Komisaruk Ewa


  


 
Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka: 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 310, tel. (071) 375 45 76

E-mail:

ewa.komisaruk [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

profesor Uniwersytetu

Funkcje:
  • Redaktor naczelna czasopisma "Slavica Wratislaviensia",
  • Przewodnicząca Kolegium Wydawniczego IFS.


dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr, (wcześniej: Ewa Studziżba, Ewa Studziżba-Komisaruk), ur. we Wrocławiu;

literaturoznawca, historyk literatury rosyjskiej;

1982 – magister filologii rosyjskiej, praca magisterska Мотив города в творчестве Валерия Брюсова;

1997 – magister filologii germańskiej, praca magisterska Russische Motive im Schaffen von Rainer Maria Rilke;

1999 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, rozprawa doktorska Proza Michaiła Kuzmina;

2010 – habilitacja z zakresu literaturoznawstwa, rozprawa habilitacyjna Od milczenia do zamilknięcia. Rosyjska proza kobieca na początku XX wieku, Wybrane aspekty.

Zainteresowania naukowe

literatura i kultura rosyjska XX wieku z perspektywy gender studies, urban studies, sound studies, memory studies

Organizacja nauki

- członek Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (2020-2023);

- członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego;

- członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego;

- redaktor naczelna czasopisma „Slavica Wratislaviensia”;

- przewodnicząca Kolegium Wydawniczego IFS;

- recenzent w czasopismach "Academic Journal of Modern Philology", "Ethos", "Przegląd Rusycystyczny", "Slavia Orientalis", "Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis", "Studia Rossica Posnaniensia", "Slavica Wratislaviensia",  "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne".;

- recenzent wydawniczy monografii zbiorowych (Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku);

- członek uniwersyteckiej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów (2016-2020);

- egzaminator w Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzania egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodach doktorskich (2012-2022);

- przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzania egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodach doktorskich (2022/2023);

- egzaminator w Komisji Rekrutacyjnej na Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego (2013/2014, 2018/2019) oraz do Szkoły Doktorskiej UWr (2019/2020, 2022/2023);

- członek Wydziałowej Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego (2016-...);

- członek Komisji Skrutacyjnej Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo (2020-...);

Popularyzacja nauki

- organizatorka i prowadząca (wspólnie z dr. Marcinem M. Borowskim) Slawistyczne Spotkania Literackie (2021-...);

- członek jury Konkursu Jednej Powieści.

Zainteresowania i hobby

- europejska literatura diarystyczna;

- filmy braci Coen;

- rozgrywki tenisowe WTA i ATP;

- kolekcjonowanie książek z autografami autorskimi.Monografie

2021

Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych narracjach kobiet (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2021, ss. 206.

          Rec.: I. Krycka-Michnowska, Blokada Leningradu oczyma kobiet, "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" 32 (2022), s. 1-9.

2009

Od milczenia do zamilknięcia. Rosyjska proza kobieca na początku XX wieku. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 311.

Rec.: И. Панек, Русская женская проза в начале XX века, "Opera Slavica. Slavistické rozhledy" 2013, vol. 23, s. 49-51.

Rec.: I. Krycka-Michnowska, „Przegląd Rusycystyczny” 2011, nr 1, s. 97-99.

2002

Proza Michaiła Kuzmina, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, ss. 135.

Rec.: I. Malej, „Slavia Orientalis” 2003, nr 2, s. 266-271.


 Artykuły w czasopismach, rozdziały w monografiach zbiorowych, recenzje i inne teksty

2024

O pamięci i postpropagandzie: "Блокада Ленинграда. Детская книга" Grigorija Piernawskiego, "Przegląd Rusycystyczny" 2024, nr 1, s. 52-70.

2023

Pamięć, doświadczanie historii, literatura. Blokada Leningradu w najnowszych utworach dla młodego czytelnika ("Краденый город. 1941" Julii Jakowlewej i "Сурвило" Olgi Ławrientjewej), "Slavia Orientalis" 2023, nr 3, s. 513-527.

2022

Zaraza - pandemie, epidemie, choroby w literaturze. Wprowadzenie do tematu, "Slavica Wratislaviensia" 177, 2023 (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 15, Zaraza), s. 9-14.

2021

Doświadczenie przestrzeni oblężonego Leningradu w dziennikach Lubow Szaporiny i Sofii Ostrowskiej, "Przegląd Rusycystyczny" 2021, nr 3, s. 69-84.

