Kula Joanna


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor 

Jednostka: 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 408, tel. (71) 375 45 77

E-mail:

joanna.kula [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

Koordynator Instytutowy programu Erasmus+ oraz innych programów wymiany międzynarodowej i krajowejdr Joanna Kula (ur. 1979)

2010 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, rozprawa doktorska pt. Bohater końca XX wieku w prozie Władimira Makanina pod kierunkiem prof. Anny Skotnickiej.

Zainteresowania naukowe: współczesna literatura rosyjska, Kaukaz w kulturze i literaturze rosyjskiej, kultura i tradycje narodów Kaukazu, literatura rosyjska w kontekście postkolonialnym, transgraniczność i geopoetyka.

Organizacja nauki:

- instytutowa koordynatorka programu Erasmus+ oraz innych programów wymiany międzynarodowej i krajowej;

- organizatorka uczelnianego etapu Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej;

- członkini komisji w wojewódzkim etapie Olimpiady Języka Rosyjskiego;

- uczestniczka projektów Erasmus Mundus i programu wymiany BUWiWM.

Inne: poza fikcją literacką lubi świat realny, trochę mniej – wirtualny; uwielbia (indywidualną) turystykę kulturową i kulinarną, przejażdżki rowerowe i górskie wędrówki; muzycznie wychowana na nieistniejącej już radiowej „Trójce”; choć niezmiennie kocha rock i jazz, to coraz bardziej ceni ciszę.Monografie:

1. Bohater końca XX wieku w prozie Władimira Makanina, Oficyna Wydawnicza „Atut”, Wrocław 2013, ss. 202.


Redakcje (książek i czasopism):

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 15. Zaraza, red. I. Gwóźdź-Szewczenko, E. Komisaruk, J. Kula et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2023, ss. 380.

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zmysły 2, red. M. Filipek, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kula et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, ss. 412.


Artykuły w czasopismach:

1.O tożsamości i pamięci kulturowej w Szkicach dagestańskich Alisy Ganijewej, „Przegląd Rusycystyczny” 2023, nr 4 (184), s. 78-96. DOI: https://doi.org/10.31261/pr.15472

2. Rzecz o kilku (stawro)polskich świadectwach na Kaukazie Północnym, „Przegląd Rusycystyczny” 2022, nr 2 (178), s. 43-58. DOI: https://doi.org/10.31261/pr.12975

3. Deportacja 1944 w rosyjskojęzycznym piśmiennictwie czeczeńskim i inguskim. Wstęp do badań nad pamięcią i zapomnieniem w beletrystyce i literaturze faktu. „Slavia Orientalis" 2021, nr 3, s. 523-537. DOI 10.24425/slo.2021.138191.

4. Алгоритм шахидки (по роману Марины Ахмедовой „Дневник смертницы. Хадижа”), [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 13, Tanatos. 1, red. E. Tyszkowska-Kasprzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, s. 511-521. // „Slavica Wratislaviensia” t. 167 (2018).

5. «Кавказская» лексика в рассказе Льва Толстого «Набег», как пример межкультурного диалога в русской литературе, „Slavia Orientalis” 2015, nr 1, s. 51-65.

6. Народы Северного Кавказа в описаниях древних авторов, [w:] Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета, вып. 17, Ставрополь 2011, s. 13-18.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. Осколки бывшей империи: Грузия в современной путевой прозе („Карта родины П. Вайля”), [w:] Россия — Грузия после империи: сборник статей, сост. М. Лекке, М. Чхаидзе, Издательство «Новое литературное обозрение», Москва 2018, s. 226-241.

2. Литературный герой в поисках литературы (на примере избранных произведений Владимира Маканина), [w:] Русская литература: Проблемы, феномены, константы, red. A. Paszkiewicz i E. Tyszkowska-Kasprzak, Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, Kraków 2018, s. 207-218.

3. Вопросы геопоэтики в романе „Венерин Волос” Михаила Шишкина, [w:] Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej: Michaił Szyszkin, red. A. Skotnicka i J. Świeży, Wydawnictwo „Scriptum”  Tomasz Sekunda, Kraków 2017, s. 365-378.

4. Proza Alisy Ganijewej, czyli tradycja i nowoczesność w kaukaskiej literaturze rosyjskiej, [w:] Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, red. H. Chodurska, A. Kotkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2016, s. 101-113.

5. Традиция и современность в прозе Алисы Ганиевой, [w:] IX International Symposium: Contemporary Issues of Literature Criticism. Tradition and Contemporary Literature (The symposium will pay tribute to the 100th anniversary year of the death of Akaki Tsereteli), vol. II, ed. I. Ratiani, TSU Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, Tbilisi 2015, s. 396-408.

6. «Кавказский пленник» в традиции русской литературы, [в:] Лингвистика. Семиотика. Метапоэтика, вып. 1, под ред. В. П. Ходуса, Ставрополь 2014, s. 350-360.

7. Образ анти-дома как чужого пространства в творчестве Владимира Маканина, [w:] Образ «Другого» в поликультурных обществах: Материалы международной научной конференции (Пятигорск, 22-24 апреля 2011 г.), Издательство ПГЛУ, Пятигорск-Ставрополь-Москва 2011, s. 202-212.

