Matusiak Agnieszka

 

 

  


Stopień/tytuł naukowy:

profesorka nauk humanistycznych, doktorka habilitowana 

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki IFS

oraz

Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydz. Filolog.
gab. 311, tel. (71) 375 45 78

E-mail:

agnieszka.matusiak [na] uwr.edu.pl

ctsp [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

Profesor

 

Przebieg kariery zawodowej:

a) 1989-1994 studia na kierunku filologia słowiańska Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł zawodowy magister filologii słowiańskiej na podstawie pracy magisterskiej, zatytułowanej: Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich - promotor: prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz

b) 1995-1998 studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UWr. Obrona rozprawy doktorskiej (czerwiec 1998) Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub) - promotor: prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz. Recenzenci: prof. dr hab. Józef Smaga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz prof. dr hab. Telesfor Poźniak (Uniwersytet Wrocławski)

c) październik 2007 stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa - kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filologicznym UWr na podstawie rozprawy W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy „Młodej Muzy”, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, ss. 394. Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Stefan Kozak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Włodzimierz Mokry (Uniwersyteiellońskit Jagielloński), prof. dr hab. Włodzimierz Wilczyński (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Telesfor Poźniak(Uniwersytet Wrocławski)

d) marzec 2010 roku mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego

e) wrzesień 2021: tytuł profesora nauk humanistycznych. Recenzenci dorobku naukowego: prof. Valentyna Sobol (Uniwersytet Warszawski), prof. Maria Cymborska-Leboda (UMCS w Lublinie), prof. Jarosław Poliszczuk (UAM w Poznaniu), prof. Piotr Fast (Uniwersytet Śląski), prof. Krzysztof Kapuścik (Uniwersytet Jagielloński).

FUNKCJE:

- Kierowniczka Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami (2013-2023)
- Kierowniczka Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego UWr

Inicjatorka i Redaktorka Naczelna czasopism naukowych:

• „Miscellanea Postotalitariana Wratislaviensia” (Wrocław, Wydawnictwo UWr);
• „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” (Lwów-Kijów-Wrocław, Wydaw. Adam Marszałek): 2015-2022.

Redaktorka Naczelna serii wydawniczej  „Wrocławskie Studia nad Posttotalitaryzmami” – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.wuwr.com.pl/products/category/wroclawskie-studia-nad-posttotalitaryzmami-116.html

Członkini Komitetów Naukowych i Międzynarodowych Rad Programowych czasopism:

 • „Porównania” (UAM w Poznaniu)
 • „Studia Ukrainica Posnaniensia” (UAM w Poznaniu) w latach 2014 – 2018
 • „Kyiv-Mohyla Arts and Humanities” (Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina)
 • "Кіно-Театр" (Kijów, Ukraina)
 • “Проблеми сучасного літературознавства” (Narodowy Uniwersytet im. Illi Miecznikowa w Odessie, Ukraina) 
 • „Університетські гуманітарні студії; “Етнічна історія народів Європи”  (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
 • "Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства" (Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника)

Członkowstwo w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych: 

 • Członkini Rady Programowej Instytutu Studiów nad Terytorium i Krajobrazem Pamięci Babiego Jaru [Інститут дослідження території та ландшафту пам’яті Бабиного Яру ] przy Memorialnym Centrum Holocaustu „Babi Jar” w Kijowie (Ukraina) – data wyboru 2020 rok;
 • Członkini  Rady Programowej Naukowego Centrum Studiów nad Dorobkiem Pokolenia lat 60.tych, Instytut Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie – data wyboru: 2017 rok;
 • Członkini Międzynarodowej Rady Programowej oraz Międzynarodowego Jury Nagrody Naukowej Fundacji Iwana Franki, Kijów (Ukraina) -data wyboru: 2016 rok.
 • Członkini Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów – od 2005 roku.

Nagrody ogólnopolskie:

2022: Nagroda i Medal w XXXIII edycji Konkursu im. Zygmunta Glogera za znaczący wkład w upowszechnianie kultury wschodniej Słowiańszczyzny. Nagroda jest przyznawana przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2011: Srebrny Krzyż Zasługi – „za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki”.

Nagrody uczelniane:

2023 - Nagroda JM Rektora UWr za osiągnięcia dydaktycze i organizacyjne

2022 – Nagroda JM Rektora UWr za osiągnięcia naukowe

2021 – Nagroda JM Rektora UWr za działalność organizacyjną

2017: Nagroda JM Rektora UWr za osiągnięcia naukowe

2016: Nagroda JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną

20015: Nagroda JM Rektora UWr za działalność dydaktyczną i organizacyjną

2015: Indywidualna Nagroda JM Rektora UWr za działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2008-2015.

2012: Nagroda JM Rektora UWr za działalność organizacyjną

2011: Nagroda JM Rektora UWr  za osiągnięcia naukowe

2007: Nagroda JM Rektora UWr  za osiągnięcia naukowe.

 


Agnieszka Matusiak – profesorka nauk humanistycznych, doktorka habilitowana, literaturoznawczyni, slawistka. Od 1998 roku pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr. W latach 2008-2018 kierowała Zakładem Ukrainistyki IFS. Od 2015 roku kierownik Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych (poprzednia nazwa w latach 2015-2020: Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych) na Wydziale Filologicznym UWr. Od 2008 do 2013 roku pracowała także w Katedrze Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystaka Harvard University: https://huri.harvard.edu/people/agnieszka-matusiak-matusiak

W latach 2010-2012 prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Polsko-Ukraińskiego Dialogu Kultur „Nowa Generacja”, działającego przy Konsulacie Honorowym Ukrainy we Wrocławiu. 