Słowo wstępne, [w:] Pamięć. Monografia, red. M. M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg et al., wyd. Norbertinum, Lublin 2021, s. 5-9.

2020

Blokada Leningradu i postpamięć w powieści Jeleny Czyżowej "Город, написанный по памяти", "Przegląd Rusycystyczny" 2020, nr 3, s. 130-141.

Pamięć, mnemonic turn, literatura. Uwagi wstępne, "Przegląd Rusycystyczny" 2020, nr 3, s. 7-15.

Cztery grzechy Jeleny Czyżowej. Prolegomena do eseju „Moja pamięć o blokadzie”, cz. II, „Odra” 2020, nr 2, s. 32-42 (współautor T. Klimowicz).

Cztery grzechy Jeleny Czyżowej (Prolegomena do eseju "Moja pamięć o blokadzie", „Odra” 2020, nr 1, s. 36-39 (współautor T. Klimowicz).

2019

Bóg, wiara i religia w świecie wartości „człowieka oblężonego”: casus Lubow Szaporiny, [w:] Revitalizace hodnot: uměni a literatura. IV, red. J. Dohnal, Brno 2019, s. 231-242.

Ad vocem, [w:] Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej. Tom jubileuszowy, Wrocław 2019 (współautor I. Malej), s. 7-10.

Słowo wstępne od Redakcji, „Slavica Wratislaviensia” 169, 2019, s. 9-10.

2018

Современные исследования звукового ландшафта в литературном произведении (на примере славянских литератур), [w:] Девятые и десятые Андреевские чтения. Славянские литературы и литературные взаимосвязи. Сборник статей по материалам XKVI и XLVII Международных филологических конференций, 13-22 марта 2017 г., 19-28 марта 2018 г., red. О. Гусева, Санкт-Петербург 2018, s. 88-99.

Władimir Propp i książki (na podstawie „Dziennika starości. 1962-196…” oraz listów do Wiktora Szabunina), „Przegląd Środkowo-Wschodni” 3, 2018, s. 139-154.

Несколько замечаний о «Дневнике старости. 1962-196…» Владимира Проппа, [w:] Русская литература: проблемы, феномены, константы. Коллективная монография, red. А. Пашкевич, Е. Тышковска-Каспшак, Kraków 2018, s. 179-192.

2017

Władimira Proppa „Dziennik starości. 1962-196…”, „Przegląd Rusycystyczny” 2017, nr 1, s. 53-66.

W kręgu wartości Władimira Proppa (na materiale „Дневника старости. 1962-196…” i listów do Wiktora Szabunina, [w:] Revitalizace hodnot: umĕni a literatura III, red. J. Dohnal, Brno 2017, s. 123-130.

„Как бы я жил, если бы не было книг?”. Władimir Propp o książkach i czytaniu, [w:] Magia ksiąg, księgi magii. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Irenie Fijałkowskiej-Janiak, pod red. D. Oboleńskiej i U. Potockiej-Sigłowy, Gdańsk 2017, s. 187-198.

2016

Sygnatura kobiecości w Olgi Bergholc zapisach dziennikowych z lat 1939-1942, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 11, 2016, s. 277-2896.

2015

Miłość i bolszewizm. Nowe wartości i nowe obyczaje w dyskursie publicystycznym i literackim lat 20. ubiegłego wieku, [w:] Revitalizace hodnot: umĕní a literatura II. Týmová monografie, pod red. J. Dohnala, Brno 2015, s. 265-273.

«Вообще я не мямля, не ребенок, а совсем взрослая женщина!». Okres adolescencji w dziewczęcym dyskursie dziennikowym z lat 80. XIX wieku (na podstawie diariusza Jelizawiety Djakonowej), [w:] Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство, pod red. K. Dudy i A. Dudka, Kraków 2015, s. 283-294.  

2014

Audiosfera oblężonego Leningradu (na materiale „Dzienników” Olgi Bergholc i „Zapisków człowieka oblężonego” Lidii Ginzburg), „Przegląd Rusycystyczny” 2014, nr 4, s. 27-38.

Cisza i milczenie w pejzażu dźwiękowym oblężonego Leningradu (na podstawie diariusza Olgi Bergholc i Zapisków człowieka oblężonego Lidii Ginzburg), „Slavia Orientalis” 2014, nr 4, s. 565-576.

