного мира (на примере творчества Михаила Врубеля), [w:] Художественное образование в пространстве современной культуры, Москва- Бойнице 2014, c. 185-197.

75. Cień geniusza zła. O „Demonie (siedzącym)” Michaiła Wrubla, [w:] Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych. Księga poświęcona pamięci Profesor Aleksandry Wieczorek, pod red. J. Greń-Kuleszy, Opole 2014, s. 75-83.

76. Sacrum w sztuce Michaiła Wrubla, „Musica Antiqua Europae Orientalis” XVII: Acta Slavica, Bydgoszcz 2014, s. 39-54.

77. Madonny Michaiła Wrubla, [w:] Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii , kulturze i na drogach emancypacji, red. W. Laszczak, D. Ambroziak, B. Pudełko, K. Wysoczańska-Pająk, Opole 2014, s. 495-503.

78. Гений и психопатология. Михаила Врубеля хождение по мукам, [w:] Revitalizace hodnot: umění a literatura II, ed. J. Dohnal, Brno 2015, s. 687-696.

79. Dusza zbłąkana w odmętach nieświadomości. O psychologicznym zjawisku alienacji w sztuce Michaiła Wrubla, [w:] Ciemność i światło. T. VI, pod red. K. Ruteckiej i K, Arciszewskiej, Gdańsk 2015, s. 54-76.

80. Lot ku wszechmocy. O projekcji inflacji psychicznej w sztuce Michaiła Wrubla, „Slavia Orientalis” 2015, nr 2, s. 277-288.

81. Искусство Михаила Врубеля в ключе аналитической психологии, [w:] 25 lat polskiej ruscyystyki w okresie transformacji. Idee/problemy/tematy, pod red. P. Fasta, Katowice 2015, s. 185-207.

82. Chrystus i jego cień. O dwujednej symbolice jaźni w sztuce Michaiła Wrubla, [w:] Rosja w zbliżeniach. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Stempczyńskiej, pod red. J. Tymienieckiej-Suchanek, A. Polaka, M. Karwackiej, przy współpracy Anny Tyki, Katowice 2016, s. 41-58.

83. Wizualizacje jaźni w sztuce Michaiła Wrubla, [w:] Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, pod red. H. Chodurskiej i A. Kotkiewicz, Kraków 2016, s. 133-143.

84. Dostojewski – mizogin mimo woli (refleksja postbierdiajewowska), [w:] Literatura    rosyjska: idee, poetyki, interpretacje. Księga ofiarowana Pni Profesor Alicji Wołodźko-Butkiewicz, pod red. P. Fasta, L. Łucewicz, B. Stempczyńskiej, Katowice 2018, s. 75-100.

85. Bierdiajew o Dostojewskim: żywioł dionizyjski, „Slavia Orientalis” 2018, nr 1, s. 7-21.

86. Gra popędów. Freud o Dostojewskim, „Slavica Wratislaviensia” CLXVI, 2018, s. 81-98.

87. Образ Иисуса Христа в поэзии Александра Блока, [w:] Русская литература: проблемы, феномены, константы, коллективная монография под ред. А. Пашкевич и Э. Тышковской-Каспшак, Вроцлав-Санкт-Петербург-Краков 2018, s. 111-130.

Varia:

1. Zmysł Rzymu, sens Italii. Kultura włoska w poszukiwaniach rosyjskich twórców przełomu XIX i XX wieku, wywiad przeprowadzony przez Małgorzatę Burzyńską, „Litteraria Copernicana” 2011, nr 1 (7), s. 178-200.

2. "Wciąż jestem tutaj": wspomnienie o Prof. Danuši Kšicove (1932-2017), „Slavica Wratislaviensia”  [T.] 164 (2017), s. 193-194.

Redakcje naukowe:

1. „Slavica Wratislaviensia” CXII, Wrocław 2001.

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 5 (wespół z Zofią Tarajło-Lipowską), seria: „Slavica Wratislaviensia” CXXVIII, Wrocław 2004, ss. 280.

3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 6 (wespół z Zofią Tarajło-Lipowską), seria: „Slavica Wratislaviensia” CXXVIX, Wrocław 2004, ss. 300.

4. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11 (wespół z Elżbietą Tyszkowską-Kasprzak), seria: „Slavica Wraistlaviensia” CLVIII, Wrocław 2014, ss. 360.

Recenzje:

1. B. Mucha, Rosjanki w życiu Adama Mickiewicza, Katowice 1994 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCII, 1996, s. 122-124. Zob. też: Romantyczny przyczynek do biografii Adama Mickiewicza - B. Mucha, Rosjanki w życiu Adama Mickiewicza), Katowice 1994 [w:] „Orbis Linguarum” 2, 1995, s.308-310.