Jej zainteresowania naukowe dotyczą: literatury i kultury rosyjskiej i ukraińskiej, studiów nad płcią, studiów memorialnych i nad traumą, studiów postkolonialnych i myśli dekolonialnej oraz historii i kultury Żydów na Ukrainie. Zob.: www.agnieszkamatusiak.pl; http://esu.com.ua/search_articles.php?id=67049https://wroc.academia.edu/AgnieszkaMatusiak

 

 
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
 
1. A. Matusiak, Interdyscyplinarny Program Nauczania „Teatr i dramat” dla szkół średnich o ogólnym profilu nauczania w Ukrainie (klasy 6-9). Rekomendacja Ministerstwa Nauki i Oświaty Ukrainy w ramach reformatorskiego projektu „Nowa Ukraińska Szkoła” od roku szkolnego 2023/2024.  Nr rekomendacji: 21/10-709 z dnia 28.08.2023 r. Współautorzy Iryna Staragina (główna metodyczna koordynatorka ze strony MNiO Ukrainy), dr Oksana Iwasiuk (Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraina) oraz prof. dr hab. Bogusław Bakuła (UAM w Poznaniu): https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku; https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2023/Model.navch.prohr.5-9.klas/Mizhhal.intehr.kursy.2023/Dramaturhiya.i.teatr.7-9.kl.Starahina.ta.in-08.09.2023.pdf
 
 
PUBLIKACJE NAUKOWE
 
Monografie:

1. Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub), Wrocław 2001, ss. 199.

Agnieszka Matusiak - autor | Księgarnia internetowa Poczytaj.pl

Recenzja:
1. I. Malej, „Slavia Orientalis” 2002, nr 1, s. 115-122.


2. W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy "Młodej Muzy", Wrocław 2007, 393 ss.

W kręgu secesji ukraińskiej Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy Młodej Muzy - Matusiak Agnieszka (Agnieszka Matusiak) książka w księgarni TaniaKsiazka.pl

Recenzje:
1. А. Лазар, „Український журнал” 2007, № 6, с. 60-61. 
2. T. Poźniak, „Slavia Orientalis” 2007 nr 3, s. 447-450. 
3. М. Ільницький, „Слово і час” 2008, № 3, с. 55-66. 
4. M. Wróblewska, „Acta Polono-Ruthenica” 2010, t. XV, s. 298. 
5. M. Mazurkiewicz, „Slavica Wratislaviensia” 2011, t. CLIV, s. 196-198.

Wydanie ukraińskie:
Аґнєшка МАТУСЯК,  У колі української сецесії. Вибрані проблеми творчої поетики письменників «Молодої Музи»,  Львів 2016, ЛА «ПІРАМІДА», cc. 402.

„W 2017 roku książka otrzymała główną nagrodę w kategorii przekład naukowy w rankingu organizowanym przez Instytut Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz kijowski oddział Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy. Uzasadnienie: „za wkład w rozwój badań nad ukraińskim modernizmem” [http://bukvoid.com.ua/events/culture/2017/03/02/153242.html].


3. Химерний Яцків. Модерністський дискурс у прозі Михайла Яцкова, Вроцлав-Львів 2010, 224 с.

Recenzje:
1. П. Яценко, «Український модернізм особливий...», „Високий замок” 2011, № 80 (4460), С. 10. 
2. Н. Малютіна, Інтерпретація доробку Яцкова у рамках модерністської химерності, «Слово і час» (Київ) 2012, № 4, с. 117-119. 
3. О. Коцарев, Загубіться в химерах Яцкова! - http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/13974/ [29.09.2011]

4. Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, Wrocław-Wojnowice 2018, Wydaw. KEW im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ss. 388, ISBN 978-83-7893-248-2.

        Recenzje:

 1. Dariusz Rott: Przyswajanie bolesnego dziedzictwa. O książce Agnieszki Matusiak "Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną", "Nowa Europa Wschodnia" 2020, nr 4, s. 195-198.
 2. B. Bakuła: Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, Wojnowice-Wrocław 2018 (2020), "Przegląd Rusycystyczny" 2021, nr 1, s. 233-243, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/issue/view/958
 3. B. Waligórska-Olejniczak: Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, Wrocław-Wojnowice 2018, "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" 2020, t. 30, s. 191-195, file:///C:/Users/User/Downloads/11696-Tekst%20artyku%C5%82u-22724-1-10-20210324.pdf
 4. A. Polak: Odzyskać własną historię [Recenzja książki Agnieszki Matusiak Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, KEW Wojnowice-Wrocław 2020], "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" 2021, t. 31, s. 1-8,  https://doi.org/10.31261/10.31261/RSL.2021.31.12 [https://journals.us.edu.pl/index.php/RSL/article/view/12469].
 5. Dariusz Skórczewski: Ukraina nie chce / nie może milczeć. Na marginesach książki Agnieszki Matusiak, "Akcent" 1/2022, s. 166-174.
 6. Colloquia Erasmiana: Wyjść z milczenia. Ukraina i niepodległość. Debata wokół książki, 7 kwietnia 2022, platforma TEAMS. Współuczestniczki dyskusji: dr hab. Maiia Harbuziuk, profesorka Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie oraz dr hab. Ewa Bal, profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizar debaty: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przekład ukraiński:

А. Матусяк, Вийти з мовчання. Деколоніальні змагання української культури та літератури ХХІ століття з посттоталітарною травмою, переклад з поль. А. Бондара, Львів 2020, сс. 308, ЛА «Піраміда», ISBN 978-966-441-637-2, https://uamoderna.com/book/agneshka-matusyak-vijti-z-movchannya-dekolonialni-zmagannya-ukrainskoi-kulturi-ta-literaturi-xxi-stolittya-z-posttotalitarnoyu-travmoyu-pereklad-z-polskoi-a-bondara-lviv-2020-la-piramida-308-s

 Fragment z książkiА. Матусяк«Дивлячись на чужі страждання». Фотосвідчення Голокосту в Бабиному Яруhttps://uamoderna.com/shafka-dok/divlyachis-na-chuzhi-strazhdannya-fotosvidchennya-golokostu-v-babinomu-yaru

Recenzje:

1. Тарас Пастух, Складнощі прощання з минулим, "Збруч" 11.06.2021, https://zbruc.eu/node/105752 [dostęp: 22.06.2021].

