Borowski M. Marcin


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 408

E-mail:

marcin.borowski [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

- p.o. kierownika Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej,

- opiekun studenckich praktyk zawodowych,

- opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów „WroSlawianie” (wspólnie z dr Katarzyną Kordas-Shaginyan i dr Katarzyną Martyniuk),

- sekretarz czasopisma „Slavica Wratislaviensia”,

- organizator Slawistycznych Spotkań Literackich (wspólnie z prof. Ewą Komisaruk),

członek Instytutowego Zespołu ds. Monitoringu Jakości Kształcenia UWr,

opiekun naukowy Doktoranckiego Koła Naukowego Slawistów (2015-2021).


tematy prac magisterskich:

- Zasada równości w prawie europejskim i międzynarodowym (prawo)

- „Братья Карамазовы” Ф. М. Достоевского и жанр детективного романа (filologia rosyjska)

2012 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt.: Obraz „ateisty” w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego,

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska XIX i XX wieku, życie i twórczość Fiodora Dostojewskiego, współczesny ateizm, wątki religijne i ateistyczne w literaturze, literatura fantasy i science fiction, społeczny odbiór literatury, prawo cywilne,

Organizacja nauki:

- członek zespołu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma „Libri Magistri” (współpraca zawieszona od marca 2022),

- członek zespołu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma «Социальные и гуманитарные знания» (współpraca zawieszona od marca 2022),

- członek zespołu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma „Культура и текст” (współpraca zawieszona od marca 2022),

- członek Międzynarodowego Towarzystwa Dostojewskiego,

- kierownik grantu (FAST) „Myślałem nie ma poetów” (2021),

- członek Komisji ds. modyfikacji Regulaminu IFS (2020),

- pomysłodawca i organizator corocznego ogólnopolskiego Konkursu Jednej Powieści (2017-2023),

- pomysłodawca i organizator ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego na wiersz autorski (2021),

- pomysłodawca i organizator ogólnopolskiego Konkursu na przekład na język rosyjski wiersza Tadeusza Różewicza „Tego się Kafce nie robi” (2021),

- współorganizator XII, XIII i XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielkie Tematy Kultury w Literaturach Słowiańskich - „STAROŚĆ” (2015), „PAMIĘĆ” (2019), WOJNA (2023),

- laureat nagrody „Najlepsi wśród najlepszych – w poszukiwaniu doskonałości dydaktycznej” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (2023),

- laureat nagrody JM Rektora za osiągnięcia organizacyjne (II stopnia, indywidualna): za organizację Ogólnopolskiego Konkursu Jednej Powieści (2023),

- laureat nagrody JM Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (III stopnia, indywidualna): za wyróżniającą działalność w ramach grantu "Myślałem nie ma poetów" (Fundusz Aktywności Studenckiej), organizację warsztatów literackich oraz warsztatów z kreatywnego pisania poezji (2022),

- laureat nagrody JM Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (II stopnia, zbiorowa): za prace nad programem nowego kierunku studiów II stopnia slawistyka (2022),

- laureat nagrody JM Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (I stopnia, indywidualna): za tworzenie relacji „mistrz-uczeń” w działaniach akademickich ze studentami, angażujących ich do udziału w badaniach naukowych prowadzących do publikacji międzynarodowych (2021),

- laureat Nagrody JM Rektora UWr za osiągnięcia naukowe (I stopnia, indywidualna) (2016),

- założyciel i wieloletni członek zarządu Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Filologicznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego,

- współorganizator cyklicznej ogólnopolskiej konferencji młodych naukowców Literatura, kultura, język, translatoryka (2007 Lustro, 2008 Zbliżenie, 2010 Wynaturzenie),

- członek Translationis – Studenckiego Koła Translatoryków i Leksykografów Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Prywatnie: hrabia Księstwa Sealandii, obieżyświat, wielbiciel sztuk walki, twórczości Nicka Cave’a, Terry’ego Pratchetta i Davida Hasselhoffa.Monografie:

1. Obraz „ateisty” w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego, Libron, Kraków 2015.


Redakcje (książek i czasopism):

1. Pamięć. Monografia, red. M. M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, E. Komisaruk, M. Ślawska, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik, Norbertinum, Lublin 2021.

