Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, Konfrontacja, Przekład (2024)

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH

OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD

Uniwersytet Wrocławski

23-24 maja 2024 r. 

 

Program konferencji

 

W dniach 20-21 października 2022 roku odbyła się szesnasta edycja konferencji naukowej Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis – konfrontacja – przekład.

Komitet organizacyjny
dr hab. Jarosław Malicki (przewodniczący), dr Mateusz Wiśniewski (sekretarz), dr Sybilla Daković, dr Dorota Drużyłowska, dr Gordana Đurđev-Małkiewicz, dr Magdalena Matkowska-Jerzyk, dr Danuta Pytel-Pandey, dr Julia Rysicz-Szafraniec.

Wsparcie techniczne - Krzysztof Bałaban - informatyk IFS.

Program konferencji

Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład (2020)

W dniach 15-16 października 2020 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza „WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH. OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD”.

 

Program konferencji

Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład (2018)

 

W dniach 10-11 maja 2018 roku Zakład Języka Rosyjskiego w osobach prof. Michała Sarnowskiego, dra Bogumiła Gaska, dr Natalii Didenko, dr Iwony łuczków, dr Doroty Drużyłowskiej, mgra Bartosza Juszczaka we współpracy z dr Danutą Pytel-Pandey (Zakład Dydaktyki) przeprowadził już czternastą tradycyjną, rozpoznawalną i powszechnie uznaną w świecie slawistycznym Międzynarodową Konferencję Językoznawczą „WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH. OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD”.

Konferencja zgromadziła 54 uczonych z czołowych polskich ośrodków akademickich oraz gości z Chorwacji, Litwy, Macedonii, Rosji, Szwajcarii, Ukrainy. Warto odnotować wysoki poziom znacznej części wystąpień i bardzo szeroki zakres podejmowanej tematyki badawczej – w poszczególnych referatach pojawiła się problematyka frazeologii, frazeografii, słowotwórstwa, gramatyki, składni, dialektologii i leksykografii słowiańskiej, socjolingwistyki, przekładoznawstwa oraz glottodydaktyki.

Obradom w poszczególnych sekcjach towarzyszyły owocne i skłaniające do głębszej refleksji naukowej dyskusje. Na szczególną uwagę zasługują prace unikalnej w polskim pejzażu konferencyjnym sekcji macedonistycznej oraz wieloaspektowy obraz współczesnego przekładoznawstwa, który wyłania się z posiedzenia sekcji translatorycznej.

Program konferencji

Fotokronika

Relacja: dr Bogumił Gasek
Zdjęcia: mgr Olga Kowalczyk

Prof. Zuzanna Topolińska doktorem honoris causa UWr


12 maja 2016 roku w Auli Leopoldyńskiej odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Zuzannie Topolińskiej. Uroczystość, której przewodniczył rektor Marek Bojarski, poprzedziła XIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład”, zorganizowaną przez Zakład Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej.
Profesor Zuzanna Topolińska jest jednym z najwybitniejszych językoznawców slawistów na świecie. Doktorat (1959) i habilitację (1964) uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Do 1992 roku pracowała w Polskiej Akademii Nauk, później na Uniwersytecie św. św. Cyryla i Metodego w Skopju. Do niedawna kierowała zorganizowanym przez siebie w roku 2000 Centrum Badawczym Lingwistyki Arealnej im. Bożydara Widoeskiego przy Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk.

więcej...

Pokaz slajdów [PowerPoint]

dr Iwona Łuczków

Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład (2016)

 

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład, zorganizowana przez Zakład Języka Rosyjskiego IFS, odbyła się 12-13 maja 2016 roku.
        Otwarcie konferencji z udziałem JM Rektora prof. dra hab. Marka Bojarskiego i Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego poprzedziła uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa wybitnej slawistce prof. Zuzannie Topolińskiej.
Podczas konferencji referaty wygłosili lingwiści z Polski, Rosji, Czech, Ukrainy, Serbii, Macedonii i Słowenii. Tematy wystąpień objęły praktycznie wszystkie obszary językoznawstwa slawistycznego, m.in. badania historycznojęzykowe, porównawcze, kognitywne i in. Wygłoszone referaty wzbudziły zainteresowanie i zaowocowały żywymi dyskusjami we wszystkich sekcjach.
Obrady zamknął przewodniczący konferencji - prof. Michał Sarnowski, dziękując wszystkim uczestnikom za aktywny udział i wyrażając nadzieję, że planowana na rok 2018 kolejna konferencja będzie równie udana.

