Jaroszewicz HenrykStopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka:

Zakład Kroatystyki i Serbistyki
gab. 209, tel. (71) 375 45 60

E-mail:

henryk.jaroszewicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

profesor

Funkcje:

-Henryk Michał Jaroszewicz (ur. 1974 w Gliwicach) – absolwent Technikum Kolejowego w Gliwicach (1995) oraz Uniwersytetu Opolskiego w Opolu (1999). Był asystentem, a potem adiunktem w Katedrze Slawistyki UO prowadzonej przez prof. Władysława Lubasia. W latach 2001-2004 pełnił funkcję lektora i wykładowcy języka polskiego na Uniwersytecie Zagrzebskim w Zagrzebiu. Od 2005 r. jest związany z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie w 2017 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W latach 2005-2023 był zatrudniony jako adiunkt, a w 2024 r. objął stanowisko profesora. Socjolingwista, serbokroatysta, polonista, autor pięciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Bada współczesną historię języków południowosłowiańskich i zachodniosłowiańskich, zajmuje się polityką językową i ekologią językową, poświęca uwagę badawczą pograniczom gramatyki oraz frazeologii. Jest autorem pierwszej naukowej pracy kodyfikującej język śląski.

Ślązak z urodzenia i wyboru. Mąż, ojciec trojga dzieci. Mieszka w Legnicy.

 Monografie:

 

1. Zasady pisowni języka śląskiego. Studium normatywne, Wydawnictwo Naukowe IKR(i)BL, Siedlce 2022, ss. 202,

2. Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ss. 290,

Recenzje:
Agnieszka Kołodziej, Henryk Jaroszewicz. Derywacja frazeologiczna w języku serbskim i polskim, „Poradnik Językowy”, 1, 2018, s. 94-97

3. Прилози историји српскохрватског језика. Југословенски спорови о статусу СХЈ у периоду 1901-1991, прев. Д. Пажђерски, Издавачка кућа Алма, Београд 2012, ss. 268,

Recenzje:
Душан Пажђерски, Српскохрватски језик – једна епизода из историје српског језика, „Лингвистичке актуелности”, 20, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2012, s. 47-56
Вирна Карлић, Прича о (језичној) заједници – прича о (језичном) спору, „Просвјета. Новине за културу”, 125, V, 2015, Српско културно друштво Просвјета, s. 66-67.

4. Jugosłowiańskie spory o status języka serbsko-chorwackiego w latach 1901-1991, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, ss. 198

5. Nowe tendencje normatywne w standardowych językach chorwackim i serbskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, ss. 315

Recenzje:
Anna Skowron, Umarł serbsko-chorwacki, niech żyje serbski i chorwacki?, „Podteksty. Czasopismo kulturalno-językowe”, 2 (4) 2006, http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=5&dzial=6&id=126 [dostęp 15.07.2016]
Ewa Siatkowska, Jarosław Lipowski, Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě, Wrocław 2005 oraz Henryk Jaroszewicz, Nowe tendencje normatywne w standardowych językach chorwackim i serbskim, Opole 2004 , „Poradnik językowy”, 2006, 3, s. 80-85,
Irena Bogoczová, Běžné (jiho)slovanské paradoxy, Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, „Opera Slavica”, XX, rok 2010, 4, s. 43-50,


Redakcja naukowa:

 

1. Mōndrościowe Ksiyngi Starego Testamyntu, tłum. Gabriel Tobor, wstęp i red. Henryk Jaroszewicz, Wydawnictwo Dukle, Radzionków 2023, ss. 490

2. Slavica Wratislaviensia, CLXXIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, red. Henryk Jaroszewicz, Wrocław 2021, ss. 218 

 


Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach:

 

 1. Standardization of the Silesian language - current status and prospects for development, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza", 30/1, 2023, s. 57-69,

2. Próby zmiany oficjalnego statusu etnolektu śląskiego w latach 2007-2023, (w:) "Człowiek, język, prawo. Studia legilingwistyczne", red. R.Łapa, M.Graf, Ł. Piosik, Poznań 2023, s. 223-243,

3. Śląska ortografia ślabikŏrzowa – status, forma, funkcjonowanie, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza", 29/2, 2022, s. 51-61

4. Leksyka współczesnego śląskiego języka literackiego, Slavica Wratislaviensia”, CLXXV, Wrocław 2022, s. 77-85,

5. Ortografie współczesnego piśmiennictwa śląskiego, „Slavia Occidentalis”, 78/1-79/1, 2021-2022, s. 61-77

6. Czasowniki współczesnego śląskiego języka literackiego (płaszczyzna semantyczna, etymologiczna i morfologiczna), "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza", 27/2, 2020, s. 53-64