2. „Slavica Wratislaviensia” 173, 2021, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 14, Pamięć, (red. E. Komisaruk, M. M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, M. Ślawska, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik).

3. „Slavica Wratislaviensia” 163, 2016, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 12, Starość, (red. E. Komisaruk, M.M. Borowski, M. Bukwalt, K. Woźniak, S. Wójtowicz, R. Zmĕlík).

4. Wynaturzenie - literatura, kultura, język, translatoryka, red. P. Biczkowska, K. Banucha, M. Borowski i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

5. Zbliżenie - literatura, kultura, język, translatoryka, red. I. Fijałkowska-Janiak, M. Borowski i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

6. Lustro - literatura - kultura - język, red. I. Fijałkowska-Janiak, M. Borowski i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.


Artykuły w czasopismach:

1. a) Tanatos w cyklu „Tułacze” Mariny i Siergieja Diaczenków, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” IX, 2021, s. 340-349.

    b) Изображение смерти в цикле "Скитальцы" Марины и Сергея Дяченко, [w:] Филологические чтения Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Материалы конференции, red. Е. Федорова, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, Ярославль 2018, s. 9-15

 

2. a) Motyw „podwójnego ojcostwa” w „Młodziku” i „Braciach Karamazow” Fiodora Dostojewskiego, „Slavica Wratislaviensia” CLXVI, 2018, s. 69-80.

  b) Проблема отцовства у Ф. М. Достоевского (на материале романа "Подросток"), [w:] Формування аксіологічного компоненту у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів, red.В.Н. Обухова, Кримський гуманітарний університет, Євпаторія 2011, s. 219-224.

 

3. a) Recepcja twórczości Dostojewskiego wśród polskich i rosyjskich użytkowników Internetu (aspekt religijno-etyczny), „Slavia Orientalis” 2017, nr 4, s. 607-617, (współautor: T. Ptaszyński).

   b) Рецепция творчества Достоевского польским и русским Интернет-сообществом. Религиозно-этический аспект, «Достоевский и мировая культура» XXXIV, 2016, s. 101-110.

 

4a) «Преступление и наказание» в восприятии современных читателей, „Mundo Eslavo” XVI, 2017, s. 27-37.

   b) „Zbrodnia i kara” w recepcji współczesnych czytelników, [w:] Dostojewski i inni – literatura, idee, polityka, red. T. Sucharski, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2016, s. 241-259, (współautor: T. Ptaszyński).

 

5. a) Stary mistrz z Petersburga (na podstawie powieści J. M. Coetzee'go), „Slavica Wratislaviensia” CLXIII, 2016, s. 257-266.

   b) Прикосновение смерти как вдохновение: Ф. М. Достоевский и Д. М. Кутзее, [w:] Дискурс Некрасова и Достоевского: культурное наследие и его интерпретация, red. Е. Федорова, Ярославль 2021, s. 205-212.

 

6. a) Достоевский в обсуждениях польских и русских пользователей Интернета, „Вопросы русской литературы” 2012, nr 21, s.194-200.

   b) Dostojewski w oczach polskich internautów, „Autograf” 2011, nr 4, 31-33.