8. Panta rhei (Гераклит), или Мотив «самотечности» в прозе Владимира Маканина, [в:] Материалы III Международной научно-практической конференци. Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. (Иркутск, 21-22 мая 2009), Иркутск 2009, s. 147-153; oraz [w:] II Всероссийская научно-практическая конференция «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов». (21-22 мая 2009). Сборник докладов, Томск 2009, s. 429-437. 

9. Maszyna do nie-pisania. Bohater i rzecz w powieści Władimira Makanina „Underground, czyli Bohater naszych czasów”, [w:] Tekst – rzecz – egzystencja w literaturach słowiańskich, red. B. Stempczyńska i J. Tymieniecka-Suchanek, Wydawnictwo Naukowe „Ślask”, Katowice 2009, s. 125-134. 

10. „Один и одна” Władimira Makanina, czyli panta rhei…, „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, t. 17, Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku – teoria i praktyka, red. K. Luciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008, s. 93-101.

11. „Jeniec kaukaski” Władimira Makanina. Związki intertekstualne, [w:] Szkoła Moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast i K. Jastrzębska przy współpracy A. Mrózek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2007, s. 83-90. 

12. Raskolnikow naszych czasów czy buntownik bez powodu? („Underground, czyli Bohater naszych czasów” Władimira Makanina), [w:] Szkoła Moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast i K. Kastrzębska przy współpracy A. Mrózek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2007, s. 105-111; oraz [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 7, cz. 1, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, M. Maciołek et al.,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 313-320. // CXLIII „Slavica Wratislaviensia” 2007.


Recenzje:

1. Г. Нефагина, Русская проза конца XX века. Учебное пособие, Москва 2003, ss. 320, „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, Wrocław 2006, s. 178-181.


Hasła i komunikaty:

1. Антиутопия в творчестве Владимира Маканина (współautor Anna Ursulenko), [w:] International Scientific Conference. 8th Zadar Philological Days. Book of Abstracts, Zadar 2019, s. 89-90.

2. Судьба женщины. Депортация чеченцев и ингушей (1944 год) в литературе, [w:] Женщины и мужчины в миграционных процессах прошлого и настоящего. Материалы XII международной научной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, ред. Н. Пушкарева, И. Дементьева, М. Шендерюк,  Издательство: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининград 2019 (online: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41109347).

3. Кавказ в литературных источниках польских авторов (обзор нарративов), [w:] Кавказ-Карпаты-Балканы: геополитические, этноконфессиональные, региональные и локальные компоненты национального менталитета в XVIII-XX вв.: материалы международной научной конференции (Ставрополь 26–29 июня 2014 г.), отв. ред. И. В. Крючков, К. В. Никифоров, Ф. Саваи, Издательство СКФУ, Ставрополь 2015, s. 75-78.

4. Кавказская женщина в описаниях европейских путешественников XVII века, [w:] Частное и общественное: гендерный аспект. Материалы Четвертой международной научной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо — Маклая РАН (20-23 октября 2011 г., Ярославль), т. 2, Издательство ИЭА РАН, Москва 2011, s. 214-217.

5. Положение кавказской женщины в XVII-XVIII вв. (по сведениям европейских путешественников), [w:] Народы Кавказа в пространстве российской цивилизации: исторический опыт и современные проблемы: Материалы Всероссийской научной конференции (13-15 сентября 2011 г., Ростов-на-Дону), Издательство ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону 2011, s. 329-333.

6. Личность в постсоветском обществе. Прогноз писателя, [w:] Личность. Общество. Государство. Проблемы развития и взаимодействия: Материалы Всероссийской научно-практической конференции XX Адлерские чтения (7-11 октября 2011 г.), Издательство „Традиция”, Краснодар 2011, s. 156-159.


Dyskusje i wywiady:

1. Кавказские впечатления Иоанны Кула, беседовала Т. Техажева, „Горянка” nr 12 (761) 26 марта 2014 г., s. 11.


Inne :

Opracowania źródłowe

1. G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, t. 4: Inny Świat, oprac. S. Błażejczyk-Mucha, W. Bolecki, J. Kula et al., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, ss. 755.

2. G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, t. 6: Opowiadania wszystkie,  vol. 2, oprac. S. Błażejczyk-Mucha, W. Bolecki, Z. Kudelski, J. Kula et al., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, ss. 774.

3. G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, t. 7: Dziennik pisany nocą,  vol. 1, oprac. S. Błażejczyk-Mucha, R. Forycki, J. Kula et al., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, ss. 739.

4. G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, t. 8: Dziennik pisany nocą,  vol. 2 (1982-1992), oprac. S. Błażejczyk-Mucha, R. Forycki, J. Jurewicz, J. Kula et al., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, ss. 743.

