Beley Oleh


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki
gab. 114, tel. (71) 375 45 69

E-mail:

oleh.beley [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

Profesor UWr

Funkcje:

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej1. Dr hab. Oleh Beley, prof. UWr (ur. 1975), 2008 – habilitacja z zakresu językoznawstwa, praca pt. Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на загальнослов’янському тлі.

2. Zainteresowanie naukowe: leksykologia, współczesna onomastyka słowiańska, historia języka ukraińskiego (ze szczególnym uwzględnieniem wariantów literackich XVIII – XX st.), leksykografia, ekolingwistyka.

3. Pełnione funkcje na Uczelni oraz w organizacjach naukowych:

- kierownik Zakładu Ukrainistyki IFS;

- opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ukrainistów UWr;

- członek Rady Redakcyjnej czasopisma Дивослово: Українська мова та література в навчальних закладах (Ukraina);

- członek Rady Redakcyjnej czasopisma Językoznawstwo. Współczesne badania, problemy, analizy językoznawcze ( Łódź);

- członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Slavica Wratislavensia;

- członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Slavica: Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae (Węgry).Monografie:

1. Сучасна українська ергонімія: власні назви підприємств Закарпаття, Видавництво Ужгородського державного університету, Ужгород 1999, ss. 111.

2. Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на  загальнословянському тлі, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, ss. 246.

3. Правові аспекти функціонування пропріальної лексики: від теорії до практики, Наук. ред. і передмова Олег Белей, Видавництво Ужгородського університету, Ужгород 2013, ss. 176. We współautorstwie: L. Nużdak, M. Romaniuk.


Autoreferat:

Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств  Закарпатської області, Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Львів 2000, ss. 17.


Słownik:

1. Старослов'янсько-український словник, “Свічадо”, Львів 2001, ss. 333. Współautor: L. Belej.


Podręczniki:

1. Українська мова: Практичний курс для поляків, Видавництво Львівського національного університету ім. І. Франка, Львів 2003, ss. 71.

2. Чуєш, брате мій! (Підручник сучасної української літературної мови), Савез Русина и Украjинаца Србиjе и Црне Горе, Нови Сад 2005,  ss. 207.

3. Розмовляєте українською? (Підручник української мови), Wydawnictwo Uniwersytetu  Wrocławskiego, Wrocław 2006, ss. 187.

4. Ділова поїздка до Угорщини: українсько-угорський тематичний мінімум. Частина І., Ужгород: Видавництво Ужгородського університету 2011, ss. 91. Współautorka Marija Romaniuk.

5. Slovensko-ukrajinská konverzačná priručka : futbal, turizmus, Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, ss. 130. (Acta Facultatis Philosophicae Universitas Prešoviensis. Vysokoškolská učebnica ; 47) / współautorka Mária Čižmárová.


Skrypt dydaktyczno-metodyczny:

1. Ділова українська мова: посібник-практикум (для студентів нефілологічних спеціальностей), Видавництво Ужгородського державного університету, Ужгород 2001, ss. 22.


Redakcja czasopism:

1. Zeszyty naukowo-publicystyczne ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Nr.1, Język i kultura Ukraińców na wschodniej Słowacji oraz Zakarpaciu, Użhorod –Wrocław – Svidnik, 2016, ss. 87.

2. Zeszyty naukowo-publicystyczne ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Nr.2, Język i kultura Ukraińców Marmoroszu: kultura kontaktów, Użhorod –Wrocław– Syhot Marmacej, 2017, ss. 84.

3. Zeszyty naukowo-publicystyczne ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Nr.3, W poszukiwaniu Atlantydy: ukraińsko-węgierskie pogranicze oczyma slawisty, Wrocław – Użhorod, 2018, ss.74.

4. Slavica Wratislaviensia / red. naukowa Oleh Beley. - [T.] 164 (2017) Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, ss. 194.