Artykuły/rozdziały w monografiach:
 1. Юмор и ирония как средства борьбы с атеизмом в дискурсе Ф. М. Достоевского, [w:] Ф.М. Достоевский: Юмор, парадоксальность, демонтаж. Сб. статей, red. Д. Фарафонова, Л. Сальмон, С. Алоэ, Firenze University Press, Firenze 2023, s. 53-63.  
 2. Творчество Ф. М. Достоевского и современная теория развития личности (на примере романа «Подросток»), [w:] Аксиологическое пространство русской словесности: традиции и перспективы изучения, red. И. Дергачева, А. Ужанков, Издательство МГИК, Moskwa 2019, s. 383-393.
 3. Konflikty religijne w „Świecie Dysku”, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia przyszłości, red. W Supa, E. Pańkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018, s. 219-232.
 4. a) Мотив двойничества в творчестве Ф. М. Достоевского, [w:]Реализация компетентностного подхода в системе профессионального образования педагога: сборник материалов научно-практической конференции, 12-13 апреля 2018 г., г. Евпатория, red. Н. А. Глузман, Я. А. Ивлева, И. Б. Каменская, Ю. К. Картавая, В. Н. Раскалинос, Издательство типография «Ариал», Симферополь 2018, s. 149-154. /  b) Sobowtór – odbicie w krzywym zwierciadle (Na podstawie twórczości F. M. Dostojewskiego), [w:] Lustro. Literatura - kultura - język, I. Fijałkowska-Janiak, M. Borowski i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 28-36.
 5. Kobiecość, męskość i równouprawnienie czyli gender w Świecie Dysku. Na podstawie „Cyklu o Straży Miejskiej”, [w:] All About Pratchett, czyli wszystko o Sir Terrym Pratchettcie, red. K. Karaś, A. Hołubowicz, A. Włodarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 149-161.
 6. Творчество ф. М. Достоевского и современный атеизм – морально-этический аспект, [w:] Достоевский и современность, Материалы XXX Международных Старорусских  Чтений 2015 года; red. С. Шараков, Новгородский музей-заповедник Дом-музей Ф. М. Достоевского, Великий Новгород 2016, s. 248-257.
 7. Творчество Ф. М. Достоевского в современном атеистическом дискурсе (постановка вопроса), [w:] Историко-культурный потенциал России: наследие и современность, red. Е. А. Гаричева, Филиал РГГУ в г. Великий Новгород, Великий Новгород 2013, s. 117-121.
 8. „Wynaturzeni” czy „normalni”?, [w:] Wynaturzenie - literatura, kultura, język, translatoryka, red. P. Biczkowska, K. Banucha, M. Borowski, K. Cierzan, J. Gerczak, A. Gumowska, M. Kudlik I. Kośnicka, M. Smorczewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 118-125, (współautor: T. Ptaszyński).
 9. Zbliżenie do doskonałości czy wynaturzenie?, [w:] Zbliżenie - literatura, kultura, język, translatoryka,  I. Fijałkowska-Janiak, M. Borowski i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 165-177.
 10. Заметки о рецепции Ф. М. Достоевского в Польше, [w:] Достоевский и современность, Материалы XXV Международных Старорусских  Чтений 2010 года, red. В.В. Дудкин, Новгородский музей-заповедник Дом-музей Ф. М. Достоевского, Великий Новгород 2011, s. 40-49.
 11. Элементы детективного романа в структуре сюжета «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского, [w:] Достоевский и современность, Материалы XXII Международных Старорусских  Чтений 2007 года, red. В.В. Дудкин, Новгородский музей-заповедник Дом-музей Ф. М. Достоевского, Великий Новгород 2008, s. 36-45.

Tłumaczenia:

1. Tłumaczenie wierszy A. Szarapowej i J. Szewczuka, „Krytyka Literacka” 2016, nr 2, s. 45-52.

2. Mentorski udział w rosyjskim studencko-doktoranckim projekcie tłumaczenia zapisków polskich zesłańców, towarzyszy Fiodora Dostojewskiego na katordze, konsultacja i korekta tłumaczeń z języka polskiego na rosyjski, artykuł: А. Г. Подрябинкина, Что рассказал Юзеф Богуславский о Сергее Дурове и Федоре Достоевском в «Сибирском дневнике»?, «Неизвестный Достоевский» VI, 2020, s. 51-68. .


Inne:

Redaktor i wydawca tomu poezji:

Myślałem nie ma poetów. Wiersze zebrane, pod redakcją: Marcina M. Borowskiego we współpracy z Katarzyną Kordas-Shaginyan, Katarzyną Martyniuk, Barbarą Matczak. Wydawnictwo: Marcin Maksymilian Borowski. SKNR WroSlawianie, Wrocław 2021, 208 stron.

Tezy/Abstrakty:

1. «Преступление и наказание» в восприятии современных читателей, [тезисы], [w:] XVI Symposium of the International Dostoevsky Society “The Legacy of F.M. Dostoevsky: 150 Years since the Publication of "Crime and Punishment"”, [Abstracts], N. Arsentieva, T. Gorozhankina, B. Barros Garcia, Granada 2016, s. 103-104.

2. Сходства и различия в понимании творчества Достоевского польским и русским «наивным» читателем (на материале Интернет-опросов), [тезисы], [w:] XV Symposium of the International Dostoevsky Society, “Dostoevsky and Journalism”, [Abstracts], red. К. Степанян, Б. Тихомиров, Moskwa 2013, s. 16-17.

