Projekty IFS

 

Zakład Bohemistyki

 

Tytuł projektu: Analiza określonych braków w czeskich komunikatach polskich użytkowników języka czeskiego  (program Wymiana bilateralna naukowców NAWA)

Partner: Uniwersytet w Ostrawie (Czechy), okres realizacji: styczeń 2020 – grudzień 2022 r.

Opis projektu: W ramach projektu „Analiza  określonych braków w czeskich komunikatach polskich użytkowników języka czeskiego” realizowana będzie wymiana osobowa pracowników a celem projektu jest opracowanie odpowiedniej metodologii niezbędnej do pomyślnego opanowania wybranych zjawisk języka czeskiego przez osoby niebędące rodzimymi użytkownikami języka. Badania skierowane są przede wszystkim na zjawiska fonetyczne. Członkami zespołu badawczego są dr Lenka Ptak, dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko, mgr Bartosz Juszczak oraz Doc. PhDr. Diana Svobodová i Ph.D., Mgr. Pavlína Kuldanová, phdr. Koordynator projektu: dr Lenka Ptak.

 

Tytuł projektu: Cesarz na czterech tronach. Droga życiowa Karola IV Luksemburskiego

Partner: Czeskiego Centrum przy Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie, okres realizacji: kwiecień 2017 r.

Opis projektu: Organizacja dużej wystawy poświęconej postaci cesarza Karola IV – „Cesarz na czterech tronach. Droga życiowa Karola IV Luksemburskiego”, w związku z obchodami 700. rocznicy urodzin tego władcy we współpracy z Czeskim Centrum przy Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie. W uroczystym otwarciu udział wzięli Dziekan Wydziału Filologicznego UWr. prof. dr hab. Marcin Cieński oraz Dyrektor Instytut Filologii Słowiańskiej prof. dr hab. Michał Sarnowski. Uroczyste otwarcie zostało uświetnione prelekcjami prof. dra hab. Mateusza Golińskiego („Karol IV a Śląsk”) oraz prof. dra hab. Romualda Kaczmarka („Karol IV a sztuka”). Wystawa była prezentowana przez ponad miesiąc (kwiecień, 2017) w hallu głównym budynku Wydziału Filologicznego. Koordynator projektu: dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko.

 

Tytuł projektu: Spotkanie z czeskim reżyserem Petrem Zelenką w ramach projektu Visiting Professors

Partner: Wrocławskie Centrum Akademickie, Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, okres realizacji: wizyta 8-10 marca 2017 r.

Opis projektu: Jeden z najbardziej znanych w Europie reżyserów młodego pokolenia – Petr Zelenka – ramach projektu Visiting Professors odwiedził Uniwersytet Wrocławski. W dniach 8-10 marca przebywał we Wrocławiu, gdzie spotkał się ze studentami UWr oraz wrocławianami. Reżyser przyjechał do Wrocławia dzięki Zakładowi Bohemistyki, który – starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów – w ramach projektu Visiting Professors zaprosił osobę znaną i cenioną w świecie kultury. Pomysł okazał się trafiony, bo kapituła Wrocławskiego Centrum Akademickiego, która oceniała wnioski, postanowiła przyznać grant właśnie na przyjazd Petra Zelenki. Dzięki współpracy z Centrum Technologii Audiowizualnych, 9 marca, udało się zorganizować pokaz najnowszego filmu reżysera „Zagubieni”, po którym widzowie mogli uczestniczyć w spotkaniu z Petrem Zelenką. W CeTA pojawiło się prawie 250 osób, a zainteresowanie tym wydarzeniem przerosło oczekiwania organizatorów. Reżyser wygłosił wykład na temat: „Rozdíl ve stavbĕ a vyprávění amerického a evropského příběhů”. Spotkanie poprowadziła kierownik Zakładu Bohemistyki UWr, dr Dorota Żygadło-Czopnik, na język polski tłumaczył Petra Zelenkę Tomasz Grabiński. 10 marca pani Kamilla Kędzia-Jasińska z Biura Promocji UWr zabrała reżysera i członków Koła Naukowego Bohemistów na niezapomnianą wycieczkę po niedostępnych na co dzień zakamarkach gmachu głównego UWr. Sala Balcera, Wieża Matematyczna i tajemnica XIX-wiecznej karteczki znalezionej w Aulii Leopoldina zrobiły wrażenie nie tylko na studentach. Wizyta Petra Zelenki została sfinansowana ze środków Gminy Wrocław z funduszu Scientiae Wratislavienses. Koordynator projektu: dr Dorota Żygadło-Czopnik, dr Kamila Woźniak, dr Magdalena Matkowska-Jerzyk.

