Malej Izabella


  


Stopień/tytuł naukowy:

profesor zw. dr hab.  

Jednostka: 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 111, tel. (071) 375 45 74

E-mail:

izabella.malej [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

profesor

 Prof. dr hab. Izabella Malej, ur. 1968, data uzyskania stopnia: dr 14 listopada 1995 (na podstawie rozprawy Impresjonizm w literaturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX w. Wybrane zagadnienia, napisanej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Barańskiego) , dr hab. 6 lipca 1999 (praca habilitacyjna: Indywidualizm impresjonistyczny. Konstantina Balmonta świat wyobraźni poetyckiej), data otrzymania tytułu profesora: 17 maja 2006.

Zainteresowania naukowe:

literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku; zjawisko modernizmu w kulturze europejskiej; korespondencje literatury i sztuk pięknych; symbolizm literacki i jego kontaminacje z filozofią, antropologią, psychologią/psychoanalizą, religioznawstwem; poetyka dzieła modernistycznego.

Organizacja nauki:

1) członkini Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego;

3) członkini rady naukowej Kasy im. J. Mianowskiego (Fundacja na rzecz Nauki) z siedzibą
w Warszawie;

4) członkini Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

5) członkini Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego.

Prywatnie o sobie:

Żyję z pasją (lecz nie szewską), zawsze mi mało tego, co piękne, twórcze i wzmacniające, a więc kontaktu z ludźmi, ze słowem mówionym i pisanym, dialogu na wszelkich poziomach, współistnienia, bliskości z naturą, miłości najbliższych, obecności przyjaciół, żal tego, co już przeminęło i pragnienie nowych doświadczeń. Słowa Marka Grechuty są mi przewodnikiem:

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy…Monografie:

1. Tajemnice duszy. Michaił Wrubel i psychoanaliza, Kraków 2017, ss. 336.

2. Eros w symbolizmie rosyjskim (filozofia – literatura – sztuka), Wrocław 2008, ss. 370.

3. Syndrom budy jarmarcznej, czyli symbolizm rosyjski w kręgu arlekinady (A. Błok i A. Bieły), Wrocław 2002, ss. 222.

4. Indywidualizm impresjonistyczny. Konstantina Balmonta świat wyobraźni poetyckiej, Wrocław 1999, ss. 238.

5. Impresjonizm w literaturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia, Wrocław 1997, ss. 141.


Redakcje (książek i czasopism):

1. Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej, tom jubileuszowy we współredakcji z Ewą Komisaruk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis 3961, Wrocław 2019, ss. 240.

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11 (wespół z Elżbietą Tyszkowską-Kasprzak), seria: „Slavica Wraistlaviensia” CLVIII, Wrocław 2014, ss. 360.

3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 6 (wespół z Zofią Tarajło-Lipowską), seria: „Slavica Wratislaviensia” CXXVIX, Wrocław 2004, ss. 300.

4. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 5 (wespół z Zofią Tarajło-Lipowską), seria: „Slavica Wratislaviensia” CXXVIII, Wrocław 2004, ss. 280.

5. „Slavica Wratislaviensia” CXII, Wrocław 2001.


Artykuły w czasopismach:

1. Efekt lustra. Błok – Freud – Lacan, „Slavia Orientalis”, 2019, nr 4, s. 645-659.

2. Rajskie ptaki Aleksandra Błoka i Wiktora Wasniecowa, „Slavica Wratislaviensia” CLXX, 2019, s. 25-40.

3. Gra popędów. Freud o Dostojewskim, „Slavica Wratislaviensia” CLXVI, 2018, s. 81-98.

4. Bierdiajew o Dostojewskim: żywioł dionizyjski, „Slavia Orientalis” 2018, nr 1, s. 7-21.

5. Lot ku wszechmocy. O projekcji inflacji psychicznej w sztuce Michaiła Wrubla, „Slavia Orientalis” 2015, nr 2, s. 277-288.

6. Sacrum w sztuce Michaiła Wrubla, „Musica Antiqua Europae Orientalis” XVII: Acta Slavica, Bydgoszcz 2014, s. 39-54.

7. Archetyp łabędzia w sztuce Michaiła Wrubla, „Slavia Orientalis” 2014, nr 2, s. 191-204.

8. Sztuka symbolizmu rosyjskiego pod znakiem angelologii. „Sześcioskrzydły Serafin” Michaiła Wrubla, „Гуманитарное пространство”. Международный альманах, т. 2, № 2, Москва 2013, s. 308-326.