7. Czy można mówić o istnieniu śląskiego języka literackiego? Współczesny uzus gramatyczno-ortograficzny literackiej odmiany etnolektu śląskiego, (w:) „Area slavica 3. Jazyk na hranici – hranice v jazyku”, red. I. Bogoczova, 2020, Ostrava, s.175-184,

8. Współczesny rozwój etnolektu śląskiego na tle językowych procesów emancypacyjnych w Europie, „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis – konfrontacja – przekład. XIV”, „Slavica Wratislaviensia”, CLXXI, 2020, s. 101-109,

9. Literacko-jynzykowŏ erbowizna Gōrnego Ślōnska – in spe, (w:) „Kiedy umrze ślōnsko gŏdka”, red. M. Musiał, M. Rosa, Katowice 2019, s. 85-91,

10. Rozwój języka Górnoślązaków w XXI wieku. Szkic socjolingwistyczny, „Zeszyty Łużyckie”, LIII, 2019, s. 25-42,

11. Krytyka prób emancypacji śląszczyzny. Płaszczyzna naukowa (lingwistyczna), „Slavia Occidentalis”, 76/1, 2019, s. 21-48

12. Krytyka prób emancypacji śląszczyzny. Płaszczyzna prawno-ustrojowa, społeczno-polityczna i personalna , „Slavica Wratislaviensia”, CLXIX, Wrocław 2019, s. 137-166,

13. Морфолошка средства коришћена у фразеолошкој деривацији у српском и пољском језику (w:) „Морфологија и морфосинтакса српског језика”. Научни састанак слависта у Вукове дане, 46-1, 2017, Београд 2017, s. 261-272,

14. Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki językowej w Czarnogórze po 1991 r., „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”, 9, 2017, s. 157-168,

15. Główne kierunki chorwackiej polityki językowej po 1991 r.,(w:) „Republika Chorwacji: polityka wewnętrzna i międzynarodowa”, red. Anna Jagiełło-Szostak, Wrocław 2014., s. 113-136,

16. Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim, „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”, 8, 2014, s. 159-168,

17. Јęzyk śląski - dlaczego rozmowa jest tak trudna?,„Fabryka Silesia”, 2 (4), 2013, s. 28-31,

18. Zwrot frazeologiczny jako baza w polskiej i serbskiej derywacji międzyfrazeologicznej, „Slavica Wratislaviensia”, CLVII, 2013 s. 141-157,

19. Варијантност фразеолошких јединица у српском и пољском језику, (w:) „Српски језик и његове норме”. Научни састанак слависта у Вукове дане, 41-1, Београд 2012, s. 507-518,

20. Socjolingwistyczne tło standaryzacji języka czarnogórskiego, (w:) „Poznać Bałkany. Historia - polityka - kultura – jezyk”, red. K. Taczyńska i A. Twardowska, Toruń 2012, s. 481-496,

21. Najnowsze tendencje kodyfikacyjne w języku czarnogórskim (2006-2010), „Socjolingwistyka“, XXVI, 2012, s. 57-87,

22. Między prawdą a fałszem. Status języka serbsko-chorwackiego po rozpadzie II Jugosławii, „Rocznik Slawistyczny”, LXI, 2012, s. 39-57,

23. Norma a wariancja frazeologiczna w języku polskim i serbskim, „Slavica Wratislaviensia”, CLVI, 2012, s. 93-101,

24. Zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna,, „Slavica Wratislaviensia”, CLIV, 2011, s. 101-120,

25. Vojislava Nikčevicia koncepcje rekonstrukcji języka czarnogórskiego, „Socjolingwistyka“, XXIV-XXV, 2011, s. 91-110,

26. Serbokroatystyka, serbistyka i kroatystyka a językoznawstwo dzisiaj, „Socjolingwistyka“, XXI, 2007, s. 23-28,

27. Demokratyzacja czy nacjonalizm językowy? Główne tendencje chorwackiej i serbskiej polityki językowej po rozpadzie II Jugosławii, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, literatura, kultura“, 3, 2006, s. 21-27,

28. Rozwój i socjolingwistyczne tło serbsko-chorwackiej wspólnoty językowej w latach 1941-1945 - Nezavisna Država Hrvatska, okupowana Serbia, obszary pod kontrolą partyzantki Tity, „Socjolingwistyka“, XIX, 2005, s. 83-94,

29. Kryzys serbsko-chorwackiej wspólnoty państwowo-językowej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, „Socjolingwistyka“, XIX, 2005, s. 31-62,

30. Główne tendencje rozwojowe bośniackiej, chorwackiej i serbskiej normy leksykalnej po rozpadzie języka serbsko-chorwackiego, „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis – konfrontacja – przekład. V”, „Slavica Wratislaviensia”, CXXXIII, Wrocław 2005, s.101-106.