2. Віталій Огієнко: Аґнєшка Матусяк, Вийти з мовчання. Деколоніальні змагання української культури та літератури ХХІ століття з посттоталітарною травмою, переклад з поль. А. Бондара, Львів 2020, сс. 308, ЛА «Піраміда», "Критика", серпень 2021, https://krytyka.com/ua/reviews/vyity-z-movchannia-dekolonialni-zmahannia-ukrainskoi-kultury-ta-literatury-xxi-stolittia-z-posttotalitarnoiu-travmoiu [dostęp: 05.01.2022].

3. Оксана Щур, Боротьба культурних політик і вибухова сила непрочитаних книжок, 6.10.2021, https://lb.ua/culture/2021/10/06/495017_borotba_kulturnih_politik_i.html, [dostęp: 7.02.2022].

 


Prace redakcyjne:

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. VII, Wrocław 2007, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, cz.1-2. Współredaktorzy: T. Klimowicz, M. Bukwalt, M. Maciołek, Sylwia Wójtowicz. 

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. VIII: Pieniądz, Wrocław 2009, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. Współredaktorzy: K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowa, Ł. Kusiak-Skotnicka. 

3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. T. IX: Ciało, Wrocław 2011. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. 819 ss. Współredaktorzy: I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch,E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko.

Recenzja:
B. Bakuła, Тhe Body and/of Slavic theory, tłum. M. Świetlicki - http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=21


4. Українські трансґресії ХХ–ХХІ ст.: Звільнити майбутнє від минулого? Звільнити минуле від майбутнього? Культура — Історія — Політика. Вельмишановному Професорові Телесфору Познякові на 80-річчя від дня народження, наукова ред. і вступ Аґнєшки Матусяк, Вроцлав–Львів 2012, 384 s.

 

Recenzja:
O. Пронкевич, Трансгресії українського гетто - http://litakcent.com/2013/05/21/transhresiji-ukrajinskoho-hetto/


5. „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2013, nr 1: Między pamięcią i zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, 351 ss.


6. Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, Видав. Laurus, сс. 367; ISBN 978-966-2449-67-9
 

7. Постколоніалізм. - Генерації – Культура. Теоретичні Ревізії, випуск 4, наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, Видав. Laurus, c. 336; ISBN 978-966-2449-64-8. Współred. Т. Гундорова

Recenzja:
Дмитро Дроздовський. Постколоніальні візії і ревізії тоталітаризму [Текст] / Д. Дроздовський // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. - 2016. - N 9/10. - С. 267-274.
Дмитро Дроздовський, Література і посттоталітарна травма, https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/45390/

8. „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, 2/2014: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, red. nauk. A. Matusiak, Wrocław, Wydaw. UWr, ss. 408.

9. Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe 1/2015, pod red. nauk. I. Guszpit, A. Matusiak.


10. „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, ss. 180.

Recenzja:
Дмитро Дроздовський, Долаючи посттоталітарні травми, https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/dolayuchy-posttotalitarni-travmy

11. Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. nauk. A. Matusiak, Poznań-Wrocław 2016, Wydawnictwo Bonami, ss. 398. ISBN 978-83-62298-85-3

Recenzja:
Н. Малютина, И. Нечиталюк, МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫХ СТУДИЙ „УКРАИНА – ПОЛЬША – ЕВРОПА”, „СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗБІРНИК” 2016, Випуск 20, s. 343-349 [http://liber.onu.edu.ua/pdf/zb-20.pdf].

 12. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia Special Issue, vol. I (5)/2016: THE TROPICS OF RESISTANCE: Languages, genres, rhetoric, ed. by A. Matusiak and D. Kołodziejczyk, M. Świetlicki, Wrocław 2016, ss. 132.


13. Україна в умовах (пост)тоталітарної трансформаціїІсторія – Культура – Соціальні зміни, red. nauk. M. Gaczkowski, A. Matusiak, N. Teres, „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, Kijów-Lwów-Wrocław 2016, Nr 2, ss. 228. ISBN 978-83-8019-655-1.

14. „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, 3/2017: „Nie ma szczęścia na ziemi, prócz ciszy, wolności”. Wojna a ukraińskie narracje historyczne i społeczno-kulturowe XX-XXI wieku. Współredakcja nauk. Marcina Gaczkowskiego, Wrocław-Toruń 2017, ss. 221.

15. Od „Zapisu” do … zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977-1991, współredakcja nauk. B. Bakuły i E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wojnowice-Wrocław 2018, s. 596.

Od „Zapisu” do… zapisu historii - | okładka

16. N. Maliutina, Ukraińska dramaturgia końca XIX i początku XX wieku, red. nauk. B. Bakuła, A. Matusiak, Toruń 2020, ss. 271: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4646-ukrainska-dramaturgia-konca-xix-i-poczatku-xx-wieku.html

17. "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" 2020, nr 8: UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne, pod red.: A. Matusiak, M. Wolting, A. Polaka, Wydaw. UWr, ss. 343. DOI: 10.19195/2353-8546.8.1

 18. Modernizmy  słowiańskie w anturażu czułości, red.  A. Matusiak, Wrocław 2021, Oficyna Wydawnicza "Atut", ss. 271. Współred.: I. Malej, A. Paszkiewicz. ISBN 978-83-7977-646-7: https://www.atutoficyna.pl/home?func=productPage&wid=45&pid=1830&cid=55&prid=

19. Solidarity and Responsibility. Studies on Ethics, Esthetics and Culture, ed. by Agnieszka Matusiak, Agnieszka Libura, and Arkadiusz Lewicki, Wiesbaden 2021, Harrassowitz Verlag, pp. 168. ISBN 978-3-447-11785-2, https://www.harrassowitz-verlag.de/Solidarity_and_Responsibility/title_6967.ahtml

20."Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" 9/2021: Dusza szybuje w poświacie epok… / Душа летить у посвіті епох.... Tom ofiarowany Linie Kostenko / Збірник на пошану Ліни Костенко, pod. red. Agnieszki Matusiak i L. Tarnashynskiej, , ss. 298.

