Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany, profesor nadzw. UWr

Jednostka:

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 111, tel. (71) 375 45 74

E-mail:

anna.paszkiewicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

Profesor uniwersytetu

Funkcje:

kierownik Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej

Zainteresowania naukowe:

Literaturoznawca. Specjalność: literatura rosyjska.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:


1. Opowieści Iwana Bunina z lat 1913-1916. Wybrane zagadnienia poetyki, Wrocław 1990, ss. 95.

2. Z problematyki ekspresjonizmu w literaturze rosyjskiej. Od Leonida Andriejewa do Wsiewołoda Wiszniewskiego, Wrocław 1999, ss. 113.


 

Artykuły:


1. „Sny Czanga” Iwana Bunina, „Studia Rossica Posnaniensia” XIII, 1979, s. 79-90.

2. Symbolika liczb w twórczości Iwana Bunina lat 1913-1916, „Slavica Wratislaviensia” XXI, 1980, s. 43-56.

3. Symbolika kolorów w opowiadaniach Iwana Bunina lat dziesiątych [w:] Literatura rosyjska wobec tradycji kulturowych, pod red. S. Poręby, Katowice 1982, s. 20-35.

4. Fabuły opowiadań Iwana Bunina lat dziesiątych, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 6, 1982, s. 21-36.

5. Koncepcja ideologiczna „Braci” Iwana Bunina, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 7, 1985, s. 50-69.

6. Poetyka snów w opowiadaniach Iwana Bunina lat 1910-1917, „Slavica Wratislaviensia” XLIV, 1987, s. 13-28.

7. Prozaicy wydawnictwa „Znanije” i tradycja literatury narodnickiej, „Slavica Wratislaviensia” 1992, z. LXX, s. 71-81.

8. Leonid Andriejew i „Znanije”. Sposób obrazowania, „Slavica Wratislaviensia” LXXIV, 1992, s. 31-42.

9. Problematyka uniwersalna we wczesnej twórczości Leonida Andriejewa, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 17, 1992, s. 35-47.

10. Leonid Andriejew. Zagadnienia antropologii literackiej, „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s. 53-67.

11. Tendencje ekspresjonistyczne we wczesnej twórczości Aleksego Riemizowa [w:] Czas wielkiej przemiany. Studia o literaturze XX wieku, pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, Katowice 1995, s. 49-59.

12. „Zgroza” Michaiła Arcybaszewa: naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm? [w:] Literatura rosyjska w nowych interpretacjach, pod red. H. Mazurek-Wity, Katowice 1995, s. 17-29.

13. Zapomniana awangarda Ippolit Sokołow i ugrupowanie rosyjskich ekspresjonistów [w:] Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, Katowice 1996, s. 49-55.

14. Emocjonaliści i ekspresjonizm, „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 67-73.

15. Tendencje ekspresjonistyczne w twórczości Eugeniusza Zamiatina [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998, s. 147-157.

16. Ekspresjonizm i dramaturgia rosyjska lat dwudziestych, „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 87-97.

17. Andriej Bieły i malarstwo [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, pod red. J. Kapuścika, Kraków 2002, s.103-114.

18. Женский вопрос в творчестве Александра Амфитеатрова, „Rossica Olomucensia” XLIV (za rok 2005), 3. část, 2006, s. 435-443.

19. „Dwie Wiery” Borysa Zajcewa ‒ opowieść nie tylko o wierze, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, pod red. A. Ksenicza i B. Tichoniuka, Zielona Góra 2007, s. 47-53.

20. Вроцлавская славистика, [w:] VIII славистические чтения. Славянская филология в современной системе университетского образования. Материалы международной научной конференции 12-13 сентября 2006 года, Санкт-Петербург 2007, s. 53-59.

21. Они не начали диалога. Автобиографическая проза Ирины Одоевцевой, [w:] Wschód-Zachód. Dialog kultur, t.1 Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej, pod red. Galiny Nefaginy, Słupsk 2007, s. 144-148.

22. „Żar kwiat” Aleksandra Amfitieatrowa - dialog mitów, legend i podań, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, pod. red. J.Kapuścika, t. II, Kraków 2008, s. 393-396.

23. Первая волна российской эмиграции в лаборатории польских исследователей, [в:] Литература русского зарубежья (1920-1940-е годы). Взгляд из XXI века, Материалы Международной научно-практической конференции, 4-6 октября 2007 года, Под ред. Л. А. Иезуитовой, С. Д. Титаренко, Санкт-Петербург 2008, с. 236-245.

