Ewaluacja działalności naukowej

 

EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

 

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja

 

1. Jaki okres będzie oceniany?
Okres parametryzacyjny obejmuje lata 2017-2021.

 

2. Co zostanie ocenione?

Ewaluacji poddawana jest działalność naukowa prowadzona przez wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych. 

 

3. W jaki sposób?

Do ewaluacji zgłaszane będą 4 najlepsze osiągnięcia pracownika. Te osiągnięcia to: artykuły naukowe, monografie, rozdziały w monografiach wieloautorskich oraz redakcja monografii.

Oceniane będą osiągniecia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej dyscyplinie, którzy:

  • złożyli oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin;
  • zostali zaliczeni do liczby N w danej dyscyplinie naukowej;
  • w okresie objętym ewaluacją odbywali kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywali rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której należy dana dyscyplina naukowa;
  • nie zostali zaliczeni do liczby N w danej dyscyplinie naukowej, ale prowadzili działalność naukową w ramach tej dyscypliny i byli zatrudnieni w okresie objętym ewaluacją w ewaluowanym podmiocie: na stanowisku naukowym, badawczym albo innym, na podstawie umowy o pracę, w sposób ciągły, przez co najmniej 12 miesięcy.

 

4. Co się uważa za monografię, a co z artykuł naukowy? 

  • Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa. Monografią naukową jest również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury, przekład na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim oraz edycja naukowa tekstów źródłowych.
  • Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej. Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

 

5. Ile można otrzymać punktów za publikację?

  • Monografie, redakcje naukowe, rozdziały w monografiach – liczba punktów zależy od pozycji wydawnictwa.

          MONOGRAFIA – wydawnictwo z wykazu = POZIOM II + 50% (300 pkt) lub POZIOM I + 25% (100 pkt), wydawnictwo spoza wykazu = 20 pkt (lub 100 pkt po ocenie   eksperckiej). Przekłady i edycja tekstu – 50% wartości monografii.

          REDAKCJA MONOGRAFII – wydawnictwo z wykazu: POZIOM II = 150 pkt, POZIOM I = 20 pkt, wydawnictwo spoza wykazu = 5 pkt (lub 20 pkt po ocenie eksperckiej).

          ROZDZIAŁ W MONOGRAFII – wydawnictwo z wykazu: POZIOM II = 75 pkt, POZIOM I = 20 pkt, wydawnictwo spoza wykazu = 5 pkt (lub 20 pkt po ocenie eksperckiej).

  • Artykuły w czasopismach – punkty w wykazie ministerialnym czasopism. Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym spoza wykazu – 5 punktów; artykuły opublikowane w latach 2017-2018 obowiązuje punktacja na podstawie wykazu Ministra ogłoszonego w styczniu 2017 r. Wyjątek: artykuł recenzyjny – 50% wartości punktowej czasopisma z wykazu.

 

6. Jak się liczy punkty w przypadku współautorstwa / współredakcji?

Liczba punktów przyznawanych za publikację wieloautorską zależy od:

– liczby punktów przypisanych monografii/czasopismu;

– liczby autorów/redaktorów z jednego ośrodka (liczba „k”);

– liczby wszystkich współautorów/współredaktorów (liczba „m”).

Monografie:

– jeśli monografia jest wydana przez wydawnictwo za 20 – 80 punktów  – liczba punktów wynosi (k/m) x liczba punktów przyznawana za autorstwo takiej monografii, redakcję lub autorstwo rozdziału (punktacja za współautorstwo lub współredakcję nie może być jednak niższa niż 10% wartości punktowej przyznawanej za jednoosobowe autorstwo lub jednoosobową redakcję tego typu monografii);

– jeśli monografia jest wydana przez wydawnictwo za 200 punktów  – liczba punktów jest równa liczbie punktów za daną publikację (czyli w dyscyplinach z dziedziny nauk humanistycznych – 300).

Artykuły naukowe:

– jeśli artykuł jest w czasopiśmie za 5 do 20 punktów – liczba pkt wynosi (k/m) x liczba punktów przypisana czasopismu, nie mniej niż 10% wartości punktowej przyznawanej za publikację jednoautorską w danym czasopiśmie;

– jeśli artykuł jest w czasopiśmie za 40 do 100 punktów – (√k/m) x liczba punktów przypisanych czasopismu;

– jeśli artykuł jest w czasopiśmie za 140 do 200 punktów – liczba punktów za współautorstwo artykułu interdyscyplinarnego jest równa liczbie punktów przyznawanych danemu czasopismu.

 

7. Jakie 4 najlepsze publikacje można zgłosić?

Każdy z naukowców może w ewaluacji uwzględnić publikacje w liczbie wypełniającej 4 sloty publikacyjne. Liczba monografii naukowych, redakcji naukowych oraz rozdziałów w monografiach dla każdego naukowca nie może być większa niż 2. Oznacza to, że każdemu z pracowników można do osiągnięć zaliczyć  maksymalnie dwie monografie, redakcje monografii lub rozdziały w monografiach. Każda monografia, redakcja lub rozdział wypełnia w całości jeden slot publikacyjny – pod warunkiem, że naukowiec jest jedynym autorem takiego osiągnięcia, jeśli naukowiec jest współautorem (współredaktorem) slot wypełnia w części.

Artykuły naukowe mogą wypełnić wszystkie 4 sloty publikacyjne (muszą co najmniej 2).

 

8. Co, jeśli pracownik działa w jednej / większej ilości dyscyplin?

W przypadku gdy pracownik zadeklarował działalność w jednej dyscyplinie, ma do dyspozycji 4 sloty, a jeśli do dwóch, to dysponuje taką liczbą slotów w danej dyscyplinie, ile wynosi jego procent na daną dyscyplinę.

 

 

9. Podstawa prawna

Pobierz wszystkie ustawy

 

Przewodnik po ewaluacji