IDUB w pigułce

 

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

https://uni.wroc.pl/uczelnia-badawcza/

W związku z wejściem Uniwersytetu Wrocławskiego do grona laureatów programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” UWr posiada plan zadań do zrealizowania w latach 2020-2025. Program skupia się na wszystkich aspektach i grupach tworzących UWr, w związku z czym realizować owe zadania mają nie wybrane zespoły, a wszyscy zatrudnieni na uczelni pracownicy.

Wyznaczonym celom odpowiadają konkretne zmiany, które przewidywane są w kilku obszarach:

– wsparcie rozwoju kadry Uniwersytetu

– wsparcie badań naukowych

– nowa dydaktyka

– współpraca z otoczeniem

– modernizacja zarządzania i polityki kadrowej

Pobierz Broszurę informacyjną

 

Priorytetowe Obszary Badawcze Uniwersytetu Wrocławskiego:

Jednym z głównych aspektów narzuconym przez warunki konkursu było wydzielenie obszarów badań, w których Uniwersytet osiąga wyniki pozwalające mu podjąć dyskurs w obrębie światowej Akademii. Wyznaczono zatem Priorytetowe Obszary Badawcze (POB).

 

1. Materiały funkcjonalne (wiodąca dyscyplina MNiSW: nauki chemiczne; zakres tematyczny: szeroki zakres nowoczesnej chemii i fizyki) – badania mają charakter podstawowy, jednak ich wyniki stwarzają podstawy do projektowania nowych materiałów, m.in. projektowanie, obliczenia teoretyczne i synteza związków biologicznie aktywnych: leków, peptydów, aminocukrów i ich pochodnych; badania roli jonów metali w układach biologicznych i oddziaływań jonów metali z substancjami huminowymi i inne.

 

2. Operowanie na wielkich danych: od aspektów algorytmicznych i logicznych do data science i sztucznej inteligencji (wiodąca dyscyplina MNiSW: informatyka; zakres tematyczny: informatyka, matematyka) – algorytmika o logicznych podstawach informatyki; data science i sztuczna inteligencja, deep learning; fundamentalne badania informatyczne związane z operowaniem na danych. Przy czym słowo ,,fundamentalne” należy rozumieć dość swobodnie: odległość od badań podstawowych do zastosowań jest w informatyce mniejsza niż w jakiejkolwiek innej dyscyplinie nauki.

 

3. Zdrowie – od analizy genów do projektowania leków (wiodąca dyscyplina MNiSW: nauki biologiczne, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne; zakres tematyczny: biotechnologia, biologia, chemia) – molekularne podstawy chorób (choroby rzadkie o podłożu genetycznym, choroby układowe, nowotwory, choroby o podłożu infekcyjnym i immunologicznym), nowe strategie terapeutyczne (terapie stosowane w leczeniu nowotworów, cukrzycy, chorób rzadkich o podłożu genetycznym, chorób o podłożu infekcyjnym i immunologicznym), nowe leki i mechanizmy działania leków oraz nośników leków, nowe kierunki w diagnostyce medycznej.

 

4. Człowiek między naturą i kulturą (wiodące dyscypliny MNiSW: nauki biologiczne, nauki medyczne, psychologia; zakres tematyczny: antropologia fizyczna, biologia, psychologia, szerokie spektrum nauk humanistycznych i społecznych) – poszukiwanie biologicznych uwarunkowań ludzkiej aktywności, w tym w sferze kreacji i relacji emocjonalnych; interrelacja pomiędzy naturą i kulturą u człowieka – na różnych poziomach i z różnych perspektyw dyscyplinarnych, od komórek do społeczeństw i od biologii po psychologię.

 

5. Człowiek – miasto i środowisko (wiodące dyscypliny MNiSW: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o Ziemi i środowisku, nauki socjologiczne; zakres tematyczny: nauki o Ziemi i środowisku, socjologia, urban studies, studia migracyjne). Główne obszary badawcze to przemiany społeczne w kontekście zmian środowiska i klimatu oraz wynikających z tego zagrożeń i wyzwań: jakość życia i jej poprawa, smart cities, migracje, zanieczyszczenie środowiska i jego zrównoważone wykorzystanie; POB dotyczy bardzo aktualnych, priorytetowych problemów naukowych mających charakter interdyscyplinarny, których rozwiązanie wymaga współpracy naukowców z nauk o Ziemi i środowisku oraz społecznych. Dobre wpisanie POB w priorytety programu Horyzont Europa pozwala myśleć zarówno o dużym potencjale publikacyjnym, jak i możliwościach zdobywania grantów na finansowanie zadań – w tym międzynarodowych ze względu na globalną skalę poruszanych problemów.

 

6. Wielokulturowość – współpraca i jej struktury (wiodące dyscypliny MNiSW: archeologia, historia, nauki o kulturze, nauki prawne; zakres tematyczny: szeroki zakres nauk humanistycznych i społecznych) – wielodyscyplinarne badania nad społeczeństwami wielokulturowymi, o zróżnicowanym zasięgu chronologicznym i geograficznym, analizują modele ich funkcjonowania nie tylko w kontekstach narodowych; analiza mechanizmów współpracy, koegzystencji i konfliktów w historycznych i współczesnych społecznościach wieloetnicznych.

 

Więcej informacji pod linkiem:

https://uni.wroc.pl/uczelnia-badawcza/uczelnia-badawcza-projekt/priorytetowe-obszary-badawcze/