Aplikowanie o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuje, że od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r.  można składać wnioski w ramach konkursu o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców. 

Termin wewnętrzny składania wniosków to 20 grudnia 2021 r. 

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.  

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która: 

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora, albo 
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona na Uniwersytecie Wrocławskim. 

UWAGA! 

1. Przez zatrudnienie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

2. Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się: 

  • okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub 
  • okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo 
  • okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. 

Okres 7 lat jest liczony od daty (a nie od roku) uzyskania stopnia doktora. Tak więc osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2014 r. i nie posiadała ww. przerw w działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2021 r. 

Status młodego naukowca będzie weryfikowany na dzień złożenia wniosku, jak i na dzień podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium. 

Obecny tryb składania wniosków zakłada, że w czynności tej uczestniczą zarówno kandydat do stypendium, jak i Rektor, który reprezentuje UWr, czyli wnioskodawcę. Zadaniem kandydata jest przygotowanie wniosku w systemie ZSUN/OSF i wygenerowanie pliku pdf, który należy przesłać na adres: bozena.tyton@uwr.edu.pl. Opiekun konkursu w Uczelni skieruje dokument do podpisu przez JM Rektora (podpis elektroniczny) i prześle na skrzynkę podawczą Ministerstwa (ePUAP). 

Niezbędne do wypełnienia wniosku dane wnioskodawcy: 

Nazwa podmiotu 

Uniwersytet Wrocławski 

Adres 

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

Adres ePUAP 

/UWr/SkrytkaESP 

Nr telefonu 

(71) 343 68 47, (71) 375 22 12

Adres strony internetowej 

www.uni.wroc.pl 

Nr identyfikacji podatkowej (NIP) 

8960005408 

Numer identyfikacji REGON 

000001301 

Kierownik podmiotu 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Rektor, rektor@uwr.edu.pl 

 

Przed wypełnieniem wniosku proszę uprzejmie zapoznać się szczegółowo z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 09.11.2021 r., szczególnie z katalogiem osiągnięć naukowych i sposobem ich udokumentowania we wniosku, dostępnym pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r 

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku proszę o kontakt z SSAZN, p. Bożeną Tytoń, tel. +48 60 567 00 23. 

mgr Bożena Tytoń

Granty

Szanowni Państwo,

aktywność grantowa jest tym elementem działalność naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych, na którą w pierwszej kolejności położony zostanie nacisk na Wydziale Filologicznym, dlatego już teraz zachęcam Państwa do zapoznawania się z kierowaną do nas ofertą oraz wzięcia pod uwagę aktualnie prowadzonych badań w kontekście pozyskiwania środków finansujących je z zewnątrz. Samo aplikowanie o różnego rodzaju granty również jest tym elementem, który będzie dostrzegany na poziomie Wydziału oraz Instytutu. W tym momencie otwarte są konkursy IDUB:

„Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich” otwarty do 30 listopada, https://badawczy.uwr.edu.pl/pl/edycje/edycja-7/)

oraz

NCN: „Opus” https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22

„Sonata” https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17

„Weave-UNISONO” https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

Wszystkie otwarte do 15 grudnia 2021.

Zachęcam również do udziału w szkoleniach Narodowego Centrum Nauki dla wnioskodawców. Szkolenia skierowane są zarówno wnioskujących w obecnie otwartych konkursach, jak i planujących składanie wniosków w przyszłości. (29 listopada 2021, godz. 10-13 - panel Nauki Humanistyczne, na szkolenie należy się zapisać się za pomocą formularza https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDImAYu6TtoBBr9ytASvzeURUOFk4UldCWFNLUVcwRE1WTlFYNE5GUzRFMy4u).

Przy okazji przypominam, że każdorazowo w momencie aplikacji o grant (czy to zewnętrzny, czy wewnętrzny IDUBowy) pracownicy są zobowiązani do wypełnienia ankiety wydziałowej (https://forms.office.com/r/J1tKPE6H37) oraz do przesłania informacji o aplikacji na mój adres mailowy.

Sylwia Kamińska-Maciąg


Granty IDUBowe

Szanowni Państwo, 

na prośbę władz dziekańskich informuję o obowiązku wypełniania formularza (https://forms.office.com/r/J1tKPE6H37) przy okazji aplikowania o wszystkie granty, także granty IDUBowe.

dr Sylwia Kamińska-Maciąg

Szkolenia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na szkolenia organizowane przez Biuro Obsługi Projektów oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej w październiku. Szkolenia będą się odbywały w Auli 2D im. W. Świdy (1 p.), WPAiE (bud. D)Na szkolenia nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Ø  Dnia 14 października br. w godzinach 15.00-16.30 zapraszamy na szkolenie dotyczące OPUS 22. Termin składania wniosków upływa 15 grudnia br.