Prezentacja tomuPoetycka alchemia Liny Kostenko. Perspektywa polska, ukraińska, niemiecka, Muzeum Pana Tadeusza. Zakład Narodowy Ossolińskich we Wrocławiu, 21 czerwca 2022 r., godz. 19.00-21.00: https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/spotkanie-poetycka-alchemia-liny-kostenko/

Recenzje:

a) Т. Михайлова, "Душа летить у посвіті епох...", "Український дім" 2022, № 113, с. 4-5.

b) М. Ільницький, Від «мови мовчання» до «великого повернення», "Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність" 2023, Вип. 37, s. 298-304.

21. "Pomiędzy" 2022, nr 1(4), red. nauk. A. Matusiak, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 180.

22. "Pomiędzy" 2022, nr 2(5), red. nauk. A. Matusiak, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 160.

 

Wstępy, opracowania, posłowia:

1. Українські трансґресії ХХ–ХХІ ст.: Звільнити майбутнє від минулого? Звільнити минуле від майбутнього? Культура — Історія — Політика. Вельмишановному Професорові Телесфору Познякові на 80-річчя від дня народження, наукова ред. і вступ Аґнєшки Матусяк, Вроцлав–Львів 2012, s. 9-20. 

2. Postkomunistyczna trauma społeczno-kulturowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej po roku 1989, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2013, nr 1: Między pamięcią i zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, s. 9-26.


3. Маскулінний дискурс в українськiй літературі ХХ–ХХІ століття, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 7-19.


4. Pokolenie – transformacja – tożsamość, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 9-17.

5. Pisanie o wojnie - pisanie prawdy o życiu i śmierci, „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, 3/2017: „Nie ma szczęścia na ziemi, prócz ciszy, wolności”. Wojna a ukraińskie narracje historyczne i społeczno-kulturowe XX-XXI wieku. Współredakcja nauk. Marcina Gaczkowskiego, Wrocław-Toruń 2017, s. 9-15.

6. "Я лицар і поет..." Ліні Костенко з нагоди 90-ого дня народження / "Ich bin ein Ritter, Dichter..." Lina Kostenko zum 90. Geburstag [w:] "І знову пролог / Und wieder ein Prolog", переклад і упорядк. Алоїз Вольдан, передмова Аґнєшка Матусяк, післямова Алла Паславська, Львів 2020, s. 5-32: https://www.youtube.com/watch?v=slJ7j2-Id50. Recenzja na książkę: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/giacyntovym-soncem-sto-raz-nad-toboyu-ziydu

7. Teatralne konteksty ukraińskiej dramaturgii XIX i początku XX wieku, [w:] N. Maliutina, Ukraińska dramaturgia końca XIX i początku XX wieku, red. nauk. B. Bakuła, A. Matusiak, Toruń 2020, s. 5-25. Współautor: B. Bakuła.

8. A. Matusiak, "Ich bin ein Ritter, Dichter...", [w:] Lina Kostenko, Ich bin all das, was lieb und wert mir ist. Gedichte, aus dem Ukrainischen übersetzt von Alois Woldan, Klagenfurt: Wieser Verlag, 2021, ca. 90 Seiten. – ISBN: 978-3-99029-496-3.

9. A. Matusiak, Poetycka alchemia Liny Kostenko, "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" 9/2021: Dusza szybuje w poświacie epok… / Душа летить у посвіті епох.... Tom ofiarowany Linie Kostenko / Збірник на пошану Ліни Костенко, pod. red. Agnieszki Matusiak i L. Tarnashynskiej, , s. 31-46.

10. A. Matusiak, Wasyla Stefanyka obrazki z nagiego życia / Відверті картини з життя селянства Василя Стефаника, [w:] В. Стефаник, Вибрані твори : білінгва = Utwory wybrane : wydanie dwujęzyczne, wybór, opraс. i przedmowa W. Hnatiuk, posł. A. Matusiak, Lwów-Wrocław 2021, s. 386-400. ISBN 978-966-02-9795-1.


Rozdział w książce

1. Україна як колоніальна танцівниця [в:] Леся Українка, Драми та інтерпретації, передмова В. Агеєвої, Київ 2011, с. 825-892. 

2.Творчість «Молодої Музи» як літературний Gesamtkunstwerk українського модернізму, [w:] «Чорна Індія» «Молодої Музи». Антологія прози та есеїстики, yпоряд., літ. ред. та примітки В. Ґабора, Львів 2014, s. 274 – 322. 

3. «Из чего же сделаны наши мальчишки?» Маскулінний дискурс в прозі Сергія Жадана в постмодерному горизонті [w:] Після постмодернізму, ред. В. Агеєва, Kиїв 2013, с. 138-169. 

4. A. Матусяк, Категорія покоління в сучасних суспільно-культурних дослідженнях, [w:] Постколоніалізм. - Генерації – Культура. Теоретичні Ревізії, наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 129-145. Współaut. M. Świetlicki. 

5. Маскулінність у перебудові. Men & masculinities studies – огляд наукових досліджень, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 25-43. Współaut. M. Świetlicki. 

6. Кемп у творчості письменників Бу–Ба–Бу, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 254-274. 

7. „Між мертвою індустрією та молодою демократією”. Постколоніальний діалог із минулим у прозі Сергія Жадана, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 331-364. 


Artykuły:

1. Wędrówka oniryczna w prozie rosyjskich dekadentów (“Męczące sny” F. Sołoguba i wybrane opowiadania Walerija Briusowa), “Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 65-74. 

2. Dekadenckie konstrukcje sobowtórowe (“Męczące sny” F. Sołoguba), “Slavia Orientalis” 1998, nr 1, s. 49-65. 

3. Mit a czasoprzestrzeń w trylogii Dymitra Mierieżkowskiego “Chrystus i Antychryst” [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998, s. 35-47. 

4. Droga oniryczna ku “centrum” w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub), “Litteraria” XXIX, 1999, s. 131-150. 

5. Oniryczny wariant raju w prozie Fiodora Sołoguba, “Slavia Orientalis” 1999, nr 2, 
s. 207-222. 

6. Śmierć, sen i nirwana w prozie Fiodora Sołoguba, “Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 57-73. 