9. Wędrówki męskiego „ego” w poszukiwaniu animy. Z refleksji psychoanalitycznej nad „Księżniczką Zjawą” Michaiła Wrubla, „Slavia Orientalis” 2012, nr 3, s. 309-320.

10. Piękno w anthroposie. Z rozważań Nikołaja Bierdiajewa o erotyce, sztuce i teurgii, "Scripta Neophilologica Posnaniensia". Tom XII: Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze. Materiały Humanistycznego Centrum Badań "Dyskurs Wielokulturowy" pod redakcją: H. Chałacińska, St. Puppel, B. Waligórska-Olejniczak, Poznań 2012, s. 127-136.

11. Ikonografia ogrodów symbolizmu rosyjskiego. Bez, „Prace Filologiczne”. Tom LXI. Literaturoznawstwo, nr 1: ogrody, red. Naczelna E. Ihnatowicz, Warszawa 2011, s. 135-155.

12. Konstantina Balmonta impresje włoskie, „Litteraria Copernicana” 2011, nr 1 (7), s. 82-95.

13. Nieznane stronice rosyjskiej memuarystyki. Wspomnienia Konstantina Korowina, „Studia Rossica” XX, t. 1: Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe, red. Naukowa A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, Warszawa 2010, s. 271-281.

14. Seks, edukacja i syfilis. O społecznym obliczu kultury erotycznej w Rosji na przełomie XIX i XX w., „Przegląd Rusycystyczny” 2008, nr 2 , s. 23-45.

15. From Cosmism to Perversion. The Erotics of Konstantin Balmont, „Slavic Almanac” 2008, 14 (1), UNISA (Republika Południowej Afryki), s. 21-41.

16. Идеал Софии – Премудрости Божией в русской культуре рубежа XIX – XX вв., Мова и культура (Науковый журнал), випуск 9, том 1 (89), Київ 2007, s. 171-178.

17. Феномен поцелуя в творчестве Константина Бальмонта, „Rossica Olomucensia” XLIV (za rok 2005), 2.část, Olomouc 2006, s. 415-420.

18. Eros jako modus vivendi w refleksji Wasilija Rozanowa, „Slavia Orientalia” 2007, nr 2, s. 161-180.

19. Вопрос пола и феминизма в культурном дискурсе русского модернизма (ч. 2), „Studia Slavica” - „Slovanské Studie” X (Ostrava – Opole 2006), s. 55-65.

20. Вопрос пола и феминизма в культурном дискурсе русского модернизма (ч. 1), „Studia Slavica” - „Slovanské Studie” X (Ostrava – Opole 2006), s. 33-39.

21. Ideał miłości erotycznej w filozofii rosyjskiej przełomu XIX – XX w., „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX, Wrocław 2006, s. 25-42.

22. Agape, czyli chrześcijański wzorzec miłości w tekstach myślicieli rosyjskich z początku XX w., „Musica Antiqua Europae Orientalis” XIV: Acta Slavica, vol. 2, Bydgoszcz 2006, s. 29-38.

23. Marzenie o wszechjedności, czyli erotyzm androgyniczny w symbolizmie rosyjskim, „Przegląd Rusycystyczny” 2005, z. 2, s. 19-40.

24. Литературный мотив арлекинады в русском символизме.
Обзор вопроса, „Slavica Gandensia” (Uniwersytet w Gandawie - Belgia) 2004, nr 31, s. 77-95.

25. O kilku obliczach Erosa w prozie dekadentów rosyjskich, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” (Łódź) 2004, t. 47, z. 1-2 (93-94), s. 121-152.

26. Andrieja Biełego model miłości mistycznej. Idea bogoczłowieczeństwa, „Slavia Orientalis” 2004, nr 3, s. 371-390.

27. Parabaza, czyli ironiczny cudzysłów arlekinady (w oparciu o twórczość A. Błoka i A. Biełego), „Slavica Wratislaviensia” CXXIII, 2003, s. 7-26.

28. Martwa natura w malarstwie europejskim przełomu XIX i XX w. (od Maneta do Gauguina), „Studia Litteraria Polono-Slavica”, t. 7: Portret – Akt – Martwa Natura, pod red. G. Bobilewicz i J. Faryno, Warszawa 2002, s. 355-367.