·      zaprezentujemy najważniejsze informacje o konkursie (kto może być kierownikiem, konsorcja naukowe, zespół projektowy, kwalifikowalność kosztów, planowanie budżetu, najczęstsze błędy, OA, procedura składania wniosków na UWr), odpowiemy również na pytania uczestników;

·     zaprezentujemy również założenia OPUS LAP – dotyczącego wniosków we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Ø  Dnia 22 października br. w godzinach 15.00-16.30 zapraszamy na szkolenie Mobilność w karierze akademickiej:

·     zaprezentujemy programy mobilnościowe NAWA (indywidualne i instytucjonalne);

·     mobilność w projektach Marii Skłodowskiej-Curie i Sieć EURAXESS;

·     program wyjazdów pracowników UWr do wiodących uczelni zagranicznych w ramach projektu IDUB.

Ø  Dnia 29 października br. w godzinach 15.00-16.30 zapraszamy na szkolenie dotyczące stypendium indywidualnego programu Marii Skłodowskiej Curie:

·       zaprezentujemy warunki uczestnictwa w programie;

·       porozmawiamy z byłymi stypendystami programu o ich doświadczenia i korzyściach z wyjazdu.

Bardzo serdecznie zapraszam.

Przypominam, że szkolenia odbywać się będą na WPAiE (bud. D) w Auli 2D im. W. Świdy (1 p.). Na szkolenia nie obowiązują wcześniejsze zapisy, proszę nie wysyłać zgłoszeń. 

Z wyrazami szacunku

Patrycja Matusz

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy Opus 21 i Preludium 20.

OPUS przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 21 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
  • bez udziału partnerów zagranicznych;

Szczegółowe informacje:

www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

 

PRELUDIUM przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Szczegółowe informacje:

www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2021 r.

Europejska Nagroda za wybitne osiągnięcia w dydaktyce w naukach społecznych i humanistycznych

Central European University ogłosiło dziesiątą edycję konkursu „Europejska Nagroda za wybitne osiągnięcia w dydaktyce w naukach społecznych i humanistycznych”. Nagroda przyznawana jest nauczycielom akademickim, którzy wykładają w instytucjach w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Nagroda w wysokości 5.000 EUR przyznawana jest na podstawie wybitnych osiągnięć w nauce kandydata oraz stosowania przez niego innowacyjnych metod nauczania, wykorzystania elementów badawczych w celu osiągnięcia doskonałości w nauczaniu, stosowania nauczania problemowego/orientowanego na problem oraz zaangażowania w dydaktykę.

Termin zgłoszeń kandydatów: 15.12.2020 r.

Więcej informacji: https://ctl.ceu.edu/call-applicationsnominations

Konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE

Trwa konkurs na finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy jedynie wgrać do bazy on-line wersję elektroniczną pracy oraz wysłać skan wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). 

Termin składania aplikacji: 07.12.2020

Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło termin składania wniosków o finansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w zakresie następujących modułów:

1. Moduł „Dziedzictwo narodowe” mający na celu edycję źródeł i dokumentów polskiego dziedzictwa kulturowego. Obejmuje on m.in. opracowanie edycji naukowej tekstów źródłowych lub specjalistycznych słowników i publikacji encyklopedycznych. Minister ustaliłpriorytetowe obszary badawcze, w które powinny wpisywać się projekty składane w 2020 r.: w ramach naboru pierwszego są to m.in. zesłania i deportacje od czasów nowożytnychspuścizna emigracji wojennej po roku 1939 oraz polska kultura cyfrowa, zaś w naborze drugim dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz przekłady literatury obcej w Polsce.

 

2. Moduł „Fundamenty” finansujący wieloletnie projekty edycji źródeł i dokumentów zgodne z tematem ogłoszonym na dany rok przez Ministra. W roku 2020 tematami tymi są w naborze pierwszym walka o granice II Rzeczpospolitej w historiografii i świadectwach kultury, zaś w naborze drugim patriotyzm w świadectwach osobistych

 

3. Moduł „Uniwersalia 2.1.” mający na celutłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański i rosyjski), wydanie i wprowadzenie do obiegu międzynarodowego najwybitniejszych monografii autorskich lub wieloautorskich polskiej humanistyki lub tematycznego numeru czasopisma (tu potrzebny list intencyjny od rozpoznawalnego na międzynarodowym rynku wydawcy oraz skan dwóch opublikowanych recenzji naukowych polskiego wydania utworu).  

 

4. Program „Uniwersalia 2.2” mający na celuwprowadzenie do obiegu polskiej humanistyki (tłumaczenie, wydanie krytyczne, badania) najwybitniejszych dzieł kultury światowej. Przedmiotem badań mogą być dzieła literackie lub teksty źródłowe nietłumaczone dotąd na język polski albo wymagające nowych badań translatorskich.

Pierwszy nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 25 września 2020 r. do dnia 30 października 2020 r.

Drugi nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

WIECEJ INFORMACJI:

https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2020_09/c396b3be4c4de4d9204236ec2658cfb2.pdf

 

Ogłoszenie konkursu SONATA 16

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA 16 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16