Kamińska-Maciąg Sylwia


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

Gabinet 111, tel. (071) 375 45 74

E-mail:

sylwia.kaminska-maciag [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

 


2015 – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, doktoranckie studia stacjonarne, ukończone z tytułem doktora nauk humanistycznych (13.10.2015r.), dyscyplina - literaturoznawstwo, praca doktorska pt.: Zjawiska tajemne i fantastyka w prozie rosyjskiej XIX wieku napisana została pod kierunkiem prof. dr hab. Izabelli Malej.

Zainteresowania naukowe:  rosyjska literatura fantastyczna XIX wieku, ezoteryzm, psychoanaliza w literaturze, rosyjska i amerykańska współczesna literatura dziecięca i młodzieżowa, studia nad pamięcią i postpamięcią.

Organizacja nauki:

Członek Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży – http://www.cbldm.uni.wroc.pl/

Członek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Członek Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo (z głosem doradczym)

Członek zespołu ds. ewaluacji RDN Literaturoznawstwo

Członek Komisji Wydawniczej Wydziału Filologicznego UWr

Uczestniczka i organizatorka międzynarodowych konferencji naukowych, redaktorka, aktywna reprezentantka UWr na wymianach z uczelniami partnerskimi w Rosji i Europie.  Monografie:

1. Zjawiska tajemne i fantastyka w prozie rosyjskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, ss. 163.

Recenzja monografii:

Wieczorek, Lidia. Sylwia Kamińska-Maciąg, Zjawiska tajemne i fantastyka w prozie rosyjskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, ss. 158. „Prace Literaturoznawcze” Nr 7 (2019).


Redakcje (książek i czasopism):

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1. „Slavica Wratislaviensia” CLXVII, Wrocław 2018 (pod red. S. Kamińskiej-Maciąg i E. Tyszkowskiej-Kasprzak).

2. Wokół pamięci. Z wielkich tematów kultury w literaturach słowiańskich, pod red. E. Komisaruk, M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, Wrocław 2020 (w przygotowaniu).

3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć. „Slavica Wratislaviensia” CLXXIII, Wrocław 2021 (pod red. E. Komisaruk, M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz) (w przygotowaniu).

4. „Filoteknos”. Vol. 13, Redakcja/Edited by Sylwia Kamińska-Maciąg, Mateusz Świetlicki, współpraca/in collaboration with Alicja Wang, Wrocław 2023.


Artykuły i rozdziały:

1. Człowiek bez cienia w opowiadaniach fantastycznych Mikołaja Gogola, „Slavia Orientalis” 2013, t. LXII, nr 3, s. 391-403.

2. Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podstawie twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Aleksego Tołstoja), „Slavica Wratislaviensia” CLX, 2015, s. 31-40.

3. O motywach alchemicznych w „Sylfidzie” Włodzimierza Odojewskiego, „Slavia Orientalis” LXIV, 2015, s. 245-257.

4. Potęga nieświadomości, czyli rosyjska literatura fantastyczna XIX wieku w ujęciu psychoanalitycznym, „Spojrzenie na wschód” 2015, nr 1.

5. Życie po śmierci. O psychologii marzeń sennych w prozie Włodzimierza Odojewskiego, „Slavica Wratislaviensia” CLXVII 2018, s. 99-110.

6. Фантастические рассказы Е.П. Блаватской в психоаналитической перспективе, [w:] Русистика и компаративистика XII, Москва 2018, s. 122-137.

7. Pamięć o Wielkim Terrorze we współczesnej literaturze dziecięcej (na przykładzie Breaking Stalin’s Nose Eugena Yelchina), „Przegląd Rusycystyczny” 2020, nr 3 (171), s. 90-104.

8. Motyw „człowieka bez cienia” w rosyjskiej literaturze fantastycznej XIX wieku (na podstawie opowiadań Włodzimierza Odojewskiego), [w:] Fantastyka rosyjska dawniej i dziś, pod red. A Polaka, Katowice 2013, s. 189-203.

9. Гений XIX века – врождённый талант и нечистая сила. Психологический анализ личности гения на основании рассказа Ожившая скрипка Е. П. Блаватской, [w:] Научные исследования в области культуры и образования: проблемы и перспективы, сборник статей по материалам международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы современной культуры и образования”, Москва 2018.

10. Klucz do wtajemniczenia. Opowiadania fantastyczne Heleny Bławatskiej w perspektywie psychoanalitycznej, [w:] Tradycja i nowoczesność: język i literatura Słowian Wschodnich, pod red. A. Kotkiewicz, B. Ostrowskiego i M. Knurowskiej, Kraków 2019, s. 35-44.

11. Красивый фон или настоящая сила? Женские персонажи и фантастика в русской литературе XIX века (психоаналитический аспект), [w:] Русская литература: проблемы, феномены, константы, pod red. A. Paszkiewicz i E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Sankt-Petersburg – Kraków 2018, s. 59-71.