31. Od ankety Vedy do Razlika između hrvatskoga i srpskoga književnog jezika Krsticia i Guberiny. Rozwój i socjolingwistyczne tło serbsko-chorwackiej wspólnoty językowej w latach 1901-1941, „Socjolingwistyka”, XVIII, 2004, s. 123-154,

32. Współczesna społeczność bośniacka i jej język, „Rocznik Slawistyczny”, LIV, 2004, s. 131-134,

32. Komparacja normy standardowych języków bośniackiego, chorwackiego i serbskiego. Możliwe tendencje dalszego rozwoju języków postserbsko-chorwackich, „Socjolingwistyka“, XVIII, 2003, s. 11-42,

34. Polityka językowa a nacjonalizm językowy. Próba systematyzacji pojęć, „Socjolingwistyka”, XVII, 2003, s. 27-36,

35. Główne tende3ncje w przemianach języka chorwackiego i chorwacka polityka językowa w latach 1990-1996, Rocznik Slawistyczny, LIII, 2003, s. 49-66,

36. Współczesna społeczność bośniacka i jej język, „Socjolingwistyka“, XVII, 2003, s. 49-66,

37. Socjologiczne podłoże rozpadu języka serbsko-chorwackiego, Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi, red. W. Lubaś i M. Balowski, Opole 2001, s. 83-89,

38. Oficiální konec jazyka srbochorvatského, „Literární noviny”, XII, 40, 2001, s. 6-7,

39. Literacki język serbsko-chorwacki i bośniacki. Cele powstania, spełniane funkcje społeczne, sposoby istnienia, „Socjolingwistyka“, XVI, 2000, s. 27-40,


Recenzje i omówienia:

 

1. Władysław Lubaś, Polityka językowa, „Slavica Wratislaviensia”, CLIV, 2011, s. 187-[rec] Snjezana Kordić, Jezik i nacionalizam, „Socjolingwistyka“, XXVI, 2012, s. 251-259,

2. Przemysław Brom, Czarnogórski standard wobec różnicowania językowego południowej Słowiańszczyzny, „Socjolingwistyka“, XXIV-XXV, 2011, s. 179-191,

3. Liliana Miodońska, Język Serbów i Chorwatów w latach 1929-1945 (z problematyki ortoepicznej), „Socjolingwistyka“, XXII-XXIII, 2009, s. 163-170,

4. Maciej Czerwiński,: Język - ideologia - naród : polityka językowa w Chorwacji a język mediów, „Socjolingwistyka“. XXI, 2007, s. 161-168,

5. Milan Šipka, Jezik i politika. Sociolingvističke analize, „Socjolingwistyka“. XXI, 2007, s. 169-174,

6. Predrag Piper, Srpski između malih i velikih jezika, „Socjolingwistyka“, XX, 2006, s. 135-142,

7. Maria Cichońska, Słownik konfrontatywny czasowników polskich, bośniackich, chorwackich, serbskich, „Socjolingwistyka“, XX, 2006, s. 141-146,

8. Ranko Bugarski, Lica jezika iNova lica jezika, „Socjolingwistyka“, XVIII, 2004, s. 177-190,

9. Dubravko Škiljan, Govor nacije, „Socjolingwistyka“, XVIII, 2004, s. 199-204,

10. Agnieszka Hofman-Pianka, Socjolingwistyczne aspekty współczesnego języka bośniackiego, „Socjolingwistyka“, XVII, 2003, s. 177-188,


Tłumaczenia:

 

1. Samokovlija I., 2000, Pieczęć Salomona, "Przez czerń", 3, s. 35-47,

2. Jakšić Đ., 2000, Kosowa, "Przez czerń", 3, s. 26,

3.Travirka A., 2002, Dubrownik. Historia, sztuka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar [razem z Đ.Čilić-Škeljo], ss. 72,

4. Travirka A., 2003, Zadar. Historia, sztuka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 76,

5. Travirka A., 2003, Split. Historia, sztuka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 80,

6. Travirka A., 2004, Istria. Historia, sztuka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 128

7. Travirka A., 2005, Dalmacja. Historia, sztuka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 156

8. Kapor M., 2005, 011, (w:) "Miasto - przestrzeń, topos, człowiek", red. A.Gleń, J.Gutorow, I.Nykiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 311-319