Opiekun naukowy referatów studenckich opublikowanych w latach 2017-18-19-20, w tomach Художественный текст глазами молодых, red. Е. Федорова, Ярославль:

- I. Rekets, Неологизмы в творчестве Владимира Маяковского.

- R. Klusek, Образ России в рассказах А. П. Чехова.

- B. Matczak, Человек и окружающий мир в произведениях И. А. Бунина.

- A. Świetlik, «Невозможная» любовь героев Эдуарда Лимонова и Евгения Харитонова (на основе романа «Это я – Эдичка» и избранных произведений Евгения Харитонова).

- M. Greber, Семантика огня в раннем творчестве Н. В. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки»).

- B. Matczak, Восприятие рассказа Льва Толстого «За что?» польскими литературоведами XX в.

- A. Świetlik, «Принципиально неблагородны» герои Эдуарда Лимонова и Евгения Харитонова.

- D. Szafran: Рассказ «Ночь» Ивана Бунина с польской точки зрения.

- D. Cieśla, Формы представления Смерти в художественной концепции Л.Н. Андреева.

- M. Jeżak, Интерпретации пьес А. П. Чехова в польском театре.

- O. Kilijańska, Мотивы жизни и смерти в произведениях Л.Н. Андреева «Рассказ о семи повешенных», «Елеазар», «Жизнь человека».

- E. Piech, Образ Петербурга в романах Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и А. Белого «Петербург».Konferencje (2015-2020): 

XXX Международные Старорусские чтения «Достоевский и современность», Stara Russa 2015.

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość", Wrocław 2015.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa. W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia przyszłości. Literackie obrazy futurologiczne na przestrzeni dziejów, Białystok 2016.

XVI Symposium of the International Dostoevsky Society “The Legacy of F.M. Dostoevsky: 150 Years since the Publication of "Crime and Punishment"”, Granada 2016.

XLII Международные чтения «Достоевский и мировая культура», Petersburg

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Tanatos”, Wrocław 2017.

Филологические чтения ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Jarosław 2017.

Реализация компетентностного подхода в системе профессионального образования педагога, (zaocznie) Eupatoria 2018.

Филологические чтения ЯрГУ им. П.Г. Демидова, (zaocznie) Jarosław 2018.

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć”, Wrocław 2019.

Филологические чтения ЯрГУ им. П.Г. Демидова, (zaocznie) Jarosław 2019.

Кусковские Чтения. Аксиологическое Пространство Русской Словесности: Традиции И Перспективы Изучения, Moskwa 2019.

Дискурс Некрасова и Достоевского: культурное наследие и его интерпретация, Jarosław 2021.

Перспективы изучения наследия Ф. М. Достоевского. Международная научная конференция, посвященная 200-летию Ф. М. Достоевского, Pietrozawodsk 2021.

Международная научная конференция «Наследие Ф.М. Достоевского в национальных культурах», посвященная 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, Kars (Turcja) 2022.

The 15th International Slavic Studies Conference, Sofia (Bułgaria) 2022.

XVIII Симпозиум Международного Общества Достоевского, Nagoja (Japonia) 2023.

V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu (Re)konstrukcje codzienności wychowania na temat „Wychowanie do męskości – konceptualizacje i praktyki”, Słupsk-Łódź 2023.

XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Wielkie Tematy Kultury W Literaturach Słowiańskich – Wojna, Wrocław 2023.


Wykłady (otwarte i zlecone) (2015-2020):

2021 – październik/listopad – cykl otwartych warsztatów literackich: Warsztaty z analizy i interpretacji poezji oraz Warsztaty z kreatywnego pisania poezji.

2015-2016 – cykle semestralnych wykładów na zlecenie Ogólnopolskiego Ośrodka Rozwoju Zawodowego PROGRES, Prawo cywilne, Prawo pracy, Elementy prawa.

2016 – listopad – wykład gościnny na Uniwersytecie Gdańskim W 150. rocznicę pierwszego wydania „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego, „Zbrodnia i kara” w recepcji współczesnych czytelników.

2017 – kwiecień – wykład/wystąpienie na Slawistycznych Spotkaniach Literackich UWr, Czytanie i odczytywanie Dostojewskiego przez Polaków i Rosjan.