12. Miłość i zatracanie – społeczno-kulturowe i psychologiczne aspekty osobowości bohaterów powieści Serhija Żadana i Lady Luziny Палата № 7, [w:] Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej, pod red. E. Komisaruk, I. Malej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, s. 165-176. (współautor Mateusz Świetlicki).

13. Pamięć o Wielkim Terrorze we współczesnej literaturze dziecięcej (na przykładzie Breaking Stalin’s "Nose Eugena" Yelchina), „Przegląd Rusycystyczny” 171, 2020, s. 90-104.

14. Strategie narracji i pamięć o terrorze w Dzieciach Kruka Julii Jakowlewej, „Filoteknos”. Vol. 11, 2021, s. 315-326.

15. The Image of Intergenerational Solidarity in Olga Gromova’s Book Sugar Child, “Solidarity and Responsibility Studies on Ethics, Esthetics and Culture”, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, s. 99-108.

16. History, Modernism, and Children’s Literature in North American Slavic Studies : [wywiad], „Filoteknos”, 13, 2023, s. 187-190. (Współautor Mateusz Świetlicki i Marina Balina).

17. Liminalność w słowiańskich literaturach dla dzieci i młodzieży: wstęp = Liminality in Slavic Literature(s) for Young People: Introduction : [wstęp], „Filoteknos”, 13, 2023, s. 9-17. (współautor Mateusz Świetlicki i Alicjka Wang).

18. Międzygatunkowa solidarność w świecie tukoni Oksany Buły, „Filoteknos”, 13, 2023, s. 111-124.(współautor Mateusz Świetlicki).

19. Northern Lights Are Our Friends: Soviet Deportations and Siberian Nature in Children's and Young Adult Literature, “Bookbird: A Journal of International Children's Literature”, 61 (2), 2023, s. 59-68. (współautor Mateusz Świetlicki).

21. Postmemory of Stalinist Repressions and the Siege of Leningrad in Olga Lavrentieva’s Graphic Novel Survilo (2019), “Children's Literature in Education”, online first, 2023, s. 1-13.

22. The Controversial Truth: Postmemory and the Great Terror in Yulia Yakovleva’s The Raven’s Children and Eugene Yelchin’s Breaking Stalin’s Nose, Navigating Children’s Literature through Controversy: Global and Transnational Perspectives, Brill, Leiden 2023, s. 70-84.


Recenzje:

1. Joanna Wojdon, Świat elementarzy. Obraz rzeczywistości w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2015, ss. 246 (Dydaktyka historii, historia dydaktyki t. 2), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, 7, 2017, Special Issue, vol. II, Post-Communist Children’s Cultures In Central, Eastern, And Southeast Europe, p. 119 – 122.

2. „Mężnych mężczyzn czeka długie życie…” – dyskurs maskulinistyczny a współczsna proza ukraińska. Mateusz Świetlicki, Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? Męskość jako projekt w prozie Serhija Żadana, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ss. 180., „Literatura Ludowa” 3/2018, s. 67-70.

3. The literary fairy tale in the individual style of Gennady Tsyferov in the context of the Czech reception of Russian literature for children and youth in the second half of the 20th century. Eva Kudrjavceva Malenova, Brno: Masarykova univerzita, 2017. 110 pages, International Research in Children's Literature 12.1 (2019), Edinburgh University Press, p. 120-122.

4. Oz behind the Iron Curtain: Aleksander Volkov and His Magic Land Series. Erika Haber, International Research in Children's Literature 14.1 (2021), Edinburgh University Press, p. 119-121.

5. O polityce, wojnie, ideologiach i ich wpływie na literaturę dziecięcą i młodzieżową : [artykuł recenzyjny], „Filoteknos”, 13, 2023, s. 193-198.Konferencje (2015-2024):

Wystąpienie z referatem na konferencji II МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ „АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ” (Гений XIX века – врождённый талант и нечистая сила. Психологический анализ личности гения на основании рассказа Ожившая скрипка Е. П. Блаватской), Институт художественного образования Российской академии образования и Институт социально-гуманитарного образования Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования, Московский педагогический государственный университет, Moskwa-Preston-Wrocław-Arzamas-Zaoksij 27-31 marca 2017 r.

Wystąpienie z referatem na konferencji II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ. JĘZYK I LITERATURA SŁOWIAN WSCHODNICH” (Klucz do wtajemniczenia. Opowiadania fantastyczne Heleny Bławatskiej w perspektywie psychoanalitycznej), Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 20-21 kwietnia 2017 r.

Wystąpienie z referatem na konferencji XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH. TANATOS” (Życie po śmierci. O psychologii marzeń sennych w prozie Włodzimierza Odojewskiego), która odbyła się w Instytucie Filologii Słowiańskiej we Wrocławiu w dniach 11-12 maja 2017 r.