9. Skračić V., 2006, Kornaty: ukoronowane wyspy, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 80

10. Bralić I., 2007, Krka: park narodowy, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 104

11. Soldo J., 2008, Visovac: klasztor franciszkański, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 48

12. Travirka A., 2008, Trogir. Miasto kultury i sztuki, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 112

13.Travirka A., 2009, Zagrzeb. Historia, sztuka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 156

14. Travirka A., 2011, Chorwacja. Historia, sztuka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 216

15. Travirka A., 2016, Šibenik. Historia, sztka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 96

16. Bogetić D., 2016, Stosunki jugosłowiańsko-polskie w trakcie dwubiegunowego odprężenia (1971-1975). Determinanty wewnętrzne i miedzynarodowe, (w:) "Polska i Jugosławia po II wojnie światowej", red. M.Pavlović, N.Stambolja, A.Zaćmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 46-57


Prace popularno-naukowe:

 

1. Język śląski a wymogi ustawowe (21 lipca 2023.; dostęp: https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-jezyk-slaski-a-wymogi-ustawowe/)

2. System koniugacji języka śląskiego. Próba klasyfikacji (11 stycznia 2021.; dostęp: https://wachtyrz.eu/system-koniugacji-jezyka-slaskiego-proba-klasyfikacji/)

3. Formy czasownikowe języka śląskiego - próba klasyfikacji, (19 marca 2021.; dostęp: https://wachtyrz.eu/formy-czasownikowe-jezyka-slaskiego-proba-klasyfikacji/)

4. System deklinacji rzeczowników języka śląskiego - próba klasyfikacji, (27 lutego 2021.; dostęp: https://wachtyrz.eu/system-deklinacji-rzeczownikow-jezyka-slaskiego-proba-klasyfikacji/)

5. Współczesna norma języka śląskiego - dekada funkcjonowania 'ślabikorzowego szrajbonka', (23 listopada 2020.; dostęp: https://wachtyrz.eu/wspolczesna-norma-jezyka-slaskiego-dekada-funkcjonowania-slabikorzowego-szrajbonka/)

6. O konieczności doskonalenia języka śląskiego, (18 stycznia 2020 r.; dostęp: https://wachtyrz.eu/henryk-jaroszewicz-o-koniecznosci-doskonalenia-jezyka-slaskiego/)

7. Jaki będzie „Dykcjōnŏrz ślōnskigo jynzyka literackigo” (DŚJL)? (3 listopada 2019 r.; dostęp: https://wachtyrz.eu/henryk-jaroszewicz-jaki-bedzie-dykcjonorz-slonskigo-jynzyka-literackigo-dsjl/)

8. Krótki przepis na uratowanie języka śląskiego, (w:) „Kiedy umrze ślōnsko gŏdka”, red. M. Musiał, M. Rosa, Katowice 2019, s. 43-46

9. Współczesne kształtowanie się śląskiego języka literackiego. Warstwa ortograficzno-gramatyczna (28 marca 2019 r.; dostęp: https://wachtyrz.eu/wspolczesne-ksztaltowanie-sie-slaskiego-jezyka-literackiego-warstwa-ortograficzno-gramatyczna/)

10. Niespełnione proroctwa (30 października 2018; dostęp: https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-niespelnione-proroctwa/)

11. Trzy grosze (wachtyrz.eu, 13 czerwca; dostęp: https://wachtyrz.eu/henryk-jaroszewicz-trzy-grosze/)

12. O konieczności (i sposobach) kodyfikacji języka Ślązaków (2 czerwca 2018; dostęp: https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-o-koniecznosci-i-sposobach-kodyfikacji-jezyka-slazakow/)

13. Współczesny rozwój etnolektu śląskiego (12 maja 2018; dostęp: https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-wspolczesny-rozwoj-etnolektu-slaskiego/)

14. Nie taki straszny (i piękny) śląski język regionalny, jak go malują (6 kwietnia 2018; dostęp: https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-nie-taki-straszny-i-piekny-slaski-jezyk-regionalny-jak-go-maluja/)

15. Język – nie dialekt i nie gwara! (24 marca 2018 ; dostęp : https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-jezyk-nie-dialekt-i-nie-gwara/)

Tezy wystąpień:

1. Морфолошка средсвта коришћена у фразеолошкој деривацији у српском и пољском језику, 46. међународни научни састанак слависта у Вукове дане 15-18. IX 2016., „Морфологија и морфосинтакса српског језика. Тезе и резимеа”, Београд 2016, s. 20-21,