29. O kategorii absurdu w arlekinadzie symbolistów rosyjskich (na przykładzie twórczości A. Błoka i A. Biełego), „Litteraria”, nr XXXIII, Wrocław 2002,  s. 139-158.

30. Tradycje renesansu włoskiego w poezji rosyjskiej Srebrnego Wieku. Madonny Aleksandra Błoka, „Slavia Orientalis” 2002, nr 4, s. 545-562.

31. „...życie jest kobietą”. O mitycznym modelu kata i ofiary w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX w., „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 37-44.

32. Andrieja Biełego groteskowa wizualizacja literacka. Aspekt estetyczno-artystyczny, „Slavia Orientalis” 2001, nr 3, s. 367-386.

33. Groteskowa wizualizacja literacka w symbolizmie rosyjskim. Aspekt estetyczno-psychologiczny, „Pomosty. Dolnośląski Rocznik Literacki” 1999/2000, nr 4-5, s. 186-194.

34. Mit „Drzewa Kosmicznego” w poezji rosyjskiej Srebrnego Wieku (na przykładzie twórczości K. Balmonta), "Slavica Wratislaviensia" CIX, 2000, s. 17-28.

35. Bestiarium egzotyczne symbolistów rosyjskich (K. Balmont), „Litteraria”, nr XXXI, 2000, s. 53-74.

36. „Białych lilii kwiaty milczące...”. O symbolice roślin wodnych w rosyjskiej poezji modernistycznej, „Przegląd Rusycystyczny”, z. 1-2, 1999, s. 31-40.

37. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja barwy błękitnej, "Slavica Wratislaviensia" CV, 1999, s. 35-56.

36. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja bieli, „Slavia Orientalis” 1999, nr 2, s. 223-238.

37. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja czerni, „Przegląd Rusycystyczny” 1998, z. 1-2, s. 27-35.

38. Poetyka odbić w pokazach natury Sergiusza Siergiejewa-Ceńskiego, „Przegląd Rusycystyczny” 1997, z. 1-2, s. 41 - 44.

39. Rola światła w pejzażach Sergiusza Siergiejewa-Ceńskiego, "Slavica Wratislaviensia" XCVIII, 1997, s. 53 - 64.

40. Impresjonistyczna technika postaciowania Aleksandra Grina, "Slavica Wratislaviensia" XCIV, 1996, s. 91-104.

41. Barwy pejzażowych kompozycji Sergiusza Siergiejewa-Ceńskiego, "Przegląd Humanistyczny" 1995, nr 4, s.101-107.

44. Impresjonistyczna proza Borysa Zajcewa, "Przegląd Humanistyczny" 1995, nr 3, s.99-117.

45. Tradycje impresjonizmu w pejzażu Aleksandra Grina, "Slavia Orientalis" 1995, nr 1, s.37-55.

46. Antoni Czechow i rosyjski pejzaż impresjonistyczny, "Slavica Wratislaviensia" LXXXVII, 1994, s.75-86.

47. Konstanty Balmont jako poeta-impresjonista, "Slavia Orientalis" 1994, nr 2, s.183-200.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. „Жизнь и смерть в круженьи вечном”. O metamorfozach czasu w twórczości Aleksandra Błoka, [w:] Czas w kulturze rosyjskiej/Время в русской культуре, pod red. A. Dudka, Kraków 2019, s. 479-494.

2. Образ Иисуса Христа в поэзии Александра Блока, Русская литература: проблемы, феномены, константы, коллективная монография под ред. А. Пашкевич и Э. Тышковской-Каспшак, Вроцлав-Санкт-Петербург-Краков 2018, s. 111-130.

3. Dostojewski – mizogin mimo woli (refleksja postbierdiajewowska), [w:] Literatura rosyjska: idee, poetyki, interpretacje. Księga ofiarowana Pni Profesor Alicji Wołodźko-Butkiewicz, pod red. P. Fasta, L. Łucewicz, B. Stempczyńskiej, Katowice 2018, s. 75-100.

4. Wizualizacje jaźni w sztuce Michaiła Wrubla, [w:] Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, pod red. H. Chodurskiej i A. Kotkiewicz, Kraków 2016,

133-143.

5. Chrystus i jego cień. O dwujednej symbolice jaźni w sztuce Michaiła Wrubla, [w:] Rosja w zbliżeniach. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Stempczyńskiej, pod red. J. Tymienieckiej-Suchanek, A. Polaka, M. Karwackiej, przy współpracy A. Tyki, Katowice 2016, s. 41-58.