Rosjanka w Salpêtrière. Przyczynek do analizy obrazu szpitala psychiatrycznego w piśmiennictwie rosyjskim, [w:] Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych. Księga poświęcona pamięci Profesor Aleksandry Wieczorek, pod red. J. Greń-Kuleszy, Opole 2014, s. 35-44.

2013

Świat wartości Jelizawiety Djakonowej (na materiale "Дневника русской женщины", 1900-1902), [w:] Revitalizace hodnot: Umĕní a literatura. Kolektivní monografie, pod red. J. Dohnala, Brno 2013, s. 193-2002.

2012

Sen – najrealniejszy z bytów? Motywy oniryczne w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku (opowiadania „On” oraz „Sny” Jewdokii Nagrodskiej), „Slavica Wratislaviensia” 155, 2012 (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 10, Sen), s. 191-199.

Motyw serca w dyskursie dziennikowym Jelizawiety Djakonowej (Дневник русской женщины 1900-1902 гг.), [w:] "Życie serca". Duch-dusza-ciało i relacja Ja - Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX i XXI wieku, pod red. M. Cymborskiej-Lebody i in., Lublin 2012, s. 109-119.

2010

"Вам, только Вам изо всех, живущих на земле, хотел бы я сказать о себе все до конца...". O listach Andrieja Biełego do Margarity Morozowej uwag kilka, [w:] Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, pod red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Z. Zybury, Wrocław 2010, s. 281-296.

Dyskurs o literackich kreacjach "nowej kobiety" w rosyjskiej przestrzeni kulturowo-społecznej początku XX wieku, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu, pod red. A. Ksenicza, M. Łuczyk, Zielona Góra 2010, s. 293-300.

Rec.: Вида Гудонене, психология личности в русской прозе и поэзии, Вильнюс 2006, „Slavica Wratislaviensia” 152, 2010, s. 143-145.

2009

Pieniądze i płeć w „Dzienniku Rosjanki” Jelizawiety Djakonowej, „Slavica Wratislaviensia” 149, 2009, (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 8, Pieniądz), s. 117-125.

Motywy ezoteryczne w prozie Jewdokii Nagrodskiej, [w:] Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. 3, pod red. D. Oboleńskiej, M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2009, s. 289-304.

2008

Kobieta na rozdrożu. Sytuacja wyboru w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Poszukiwania, eksperymenty, re-wizje, pod red. L. Kapały i L. Kality, Gdańsk 2008, s. 2003-2011.

Odczytane przez mężczyznę: histeria, mania wielkości i patologia. Recenzenci i publicyści o twórczości pisarek rosyjskich początku XX wieku, [w:] Słowo. Tekst. Czas IX. Człowiek w przestrzeni słownika i tekstu. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin 8-10 listopada 2007 r.), pod. red. M. Aleksiejenki, M. Hordy, Szczecin 2008, s. 351-357.

Cierpienie jako sygnatura kobiecości w prozie pisarek rosyjskich początku XX wieku, "Rossica Lublinensia" V, Kobieta i/jako Inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), pod red. M. Cymborskiej-Lebody, A. Gozdek, Lublin 2008, s. 97-106.

Rec.: И. И. Юкина, Русский феминизм как вызов современности, Санкт-Петербург: „Алетея”, 2007, сс. 544, „Slavia Orientalis” 2008, nr 2, s. 316-320.

2007

Od milczenia do zamilknięcia. Kobieta jako autor i twórca w prozie pisarek rosyjskich początku XX wieku, „Przegląd Rusycystyczny” 2007, nr 1, s. 5-20.

Autobiografizm w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku ("Zapiski Anny" Nadieżdy Sanżar), [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy XXI wieku, pod red. A. Ksenicza, B. Tichoniuka, Zielona Góra 2007, s. 53-61.

Masochizm w literaturze rosyjskiej (Leopold von Sacher-Masoch i Anna Mar), [w:] Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, pod red. A. Wieczorek, Opole 2007, s. 53-61.

2006

Ciało i cielesność w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku, „Slavia Orientalis” 2006, nr 3, s. 355-371.

Rec.: Н. Пушкарева, Русская женщина: История и современность. Два века изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой. 1800-2000. Материалы к библиографии, Москва 2002, с. 527, „Slavica Wratislaviensia” 135, 2006, s. 173-177.

Rec.: М. А. Кузмин: Дневник 1908-1915. Предисловие, подготовка текста и комментарии Н. А. Богомолова и С. Шумихина. Санкт-Петербург: Изд. Ивана Лимбаха 2005, с. 864, „Przegląd Rusycystyczny” 2006, nr 2, s. 117-121.