 

Tytuł projektu: Umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Kino na Granicy (Cieszyn)

Partner: Stowarzyszenie Kino na Granicy (Cieszyn), okres realizacji: podpisanie umowy 2018 r.

Opis projektu: Nawiązanie współpracy, przygotowanie i podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Wydziałem Filologicznym UWr a stowarzyszeniem Kino na Granicy. Umowa przewiduje następujące działania: organizacja praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów Uczelni, udział wykwalifikowanej kadry Uczelni i Stowarzyszenia w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć oraz imprez, promowanie przez Strony umowy idei transferu wiedzy ze  środowiska akademickiego do szerokiego społeczeństwa, organizację i promocję wydarzeń kulturalnych skierowanych do społeczności lokalnej, realizację wspólnych projektów o zasięgu lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym, międzynarodowym, umieszczenie na stronach internetowych informacji o współpracy, a także bieżące informowanie użytkowników oficjalnych stron internetowych Stron oraz portali społecznościowych o współpracy i wzajemnych świadczeniach. We wzajemnych kontaktach Strony będą reprezentowane przez koordynatorów, którymi są ze strony Stowarzyszenia: mgr Jolanta Dygoś — prezes Stowarzyszenia, ze strony Uczelni: dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko – Zakład Bohemistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr. Koordynator projektu: dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko.

 

Tytuł projektu: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska

Partner: Regionalny Punkt Kontaktowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, okres realizacji: rozpoczęcie współpracy marzec 2019 r.

Opis projektu: Współpraca Zakładu Bohemistyki z Regionalnym Punktem Kontaktowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach promocji Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska - rozpoczęcie współpracy marzec 2019 - współpraca stała polegająca na promocji dobrych praktyk przez UMWD, prelekcje i spotkania dla studentów w IFS oraz siedzibie partnera. Koordynator projektu: dr Magdalena Matkowska-Jerzyk.

 

Tytuł projektu: Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius

Partner: Wrocławski Dom Literatury, okres realizacji: marzec - maj 2019 rok

Opis projektu: Współpraca Zakładu Bohemistyki z Wrocławskim Domem Literatury przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius (marzec – maj 2019). Udział studentów bohemistyki w warsztatach translatorskich prowadzonych przez Leszka Engelkinga oraz pomoc w organizacji warsztatów. Koordynator projektu: dr Magdalena Matkowska-Jerzyk.

 

Tytuł projektu: Wielki Test Wiedzy o Czechach

Partner: Czech Tourism, Czeskie Centrum, Karkonoski Park Narodowy, Restauracja Pepik Pub, okres realizacji: listopad – grudzień 2018 r.

Opis projektu: Współpraca Zakładu Bohemistyki z Czech Tourism oraz Czeskim Centrum, Karkonoskim Parkiem Narodowym, Restauracją Pepik Pub – przy organizacji Wielkiego Testu Wiedzy o Czechach adresowanego do studentów UWr oraz dostępnego online dla wszystkich chętnych w okresie listopad - grudzień 2018. Koordynator projektu: dr Magdalena Matkowska-Jerzyk.

 

Tytuł projektu: konkurs na najlepszy artykuł o Wrocławiu w języku czeskim

Partner: Portal Kvĕt Evropy, Czeskie Centrum, Honorowy Konsulat Republiki Czeskiej we Wrocławiu, Ośrodek Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej UWr oraz Restauracja Czeska we Wrocławiu, okres realizacji: styczeń 2017 r.

Opis projektu: Współpraca Zakładu Bohemistyki z Portalem Kvĕt Evropy, Czeskim Centrum, Honorowym Konsulatem Republiki Czeskiej we Wrocławiu, Ośrodkiem Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej UWr oraz Restauracją Czeską we Wrocławiu – konkurs na najlepszy artykuł o Wrocławiu w języku czeskim. Koordynator projektu: dr Magdalena Matkowska-Jerzyk.

 

Tytuł projektu: Czeskie popołudnie w Mediatece

Partner: Mediateka we Wrocławiu, okres realizacji: marzec 2017 r.

Opis projektu: Współpraca Zakładu Bohemistyki oraz Koła Naukowego Bohemistów UWr z Mediateką – organizacja spotkania dla mieszkańców Wrocławia, które było poświęcone Republice Czeskiej w ramach cyklu: „Czeskie popołudnie w Mediatece". Koordynator projektu: dr Magdalena Matkowska-Jerzyk.

