Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Dydaktyki
gab. 316, tel. (71) 375 45 63

Stanowisko:

wykładowca

Zainteresowania:

Dydaktyka języków obcych.
Literatura rosyjska XX/XXI w.

_________________________________________

Spis publikacji:

 

Skrypt:

K. Martyniuk, M. Wideł-Ignaszczak, Język rosyjski, poziom B1/B2, skrypt do nauczania języka rosyjskiego w biznesie powstał w ramach projektu: ,,PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy”, Lublin 2014/2015.


Artykuły:

1.    K. Martyniuk, Контекст gender studies при рассмотрении понятия родины в творчестве Василия Аксенова, [w:] LUBLIN STUDIES IN MODERN LANGUAGES AND LITERATURE 40(1), 2016, ss. 24-35.
2.    K. Babkiewicz, Dyskurs religijny w powieści Wasilija Aksionowa „Oparzenie”, [w:] „Roczniki Humanistyczne”, t. LXI, z. 7, 2013, ss. 203-218.
3.    K. Babkiewicz, Wasilija Aksionowa refleksje o sztuce, [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty – estetyka – recepcja, red. A. Woźniak, Lublin 2013, s. 381-388.
4.    K. Babkiewicz, Emigracyjne pisarstwo W. Aksionowa w kontekście kultury judeochrześcijańskiej, [w:] Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej, red. A. Ksenicz, P. Stasińska, N. Bielniak, A. Urban-Podolan, Zielona Góra 2013, s. 217-224.
5.    K. Babkiewicz, Пространство западного города в восприятии российского эмигранта, [w:] Русская литература и методика ее преподавания в современном поликультурном пространстве: автор – жанр – стиль, Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu, Brześć 2012.
6.    K. Babkiewicz, Trzy pokolenia Gradowów. „Moskiewska saga” W. Aksionowa, [w:] Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian wschodnich, Lublin 2011, ss. 65-70.
7.    K. Babkiewicz, Znaczenie figury domu w „Moskiewskiej sadze” Wasilija Aksionowa, [w:] Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka, red. K. Luciński, Kielce 2011, ss. 227-233.
8.    K. Babkiewicz, Polonica w wybranych utworach Wasilija Aksionowa, [w:] Między Wschodem a Zachodem – z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2010, ss. 169-179.
9.     K. Babkiewicz, Obraz państwa totalitarnego w utworze Moskiewska saga Wasilija Aksionowa, [w:] Studia i szkice slawistyczne X. Słowianie Wschodni na emigracji: literatura - język – kultura, red. B. Kodzis, M. Giej, Opole 2010, ss. 291-297.
10.    K. Babkiewicz, Миф Америки. Демифологизация образа идеального государства. „В поисках грустного бэби” В. Аксенова, [w:] Актуальные проблемы компаративистики, ред. Е.Г. Кивак, Брест 2010, ss. 19-24.


Recenzje:

K. Babkiewicz, Recenzja książki: M. I. Zielińskiej, Obrzeża i dale leśne. Motywy sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku, Warszawa 2010, [w:] „Roczniki Humanistyczne” t. LIX, z. 7, 2011, s. 217-221.

 

Wydział Filologiczny