Artykuły naukowe:

1. Українська ергоніміка у контексті розвитку сучасного українського мовознавства [w:] Гуманітарна освіта: досвід і проблеми, Ужгород 1998, s. 570-574.

2. Ергоніми-абревіатури Закарпаття [w:] Українська ономастика, Київ 1998, s. 24-27.

3. Проблеми культури мови у сучасній фірмонімії Закарпаття [w:] Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку, Тернопіль 1999, s. 263-266.

4. Джерельна база сучасної фірмонімії Закарпаття [w:] Проблеми слов'янської ономастики. Матеріали VIII Всеукраїнської ономастичної конференції, Ужгород 1999, s. 12-19.

5. Термін та поняття фірмонім у термінологічно-поняттєвій системі української ергоніміки, „Мова та історія” 55-56, Київ 1999, s. 80-84.

6. До питання про функції власних назв підприємств, „Вісник Донецького університету. Гуманітарні науки”, Донецьк 2000, № 1, s. 84-88.

7. Наскільки українськими є новочасні українські фірмоніми? „Дивослово” Київ 2000,   Nr 2, s. 12-13.

8. Про функції фірмонімів українських фірмонімів [w:] Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства, Ужгород 2000, s. 10-14.                                                                          

9. Питання культури мови у сфері української ергонімії, „Культура слова” 53/54, Київ 2000, s. 134-137.

10. Сучасні фірмоніми Закарпатської області у призмі соціально-політичних змін 90-х років  ХХст. Carpatica – Карпатика  - 12, „Проблеми вітчизняної та зарубіжної історії”, Ужгород  2001, s.182-188.

11. Лінгвістичні дослідження югославських русинів як явище українського мовознавства ХХст. [w:] Історія української лінгвістики. Збірник наукових праць,  Київ – Ніжин, 2001, s. 130-134.

12. Скажи, як ти назвав свою фірму, і я скажу, хто ти (Індивідуальне та соціальне у власних назвах підприємств), „Урок Української”, Київ 2001, № 3, s. 16-18. 

13. Про способи творення сучасних українських фірмонімів [w:] Актуальні проблеми українського словотвору, Івано-Франківськ 2002, s. 555-561.

14. Про статус фірмоніма у сучасних слов’янських мовах [w:] Slavica Wratislaviensia CXXVII. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich IV, Wrocław 2004, s. 9-14.

15. Власні назви з погляду ідеологічних пріоритетів ХХІ ст. (на матеріалі слов’янських мов) [w:] Slavica Wratislaviensia CXXXIII. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich V, Wrocław 2005, s. 47-52.

16. Українська вища школа посттоталітарної доби: виклики, перспективи [w:] Законодавче  забезпечення прав і свобод національних меншин в Україні та його відповідність міжнародним правовим нормам. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 6 – 7 лютого 2006, Ужгород 2006, s. 66 – 76.

17. Українська теонімія пострадянської доби, “Екзиль” Науково-мистецький часопис,  2007, Nr 10-12, s. 40 – 42

18. Власні назви готелів словянських столиць як дзеркало пострадянської епохи, [w:]   “Україністичний вісник” Мовознавство, Випуск 1, Ужгород 2007, s. 28 – 34

19. Глобалізація як одна з тенденцій розвитку національного ономастикону.
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład. 6 / pod red. Michała Sarnowskiego i Włodzimierza Wysoczańskiego.  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - (Slavica Wratislaviensia ; 147). - S. 41-49.

20. Статус українських сакронімів та принципи їх класифікації [w:] Сучасні проблеми мвознавства та літературознавства. Збірник наукових праць. Вип. 19 - Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. - S. 12-16.

21. Инновационные процессы в украинской урбонимии на фоне посттоталитарной Центрально-Восточной Европы, Anuari de Filologia : llengües i literatures modernes. 2014, nr 4, s. 91-109.

22. Пропріальний код поетичних текстів Тараса Шевченка [w:]Тарас Шевченко: апостол правди і науки, Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015. - S. 516-524. Współautor: L. Belej.

