Rysicz-Szafraniec Julia


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki
gab. 306, tel. (71) 375 45 55

E-mail:

julia.rysicz-szafraniec [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

Adiunkt

Funkcje:

-dr Julia Rysicz-Szafraniec, rok urodzenia 1978.

Doktorat z zakresu językoznawstwa – 2003, tytuł Становлення й розвиток терміносистеми художнього розпису в українській мові (Stanovlennâ j rozvitok termìnosistemi hudožnʹogo rozpisu v ukraïnsʹkìj movì).

Zainteresowania naukowe: przekładoznawstwo, nowożytny język ukraiński, praktyka  przekładu z polskiego na ukraiński (i odwrotnie), metodyka nauczania języka ukraińskiego jako obcego; dyskurs wołyński w tekstach ukraińskiej i polskiej kultury (w tym także w mediach i narracji państwowej).

Organizacja nauki:

- członek komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego Український смисл (Ukrainian sense), Dnipro, Ukraina;

- redaktor językowy czasopisma naukowego Slavica Wratislaviensia, Wrocław, Polska.

Poza tym mogę powiedzieć, że jestem wprawnym tłumaczem, dobrym pisarzem, ciut gorszym poetą; cały czas muzyko-, kino- i książkomanem, żyjącym pełnią życia człowiekiem;)Monografie: 

(doktorat w postaci rękopisu, z otwartym dostępem do autoreferatu na stronie: http://referatu.net.ua/referats/7569/151875)


Redakcje:

Wrocławska Ukrainistyka. Lingua - Litterae - Sermo / redaktorzy tomu Przemysław Jóźwikiewicz, Olga Barabasz-Rewak, Julia Rysicz-Szafraniec, Anna Ursulenko, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2022.

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 9, pod red. A. Matusiak, I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko, Wrocław 2011.


Artykuły w czasopismach:
 1. Rola czasopism „Червоний шлях” i „Життя й революція” w procesie tworzenia ukraińskiej translatologii w latach 20 i 30. XХ wieku, "Studia Ukrainica Posnaniensia", t. 10 (2), 2022, s. 41–55.
 2. Cуржик із перспективи вивчення та функціонування (на матеріялі власного соціологічного дослідження), "Studia Ucrainica Varsoviensia", t. 10 (2022), s. 99-122.
 3. Авторська кінорецензія: жанрово-структурні та мовні особливості (на прикладі текстів Олександра Ковальчука), "Studia Linguistica", t. 40 (2021), s.77-92.
 4. Суржик і його сприйняття студентами Вроцлавської україністики, "Studia Ukrainica Posnaniensia", Tom 9, nr 1, 2021, s. 85-98.
 5. Олександр Фінкель в історії українського перекладознавства, "Slavia Orientalis", Tom LXX, nr 2, 2021, s. 401-420.
 6. Ukrainian "Working through the Past" in the Context of the Polish-Ukrainian Dialogue on Volhynia-43: Asymmetry of Memory, "Europian review", Vol. 29, iss. 4 (2021), s. 497-509.
 7. Розширення методичної пропозиції в навчанні лексики і граматики української мови для потреб сучасної студентської аудиторії, "Теорія і практика викладання української мови як іноземної", вип.12, Львів 2016, s. 25-32.
 8. Типові помилки в польсько-українському перекладі офіційних документів і методичні шляхи їх усунення, „Теорія і практика викладання української мови як іноземної”, вип. 8, Львів 2013, s. 255-263.
 9. Засоби досягнення адекватності в перекладі міжурядових польсько-українських угод, „Slavica Wratislaviensia”, tom CLIV, Wrocław 2011, s. 159-173.
 10. Футбольна термінологія в різних слов’янських мовах з погляду структурного і конфронтативного вивчення, „Slavia Orientalis” 2011, tom LX, nr 2, Warszawa 2011, s. 277-286.
 11. Проблематика описового і зіставного вивчення польської та української й російської мов, „Slavica Wratislaviensia”, tom CLII, Wrocław 2010, s. 121-131.
 12. Польська мова в контексті новітніх наукових і навчально-методичних розробок,Вісник Дніпропетровського національного університету: серія «Мовознавство»”, № 11, Дніпропетровськ 2008, s. 273-280.
 13. Функціональний підхід до вивчення польської мови, “Вісник Запорізького національного університету: Філологічні науки”, вип. 1, Запоріжжя 2006, s. 214-220.
 14. Типологія графем і номенів орнаментальних мотивів мистецтва художнього розпису, “Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство”, № 9, Дніпропетровськ 2004, s. 248-255.
 15. Функціонування термінолексики мистецтва художнього розпису в українській літературі ХVІІІ-ХІХ стст., “Філологічні студії. Науковий часопис”, № 1, Кривий Ріг 2003, s. 75-85.
 16. Структура термінів-словосполучень в українській і російській термінології мистецтва художнього розпису, “Вісник Черкаського державного університету. Серія Філологічні науки”, № 42, Черкаси 2002, s. 43-50.
 17. Дослідження термінології художнього розпису в контексті української терміно-й мистецтвознавчої генези, ”Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки”, № 2, Запоріжжя 2002, s. 89-95.