 

Tytuł projektu: Kawiarenka językowa

Partner: Mediateka –  Zdeněk Cagaš, okres realizacji: styczeń – marzec 2017 r.

Opis projektu: Projekt „Kawiarenka językowa" – cykl spotkań studentów bohemistyki z panem Zdenkem Cagasem. Współpraca polegająca na podnoszeni kompetencji językowych studentów bohemistyki UWr. Koordynator projektu: dr Magdalena Matkowska-Jerzyk.

 

Tytuł projektu: Programu Visiting Professors WCA

Partner: Wrocławskie Centrum Akademickie, okres realizacji: 2020 r.

Opis projektu: Przygotowanie i złożenie wniosku projektowego w ramach Programu Visiting Professors WCA na przyjazd Mariusza Szczygła do Wrocławia w 2019 r. na zaproszenie Zakładu Bohemistyki – konkurs jeszcze nie został rozstrzygnięty i czekamy na decyzję jury. Koordynator projektu: dr Magdalena Matkowska-Jerzyk.

 


Zakład Języka Rosyjskiego

 

Tytuł projektu: Cyfrowa slawistyka 

Opis projektu: Grupa robocza w ramach konsorcjum DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) – celem jest stworzenie europejskiego wielojęzycznego banku terminologicznego językoznawstwa slawistycznego (m. in. budowa wielojęzycznego e-słownika słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego w ponad 10 językach słowiańskich i języku angielskim; budowa gniazdowych słowników terminologii lingwistycznej w języku polskim i w pozostałych językach słowiańskich, reprezentowanych w produkcji wydawniczej językoznawstwa slawistycznego).

 

Tytuł projektu: How comical converts the speech etiquette of the communication in networked media

Opis projektu: Projekt zainicjowany przez Katedrę Mediolingwistyki Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego (prof. L. Duskajewa) i realizowany wspólnie przez grupę badaczy z Polski, Litwy, Słowacji, Białorusi i Rosji. Projekt zakłada badanie komizmu jako czynnika wpływającego zarówno w sposób konstruktywny, jak i destruktywny na dyskurs prowadzony we współczesnych mediach społecznościowych w wymienionych krajach.

 

Tytuł projektu: Taxis w językach słowiańskich

Opis projektu: Projekt koordynowany przez prof. Wiktora S. Chrakowskiego, Instytut Badań Lingwistycznych Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu (Rosja) – celem projektu jest opis konstrukcji taktycznych w językach słowiańskich, którego wynikiem będzie określenie cech typologicznych analizowanych języków.

 

Tytuł projektu: Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego (iSybislaw) 

Opis projektu: Projekt koordynowany przez Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej Instytutu Slawistyki PAN – celem projektu jest rozwój nowoczesnego systemu informacyjno-wyszukiwawczego iSybislaw i rejestrowanie danych bibliograficznych slawistycznych publikacji językoznawczych (monografie, prace zbiorowe, atlasy, słowniki, czasopisma z pełną ich zawartością i in.) publikowanych we wszystkich krajach słowiańskich i wielu niesłowiańskich.

 


Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego

 

Tytuł projektu:  XIX edycja międzynarodowego Konkursu Piosenki Słowiańskiej „Pół żartem, pół serio”, okres realizacji: 25.05.2020 r.

Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr.

Patronat: JM Rektor UWr prof. Adam Jezierski, Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Marcin Cieński oraz Konsul Honorowy Republiki Czeskiej  Arkadiusz Ignasiak.

Aktualnie trwa nabór:

https://uni.wroc.pl/piosenka-slowianska/

 

Tytuł projektu: Melodie trzech pokoleń – druga edycja  międzynarodowego koncertu muzyki,  okres realizacji: 24.05.2020 r. 

Miejsce: Oratorium Marianum, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego

Opis projektu: Impreza towarzysząca Konkursowi Piosenki Słowiańskiej, zorganizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej i Biuro Promocji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na scenie Sali Muzycznej wystąpią trzy pokolenia: studenci, wykładowcy oraz profesorowie UWr z rektorem UWr w roli konferansjera, akompaniatora i wykonawcy najpiękniejszych utworów słowiańskich (na organach i fortepianie).   

 

Tytuł projektu:  XVIII edycja Konkursu Piosenki Słowiańskiej – Piosenka filmowa, okres realizacji: 27.05.2019 r.

Organizatorzy – Instytut Filologii Słowiańskiej, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr.

Patronat: JM Rektor UWr prof. Adam Jezierski, Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Marcin Cieński oraz Konsul Honorowy Republiki Czeskiej  Arkadiusz Ignasiak.