6. Искусство Михаила Врубеля в ключе аналитической психологии, [w:] 25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji. Idee/problemy/tematy, pod red. P. Fasta, Katowice 2015, s. 185-207.

7. Dusza zbłąkana w odmętach nieświadomości. O psychologicznym zjawisku alienacji w sztuce Michaiła Wrubla, [w:] Ciemność i światło. T. VI, pod red. K. Ruteckiej i K, Arciszewskiej, Gdańsk 2015, s. 54-76.

8. Гений и психопатология. Михаила Врубеля хождение по мукам, [w:] Revitalizace hodnot: umění a literatura II, ed. J. Dohnal, Brno 2015, s. 687-696.

9. Madonny Michaiła Wrubla, [w:] Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii , kulturze i na drogach emancypacji, red. W. Laszczak, D. Ambroziak, B. Pudełko, K. Wysoczańska-Pająk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 495-503.

10. Cień geniusza zła. O „demonie (siedzącym)” Michaiła Wrubla, [w:] Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych. Księga poświęcona pamięci Profesor Aleksandry Wieczorek, pod red. J. Greń-Kuleszy, Opole 2014, s. 75-83.

11. Особенности освоения символики художественного мира (на примере творчества Михаила Врубеля), [w:] Художественное образование в пространстве современной культуры, Москва- Бойнице 2014, c. 185-197.

12. Syndrom Fausta: Michaił Wrubel i Johann W. Goethe, [w:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX – XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Halinie Waszkielewicz, pod red. A. Skotnickiej i J. Świeżego, Kraków 2014, s. 145-160.

13. Twórczość i ezoteryka. Z refleksji antropologicznej Nikołaja Bierdiajewa, [w:] Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze, pod red. H. Chałacińskiej, B. Waligórskiej-Olejniczak, Poznań 2014, s. 67-80.

14. Opętani smutkiem. Malarstwo Michaiła Wrubla i Jacka Malczewskiego pod znakiem melancholii, [w:] Sztuka Europy Wschodniej / Искусство восточной Европы / Art of the East Europe: Polska – Rosja: Sztuka i Historia / ПольшаРоссиа: Искусство и История, red. J. Malinowski, I. Gavrash i N. Mizerniuk-Rotkiewicz, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2013, s. 441-448.

15. Мир символических ценностей в искусстве Михаила Врубеля. Магия жемчужной раковины, [w:] Revitalizace hodnot: umĕní a literatura, ed. J. Dohnal, Brno 2013, s. 259-268.

16. Symbol – jaźń – marzenie senne. Próba psychoanalitycznej interpretacji sztuki Michaiła Wrubla, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Sen, pod red. E. Komisaruk i in., Wrocław 2012, s. 77-89.

17. Malarstwo rosyjskie przełomu XIX i XX wieku u źródeł mitu. Pan Michaiła Wrubla, [w:] Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim, pod red. D. Paśko-Koneczniak, Toruń 2012, s. 107-122.

18. Apetyt na ciało. O archetypie kanibalizmu seksualnego w symbolizmie rosyjskim, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Ciało, pod red. A. Matusiak, Wrocław 2010, s. 301-308.

19. Смех бесполого демона. Николай Гоголь в оценке Василия Розанова, [w:] Гоголь и 20 век. Материалы международной конференции, организованной докторской программой ELTE „Русская литература и культура между Востоком и Западом” Будапешт, 5-7 ноября 2009 г., ред. коллегия: Ж. Хетени, А. Дуккон, Ж. Калафатич, Budapest 2010, s. 176-183.

20. Anioły Michaiła Wrubla, [w:] Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. III, pod red. D. Oboleńskiej i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2009, s. 140-156.

21. Świat folkloru słowiańskiego w twórczości Konstantina Balmonta, [w:] Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI – XXI wieku, pod red. I. Rzepnikowskiej, Toruń 2009, s. 99-117.

22. Ciało uduchowione: akt męski w sztuce modernizmu rosyjskiego. [w:] Kobieta i/jako Inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), red. M. Cymborska-Leboda, A. Gozdek, Lublin 2008, s. 137-151.