7. Symbolika świata snów w prozie starszych symbolistów rosyjskich. Rozpoznanie problemu [w:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe. Przewartościowania, red. M. Ściepuro, Zielona Góra 1999, s. 91-103. 

8. З проблематики польсько-українських культурних інспірацій доби сецесії [w:] Київські полоністичні студії, т. IV: Українсько-польські літературні контексти, ред. та упоряд. Р. Радишевський, Київ 2003, s. 341-354. 

9. „Młoda Muza” na drodze do modernizmu [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 4, pod red. Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Paszkiewicz, Wrocław 2003, s. 159-164. 

10. Ukraińskie inspiracje secesją polską (wybrane zagadnienia), „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 15-16, 2003, s. 153-160. 

11. Secesja lwowska (zarys), „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 23-42. 

12. Ukrainistyka w Uniwersytecie Wrocławskim, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 17-18, 2004, s. 163-169. 

13. Secesja ukraińska (twórcy naddnieprzańscy) [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 5, pod red. I. Malej i Z. Tarajło-Lipowskiej, Wrocław 2004, s. 153-161. 

14. Baśniowy świat „Młodej Muzy” (Natura), [w:] Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi, red. nauk. B. Tichoniuk, W. Wilczyński, Zielona Góra 2004, s. 251-268. 

15. Twórczość „Młodej Muzy” z ducha muzyki zrodzona, „Slavia Orientalis” 2005, t. LIV, nr 2, s. 241-261. 

16. Muzyczne inspiracje w twórczości „Młodej Muzy”, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, pod red. S. Kozaka, Warszawa 2005, t. 19-20, s. 193-210. 

17. Młoda Muza” i modernizowanie literatury ukraińskiej, „Slavica Wratislaviensia” 2006, t. CXXXV, s. 57-70. 

18. Idea „tańczącego nadczłowieka” Friedricha Nietzschego w poezji Wasyla Paczowskiego, „Slavia Orientalis” 2006, nr 1, s. 43-56. 

19. Muzyczność prozy Mychajły Jackowa, „Literatura Ludowa” 2006, nr 2, s. 23-33. 

20. Молодомузівська femme fatale, „Слово і час” 2006, nr 4, с. 34-45. 

21. Nurt dionizyjski w pisarstwie „Młodej Muzy”, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. 21-22, pod red. S. Kozaka, przy współpracy W. Sobol i W. Nazaruka, 2006, s. 328-342. 

22. Молодомузівські зв’язки з музичною поетикою Клода Дебюссі. Деякі аспекти, [w:] Художні та наукові картини світу XX століття. Колективна монографія на честь 110-ї річниці народження Максима Рильського, упоряд. В. Захаржевська, під ред. І. Юдкіна, Київ 2006, s. 62-70. 

23. Mychajły Jackowa koncepcja człowieka integralnego, „Slavia Occidentalis” 63, 2006, s. 121-129. 

24. Słowne piruety w twórczości pisarzy „Młodej Muzy”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2007, nr 2, s. 289-313. 

25. Z problematyki tańca w twórczości Wasyla Paczowskiego, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2007, t. 50, z. 1-2, s. 131-151. 

26. Танцівниця як «метафора контрасту» в «Оргії» Лесі Українки, [в:] Леся Українка і сучасність. Збірник наукових праць, т. 4, кн. 1, Луцьк 2007, с. 161-182 [wersja polska: Kolonialna tancerka w „Orgii” Łesi Ukrainki, „Porównania” 2009, nr 6, s. 195-207]. 

27. Motyw tancerki w twórczości Mychajły Jackowa, [w:] Ukraina. Teksty i konteksty. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stefanowi Kozakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. W. Sobol i W. Nazaruka, Warszawa 2007, s. 415-425. 

28. Ukraińskie kino lat 90. XX wieku w poszukiwaniu tożsamości narodowej, „Porównania” 2007, nr 4, s. 139-146. 

29. Сецесійний дискурс письменників „Молодої музи”, „Слово і час” 2008, № 6, с. 35-50. 

30. З проблематики карнавалізації у творчості „Молодої музи”, [в:] Від бароко до постмодерну, під ред. Л. Ушкалова, Харків 2008, т. 6, с. 12-20. 

31. Trudne „męskie macierzyństwo” w literaturze ukraińskiej XIX-XX wieku: Taras Szewczenko – Jewhen Małaniuk – Mykoła Chwylowy, „Slavia Orientalis” 2008, s.229-245. 

32. Technologia polityczna ciała, czyli zaproszenie na egzekucję człowieka zbuntowanego w „Sanatoryjnej zonie” Mykoły Chwylowego, „Slavia Orientalis” 2009, nr 4, s. 417-438. 

33. Ukraińska powieść produkcyjna jako produkt socrealistycznej kultury masowej. Perspektywa postmodernistyczna, „Porównania” 2010, nr 7, s. 179-196 [wersja ang.: ("The ukrainian production novel as a product of socialist realist mass culture. A post-modern perspective" - http://www.staff.amu.edu.pl/~comparis/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=108&lang=pl

34. Постколоніальна дійсність як джерело страждань («Anarchy in the UKR» Сергія Жадана), [в:] „Studia Sovietica”, вип. 2: Семіосфера радянської культури. Знаки і значення, ред. В. Хархун, Київ-Ніжин 2011, с. 254-267. 

35. „…życie jest zbyt poważną sprawą, by mówić o nim poważnie”. Kamp w twórczości pisarzy Bu-Ba-Bu, „Roczniki Humanistyczne” 2011, Tom LIX, z. 7, s. 71-97. 

36. Dyskurs maskulinistyczny w literaturze ukraińskiej XX – XXI wieku. Wybrane aspekty projektu badawczego, „Porównania” 2013, tom XII, s. 209-224. Wersja elektroniczna: http://www.staff.amu.edu.pl/~comparis/attachments/article/272/Matusiak.pdf

37. Nauczanie literatury ukraińskiej na poziomie gimnazjalnym i szkoły średniej w dobie transformacji ustrojowej po 1991 roku [w:] Polacy i Ukraińcy. Historia, która łączy i dzieli, pod red. nauk. J. Karbarz-Wilińskiej, M. Nowak, T. Sucharskiego, Słupsk-Gdańsk 2015, s. 68-75.