Opis projektu: Konkurs Piosenki Słowiańskiej jest cykliczną imprezą studencką.  W repertuarze znalazły się utwory czeskie, ukraińskie, rosyjskie, chorwackie i polskie, a zagrali i zaśpiewali oprócz Polaków także cudzoziemcy – Czesi, Rosjanie, Ukraińcy, Amerykanie, Wietnamczycy, Chińczycy, Białorusini i Mołdawianka.

Poza konkursem, w trakcie obrad jury wystąpili śpiewający wykładowcy z Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz z uczelni partnerskich Czech i Rosji. 

 

Tytuł projektu:  Melodie trzech pokoleń – międzynarodowy koncert muzyki słowiańskiej, okres realizacji: 26.5.2019 r.

Miejsce: Oratorium Marianum, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego

Opis projektu: Impreza towarzysząca Konkursowi Piosenki Słowiańskiej, zorganizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej i Biuro Promocji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na scenie Sali Muzycznej wystąpiły trzy pokolenia: dwie studentki – laureatki poprzednich edycji Konkursu Piosenki Słowiańskiej, Rosjanka – Marianna Kovyreva i  Polka - Martyna Dubińska,  wykładowcy – Czech dr Igor Jelinek z Uniwersytetu w Ostrawie i Rosjanin – doc. Artiom Kollegov z Tomskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz profesor Adam Jezierski, rektor UWr, który  wystąpił w trzech odsłonach – jako akompaniator doc. Kollegova, wykonawca  romansów rosyjskich oraz konferansjer.

  


Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

 

Tytuł projektu: Międzynarodowa konferencja naukowa „EMIGRACJA ROSYJSKA – SPUŚCIZNA LITERACKA I KULTUROWA”

Naukowa kierowniczka projektu: dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak prof. UWr 

Okres realizacji: 9–10 września 2020 r. Wrocław

Opis projektu: Międzynarodowa konferencja naukowa „EMIGRACJA ROSYJSKA – SPUŚCIZNA LITERACKA I KULTUROWA” odbyła się w dniach 9-10 września 2020 w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr. Idea przeprowadzenia tego projektu naukowego oraz jego realizacja należy do dr hab. Elżbiety Tyszkowskiej-Kasprzak prof. UWr i dr Marii Giej. Z powodu sytuacji epidemicznej konferencja została przeprowadzona na blogu, gdzie umieszczono wystąpienia uczestników, a w komentarzach prowadzona była dyskusja. Ten sposób przeprowadzenia konferencji okazał się bardzo efektywny, ponieważ w ciągu dwóch tygodni uczestnicy w dowolnym czasie mogli zapoznawać się z referatami, komentować je, prowadzić dialog z innymi badaczami.

W konferencji wzięło udział ok. 40 uczestników z wielu instytucji naukowych Polski, Rosji, Czech, Litwy, Ukrainy. Podzielili się oni swoimi badaniami rosyjskiej literatury i kultury, powstającej poza granicami Rosji/Związku Radzieckiego, analizowali twórczość poszczególnych pisarzy, artystów, uczonych i myślicieli, przedstawiali problemy intelektualnej oraz duchowej działalności w różnych skupiskach uchodźców.

Wystąpienia obejmowały pełne spektrum czasowe emigracji rosyjskiej: od przesiedleńców w XIX wieku, poprzez największy exodus – porewolucyjny, drugą falę tzw. DP, diasporę trzeciej fali w czasach radzieckich oraz emigrację współczesną. Uczestnicy pokazali w nowym świetle osiągnięcia uznanych już emigrantów rosyjskich, ale też włączyli do dyskursu naukowego nowe nazwiska i zagadnienia.

 

Tytuł projektu: Modernizm(y) w literaturach i kulturach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej

Naukowe kierowniczki projektu: prof. dr hab. Izabella Malej (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej), dr hab. prof. UWr Agnieszka Matusiak (Zakład Ukrainistyki IFS)

Okres realizacji: początek projektu 2020 rok

Opis projektu: Celem projektu jest próba wytyczenia nowych komparatystycznych pól badawczych w studiach nad modernizmem Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Uczestnicy projektu są częścią debaty, którą organizatorzy proponują wpisać w horyzont studiów transkulturowych, osadzonych metodologicznie w kontekście zwrotów kulturowych (cultural turns), jakie zaistniały w humanistyce w dwóch ostatnich dekadach XX wieku oraz obecnym stuleciu. Do udziału zapraszani są zarówno filolodzy, badacze dramatu i teatru, jak też kulturoznawcy, antropolodzy, filozofowie i socjolodzy kultury, a także historycy sztuki i muzyki. Rezultatem projektu będzie tom z artykułami naukowymi, wydany w prestiżowym wydawnictwie.