23. Język wojwodińskich Rusinów w kontekście rozwoju wariantów literackiego języka ukraińskiego koń. XVIII - pocz. XX wieków, Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Svetimosios kalbos. - T. 17, nr 3 (2015), s. 6-18.

24. Місце українських сакронімів у національній онімній системі, Slavica Wratislaviensia. - [T.] 162 (2016), s. 81-90.

25. Питання декомунізації пропріального ландшафту України та Польщі: нормативно-правова база і практика, Slavica Wratislaviensia. - [T.] 165 (2017), s. 36-48.

26. Ojkonimia ukraińska w kontekście procesów dekomunizacyjnych Europy środkowo-wschodniej końca XX–początku XXI wieku. Onomastica, 62 (2018), S. 259–272. (Współautor: Helena Sojka-Masztalerz).

27. Вивчення статусу мови українців ареалу словацько-українсько-польського пограниччя у дискурсі сучасної гуманітаристики Польщі [w:] „Українці Східної Словаччини: культура на межі...”, Науково-публіцистичний збірник україністики Вроцлавського університету. Ужгород – Вроцлав, 2019, Nr 4, s. 3–13.


Komunikaty:

1. Принципи номінації недержавних підприємств м. Ужгорода [w:] Матеріали VII Всеукраїнської ономастичної конференції, Дніпропетровськ 1997, s.16.

2. «Земелька ся була латинська...». А ми – троянці й гості в ній? (Про латинографічні варіанти  українських фірмонімів), „Урок Української”, Київ 2000, № 7, s. 58-59.


Recenzje:

1. Ad fontis українського театрознавства (Дмитро Антонович. Триста років українського театру    1619 – 1919, Передмова до перевидання Б. Козака, Львів, 2001. -  272 с.), [w:] Carpatica – Карпатика – 14 “Історія та культура України ХХ ст.”, Ужгород 2002, s. 304 – 307.

2. Jaroslav Lipowski, Ewolucja nazwisk południowej części Śląska Cieszyńskiego w czasach austriackich. Analiza słowotwórczo-statystyczna i graficzna, Wrocław 2008 :

3. Rec.: Belej Oleh // Slavica Wratislaviensia. - [T.] 152 (2010), s. 152-153.

4. Підручник української для словаків: Rec. pracy: Українська мова для словаків / M. Čižmarova. Prešov, 2011// Дивослово. - 2012, nr 2, s. 64.

5. Книга про літературу чесько-польського пограниччя, або що таке Тєшинська область, Екзиль: Науково-мистецький часпис, 2018, nr. 1, s. 35- 37.  


Tłumaczenie tekstów literackich

1. Ґуляш з турула / Krzysztof Varga; [tłum. z jęz. pol.] Kиїв: Tempora, 2010, ss. 174.Konferencje (2015-2020):

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład” Wrocław, 13-14. 05. 2016.  Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UWr.

Referat: Питання декомунізації пропріального ландшафту України та Польщі: нормативно-правова база і практика.  

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Ареалогія й ономастика». Użhorod, 13-14.10.2016. Organizator: Katedra Języka Ukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Użhorodzie.

Referat: Функціонування українських урбононімів в періоді після революції Гідності.

 

Międzynarodowa konferencja ukrainistów w Pradze Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, література)” 24 – 26 listopada 2017 r., Praga (Republika Czeska).Organizator:  Uniwersytet Karola w Pradze.

Referat: Трансформаційні процеси в українському урбоніміконі після Революції гідності 2013-2014 років на тлі сучасної Центральної та Східної Європи. 

 

ІХ Międzynarodowy Kongres Ukrainistów, 25 – 27.06.2018, Kijów, Organizator: Narodowa Akademia Nauk Ukrainy.

Referat: Українська топонімія в контексті декомунізації Центрально-Східної Європи посттоталітарної доби.