38.  Majdan 3.0 w perspektywie wczoraj i dziś. Rys pokoleniowy, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 129-146.


39.  Międzyrzecze kultur. Rzecz o współczesnej rosyjskojęzycznej literaturze ukraińskiej, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 158-166.

40. „Stulecie Jakuba” Wołodymyra Łysa jako literackie świadectwo ukraińskiej posttotalitarnej traumy, „Przegląd Rusycystyczny” 2018, Nr 3, s. 12-35.

41. Україністика у світлі нової гуманітаристики, [w:] IX Міжнародний конгрес україністів. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України), голов. ред. С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник; НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, Київ 2018, s. 86-95 - http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/zbirnyky/2018/ist.pdf [odczyt: 14.02.2019]

42. Refleksje o narracji donbaskiej, “Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”: Praktyki postkolonialne w literaturze rosyjskiej, pod red. A. Polaka, Katowice 2018, nr 28, s. 61-96.

43. Stulecie Jakuba” Wołodymyra Łysa jako literackie świadectwo ukraińskiej posttotalitarnej traumy, „Przegląd Rusycystyczny” 2018, Nr 3, s. 12-35.

44. Rana, tożsamość, podmiotZmagania kultury i literatury ukraińskiej z traumą postkomunistyczną. Od postkolonialności do dekolonialności (zarys projektu badawczego), [w:] Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze, red. R. Kęsek i D. Pilipowicz, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, s.  117-133.

45. Wolność w horyzoncie posttotalitarnym [Freedom on the post-totalitarian horizon], "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" 2020, nr 8, s. 9-17. Współautorzy: M. Wolting i A. Polak.

46.  БАБИН ЯР ЯК АФЕКТИВНА ФІГУРА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ. ЧАСТИНА ПЕРША, publ. 16.09.2021, http://www.korydor.in.ua/ua/stories/babyn-iar-iak-afektyvna-fihura-krytychnoho-myslennia.html [dostęp: 14.10.2021].

47. Holokaust: rewitalizacja ukraińskiej pamięci? W osiemdziesiątą rocznicę wydarzeń w Babim Jarze , "Iudaica Russica" 2021, nr 2 (7), s. 5-44http://www.iudaicarussica.us.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/IR_2021_2_AGNIESZKA_MATUSIAK_Holokaust_rewitalizacja_ukrainskiej_pamieci.pdf

48. Українське розстріляне відродження 3.0. ТА ІМПЕРСЬКА ГЕНЕТИЧНА СПАДЩИНА ВЕЛИКОЇ РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ, "Збруч", 9.05.2022, https://zbruc.eu/node/111815; "Українська літературна газета", 31.05.2022, https://litgazeta.com.ua/articles/ahnieshka-matusiak-polshcha-ukrainske-rozstriliane-vidrodzhennia-3-0/

49. Rozstrzelane odrodzenie 3.0, "Kalejdoskop" 7-8/2022, s. 16-26 (wersja drukowana); "e-kalejdoskop": https://www.e-kalejdoskop.pl/wiadomosci-a230/rozstrzelane-odrodzenie-3.0-r11355 [dostęp: 30.06.2022].

50. W imię sprawiedliwości poznawczejhttps://www.e-kalejdoskop.pl/wiadomosci-a230/w-imie-sprawiedliwosci-poznawczej-r11658 [dostęp: 5.10.2022].

51. Nowa historia. Skok kwantowy w teatrze ukraińskim, "Notatnik Teatralny" 2022, nr 88-89: Ukraina, s. 100-114.

52.  24 lutego 2022 roku. Refleksje o dekolonialnej re-kreacji Ukrainy w dziewiątym roku wojny rosyjsko-ukraińskiej, "Kalejdoskop" 1-2/2023, https://www.e-kalejdoskop.pl/wiadomosci-a230/dekolonialna-re-kreacja-ukrainy-r11972.

52. A kivégzett újjászületés 3.0 és a „nagy orosz kultúra” birodalmi genetikai öröklődése, "Élet és Irodalom", LXVII. évfolyam, 16. szám, 2023. április 21, https://www.es.hu/cikk/2023-04-21/agnieszka-matusiak/a-kivegzett-ujjaszuletes-30.html [dostęp: 20.04.2023].

 

 


Materiały konferencyjne:

1. Liquid post-colonial reality as the source of suffering in the prose of Ukrainian postmodernists (thesis of paper), [w:] Euroasia: Prospects for Wider Cooperation, ICCEES VIII World Congress, July 26-31 2010, Stockholm, Sweden, ed. Tova Höjdestrand, Stockholm 2010, s. 36. 

2. Маскуліністичний дискурс та українська література ХХ-ХХІ ст. [в:] Розвиток особистості в умовах трансформaційного суспільства, ред. В. Огнєв’юк та др., Київ 2012, с. 54-65.


Prace translatoryczne:

1. T. Gundorova, Ressentiment w perspektywie postkolonialnej. Przypadek ukraiński, „Porównania” 2007, nr 4, s. 71-81. 

2. M. Riabczuk, Dyskurs dominacji: z problematyki „asymetrycznych” stosunków ukraińsko-rosyjskich, „Porównania” 2008, nr 5, s.167-181. 

3. M. Pawłyszyn, Zaklinanie Europy Środkowej: przestrzeń geopolityczna a współczesna literatura ukraińska, „Porównania” 2008, nr 5, s. 143-155. 

4. T. Gundorova, Kicz – nowy metajęzyk kultury. O czym mówi współczesny ukraiński kicz w dobie globalizacji?, tłum. A. Matusiak, „Porównania” 2010, nr 7, s. 165-178.

5. L. Kostenko, Historia zatoczyła koło, tłum. A. Matusiak i B. Bakuła, "Gazeta Wyborcza" 27 lipca 2022, https://www.pressreader.com/poland/gazeta-wyborcza-0557/20220727/281736978198227 [dostęp: 30.07.2022]. 