2004

O prozie Jewdokii Nagrodskiej, „Slavica Wratislavienisa” 128, 2004 (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 5) s. 173-183.

Rec.: M. Rzeczycka, Fenomen Sofii-Wiecznej Kobiecości w prozie powieściowej symbolistów rosyjskich (Andrieja Biełego, Fiodora Sołoguba i Walerija Briusowa). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2002, 190 s., „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 2, s. 124-128.

2003

Mizoginizm Ottona Weiningera w literaturze rosyjskiej początku XX wieku, „Slavica Wratislaviensia” 122, 2003 (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 4), s. 167-173.

Rec.: Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność, pod red. H. Mazurek, Katowice 2000, „Slavica Wratislaviensia” 123, 2003, 112-117.

2001

Rec: Piórem i wdziękiem. Kobiety w panteonie literatury rosyjskiej, pod red. W. Laszczak, D. Ambroziak, Opole 1999, „Slavica Wratislaviensia” 112, 2001, s. 149-153.

Rec.: W. F. Schoeller, Michaił Bułhakow, przeł. B. Kocowska, Wrocław 2000, „Slavica Wratislaviensia” 112, 2001, s. 141-143.

[Wstęp], „Slavica Wratislaviensia” 115, 2001, (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 3), s. 5.

2000

Postać mistrza w prozie Michaiła Kuzmina, „Slavica Wratislaviensia” 109, 2000, s. 29-42.

1999

Tendencje mizoginiczne w prozie Michaiła Kuzmina, „Slavica Wratislaviensia” 105, 1999, s. 73-86.

1998

Motyw miłości homoerotycznej w prozie Michaiła Kuzmina, „Slavica Wratislaviensia” 101, 1998, s. 53-66.

1996

Motyw maski w prozie Michaiła Kuzmina, „Slavica Wratislaviensia” 94, 1996, s. 105-120.

1995

Rec.: J. Kulczycka-Saloni, D. Knysz-Rudzka, E. Paczoska, Naturalizm i naturaliści w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje, Warszawa 1992, „Slavica Wratislaviensia” 84, 1995, s. 104-106.

1983

Didaskalia w dramaturgii Antoniego Czechowa, „Slavica Wratislaviensia” 25, 1983, s. 27-32.


 Prace redakcyjne

 2022

"Slavica Wratislaviensia" 177, 2023, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 15, Zaraza, ss. 384 (wraz z I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kulą, M. Ślawską, A. Ursulenko).

2021

"Slavica Wratisalviensia" 173, 2021, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 14, Pamięć , s. 544 (we współpracy z M.M. Borowskim, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińską-Maciąg, M. Ślawską, M. Świetlickim, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik). Numer dedykowany Profesorowi Tadeuszowi Klimowiczowi z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. 

Pamięć. Monografia, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2021 (współredakcja: M.M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, M. Ślawska, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik).

2020

"Przegląd Rusycystyczny" 2020, nr 3.

2019

„Slavica Wratislaviensia” 169, 2019, ss. 197 (numer jubileuszowy, we współpracy z A. Babanovem).

Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej. Tom jubileuszowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019 (współredakcja I. Malej).

2018

„Slavica Wratislaviensia” 166, 2018, ss. 197.

2016

„Slavica Wratislaviensia” 163, 2016, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 12, Starość, (wraz z M.M. Borowskim, M. Chaszczewicz-Rydel, M. Bukwaltem,  K. Woźniak, S. Wójtowicz, R. Zmĕlíkiem), ss. 800.

2012

„Slavica Wratislaviensia” 155, 2012, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 10, Sen, (wraz z M. Bukwaltem,  T. Klimowiczem, M. Maciołek, S. Wójtowicz), ss. 430.

2011

„Slavica Wratislaviensia” 153, 2011, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 9, Ciało, (waz z A. Matusiak, I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, J. Rysicz, A. Ursulenko), ss. 816.

2001

„Slavica Wratislaviensia” 115, 2001, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 3, (wraz z K. Galon-Kurkową), ss. 259.

 


Tłumaczenia

2020

Jelena Czyżowa, Moja pamięć o blokadzie : Leningrad 1941-1942, „Odra” 2020, nr 1, s. 33-35 (współautor T. Klimowicz).