24. „Nigdy mi na nich nie zależało” – Maria Cwietajewa i pieniądze [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 8 – Pieniądz [„Slavica Wratislaviensia” CXLIX], pod red. K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowej, Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Matusiak, Wrocław 2009, s. 147-151.

25. «Две Веры» Бориса Зайцева, [в:] Судьбы литературы Серебряного века и русского зарубежья, ред. С.Д. Титаренко, Санкт-Петербург 2010, с. 391-398.

26. Какая она злая. Автобиография «Курсив мой» Нины Берберовой, [w:] Słowianie Wschodni na emigracji: Literatura-Kultura-Język. Studia i szkice slawistyczne X, pod red. B. Kodzisa i M. Giej, Opole 2010, s. 363-367.

27. Widziane z dwóch brzegów. Dylogia Iriny Odojewcewej, [w:] Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe, Studia Rossica XX, pod red. A. Wołodźko-Butkiewicz i L. Łucewicz, t. II, Warszawa 2010, s.115-120.

28. Заметки о польской литературоведческой русистике, [в:] Актуальные проблемы изучения и преподавания русской литературы:взгляд из России - взгляд из зарубежья, ред. А.А. Карпов, Санкт-Петербург 2011, с.171 - 179.

29. Autorski model w autobiografii Niny Berberowej Podkreślenia moje, [w:] Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof.zw.dr hab. Joannie Mianowskiej, red. naukowa B. Wegnerska-Ptaszkiewicz, U. Wójcicka, Toruń 2011, s. 434 - 442.

30. Autobiograficzność w prozie Mariny Cwietajewej, „Studia Rossica” 2012, z. XXI, red. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, s. 157-167.

31. Леонид Андреев в Польше, [в:] Леонид Андреев: Материалы и исследования, Ред. Р.Д. Дэвис, М.В. Козьменко, Москва 2012, с. 219-223.

32. Восток и Запад: проблема межкультурной коммуникации в прозе писателей первой волны русской эмиграции, [в:] Коммуникация как предмет междисциплинарных исследований, сборник научных трудов под ред. С.С. Ваулиной, часть 2, издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта, Калининград 2012, с. 73-80.

33. Literatura jako przestrzeń dialogu kultur (na materiale liryki dalekowschodniej emigracji rosyjskiej), „Slavia Orientalis” 2016, tom LXV, Nr 1, s. 15-26.


 

Recenzje:


1. A. Majmieskułow, Chronotop drogi w prozie Iwana Bunina, Bydgoszcz 1982 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXVI, 1985, s. 121-123

2. Русская и польская литература конца XIX - начала ХХ в., под ред. Е. Цыбенко и А. Соколова, Москва 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXIII, 1985, s. 141-144. Współautor: T. Klimowicz.

3. B. Stempczyńska, Rosyjska proza psychologiczna początku XX wieku. Między tradycją a eksperymentem, Katowice 1988 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 1991, z. 3-4, s. 116-120.

4. В. Линков, Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Бунина, Москва 1989 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s. 123-126.

5. Сюжет и время. Сборник научных трудов, Коломна 1991 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXVI, 1993, s. 134-137.

6. W. Kowalczyk, Twórczość Apollona Majkowa i jej konteksty kulturowe, Lublin 1991 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s. 125-127.

7. W. Wilczyński, Z problemów realizmu. Proza rosyjskich zbiorów literackich „Słowo” (1913-1918), Zielona Góra 1993 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXVII, 1994, s. 17-18.

8. „Rocznki Humanistyczne TN KUL”. Słowianoznawstwo XXXIX–XL - 1991-1992, z. 7 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXVII, 1994, s. 149-150.

9. К проблемам истории русской литературы ХХ века, под ред. J. Szymak-Reiferowej, Kraków 1992 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 94-95.

10. „Roczniki Humanistyczne TN KUL”. Słowianoznawstwo XXXIV – 1985, XXXV – 1987, XXXVI – 1988, XXXVII – 1989, XXXVIII – 1990 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 86-88.

11. Podróż w literaturze rosyjskiej i innych literaturach słowiańskich. Międzynarodowa konferencja slawistyczna (Opole 24-25 października 1990), pod red. T. Poźniaka i A. Wieczorek, Opole 1993 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 96-99.

12. Ze studiów nad literaturą rosyjską przełomu wieku XIX i XX. Poetyka i konteksty kulturowe, pod red. J. Orłowskiego, Lublin 1993 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 92-93.