6. O. Dudko, Przyszłość, tłum. A. Matusiak, "Notatnik Teatralny" 2022, nr 88-89: Ukraina, s. 70-80.

7. Neda Neżdana, Zagubieni we mgle, tłum. A. Matusiak, "Notatnik Teatralny" 2022, nr 88-89: Ukraina, s. 188-230.

8. Ołeksandr Witer, Szczęście na muszce, tłum. A. Matusiak. Czytanie sceniczne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Via Carpatia w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, 13 października 2022. Reż. Yevheniia Bohdanova.

9. Neda Neżdana, Kotka Donbasu, tłum. A. Matusiak. Czytanie performatywne w ramach VIII Polonijnego Kongresu Kobiet w Brukseli, reż i wykonanie Alicja Kochańska z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, 2 grudnia 2022 r.


Recenzje:

1. M. Matecka, Impresjonizm we wczesnej prozie Iwana Bunina i Borysa Zajcewa, Lublin 1996 [w:] „Dykcja. Pismo Literacko-Artystyczne” 7-8, 1997, s. 243-250. 

2. Ze studiów nad literaturą rosyjską XIX i XX wieku, t. II: Poetyka i konteksty kulturowe, pod red. M. Cymborskiej-Lebody i Z. Maciejewskiego, Lublin 1997 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 139-143. 

3. W. Wilczyński, Leksykon kultury ukraińskiej, Zielona Góra 2000 [w:] „Slavia Orientalis” 2001, nr 2, s. 331-333. 

4. B. Bakuła, Skrzydło Dedala. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 50.-90. XX wieku, Poznań 1999 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 141-145. 

5. В. Моренець, Національні шляхи поетичного модерну першої половини XX ст. Україна і Польща, Київ 2001 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 141-143. 

6. „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 13-14, 2002 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 153-156. 

7. I. Malej, Syndrom budy jarmarcznej, czyli symbolizm rosyjski w kręgu arlekinady, Wrocław 2002 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 2, s. 128-132. 

8. І. Бетко, Українська релігійно-філософська поезія. Етапи розвитку, Katowice 2003 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXVII, 2004, s. 125-127. 

9. Усі ми - кітчмени…: Тамара Гундорова, Кітч і література. Травестії, Київ 2008, „Факт”, 280 c. – [s. 5] - www.litakcent.com/?id=941; www.fact.kiev.ua/articles/article_176/ 

10. „Wszystko, co jest lub było sztuką, może stać się kiczem” (Tamara Gundorova, Kitč i literatura. Travestiji. Vyd. „Fakt”, Kyiv 2008, ss. 280, [w:] “Porównania” 2009, nr 6, s. 296-301. 

11. Валентина Хархун, Соцреалістичний канон в українській літературі. Генеза, розвиток, модифікації, Ніжин 2009, 508 с., [w:] „Slavia Orientalis” 2012, R. LXI, nr 1, s. 93-95.


Wywiady:

1. Українське Радіо Культура. Радіопередача: "Україна і Польща: діалог двох культур". Ведуча: Леся Вороніна, Київ, 20.07.2012 

2. Radio Era FM, sierpień 2012 - http://www.spa.ukma.kiev.ua/index.php?topic=pozyciya 

3. Українське Радіо Культура. Радіопередача: "Україна і Польща: діалог двох культур": Перспективи на майбутнє. Ведуча: Леся Вороніна, Київ, 15.12.2012 

4. Потяг до України. Автор інтерв’ю Юлія Стахівська„Український тиждень” № 50 (267) від 13 грудня 2012 p. - http://tyzhden.ua/Magazine/267

5. „Swój wśród obcych, obcy wśród swoich”? Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie na temat rosyjskojęzycznej literatury ukraińskiej po 1991 roku. Rozmowę przeprowadziły: Agnieszka Matusiak i Anna Ursulenko (tłumaczenie z języka ukraińskiego i rosyjskiego: Anna Ursulenko), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 167-174.

6. Donbas — moja miłość. Serhij Żadan, Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie z Agnieszką Matusiak i Anną Ursulenko opowiadają, za co i dlaczego kochają wschód (tłumaczenie z języka ukraińskiego: Anna Ursulenko), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 147-156.

7. O „ludziach bez duszy” i „misterium narodzin nowej Ukrainy”. Władimir Rafiejenko w rozmowie z Agnieszką Matusiak z okazji premiery najnowszej powieści, zatytułowanej Po najdłuższe czasy,  „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, 3/2017: „Nie ma szczęścia na ziemi, prócz ciszy, wolności”. Wojna a ukraińskie narracje historyczne i społeczno-kulturowe XX-XXI wieku. Współredakcja nauk. Marcina Gaczkowskiego, Wrocław-Toruń 2017,  s. 80-89. 

Seminaria, wykłady, dyskusje, okrągłe stoły naukowe:

1. Як сьогодні читати і говорити про Лесю Українку?, https://www.facebook.com/100654368309198/videos/186339646211542. Współrozmówczynie: prof. Tamara Hundorowa (Instytut Literatury im. T. Szewczenki Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów) i prof. Ołena Hałeta (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie).

2. Prezentacja dwujęzycznego wydania opowiadań Wasyla Stefanyka: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 31 maja 2022 r.: https://www.facebook.com/Ossolineum/videos/1161370947997805

3. Debata w Europarlamencie "The Feminist Ukraine", Bruksela 1 grudnia, 2022 r.: https://www.facebook.com/KongresKobietBruksela/videos/695221722265317 [3.12.2022].

4. Polsko-ukraińskie webinarium literackie "Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem...": Wrocław-Kijów-Charków, 23.03.2023, https://youtu.be/8rLYta0Mqfc [dostęp: 27.03.2023]. Współpraca: O. Barabasz-Rewak, O. Bondareva, H. Khomenko, O. Slipushko, N. Nezhdana.

5. Wykład online: 24.02.2022. Деколоніальна ре-креація України (польська перспектива у 9-ому році російсько-української війни), 23.03.2023, Український мовно-літературний факультет ім. Г. Квітки-Основ'яненка, ХНПУ імені Г. Сковороди,  https://youtu.be/s_YzJQp_T_Q [dostęp: 12.04.2023].