23. Filozofia nierządu. Z rozważań Nikołaja Bierdiajewa o kobiecie upadłej, miłości i małżeństwie, [w:] Słowo – tekst – czas IX: Człowiek w przestrzeni słownika i tekstu, pod red. M. Aleksiejenki i M. Hordy, Szczecin 2008, s. 69-76.

24. Iluminatorzy dusz: Andriej Bieły i Michaił Wrubel, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, red. J. Kapuścik, Kraków 2008, t. 2, s. 86-97.

25. Salome Aleksandra Błoka, czyli triumf ziemskiego żywiołu kobiecości, [w:] Ziemia w literaturach i myśli filozoficznej Słowian, pod red. W. Laszczak i D. Ambroziak, Opole 2008, s. 99-106.

26. Wizje „rosyjskiej Wenery” w sztuce Srebrnego Wieku, [w:] Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku, pod red. F. Apanowicza i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2008, s. 42-55.

27. Symbolika erotyczna żywiołów w twórczości Andrieja Biełego, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. L. Kapały i L. Kality, Gdańsk 2008, s. 129-131.

28. O dwóch takich, co slawistykę wrocławską na gruzach budowali: Profesorowie Marian Jakóbiec i Franciszek Sielicki, [w:] Śląska Republika Uczonych, red. M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, Wrocław 2008, s. 665-683.

29. O semantyce seksualnej obrazu Baby Jagi w kulturze rosyjskiej, [w:] Języki specjalistyczne 8: Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych, pod red. Ł. Karpińskiego, Warszawa 2008, s. 89-108.

30. Spór o kobiecość. Andriej Bieły i Otto Weininger, [w:] Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, pod red. A. Wieczorek, Opole 2007, s. 89-97.

31. Akt kobiecy w sztuce rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7, cz. 1, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wojtowicz, Wrocław 2007, s. 127-134.

32. Kategoria płci w twórczości Nikołaja Bierdiajewa, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, naukowa A. Ksenicz, B. Tichoniuk, Zielona Góra 2007, s. 63-71.

33. „Форальное искусство”: теория карнавализации Михаила Бахтина и нидерландская живопись эпохи Возрождения, [w:] Бахтин. Европа. Век двадцатый, сборник статей под ред. В. Щукина, Kraków 2006, s. 35-54.

34. Polyphonic Provocation. The Nude in the Art of Cubo-Futurism, [w:] At the Crossroads of Linguistic Sciences, ed. by: P. P. Chruszczewski, M. Garcarz, T. P. Górski, Kraków 2006, s. 467-477.

35. Andriej Bieły i kubizm, [w:] Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. Rocznicę Jego urodzin, pod red. W. Dynaka i M. Ursela, Wrocław 2005, s. 633-647.

36. Literacki mit Petersburga w symbolizmie rosyjskim, [w:] Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich, tom 2: Słowiańszczyzna Wschodnia, red. Cz. Andruszko, B. Zieliński, Poznań 2005, s. 85-100.

37. Paryż Konstantina Korowina, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 5, seria: „Slavica Wratislaviensia” CXXVIII, pod red. I. Malej, Z. Tarajło-Lipowskiej, Wrocław 2004, s. 129-140.

38. Secesja w kulturze rosyjskiej. Motyw arlekinady, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, pod red. J. Kapuścika, Kraków 2002, s. 207-224.

39. Стиль модерн в русском искусстве и поэзии, [w:] Иван Бунин и его время. Под ред. Х. Вашкелевич, Kraków 2001, s. 87-97.

40. Dionizos cierpiący, czyli symbolizm rosyjski w kręgu filozofii F. Nietzschego, [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały IV Międzynarodowej konferencji naukowej, pod red. M. Aleksiejenki, Szczecin 2000, s. 349-353.

41. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja barwy zielonej, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, pod red. T. Poźniaka i A. Skotnickiej-Maj, t. 2, Wrocław 1999, s. 101-111.

42. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja barwy czerwonej, [w:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przewartościowania, pod red. M. Ściepury, Zielona Góra 1999, s. 111-121.

43. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja barwy żółtej, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod. red. E. Biernat i T. Bogdanowicza, Gdańsk 1999, s. 112-125.

44. Osip Dymow i impresjonizm, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod. red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998, s. 97-108.


Recenzje:

1. Wańka-Wstańka, czyli rzecz o polsko-rosyjskich relacjach (około)literackich. książki: A. Sobieska, Wokół Aleksandra Błoka. Z dziejów polskich fascynacji kulturą i literaturą rosyjską, Warszawa 2015; „Pamiętnik Literacki” 2018, z. 1 (r. CIX), s. 229-237.