dr Dorota Drużyłowska

Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład (2006)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Wyraz i Zdanie w Językach Słowiańskich, VIII
Opis – Konfrontacja – Przekład

W dniach 23-25 listopada 2006 roku we Wrocławiu odbyła się VIII Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis – konfrontacja – przekład”. Organizatorem kolejnego, przepro- wadzanego co dwa lata spotkania slawistów językoznawców we Wrocławiu był Zakład Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w osobach prof. dra hab. Michała Sarnowskiego i dra Włodzimierza Wysoczańskiego, natomiast patronat nad imprezą objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Leszek Pacholski.

Inauguracja konferencji nastąpiła w Oratorium Marianum. W tej części prof. Michał Sarnowski dokonał uroczystego wręczenia – przyznawanej autorom prac z zakresu językoznawstwa słowiańskiego – Nagrody im. Profesor Bronisławy Konopielko pani dr Marii Mocarz z Katedry Języków Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za monografię „Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej (na materiale polskich przekładów prozy rosyjskiej XIX-XX w.)”.

W pierwszym dniu obradowano w sesji plenarnej w Oratorium Marianum, a następnie w części popołudniowej w Auli Leopoldyńskiej. W kolejnych dwóch dniach uczestnicy spotykali się na posiedzeniach sekcyjnych w gmachu głównym Wydziału Filologicznego. Całość konferencji zamknęła odbywająca się w sali im. Władysława Nehringa sesja plenarna. Obrady ogólne i sekcyjne skoncentrowane były m.in. na problematyce językowo-kulturowej, etnolingwis- tycznej, historycznojęzykowej, onomastycznej, dialektologicznej, semantycznej, pragmaling- wistycznej, socjolingwistycznej, morfologicznej i składniowej. Wystąpienia w sekcjach dotyczyły wielu zagadnień szczegółowych m.in. z zakresu leksykologii, frazeologii, leksykografii i słowo- twórstwa poszczególnych języków słowiańskich. Rozpatrywano również procesy obecnie zachodzących zmian językowych na materiale tekstów prasowych, internetowych i innych (także w ujęciu porównawczym). Analizowano leksykę nienormatywną, problematykę teorii przekładu, językowego obrazu świata, kontaktów międzykulturowych i ich wpływu na współczesne języki słowiańskie. Zagadnienia poruszane w referatach wywoływały duże zainteresowanie uczestników konferencji, co znalazło odzwierciedlenie w niekiedy burzliwych, ale zawsze bardzo owocnych dyskusjach.

Przedłożone do omówienia zostały referaty uczestników z zagranicy – Białorusi (z Mińska), Chorwacji (z Osijeku i Zagrzebia), Czech (z Ołomuńca, Pragi i Ústí nad Labem), Niemiec (z Greifswaldu), Rosji (z Archangielska, Moskwy i Sankt Petersburga), Słowenii (z Lublany), Ukrainy (z Berdiańska, Czerniowiec, Doniecka, Kijowa i Lwowa), Włoch (z Pawii), a także przedstawicieli polskich ośrodków – Białegostoku, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Poznania, Sosnowca, Szczecina, Torunia, Zielonej Góry oraz Wrocławia.

Różnorodność tematyczna kilkudziesięciu referatów, ich wysoki poziom naukowy, możliwość prezentacji i konfrontacji podejść badawczych wypracowanych w wielu ośrodkach zagranicznych i krajowych ponownie potwierdziły znaczącą rolę wrocławskiej konferencji w świecie językoznawstwa słowiańskiego.Plakat konferencji

Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład (2004)

Międzynarodowa konferencja

WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH, VII
OPIS - KONFRONTACJA - PRZEKŁAD

W dniach 25-27 listopada 2004 roku odbyła się VII międzynarodowa konferencja naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis - konfrontacja – przekład” pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dra hab. Zdzisława Latajki.