13. Rosja za rogatkami stolic. Szkice o literaturze rosyjskiej lat 1905-1917, pod red. J. Szymak-Reiferowej, Kraków 1993 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCII, 1996, s. 124-125.

14. H. Waszkielewicz, Modernistyczny starowierca. Główne motywy prozy Aleksego Riemizowa, Kraków 1994 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCIV, 1996, s. 125-127.

15. Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. L. Kapały [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 115-116.

16. Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. P. Fasta i L. Rożek [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 116-118.

17. B. Kosanović, Istraživanja ruske avangarde, Sremski Karlovci 1995 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 122.

18. Ze studiów nad literaturą rosyjską XIX i XX wieku, t. II - Poetyka i konteksty kulturowe, pod red. M. Cymborskiej-Lebody i Z. Maciejewskiego, Lublin 1997 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 1998, z. 1-2, s. 171-173.

19. Sacrum w literaturach słowiańskich, pod red. J. Gotfryda i P. Nowaczyńskiego, Lublin 1997 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 145-147.

20. K. Cieślik, Iwan Bunin (1870-1953). Zarys twórczości, Szczecin 1998 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 169-171.

21. A. Wieczorek, W kręgu tradycji kulturowych. Annienski, Wołoszyn, Gumilow, Opole 1998 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 167-169.

22. A. Dudek, Wizja kultury w twórczości Wiaczesława Iwanowa, Kraków 2000 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 135-138.

23. Иван Бунин и его время, pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 2001 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2002, nr 3, s. 124-126.

24. Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej, pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 2001 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXIII, 2003, s. 97–99.

25. Бронислав Кодзис, Литературные центры русского зарубежья. 1918-1939. Писатели. Творческие объединения. Периодика. Книгопечатание, Мünchen 2002, ss.318 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 130-134.


 

Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych:


1. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Mańkowskiej Między lucyferyczną ekstazą a boską pokorą. Zinaidy Gippius portret dekadencki, Wrocław 2004.

2. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Beaty Wegnerskiej-Ptaszkiewicz „Święta Ruś” w hagiograficznej i autobiograficznej prozie Borysa Zajcewa, Poznań 2004.

3. Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Osiewicza pt. „Intertekstualność w poezji Władymira Wysockiego”, Poznań 2006.

4. Recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Iriny Fedorczuk „Carskoje sieło w russkoj lirikie XVIII-XXw.”, Poznań 2007.

5. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Natalii Królikiewicz „Katiegorija montaża po otnoszeniju k struktuirowaniju żanrowoj formy romana Anna Karienina L.N. Tołstogo”, Poznań 2011.

6. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Tatiany Pudowej „Gogolewski tekst we współczesnej prozie rosyjskiej”, Wrocław 2011.

7. Recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Aleksandry Zywert „Pisarstwo Władimira Wojnowicza”, Poznań 2012.

8. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Majchrzyk „Dialog ze współczesną kulturą rosyjską w twórczości Wiktora Jerofiejewa”, Wrocław 2013.

9. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Wandy Kubiak „Fenomen samotności w emigracyjnej prozie Iwana Bunina”, Lublin 2014

10. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Alicji Kuśtowskiej „Na tropie tajemnicy człowieka: Fiodor Dostojewski i Dawid Herbert Lawrence. Próba interpretacji”, Wrocław 2014

11. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Katarzyny Przybysz „Problem podmiotowości ciała. >Inny< Jurija Mamlejewa i >Czerwony kogut leci wprost do nieba< Miodraga Bulatovicia w kluczu komplementarnej opozycji”, Poznań 2015

12. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Baranowskiej „Typologia postaci we wczesnej twórczości Maksyma Gorkiego”, Warszawa 2016

13. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr.Patryka Witczaka „Śmierć w twórczości emigrantów pierwszej fali uchodźstwa rosyjskiego – Michaiła Arcybaszewa i Marka Ałdanowa – w kontekście literacko-filozoficznym”, Bydgoszcz 2016

14. Ocena dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego w przewodzie habilitacyjnym dr Elżbiety Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław 2016

15. Recenzja książki Anny Stryjakowskiej „Ponowoczesna tożsamość Europy Wschodniej w wybranych utworach Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka”, Poznań 2016


 

Komunikaty:


1. Mit ziemi w literaturach słowiańskich. Konferencja ogólnopolska we Wrocławiu, „Slavica Wratislaviensia” XXXIX, 1986, s. 3-6. Współautor: T. Klimowicz.

2. Konferencja naukowa w Szczecinie, „Slavica Wratislaviensia” LXII, 1991, s. 125.

Wydział Filologiczny