2. Brzykcy, Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, „Slavia Orientalis” 2015, nr 1, s. 140-144.

3. Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego. Redakcja: Anna Paszkiewicz, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Wiesława Zybura. GAJT Wydawnictwo 1991 s.c. Wrocław 2010, „Orbis Linguarum”, ss. 5.

4. Beata Waligórska-Olejniczak, „Sceniczny gest w sztuce A.P. Czechowa Mewa i taniec wyzwolony jako estetyczny kontekst Wielkiej Reformy Teatralnej”, Poznań 2009, ss. 128, „Slavia Orientalis” 2010, nr 2, s. 275-279.

5. Wasilij Szczukin, Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej, przekład (z języka rosyjskiego) Bogusław Żyłko, Kraków 2006: UNIVERSITAS, ss. 348, „Przegląd Rusycystyczny” 2007, nr 3, s. 141-144.

6. Halina Chałacińska-Wiertelak, Культурный код в литературном произведении. Интерпретации художественных текстов русской литературы XIX и XX веков, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2002, ss. 238, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 127-129.

7. Инна Корецкая, Литература в кругу искусств (полилог в начале XX века), Москва 2001, ss. 296, „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 4, s. 110-114.

8. Maria Cymborska-Leboda, Эрос в творчестве Вячеслава Иванова. На пути к философии любви, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, ss. 224, „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, Wrocław 2004, s. 144-146.

9. Ewa Komisaruk, Proza Michaiła Kuzmina, Wrocław 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 135, „Slavia Orientalis” 2003, nr 2, s. 266-271.

10. Agnieszka Matusiak, Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub), Wrocław 2001, ss. 191, „Slavia Orientalis” 2002, nr 1, s. 115-122.

11. Danuše Kšicová, Slovo a tvar, Masarykova Univerzita, Brno 1998, ss. 320, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2000, t. 43, z. 1-2 (85-86), s. 217-222.

12. Ivo Pospíšil, Ruský romá Nástin utváření žánru do konce 19. století, Masarykova univerzita v Brně 1998, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2001, t. 44, z. 1-2 (87-88), s. 170-177.

13. Antoňák, Sociokultúrna interpretácia románov M. Šolochova (Tichý Don, Rozoraná celina), „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 176-179.

14. Žilka, Text a posttext. Cestami poetiky a estetiky k postmoderne, Nitra 1995, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”1999, z. 1-2, s. 201-206.

15. Сто поэтесс Серебряного века. Антология, составители и авторы биографических статей: М. Л. Гаспаров, О. Б. Кушлина, Т. Л. Никольская, Санкт-Петербург 1996, ss. 301, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 138-141.

16. Ivo Pospíšil, Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století, Masarykova univerzita v Brně 1995, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1998, t. 41, z. 1-2 (81-82), s. 206-211.

17. Słowianie Wschodni. Duchowość. Mentalność. Kultura. Pod red. A. Raźny, D. Piwowarskiej, Kraków 1997, "Slavica Wratislaviensia" CI, 1998, s. 147-150.

18. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, René Wellek a meziválečné Československo (Ke kořenům strukturální estetiky), Masarykova univerzita v Brně 1996, "Dykcja. Pismo literacko-artystyczne" 1997, nr 5 (wiosna), s. 215-217.

19. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych. PWN, Warszawa-Kraków 1996, "Orbis Linguarum" (Legnickie Rozprawy Filologiczne), vol. 6, 1997, s. 341 - 343.

20. Jahn, L. Koryciński, Język rosyjski. Poradnik ortograficzny dla Polaków, Warszawa-Kraków 1996 „Orbis Linguarum” (Legnickie Rozprawy Filologiczne) 5, 1996, s. 347-348.

21. Powoli zmierzając do syntezy [rec. książki T. Klimowicza Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996)], "Dykcja. Pismo literacko-artystyczne" 1996, nr 3-4, s. 167-170.

22. Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy rodkowo-Wschodniej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet ląski, Ustroń, 15-19 listopada 1993. Redakcja naukowa prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivanikov, prof. dr Douwe Fokkema, Katowice 1995, "Slavica Wratislaviensia" CI, 1998, s. 150-153.