Organizatorem odbywającej się co dwa lata konferencji był Zakład Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej (sprawy organizacyjne spoczywały w rękach prof. dra hab. Michała Sarnowskiego i dra Włodzimierza Wysoczańskiego). Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu uczestników z Białorusi (Uniwersytet w Mińsku oraz Białoruska Akademia Nauk), Chorwacji (Uniwersytet w Zagrzebiu), Czech (Uniwersytety w Brnie oraz w Ołomuńcu), Niemiec (Uniwersytet w Greifswaldzie), Rosji (Uniwersytet w Sankt-Petersburgu), Serbii (Uniwersytety w Belgradzie oraz w Nowym Sadzie), Ukrainy (Uniwersytety we Lwowie oraz w Doniecku) oraz Polski. Uczestnicy krajowi reprezentowali następujące ośrodki slawistyczne: Białystok (Uniwersytet w Białymstoku), Kielce (Akademia Świętokrzyska), Kraków (Uniwersytet Jagielloński oraz Akademia Pedagogiczna), Opole (Uniwersytet Opolski), Poznań (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Sosnowiec (Uniwersytet Śląski), Szczecin (Uniwersytet Szczeciński), Toruń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Zielona Góra (Uniwersytet Zielonogórski) oraz Wrocław (Instytut Filologii Słowiańskiej i Instytut Filologii Polskiej).

Konferencję otworzyła 25 listopada 2004 roku w Auli Leopoldyńskiej prorektor ds. nauczania prof. dr hab. Krystyna Gabryjelska, a wykład inauguracyjny (Semiotyczne spojrzenie na humanistykę) wygłosił prof. dr hab. Antoni Furdal.

Obrady plenarne 25 listopada odbywały się przed południem w Auli Leopoldyńskiej, a po południu w Sali Nehringa. Obrady w sekcjach toczyły się 26 listopada w gmachu Wydziału Filologicznego. Tam też odbyła się 27 listopada sesja plenarna, po której nastąpiło zamknięcie konferencji.

Podczas obrad plenarnych oraz posiedzeń w sekcjach (roboczo nazywanych „gramatyczną”, „leksykologiczną” i „kulturologiczną”) przedstawiono 55 referatów oraz komunikatów. Utrzymane na dobrym, niejednokrotnie rewelacyjnym poziomie naukowym referaty prezentowały różnorodność tematyczną oraz metodologiczną. Wystąpienia dotyczyły zagadnień szczegółowych (morfologia, leksykologia, składnia) poszczególnych języków słowiańskich (białoruskiego, rosyjskiego, chorwackiego, serbskiego, czeskiego, słowackiego oraz polskiego), a także wielu problemów teoretycznych i koncepcyjnych. Najbardziej interesujące zagadnienia poruszane w wystąpieniach to m. in. semiotyczne spojrzenie na humanistykę, intertekstualność, językowy oraz naiwny obraz świata, typologia zjawisk składniowych (badania strukturalne w ujęciu semantycznym oraz konwencje kognitywne w składni), konfrontacja systemów słowotwórczych, frazeologia i onomastyka, kontakty językowe i kulturowe (wewnątrzsłowiańskie i inne), teoria i praktyka przekładu, glottodydaktyka.

Poziom i dokonania naukowe tegorocznej edycji konferencji „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis - konfrontacja - przekład”, spektrum podejmowanych zagadnień, ilość oraz krąg uczestników potwierdziły zasadność opinii, że wrocławskie spotkanie naukowe slawistów-językoznawców zajmuje znaczącą pozycję w Polsce.

Pokłosiem konferencji będzie kolejny, piąty już tom Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis - konfrontacja – przekład, który ukaże się w serii „Slavica Wratislaviensia”.

 

Plakat konferencji
Plakat konferencji