Didenko Natalya


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Języka Rosyjskiego
Gabinet 212, tel. (71) 375 45 53

E-mail:

natalya.didenko [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-


dr Natalya Didenko (ur. 1985 r.)

2015 – doktorat z zakresu językoznawstwa Лексико-семантический анализ русско-польских мнимых эквивалентов в сфере интернациональной лексики

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo słowiańskie, homonimia międzyjęzykowa (ze szczególnym uwzględnieniem języków polskiego i rosyjskiego), przekład audiowizualny (na przykładzie filmów animowanych dla dzieci, m.in. „Masza i Niedźwiedź”), rozwój mowy dziecięcej.Monografie:

1. „Русско-польские межъязыковые омонимы в сфере интернациональной лексики (лексико-семантический анализ)”. Oficyna Wydawnicza ATUT, 2019 r., Wrocław, 232 s.


Artykuły w czasopismach:

1. Некоторые особенности перевода мультипликационного фильма «Маша и медведь» на польский язык [w:] „Slavica Wratislaviensia” 171 / 2020, s. 57 – 66.

2. Особенности идиолекта главной героини мультфильма «Маша и медведь» и их передача в переводе на польский язык [w:] „Acta Polono-Ruthenica” XXIV / 3 (2019), s. 113 – 126.

3. Потенциальные слова со значением лица в казахстанской прессе (особенности окказионального и неологического слова) [w:] „Językoznawstwo”, nr 1 (12) / 2018 r. Łódź, s. 73 – 84.

4. Семантические реляции русско-польских омонимов на примере интернационализмов [w:] „Slavica Wratislaviensia” 159 / 2014, s. 77 – 83.

5. Проба классификации русско-польских мнимых эквивалентов со значением лица (на примере интернационализмов)  [w:] Llengües i Literatures Modernes, nr 3. Barcelona, 2013, s. 101 – 109.

6. Особенности интерпретации заимствованных неологизмов со значением лица в условиях двуязычия [w:] „Slavica Wratislaviensia” 156 / 2012, s. 77 – 84.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. Klasyfikacja semantyczna leksyki pseudointernacjonalnej na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego [w:] Język, kultura, komunikacja. Wrocław, 2016, s. 241 – 253.

2. К вопросу о межъязыковых омонимах и межъязыковых паронимах на примере интернационализмов польского и русского языков [w:] Pražská rusistika. Praha, 2014, s. 41 – 54.

3. Лексико-семантический анализ интернационализмов со значением лица как источника русско-польских мнимых эквивалентов [w:] Pražská rusistika. Praha, 2013, s. 88 – 96.


Hasła i komunikaty (tezy):

1. Внутриязыковая омонимия как источник межъязыковой омонимии (на примере русско-польских интернационализмов) [w:] Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов-2013»; Астана, 2013, s. 96 – 98.

2. Русско-польские интернациональные омопары: особенности функционирования в современной речи [w:] Русский язык и литература в поликультурном коммуникативном пространстве. Материалы международной научной конференции. Псков, 2012, s. 240 – 245.

3. Особенности словоупотребления русско-польских омопар на примере интернационализмов [w:] Молодежь – науке 2012. Псков, 2012, s.16-18.

4. К вопросу о тематической классификации интернационализмов как источника русско-польской межъязыковой омонимии [w:] Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов-2012». Астана, 2012, s. 80 - 82.Konferencje (2015-2020):

Konferencja: XVI Konferencja Międzynarodowa Rusycystyka europejska a współczesność. Poznań, 11-13 września 2019 r. Referat: „Межъязыковые омонимы в лексико-семантической группе «Религия» (на примере польского и русского языков)”.

Konferencja: XXI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe, Olsztyn, 26-27 czerwca 2019 r. Referat: „Особенности и способы перевода названий серий мультфильма «Маша и медведь» на польский язык”.

Konferencja: XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład. Wrocław, 10-11 maja 2018 r. Referat: „Некоторые особенности перевода мультипликационного фильма «Маша и медведь» на польский язык”.


Wykłady (otwarte i zlecone) (2015-2020):

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego (fonetyka i fonologia), rok akademicki: 2018 – 2019.