2. Варијантност фразеолошких јединица у српском и пољском језику, 41. међународни научни састанак слависта у Вукове дане 15-17. IX 2011., „Српски језик и његове норме. Тезе и резимеа”, Београд 2012, s. 33,

3. Główne tendencje w przemianach standardu języka chorwackiego i chorwacka polityka językowa w latach 1990-1996, Z aktualnych badań lingwistycznych słowiańszczyzny. II Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów, Toruń 2002, s. 15-16,

4. Socjolingwistyczne aspekty kształtowania się i normalizacji języka bośniackiego, Aktualne problemy badań nad językami słowiańskimi. I Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów, Toruń 2000, s. 14-15Konferencje naukowe (2016-2023):

1. Konferencja społeczna: Wokół śląskiej godki. Rozpoznania - koncepcje - przekonanania, Katowice, 19 lipca 2023 r., Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego, „Czy współczesny język śląski posiada stopień standaryzacji pozwalający uznać go za język regionalny?”,

2. Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, 12 grudnia 2022, Warszawa,"Standaryzacja języka śląskiego - przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju",

3. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Język w regionie, region w języku, Poznań, 17-19 listopada 2022 r., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Standaryzacja języka śląskiego - stan obecny i perspektywy rozwoju”,

4. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis – konfrontacja – przekład, Wrocław, 20-21 października 2022, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, "Zasady pisowni języka śląskiego a współczesna kodyfikacja śląskiej przestrzeni językowej",

5. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Człowiek - język - prawo. Języki prawa i prawa języka, Poznań, 20-21 października 2022, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, "Próby zmiany oficjalnego statusu etnolektu śląskiego w latach 2007-2020",

6. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Język w regionie, region w języku, Poznań, 18-20 listopada 2020 r., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Współczesna norma języka śląskiego - dekada funkcjonowania ślabikorzowygo szrajbonka”,

7. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, Wrocław, 15-16 października 2020 r., Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, „Leksyka współczesnego śląskiego języka literackiego”,

8. Sesja Naukowa Dialog i konfrontacja międzykulturowa w Europie, Polska Akademia Nauk, Komisja Kultur Europejskich Polskiej Akademii Nauk o/Wrocław, 10 października 2019 r., Wrocław,Czego (nie) nauczyła nas Jugosławia?”

9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Area Slavica: Język na pograniczu – granice w języku, 17-18 września 2019 r., Uniwersytet w Ostrawie, „Współczesny uzus gramatyczno-ortograficzny literackiej odmiany etnolektu śląskiego”,

10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura, 4-5 kwietnia 2019 r., Uniwersytet Wrocławski,Współczesne kształtowanie się śląskiego języka literackiego (warstwa ortograficzno-gramatyczna”,

11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziedzictwo kulturowe Śląska, 14-15 listopada 2018 r., Uniwersytet Opolski, „Literacko-językowe dziedzictwo Górnego Śląska dzisiaj”,

12. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis – konfrontacja – przekład, Wrocław, 10-11 maja 2018, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,Współczesny rozwój etnolektu śląskiego na tle językowych procesów emancypacyjnych w Europie”,

13. Międzynarodowa Konferencja II Sosnowieckie Forum Językoznawcze, Sosnowiec, 22-23 września 2016 r., Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Proces językowej emancypacji Czarnogórców na przełomie XX i XXI w. w pracach serbskich, czarnogórskich i polskich językoznawców”,

14. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане. Српски јеѕик и његове норме, Belgrad, 15-18 września 2016, Филилошки факултет, Међународни славистички центар, „Mорфолошка средсвта коришћена у фразеолошкој деривацији у српском и пољском језику,

15. Ogólnopolska konferencja naukowa Małe języki Europy, Wrocław 23 maja 2016 r., Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Serbistyki, Koło Naukowe Serbistów, „Czarnogórskie spory o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość narodowej mowy”,

16. XIII Międzynarodowa konferencja naukowa: Wyraz i zdanie w jezykach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, Wrocław, 12-13 maja 2016, Instytut Filologii Słowiańskiej, Zakład Języka Rosyjskiego, „Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki językowej w Czarnogórze po 1991 r.”,


Wykłady (2015-2020):

 

Wrocław, Instytut Filologii Słowiańskiej, „Rozpad Jugosławii i jugosłowiańska wojna domowa w latach 1991 – 1995”, Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Bałkańskiej „Kolo”, wykład dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu, 3 listopada 2015.

 


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

20-31.08.2018, Zagrebačka slavistička škola. Hrvatski seminar za strane slaviste,  Dubrovnik, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2001–2004, Katedra za poljski jezik i književnost, Odsjek za slavenske jezika, Sveučilište u Zagrebu