5.  G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, t. 9: Dziennik pisany nocą,  vol. 3 (1993-2020), oprac. W. Bolecki, R. Forycki, Z. Kudelski, J. Kula et al., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, ss. 592.Konferencje (2015-2023):

„Alisa Ganieva’s fiction: the Concept of Decolonization and the Caucasus". 55th ASEEES Annual Convention (Philadelphia 30.11.-3.12.2023)

 „Świadectwa wojny czeczeńskiej w małych formach narracyjnych (na przykładzie tekstów Piotra Wajla i Arkadija Babczenki)”. XIII Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Wojna”, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław 28-29.09.2023).

„Awareness of the Earth. Changes in Cultural Landscape of the Caucasus  (On the example of Dagestani villages)”. Caucasus Research Forum 2023. „People and the Environment”, University of Illinois Urbana-Champaign (20-21.03.2023, online).

„Cultural Identity of the North Caucasus in Contemporary Russian Literature". 54th ASEEES Annual Convention (Chicago 10-13.11.2022)

„Jak nazywa się to miejsce?' Wojna czeczeńska w zbiorze esejów 'Mapa ojczyzny' Piotra Wajla. Uniwersytet Wrocławski, Konferencja z okazji 30-lecia rozpadu ZSRR "Rok 1991 i jego dziedzictwo historyczno-kulturowe w krajach postkomunistyczej Europy" (online 1-2.12.2021)

„К вопросу о нескольких (ставро)польских свидетельствах". XXIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (24-25.06.2021, online).

„Антиутопия в творчестве Владимира Маканина”. (Współautor Anna Ursulenko). VIII Międzynarodowa Konferencja „Zadarski filološki dani”, University od Zadar (Zadar 8-9 listopada 2019 r.).

 „Судьба женщины: Депортация чеченцев и ингушей (1944 г.) в литературе”.  XII международная научная конференция РАИЖИ «Женщины и мужчины в эпицентре миграционных процессов прошлого и настоящего», Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta (Kaliningrad 10-13 października 2019 r.).

 „Pamięć a zapomnienie. Deportacja Czeczenów i Inguszów w literaturze”. XIII Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć”, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław 16-17.05.2019).

 „Stereotypowe obrazy Kaukazu we współczesnej literaturze rosyjskiej”. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W kręgu języków i kultur”, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie (Warszawa 1-2.06.2017).

 „Алгоритм шахидки. (По роману Марины Ахмедовой «Дневник смертницы. Хадижа»)”. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielkie Tematy Kultury w Literaturach Słowiańskich. Tanatos”, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław 11-12.05.2017).

 „Литературный герой в поисках литературы. (На примере избранных произведений Владимира Маканина)”. XLVI Międzynarodowa Konferencja Filologiczna, Petersburski Uniwersytet Państwowy (Petersburg 13-22.03.2017).

 „Вопросы геопоэтики в творчестве Михаила Шишкина ("Венерин Волос")”. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Знаковые имена современной русской литературы: Михаил Шишкин", Uniwersytet Jagielloński (Kraków 19-21.05.2016).

 „Осколки бывшей Империи. Грузия в современной путевой прозе”. Międzynarodowa Konferencja „Россия и Грузия после империи. Культурно-литературные аспекты”, Uniwersytet Ruhr w Bochum (RUB), (Tbilisi 17-19.09.2015).

 „Традиция и современность в прозе Алисы Ганиевой”. IX Międzynarodowe Sympozjum: „Współczesne problemy krytyki literatury. Tradycja i literatura współczesna”, Instytut Literatury Gruzińskiej im. Szoty Rustawelego (Tbilisi 23-26.09.2015).

 „Proza Alisy Ganijewej, czyli tradycja i nowoczesność w kaukaskiej literaturze rosyjskiej”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tradycja i nowoczesność. Język i kultura Słowian Wschodnich”, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, (Kraków 24-25.04.2015).


Gościnne zajęcia dydaktyczne CEEPUS / Erasmus+ (2015-2023):

Universität Greifswald (czerwiec 2023)

Batumi Shota Rustaveli State University (maj 2023)

Universität Wien (czerwiec 2022)

Ostravska Univerzita v Ostrave (listopad 2021)

Sveučilište u Zadru  (listopad 2019; kwiecień 2017)

Univerzita Palackého v Olomouci  (marzec 2019)

Technische Universität Dresden  (grudzień 2017)

Sarsen Amanzholov East Kazakhstan State University (październik 2016)

Sveučilište u Zagrebu  (kwiecień 2015)


Staże naukowe i stypendia zagraniczne:

University of Illinoins Urbana-Champaign (UIUC) - staż naukowy Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (wrzesień - listopad 2022)

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) – staż w ramach uczelnianej umowy bilateralnej (wrzesień 2018; wrzesień 2017)

Lietuvos Edukologijos Universitetas – staż w ramach uczelnianej umowy bilateralnej (wrzesień 2016)

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) – staż naukowy Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej /od 2017 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej/ (wrzesień 2013 – luty 2014)

Северо-Кавказский государственный технический университет (СевКавГТУ) – staż postdoc Erasmus Mundus Action 2  MULTIC (luty – grudzień 2011)

Томский государственный педагогический университет (ТГПУ) – staż doktorancki Erasmus Mundus External Cooperation Window (luty – wrzesień 2009)