 


Sprawozdania i komunikaty

2000

Konferencja Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, „Przegląd Uniwersytecki” 2000, nr 1, s. 7.

Informacje o obronionych rozprawach doktorskich, Ewa Komisaruk (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski), Proza Michaiła Kuzmina, promotor: prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz, „Przegląd Rusycystyczny” 2000, nr 2, s. 143.

 


Konferencje

Udział w konferencjach (2023-2015)

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Wojna. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, online, 28-29 września 2023 r.;

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zaraza, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, online, 16-17 września 2021 r.;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Hodnoty v literatuře a umění V (Wartości w literaturze i sztuce), Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczno-Socjologiczny w Samarze, Rosja, online, 04 czerwca 2021 r.;

XIII Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 16-17 maja 2019 r.;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Hodnoty v literatuře a umění IV (Wartości w literaturze i sztuce), Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy, 29-30 sierpnia 2018 r.;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Od druku do Internetu: Literatura, kultura, media w Europie Środkowo-Wschodniej, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 25 maja 2017 r.;

46 Międzynarodowa Filologiczna Konferencja Naukowa, Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, (46 Международная филологическая конференция, Санкт-Петербургский государственный университет), Sankt Petersburg, Rosja; 13-22 marca 2017 r.;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Hodnoty v literatuře a umění III (Wartości w literaturze i sztuce), Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy, 30-31 sierpnia 2016 r.;

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość, Uniwersytet Wrocławski, 14-15 maja 2015 r.;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 24-25 kwietnia 2015 r.


Organizacja konferencji

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Wojna, 28-29 września 2023 r., Uniwersytet Wrocławski (kierownik naukowy);

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura, 23-24 lutego 2023 r., Uniwersytet Wrocławski (opiekun naukowy);

V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura, 21-22 października 2021 r., Uniwersytet Wrocławski (opiekun naukowy);

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zaraza, 16-17 września 2021 r., Uniwersytet Wrocławski (opiekun naukowy);

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć, 16-17 maja 2019 r., Uniwersytet Wrocławski, (członek Komitetu Organizacyjnego);

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość, 14-15 maja 2015 r., Uniwersytet Wrocławski, (kierownik naukowy konferencji);

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Ciało, 19-20 listopada 2009, Uniwersytet Wrocławski (członek Komitetu Organizacyjnego);

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 18-19 listopada 1999, Uniwersytet Wrocławski (członek Komitetu Organizacyjnego).


Recenzent rozpraw habilitacyjnych

2017 – Beata Pawletko, Blokada Leningradu i jej reprezentacje w świetle innych doświadczeń granicznych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

2017 - Agnieszka Gozdek, Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa. Dialog z tradycją, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Członek komisji habilitacyjnych

2014 – Marcin Filipowicz, „Panowie, bądźmy Czechami, ale nikt nie musi o tym wiedzieć…”. Wzorce męskości w kulturze czeskiej XIX wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski;

2012 – Katarzyna Jastrzębska, Sztuka uważności: problemy pisarstwa Anatolija Kima, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński.

Recenzent rozpraw doktorskich

2015 - Agnieszka Potyrańska, Motywy demonologiczne w poezji Zinaidy Gippius (w ujęciu kontekstualnym), Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

2014 - Wojciech Kral, Świat śródziemnomorski w liryce Michaiła Kuzmina, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński.


Wyjazdy zagraniczne

2018 - Ruhr-Universität Bochum, Niemcy, (w ramach umowy bilateralnej);

2018 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

2016 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

2015 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

2014 – Uniwersytet w Weronie, Włochy, (w ramach programu ERASMUS);

2014 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

2013 - Uniwersytet w Ostrawie, Czechy, (w ramach programu ERASMUS);

2013 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

2007 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

2002 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

2001 – Uniwersytet Lwowski, Ukraina, (w ramach umowy bilateralnej);

1998 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

1995 – Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie, Litwa, (w ramach umowy bilateralnej).

_______________________________________________________________________________

Nagrody

2023 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne w roku akadem. 2022/2023

2022 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2021 roku

2022 - Nagroda jubileuszowa za 40-letnią pracę

2017 - Nagroda jubileuszowa za 35-letnią pracę

2012 - Nagroda jubileuszowa za 30-letnią pracę

2010 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2009 roku

2007 - Nagroda jubileuszowa za 25-letnią pracę

2003 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2002 roku

2002 - Nagroda jubileuszowa za 20-letnią pracę

2002 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w 2001 roku