Wystąpienie z referatem na konferencji XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH. PAMIĘĆ” (Poszukiwacz, wojownik i dziecko: archetypy pamięci kolektywnej w baśni rosyjskiej (przełom XIX/XX wieku)), która odbyła się w Instytucie Filologii Słowiańskiej we Wrocławiu w dniach 16-17 maja 2019 r.

Wystąpienie z referatem na konferencji MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „CZYTANIE — DOŚWIADCZANIE — EMOCJE. KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - TEORIA I PRAKTYKA ODBIORU (V)” (Bohaterowie baśni rosyjskiej z przełomu XIX i XX wieku w perspektywie psychologii analitycznej), która odbyła się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 31 maja – 2 czerwca 2019 r.

Wystąpienie z referatem na konferencji MEMORY STUDIES ASSOCIATION THIRD ANNUAL CONFERENCE (Remembering and Forgetting. Soviet Russia and the Great Terror in Contemporary Children’s Literature), która odbyła się w Complutense University Madrid, Hiszpania w dniach 25-28 czerwca 2019 r.

Wystąpienie z referatem na konferencji: Midwest Slavic Conference 2021 („Narrative Strategies And Memory In Contemporary Russian Children’s Literature (The Raven’s Children By Yulia Yakovleva And Sugar Child By Olga Gromova)”), organizowanej przez The Ohia State University, która odbyła się w dniach 15-18 kwietnia 2021.

Wystąpienie z referatem na konferencji: Konferencja naukowa Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży „Badania literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce – teoria i praktyka” („Obraz blokady Leningradu we współczesnej rosyjskiej literaturze dziecięcej (na przykładzie powieści graficznej Survilo Olgi Lawrieniewej”), która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 4–5 listopada 2021.

Wystąpienie z referatem na konferencji: Memory Studies Association Fifth Annual Conference titled “Convergences” (““Stalin loves children. Stalchil for short”. Various narratives of The Great Terror in contemporary Russian children’s literature”). Konferencja organizowana przez the Memory Studies Association odbyła się w dniach 5-9 lipca 2021.

Wystąpienie z referatem na konferencji: V Międzynarodowa Interdyscyplinarna

Konferencja Naukowa Słowiańszczyzna Dawniej I Dziś, Język, Literatura, Kultura („Mit szczęśliwego dzieciństwa w ZSRR we współczesnej rosyjskiej literaturze dziecięcej (na przykładzie cyklu powieści Julii Jakowlewy Bajki leningradzkie), która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 21-22 października 2021.

Wystąpienie z referatem na konferencji: III Polska Konferencja Pamięcioznawcza

Studia nad (post)pamięcią o/w Europie Środkowo-Wschodniej („(Post)pamięć o blokadzie Leningradu we współczesnej rosyjskiej literaturze dziecięcej”), która odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 9-10 grudnia 2021.

Wystąpienie na konferencji: The Environmental Turn in the Study of Children’s and Young Adult Literature. Reading – Experiencing – Emotions. Books for Children and Young Adults – Theory and Practice of Reception („Zorza polarna to nasz przyjaciel – Obrazy syberyjskiej przyrody w dziecięcej literaturze potworności” (wraz z M. Świetlickim)), która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach17-19 czerwca 2022.

Wystąpienie na konferencji: Seminarium Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży: Kultura dla dzieci i młoodzieży: przegląd perspektyw badawczych („DZIECI W BEZKRESIE. Stalinowskie zesłania w literaturze dziecięcej i młodzieżowej” (wraz z M. Świetlickim)), która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 25 maja 2023.

Wystąpienie na konferencji: The 49th Annual Meeting of the Social Science History Association. Pursuits of Wellbeing ("Soviet Deportations in Children’s and Young Adult Literature” (wraz z M. Świetlickim)), która odbyła się w Waszyngtonie (USA) w dniach 16-19 listopada 2023.

Wystąpienie z referatem na konferencji: Seminarium Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży: Literatura dla dzieci i młodzieży jako miejsce dialogu („Książki obrazkowe jako miejsce dialogu. Międzygatunkowa solidarność w świecie tukoni Oksany Buły” (wraz z M. Świetlickim)), która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 8 grudnia 2023.


Wykłady (otwarte i zlecone) (2015-2020):

UNIVERSIDADE DE AVEIRO (Portugalia, 27.09.2019). Wykłady gościnne: Memory and Post-memory of Eastern Europe in North American Children's Literature oraz Slavic Children’s Literature Then and Now.


Granty naukowe:

2018–2019 – zrealizowany projekt badawczy, finansowany w ramach działalności statutowej – działanie służące rozwojowi młodych naukowców (nr projektu 0420/2655/18)


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

Kwerenda biblioteczna na wyjeździe w ramach umowy bilateralnej do Petersburga (11-18.09.2018)

Kwerenda biblioteczna na wyjeździe w ramach umowy bilateralnej do Petersburga (12-20.09.2019)

Erasmus +, wyjazd w celu prowadzenia zajęć do UNIVERSIDADE DE AVEIRO (Portugalia, 23-27.09.2019).