 

Tytuł projektu: Współpraca z Petersburskim Uniwersytetem Państwowym

Opis projektu: Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej prowadzi długoletnią współpracę z Petersburskim Uniwersytetem Państwowym. Jej początki sięgają 1975 roku, kiedy to rektorzy uczelni wrocławskiej i rosyjskiej podpisali umowę o współpracy, która do dziś realizuje się na kilku poziomach jednocześnie. Obejmuje ona wymianę pracowników dydaktycznych i naukowych uczelni oraz studentów kolejnych roczników. Wymiana doświadczeń naukowych odbywa się w ramach cyklicznie organizowanych we Wrocławiu i w Sankt-Petersburgu konferencjach. Nie bez znaczenia pozostaje także współpraca indywidualna, rozwijająca się pomiędzy naukowcami obu ośrodków. Pokłosiem jednego z ostatnich wspólnych projektów stała się monografia zbiorowa, na którą składają się teksty naukowe polskich i rosyjskich literaturoznawców (Literatura rosyjska: problemy, fenomeny, konstanty, praca zbiorowa pod redakcją Anny Paszkiewicz i Elżbiety Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław-Petersburg-Kraków 2018 // Русская литература: проблемы, феномены, константы, коллективная монография под редакцией Анны Пашкевич и Эльжбеты Тышковской-Каспшак, Вроцлав - Санкт-Петербург – Краков 2018).


Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

 

TYTUŁ PROJEKTU: „I znów prolog? Posttraumatyczny dramat i teatr w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w świetle transformacji systemowej (1989/1991-2020)”

PARTNER: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Laboratorium Transkulturowych Studiów nad Teatrem i Dramatem Postkomunistycznej Europy

OPIS PROJEKTU: Ideą projektu „I znów prolog?” jest próba transkulturowego przyjrzenia się teatrowi i dramatowi Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej przez pryzmat wspólnego doświadczenia transformacji systemowej, symbolicznie przypieczętowanej w 1991 roku przez rozpad Związku Radzieckiego, którego 30. rocznica przypada na grudzień 2021 roku.

Centralnym wyzwaniem projektu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: jak dzieła dramatyczne i teatralne przez trzydziestolecie transformacji systemowej służyły pokonaniu negatywności doświadczenia (oraz rodzonej nim intensywności), prowadząc ku optyce postraumatycznego wzrostu. Innymi słowy, zasadniczym dążeniem autorów projektu jest krytyczny ogląd takich dzieł dramaturgicznych i teatralnych, w których tkwi potencjał performatywnego oddziaływania na odbiorcę w zakresie transgresywnej refleksji nad kulturową spuścizną postkomunistyczną, refleksji, otwierającej przed społeczeństwami postkomunistycznej Europy i ich obywatelami możliwość wkroczenia na ścieżkę uświadomionej detotalitaryzacji, tj. detotalitaryzacji nie tyle politycznej, ile epistemiczno-etycznej, zarządzającej procesami myślowymi. W świetle powyższego dramat i teatr posttraumatyczny autorzy projektu postrzegają jako ten rodzaj sztuki, który z jednej strony wyrasta z traumy transformacyjnej, ale z drugiej – to dramat i teatr „po traumie”, z nową jakością ideową, artystyczną, w swych gestach inspirujący do transgresyjnego kulturowo-artystycznego aktywizmu.

Projektowi, przewidzianemu na lata 2021-2022, towarzyszyć będą cykliczne działania kulturalne oraz naukowe debaty z udziałem zagranicznych i krajowych ekspertów, animatorów kultury oraz twórców z kręgu dramatu i teatru byłego bloku wschodniego. Przedsięwzięcie przewiduje również publikację wielotomowej antologii, na którą składać się będą przekłady tekstów dramatycznych wraz z ich krytycznym opracowaniem.

„I znów prolog?” jest wynikiem partnerskiej współpracy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz zespołu tłumaczy i naukowców z Uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego, Śląskiego, Łódzkiego, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, KUL w Lublinie, zrzeszonych w sieć badawczą „Laboratorium Transkulturowych Studiów nad Teatrem i Dramatem Postkomunistycznej Europy”, zainicjowaną i koordynowaną przez kierownik Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Agnieszkę Matusiak, prof. UWr.