Artykuły/rozdziały w monografiach:

 1. Niepamięć i przypominanie w ukraińskich tekstach literackich o problematyce wołyńskiej [w:] Pamięć. Monografia: Materiały XIII Konferencji Naukowej "Wielkie Tematy Kultury w LIteraturach Słowiańskich". Wrocław 16-17 maja 2019 r., red.nauk. M.M.Borowski, M.Chaszczewicz-Rydel, S.Kamińska-Maciąg, E.Komisaruk, M.Ślawska, M.Świetlicki, K.Uczkiewicz, D.Żygadło-Czopnik, Lublin 2021, s. 197-212.
 2. Українська мова як державна повноправна? (про причини й механізми врегулювання статусу української мови як державної за весь період незалежності) [w:] Українське слово в гуманітарних дискурсах деіндустріальної епохи, pod red. O. Beleya, Siedlce 2020, s. 93-113.  
 3. Podważenie stereotypów dyskursy wołyńskiego w polskim reportażu literackim i filmowym [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I, pod red. B. Gaska i B. Juszczaka, Siedlce 2019, s. 113-123.
 4. Dwaj pisarze i prawda o Wołyniu [w:] Polonistické studie, pod red. I. Dobrotovej, Olomouc 2018, s. 158-176.
 5. Transformacje translatorskie w przekładzie polsko-ukraińskim dokumentacji oficjalnej [w:] W dialogu języków i kultur, Tom 3 / red. nauk. tomu: K. Fordoński, Ł. Karpiński, Warszawa 2013,
  s. 25-36.
 6. Стилістичні функції іншомовної лексики в романі Любка Дереша «Поклоніння ящірці» [w:] Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб.наук.пр., за ред. Д.Х.Баранника, № 4, Дніпропетровськ 2005, s. 177-184.
 7. Народна термінологія української орнаментики як предмет вивчення етнолінгвістики [w:] Українська термінологія і сучасність: зб.наук.праць, за ред. В. Симоненко, № V, Київ 2003,
  s. 74-79.
 8. Прості терміни- словосполуки в терміносистемі мистецтва художнього розпису [w:] Ономастика і апелятиви: зб.наук.праць, за ред. В.О. Горпинича, № 17, Дніпропетровськ 2002, s. 109-118.

Hasła i komunikaty:

 1. Культурологическая направленность преподавания польского языка (на начальном этапе изучения) [w:] Взаимодействие, и взаимопроникновение языков и культур: состояние и перспективы: материалы Международной науч.конф., Минск 2008 г., s. 250-251.
 2. Лексико-граматичні інновації в польській мові на тлі комунікативного аспекту викладання [w:] Лексико-граматичні інновації в сучасних східнослов’янських мовах: матеріали ІІІ Міжнародної конференції, Дніпропетровськ 2007, s. 396-399.
 3. Афазія як предмет вивчення нейропсихології та лінгвістики [w:] Ващенко В.С.: особистість, науковець. громадянин: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції”, Дніпропетровськ 2007, s. 38-40.

Tłumaczenia:

Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник/Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze, T. 4, ред. Андрій Бойко, Мачєй Маршал, перекл. Ю. Рисіч, Вроцлав-Львів 2013.