23. Uzmysłowienie Josifa Brodskiego /recenzja książki Piotra Fasta, Spotkania z Brodskim, Wrocław 1996/, "Dykcja. Pismo literacko-artystyczne" 1996, nr 2 (wiosna), s. 113-116.

24. Adam Bezwiński, Iwan Kiriejewski - krytyk i myśliciel, "Slavica Wratislaviensia" XCVIII, 1997, s. 112 - 113.

25. Pisarz i władza. (Od Awwakuma do Sołżenicyna). Pod red. B. Muchy, "Slavica Wratislaviensia" XCII, 1996, s. 119-121.

26. A. B. Mucha, Rosjanki w życiu Adama Mickiewicza, "Slavica Wratislaviensia" XCII, 1996, s. 122-124; B). Romantyczny przyczynek do biografii Adama Mickiewicza (o książce B. Muchy, Rosjanki w życiu Adama Mickiewicza), "Orbis Linguarum" (Legnickie Rozprawy Filologiczne), vol. 2, Legnica 1995, s.308-310.


Dyskusje i wywiady:

1. Zmysł Rzymu, sens Italii. Kultura włoska w poszukiwaniach rosyjskich twórców przełomu XIX i XX wieku, wywiad przeprowadzony przez Małgorzatę Burzyńską, „Litteraria Copernicana” 2011, nr 1 (7), s. 178-200.


Inne:

1. Profesor Telesfor Poźniak (1932-2019), „Slavia Orientalis”, 2019, nr 3, s. 435-438.

2. "Wciąż jestem tutaj": wspomnienie o Prof. Danuši Kšicove (1932-2017),
„Slavica Wratislaviensia” [T.] 164 (2017), s. 193-194.

3. F. Dostojewski, Myśli, wybór i słowo wstępne I. Malej, Wrocław 1998, wyd. „StudioX”, ss. 76.

4. Kanon lektur wraz z komentarzem bibliograficznym dla studentów filologii słowiańskiej, Wrocław 1996, ss. 112. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione: Wrocław 2001, ss. 97.Konferencje (2015-2020):

Искусство Михаила Врубеля в ключе аналитической психологии, „25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji. Idee. Problemy. Tematy”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, 18-19 lutego 2015 r.

Wizualizacje jaźni w sztuce Michaiła Wrubla „Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Neofilologii, 24-25 kwietnia 2015 r.

Особенности освоения символики художественного мира (на примере искусства Михаила Врубеля), „Современное художественное образование: педагогические аспекты оптимизации”, Министерство культуры Российской Федерации oraz Академия изящных искусств Сергея Андрияки, Москва/Moskwa, 26-27 listopada 2015 r.

Gra popędów. Freud o Dostojewskim, „Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Neofilologii, 20-21 kwietnia 2017 r. Kraków.

Secrets of the Soul. Mikhail Vrubel and psychoanalysis, II Международная интеграционная научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные проблемы современной культуры и образования», ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» oraz Институт социально-гуманитарного образования ФГБУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 27-31 marca 2017 r. Moskwa.

Бердяев о Достоевском: дионисическая стихия, РОССИЯ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР II. ЛИТЕРАТУРА, ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, Филологический факультет Университета Николая Коперника в Торуни, 17-18 listopada 2017 r. Toruń.

Rajskie ptaki Aleksandra Błoka i Wiktora Wasniecowa, „Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych”, 28-29 maja 2018 r., Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej.

O metamorfozach czasu w twórczości Aleksandra Błoka, „Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре”, 201-21 września 2018 r., Kraków, Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej UJ.

Błok i Freud: figura melancholii, XII Международная научная конференция ВОСТОК-ЗАПАД: ДИАЛОГ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР/XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSCHÓD – ZACHÓD: DIALOG JĘZYKÓW I KULTUR, 6 -7 июня 2019 г./6 -7 czerwca 2019 r., ИНСТИТУТ НЕОФИЛОЛОГИИ ПОМОРСКОЙ АКАДЕМИИ Г. СЛУПСКА (ПОЛЬША)/INSTYTUT NEOFILOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU.

Centaury Andrieja Biełego, IV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt“ na temat „Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”, 26 – 27 września 2019 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.


Wykłady (otwarte i zlecone) (2015-2020)

W latach 2015-2018 wygłosiłam cykl wykładów pt. „Filologia hermeneutyczna” dla słuchaczy Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego UWr. (wykłady zlecone).