6. Міжнародний круглтй стіл «606 через 90: Проблема ризикованої думки про Миколу Хвильового в ювілей його смерті за останньої війни». Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди разом із Центром транскультурних посттоталітарних студій Вроцлавського університету, 13.05.2023 (formuła online). Kierowniczki naukowe: dr Hałyna Khomenko (Ukraina) oraz prof. Agnieszka Matusiak (Polska).

7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Emigracja ukraińska po 1945 roku. Historia - społeczeństwo - kultura - nauka", Wrocław-Kijów, 16 listopada 2023 r. (online, na platformie TEAMS). Kierowniczki naukowe: prof. dr hab. Agnieszka Matusiak (UWr) i dr Hałyna Usatenko (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie). Partner organizacyjny: Muzeum Historii Ukrainy w okresie II Wojny Światowej w Kijowie. Koordynator: dr Roman Kabachij.

8. Webinar (na platformie zoom) nt. „Dwie dekady ukraińskich rewolucji: od wartości do tożsamości”. Współorganizatorzy: Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych WF UWr, Koordynatorka: prof. dr hab. Agnieszka Matusiak; Zakład Badań  Wschodnich Instytutu Studiów Wschodnich i Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych UWr. Koordynatorka: dr hab. Larysa Leshchenko prof. UWr oraz Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie. Koordynator: Oleksandr Kuchyk. Wrocław-Lwów, 30.11.2023 r.

9. Webinar (na platformie zoom) nt. "Pierwszy ukraiński Hamlet (Lwów, 1943) / First Ukrainian Hamlet (Lviv, 1943) / Перший український Гамлет (Львів, 1943)". Współorganizatorzy: Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych WF UWr, Centrum Szekspirowskie w Zaporożu, The Shakespeare Institut - University of Birmingham, Katedra Teatroznawstwa i Sztuki Aktorskiej Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Wrocław-Zaporoże-Lwów, 21.12.2023 r.

 

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

1. Czytanie performatywne dramatu Ihora Kosteckiego „Bliźnięta się jeszcze spotkają”. Partner organizacyjny: Muzeum Miejskie Wrocławia. Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu. Wykonanie: Niezależna Grupa Teatralna „GAS” przy Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu (online). Pomysł oraz konsultacja literacka: prof. dr hab. A. Matusiak; czytanie performatywne na Scenie Ukraińskiej w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu 27 listopada 2023 r.

2. Performans „Ukraińskie re-kreacje. Od rewolucji na granicie do rewolucji godności”, Przejście Świdnickie we Wrocławiu, 30 listopada 2023 r. Wykonanie: Niezależna Grupa Teatralna „GAS” przy Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Współorganizatorzy: Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego UWr oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Przejście Dialog. Pomysł i konsultacja literacka: prof. dr hab. Agnieszka Matusiak.


Sprawozdanie:

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Konferencja naukowa z okazji 85-lecia prof. Mariana Jakóbca, „Przegląd Rusycystyczny”, 1996, z. 1-2 (73-74), s. 139-142. Współautor: M. Trendak-Wolf.

2. Jak widzisz, feministyczna Ukraino, my, Polki, jesteśmy z Tobą; jesteśmy z Wami, Ukraińskie Siostry!, "Feministyczna Ukraina – nowe geopolityczne siostrzeństwo". VIII Kongres Kobiet w Brukseli, 1-3 grudnia 2022 roku. Współautorka: Agata Araszkiewicz, https://www.kongreskobiet.pl/post/jak-widzisz-feministyczna-ukraino-my-polki-jeste%C5%9Bmy-z-tob%C4%85-jeste%C5%9Bmy-z-wami-ukrai%C5%84skie-siostry [dostęp: 24.12.2022]. Laureatka I i II edycji Konkursu Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich –  konkurs na dodatki motywacyjne jednorazowe. IDUB. Zadanie nr 3 (2021, 2022).

Aktualnie realizowane projekty badawcze

A. jako kierownik projektu:

1. I znów prolog? Posttraumatyczny dramat i teatr w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w świetle transformacji systemowej (1989/1991-2021). Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w formule sieci badawczej "Laboratorium Transkulturowych Studiów nad Teartem i Dramatem Postkomunistycznej Europy". Więcej zob.: https://www.instytut-teatralny.pl/projekty/i-znow-prolog/

 

B. jako uczestnik projektu

1.Międzynarodowy projekt „Slvic National Epic in the Interpretative Network of Romantic Nationalism in Europe”. Główni koordynatorzy projektu: Anne-Marie Thiesse (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja), Joep Leerssen (University of Amsterdam), Dalibor Dobias (Czeska Akademia Nauk w Pradze).

2. Wiedze lokalne w teatrze i performansie ostatniego dwudziestolecia wobec niesprawiedliwości epistemicznej. Perspektywa Polski i Ukrainy. Projekt realizowany pod auspicjami Pracownia Badań Praktyk Wiedzo-Twórczych Kultur Lokalnych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik projektu: dr hab. Ewa Bal, prof. UJ.  Finansowanie ze środków Inicjatywy Doskonałości UJ (IDUB UJ)

 

Projekty badawcze zrealizowane (i rozliczone):

1. Kierownik międzynarodowego projektu MNiSW NPRH nr 12H 12 0046 81 Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w świetle studiów postkolonialnych. Grant zrealizowany na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2013-2016.

2. Dźwięk bezpiecznego dotyku. Dotyk. Bezpieczeństwo. Dramaturgia ukraińska. Interaktywny audio-performans o przemianach ludzkiej egzystencji i światopoglądu podczas pandemii. Pomysł i reżyseria: Ołena Apczel. Projekt zrealizowany we współpracy z Instytutem Ukraińskim w Kijowie oraz Urzędem Miasta Wrocławia pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka: https://ui.org.ua/dzwiek/?dram=penkova; https://www.youtube.com/watch?v=Ju7K24buFzw&ab_channel=TelewizjaEcho24

3. Projekt tłumaczeniowy Nr BPIDUB.4610.100.2021 w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB)