Ptak Lenka

 

 

  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor 

Jednostka: 

Zakład Bohemistyki
gab. 408, tel. (71) 375 45 77

E-mail:

lenka.ptak [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt/Assistant Professor

Funkcje:

Koordynator Instytutowy Erasmus + oraz innych programów wymiany/Erasmus+ Departmental Coordinator2007 – doktorat z zakresu językoznawstwa, praca pt.: Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w językach czeskim, słowackim i polskim

Zainteresowania naukowe:  językoznawstwo korpusowe, współczesny język czeski, słowacki i polski, zwłaszcza ich fonetyka, semantyka, leksykologia oraz słowotwórstwo. W kręgu zainteresowań naukowych znajduje się także dydaktyka języka czeskiego jako obcego.

Organizacja nauki:

- koordynator instytutowy programu Erasmus+ oraz innych programów wymiany studenckiejMonografie:

1. Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w językach czeskim, słowackim i polskim, Wrocław 2009, ss. 180.


Artykuły w czasopismach:

1. Sandhi na granicy przyimka jednosylabowego z wygłosowym obstruentem i wyrazu z nagłosowym sonorantem (na materiale czeskiego korpusu języka mówionego Ortofon v2), "Językoznawstwo", nr 2(17), Łódź, 2022, s. 219-228.

2. Sandhi na granicy międzywyrazowej. Badanie sondażowe w czeskim korpusie języka mówionego Ortofon, "Bohemistyka" 2/2020, 153-165.

3. Problematyka odmian językowych współczesnego języka czeskiego w procesie glottodydaktycznym, współautor Ilona Gwóźdź-Szewczenko, "Językoznawstwo", nr 1(13), Łódź, 2019, s. 159-170.

4. Dialog w internecie. Zachowania językowe młodzieży na czatach (na materiale polskim i słowackim), Filološki Dani VII, Zadar 2019, s. 385-396.

5. Neologizmy z formantem obcym -ing we współczesnym języku czeskim „Slavica Wratislaviensia”, CLXVI, Wrocław 2018, s. 177-184.

6. Tendencje przemian współczesnego nauczania języków obcych, „Noviny Slawia” nr 6, 2017, s. 63-77.

7. O polskich odpowiednikach czeskich przymiotników potencjalnych w korpusie Intercorp oraz w słownikach dwujęzycznych, "Language and Literary Studies of Warsaw", nr 5, red. K. Fordoński, Warszawa 2015, s. 55-68.

8. Polskie odpowiedniki czeskich i słowackich przymiotników potencjalnych, „Slavica Wratislaviensia”, CXLVIII, Wrocław 2009, s.173-178. 

9. Toulky Jaroslava Haška po Slovensku, [w:] „Usta ad Albim bohemia”, roč. III, č. 1, Katedra bohemistiky PF UJEP, Ústí nad Labem 2004, s.24-29.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. Możliwości czeskiego korpusu języka mówionego ORTOFON, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia – 1, red. Bogumił Gasek, Bartosz Juszczak, Siedlce 2019, s. 103-112.

2. Wykorzystanie korpusów językowych w nauczaniu języków obcych na przykładzie Czeskiego Korpusu Narodowego, [w:] W dialogu języków i kultur, t.6, red. Anna Jaroch, Jan Franciszek Nosowicz, Warszawa 2017, s. 336-346.

3. Stopniowanie przymiotników potencjalnych w języku czeskim, słowackim i polskim, [w:] Varia XVII. Zborník materiálov z XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada - Škutovky, 7-9.11.2007), Ružomberok 2010, s. 387-392.

4. Aktywność słowotwórcza słowackich przymiotników potencjalnych na -teľný oraz polskich na -alny, [w:] Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci profesor Marii Honowskiej, red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, 43-48. 

5. Czeskie przymiotniki potencjalne na tle słowiańskim, [w:] Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, red. J. Lipowski, D. Żygadło-Czopnik, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009, s. 291-295. 

6. Z badań nad derywacją przymiotników potencjalnych w języku słowackim i polskim [w:] Varia XVI. Zborník materiálov z XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8.-10.11. 2006), Bratislava 2009, s. 415-421. 

7. O przymiotnikach potencjalnych w języku słowackim i polskim, [w:] „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 5, Opis, konfrontacja, przekład”, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2005, s. 305-310.


Hasła i komunikaty:

1. XVII. kolokwium mladých jazykovedcov, Škutovky, 7-9.11.2007, „Bohemistyka”, 4/2007, 319-322. (współautor M. Malanowska)Konferencje (2015-2022):

Sandhi na granicy międzywyrazowej w języku czeskim (na materiale korpusu języka mówionego Ortofon v2), XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład”, Uniwersytet Wrocławski, październik 2022.

Korpusy językowe w nauczaniu języka czeskiego, Konferencja glottodydaktyczna Przyszłość języka polskiego i czeskiego jako języków obcych dla Słowian, Zakład Bohemistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, realizowana wraz z Biurem ds. Projektów UWr. 20.05.2022.

Wykorzystanie korpusu Intercorp w analizach porównawczych czesko-polsko-rosyjskich. Badanie pilotażowe, Zadarski filološki dani 8, Uniwersytet w Zadarze, listopad 2019. (we współautorstwie z dr Dorota Drużyłowska)

Możliwości i ograniczenia czeskiego korpusu języka mówionego ORTOFON, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Uniwersytet Wrocławski, maj 2018.

Wykorzystanie korpusów językowych w nauczaniu języków obcych na przykładzie Czeskiego Korpusu Narodowego, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „W dialogu języków i kultur”, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, czerwiec 2017 roku.

Wykorzystanie danych korpusowych w badaniach lingwistycznych (na przykładzie Czeskiego Korpusu Narodowego), ZADARSKI FILOLOŠKI DANI VII, Uniwersytet w Zadarze, wrzesień 2017.

Konkurencja zapożyczeń ze słownictwem rodzimym (na przykładzie języka czeskiego i słowackiego, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład”, Uniwersytet Wrocławski, maj 2016 roku.

Odmiany językowe współczesnego języka czeskiego w aspekcie glottodydaktycznym, Konferencja Dydaktyczno-Naukowej "Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych", Uniwersytet Wrocławski, 15-17.09.2016.


Granty naukowe:

Tytuł projektu: Analiza  określonych braków w czeskich komunikatach polskich użytkowników języka czeskiego  (program Wymiana bilateralna naukowców NAWA)

Partner: Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)

Okres realizacji: styczeń 2020-grudzień 2022

W ramach projektu "Analiza  określonych braków w czeskich komunikatach polskich użytkowników języka czeskiego" realizowana będzie wymiana osobowa pracowników a celem projektu jest opracowanie odpowiedniej metodologii niezbędnej do pomyślnego opanowania wybranych zjawisk języka czeskiego przez osoby niebędące rodzimymi użytkownikami języka. Badania skierowane są przede wszystkim na zjawiska fonetyczne. Członkami zespołu badawczego są dr Lenka Ptak, dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko, mgr Bartosz Juszczak oraz Doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D. a także Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

Staż naukowy

2016 – Uniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska

Wyjazdy zagraniczne

Erasmus+

2010 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2014 –  UNIVERSIDAD DE GRANADA

2016 – UNIVERSITAT DE BARCELONA

2017 – UNIVERSIDAD DE GRANADA

2018 – SVEUČILIŠTE U ZADRU

2018 – UNIVERSIDADE DE LISBOA

2019 – ISTANBUL ZAIM SABAHATTIN UNIVERSITY

2019 – STOCKHOLMS UNIVERSITET

2019 – SVEUČILIŠTE U ZADRU

2020 –DUBLIN, IRLANDIA (wyjazd szkoleniowy)

2021 - CYPR (wyjazd szkoleniowy)

Nagrody:

Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe w roku 2010