Inne:

-artykuły we współautorstwie:

 1. Рисіч Ю.Й., Тараненко К., Семантично-стилістичні особливості використання жаргонної лексики у творах Сергія Жадана [w:] Філологічні науки: збірник наукових праць студентів факультету: у 2 т., за ред.І.С. Попової, № 1, Дніпропетровськ 2007, s. 252-256.
 2. Рисіч Ю.Й., Кашлятська А., Роль термінологічної лексики в художніх творах (на матеріалі української фантастики) [w:] Молодь прагне осягнення слова: зб. публ. студентського наукового товариства «Філолог», ред. І.С. Попова, № 1, Дніпропетровськ 2007, s. 49-54.
 3. Рисіч Ю.Й., Осипчук Ю., Функціонування іншомовної лексики в романі Андруховича Ю. «Дванадцять обручів» [w:] Молодь прагне осягнення слова: зб. публ. студентського наукового товариства «Філолог», ред. І.С. Попова, № 1, Дніпропетровськ 2007, s. 101-105.
 4. Рисіч Ю.Й., Сень О. Метонімія як засіб створення семантичного образу в українських народних загадках [w:] Молодь прагне осягнення слова: зб. публ. студентського наукового товариства «Філолог», ред. І.С. Попова, № 1, Дніпропетровськ 2007, s. 109-113.
 5. Рисіч Ю.Й., Бродак С.В. До питання про словотвірну структуру оказіоналізмів у мові сучасних газет, журналів, інтернет-видань [w:] Матеріали студентської наукової конференції: зб.пр., під ред. І.С. Попової, Дніпропетровськ 2005, s. 7-12.
 6. Левун Н.В., Рисіч Ю.Й., Професійні назви орнаментики в термінології художньої кераміки,  “Вісник: Проблеми української термінології”, № 453, Львів 2002, s. 535-540.


Konferencje (2015-2023):

Referat pt. Українська мова ненависти на тлі війни: статус і потенціал, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Ukrainistyka: wczoraj, dzisiaj, jutro” (27–28.04.2023, UAM, Poznań).

Referat pt. Критика перекладу в журналах "Життя й революція" та "Червоний шлях". Методолоія та автори, XVI Międzynarodowa konferencja naukowa "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład" (20-21.10.2022, UWr, Wrocław, IFS).

Referat pt. Полярне мовне середовище Києва та Львова у практиці навчання української мови як іноземної, IV Międzynarodowa konferencja "Діалог культур у європейському освітньому просторі", odbyła się 11.05.2021 w Kijowskim narodowym uniwersytecie technologii i designu (Katedra języków obcych). 

Referat pt. Сучасна українська кінорецензія: мовні та структурні особливості (на матеріялі текстів Олександра Ковальчука), XI Międzynarodowa naukowo-praktyczna online-konferencja z ukrainistyki «Діалог мов - діалог культур. Україна і світ", odbyła się w dn. 29.10-01.11.2020 na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium (Instytut Filologii Słowiańskiej).

Referat pt. Суржик і його сприйняття в монолінгвальному середовищі, V Międzynarodowa konferencja naukowa "Ukrainistyka: wczoraj, dzisiaj, jutro", odbyła się w dn. 22-23.10.2020 w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Neofilologii (Zakład Ukrainistyki).      

Referat pt. Niepamięć i przypominanie w ukraińskich tekstach literackich o problematyce wołyńskiej, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć”, odbyła się w dn. 16-17.05.2019 we Wrocławskim Uniwersytecie na Wydziale Filologii (Instytut Filologii Słowiańskiej).

Referat pt. Podważenie stereotypów dyskursu wołyńskiego w polskim reportażu literackim i filmowym, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład”, odbyła się w dn. 10-11.05.2018 we Wrocławskim Uniwersytecie na Wydziale Filologii (Instytut Filologii Słowiańskiej).

Referat pt. Dwaj pisarze i prawda o Wołyniu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polonistyka 2017. Cele i metody”, odbyła się w dn. 12-13.10.2017 w Ołomuńskim Uniwersytecie na Wydziale Filozofii.

Referat pt. Розширення методичної пропозиції в навчанні лексики й граматики української мови для потреб сучасної студентської аудиторії, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Теорія і практика викладання української мови як іноземної, odbyła się w dn. 14-15.04.2016 we Lwowskim Uniwersytecie im. Iwana Franki na Wydziale Filologii.