2. Pisarz i władza. (Od Awwakuma do Sołżenicyna), pod red. B. Muchy, Łódź 1994 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCII, 1996, s. 119-121.

3. A. Bezwiński, Iwan Kiriejewski - krytyk i myśliciel, Toruń 1993 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 112 - 113.

4. Uzmysłowienie Josifa Brodskiego – P. Fast, Spotkania z Brodskim, Wrocław 1996 [w:] „Dykcja. Pismo Literacko-Artystyczne" 1996, nr 2, s. 113-116.

5. Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy 1rodkowo-Wschodniej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet 1ląski, Ustroń, 15-19 listopada 1993, redakcja naukowa H. Janaszek-Ivani2kov2, D. Fokkema, Katowice 1995 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 150-153.

6. Powoli zmierzając do syntezy - T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996 [w:] „Dykcja. Pismo Literacko-Artystyczne" 1996, nr 3-4, s. 167-170.

7. M. Jahn, L. Koryciński, Język rosyjski. Poradnik ortograficzny dla Polaków, Warszawa-Kraków 1996 [w:] „Orbis Linguarum” 5, 1996, s. 347-348.

8. K. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych. Warszawa-Kraków 1996 [w:] „Orbis Linguarum” 6, 1997, s. 341-343.

9. I. Pospíšil, M. Zelenka, René Wellek a meziválečné Československo (Ke kořenům strukturální estetiky), Brno 1996 [w:] „Dykcja. Pismo Literacko-Artystyczne” 1997, nr 5, s. 215-217.

10. Słowianie Wschodni. Duchowość. Mentalność. Kultura. Pod red. A. Raźny, D. Piwowarskiej, Kraków 1997 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 147-150.

11. I. Pospíšil, Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století, Brno 1995 [w:] „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1998, z. 1-2 (81-82), s.206-211.

12. Сто поэтесс Серебряного века. Антология, составители и авторы биографических статей: М. Гаспаров, О. Кушлина, Т. Никольская, Санкт-Петербург 1996 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 138-141.

13. T. Žilka, Text a posttext. Cestami poetiky a estetiky k postmoderne, Nitra 1995 [w:] „Zagadnienia Rodzajów Literackich”1999, z. 1-2, s. 201-206.

14. A. Antoňák, Sociokultúrna interpretácia románov M. Šolochova („Tichý Don”, „Rozoraná celina”) [w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 176-179.

15. I. Pospíšil, Ruský román. Nástin utváření žánru do konce 19. století, Brno 1998 [w:] „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2001, z. 1-2 (87-88), s. 170-177.

16. D. Kšicová, Secese. Slovo a tvar, Brno 1998 [w:] „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2000, z. 1-2 (85-86), s. 217-222.

17. A. Matusiak, Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub), Wrocław 2001 [w:] „Slavia Orientalis” 2002, nr 1, s. 115-122.

18. E. Komisaruk, Proza Michaiła Kuzmina, Wrocław 2002 [w:] „Slavia Orientalis” 2003, nr 2, s. 266-271.

19. M. Cymborska-Leboda, Эрос в творчестве Вячеслава Иванова. На пути к философии любви, Lublin 2002 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, Wrocław 2004, s. 144-146.

20. И. Корецкая, Литература в кругу искусств (полилог в начале XX века), Москва 2001, ss. 296, „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 4, s. 110-114.

21. H. Chałacińska-Wiertelak, Культурный код в литературном произведении. Интерпретации художественных текстов русской литературы XIX и XX веков, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2002, ss. 238, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 127-129.

22. Wasilij Szczukin, Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej, przekład (z języka rosyjskiego) Bogusław Żyłko, Kraków 2006: UNIVERSITAS, ss. 348, „Przegląd Rusycystyczny” 2007, nr 3, s. 141-144.

23. Beata Waligórska-Olejniczak, „Sceniczny gest w sztuce A.P. Czechowa Mewa i taniec wyzwolony jako estetyczny kontekst Wielkiej Reformy Teatralnej”, Poznań 2009, ss. 128, „Slavia Orientalis” 2010, nr 2, s. 275-279.

24. Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego. Redakcja: Anna Paszkiewicz, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Wiesława Zybura. GAJT Wydawnictwo 1991 s.c. Wrocław 2010, „Orbis Linguarum”, ss. 5.

25. J. Brzykcy, Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, „Slavia Orientalis” 2015, nr 1, s. 140-144.

26. Wańka-Wstańka, czyli rzecz o polsko-rosyjskich relacjach (około)literackich. Rec. książki: A. Sobieska, Wokół Aleksandra Błoka. Z dziejów polskich fascynacji kulturą i literaturą rosyjską, Warszawa 2015; „Pamiętnik Literacki” 2018, z. 1 (r. CIX), s. 229-237.

Wydział Filologiczny