Tyszkowska-Kasprzak Elżbieta


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Stanowisko:

profesor UWr

Jednostka: 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 309, tel. (71) 375 46 00

E-mail:

elzbieta.tyszkowska-kasprzak [na] uwr.edu.pl

 


Zainteresowania naukowe: współczesna literatura i kultura rosyjska, nurt nieoficjalny w literaturze i sztuce radzieckiej, awangarda rosyjska, kulturowe i literackie związki polsko-rosyjskie.
Monografie:

 

1. Rosyjska poezja pokolenia „odwilżowego” w Polsce, Wrocław 1997, s. 186.

Recenzje:
J. Wojciechowski, „Nowe Książki” 1998, nr 1, s.37. 

A. Skotnicka-Maj, Długie pożegnanie, „Śląsk” 1999, nr 2, s. 74. 

A.Urban, „Przegląd Rusycystyczny” 2000, nr 1, s. 132-135.


2. W poszukiwaniu sensu. O prozie Siergieja Dowłatowa, Wrocław 2014, 308 s.

Recenzje:

А.И. Смирнова, «Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование» 2015, № 2, s. 120-122.

Т. Пудова, «Русистика и компаративистика», вып. 10, Вильнюс 2015, s. 220-222.

Л. Шевченко, По-новому о наследии С. Довлатова. Рецензия на монографию Э. Тышковской-Каспшак "В поисках смысла. О прозе Сергея Довлатова", "Література. Фольклор. Проблеми поетики", Вип. 41, Київ: ВПЦ "Київський університет", 2015, c.142-147.

F. Camagni, "Przegląd Rusycystyczny" 2016, nr 2, s. 155-160.

Д. Ристески,  Значаjна полска студиjа за прозата на Сергеj Довлатов, „Спектар” vol. 36, nr 71, Skopje 2018, s. 217-222.


Artykuły:

1. Wokół problematyki „Ognistego anioła” Walerija Briusowa, „Slavica Wratislaviensia” LXX, 1992, s. 83-91. 

2. Motyw drogi w „Ognistym aniele” Walerija Briusowa [w:] Podróż w literaturze rosyjskiej i innych literaturach słowiańskich, pod red. T. Poźniaka i A. Wieczorek, Opole 1993, s. 69-73. 

3. Problem pokolenia literackiego w poezji rosyjskiej po roku 1917, „Slavica Wratislaviensia” LXXVI, 1993, s. 43-54. 

4. Proza Bułata Okudżawy w Polsce [w:] Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie, pod red. K. Prusa, Rzeszów 1995, s. 273-285. 

5. Technika kolażu w rosyjskiej poezji postmodernistycznej, „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 99-115. 

6. Konceptualizm moskiewski, „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 95-114. 

7. Humor, ironia, anegdota w „Skansenie” Siergieja Dowłatowa [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. IV, red. W. Supa, Białystok 2000, s. 325-333. 

8. Antymitologia Dmitrija Prigowa, „Studia Rossica” X, 2000, s. 293-304. 

9. Mit Puszkina we współczesnej literaturze rosyjskiej, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 19-36. 

10. Josif Brodski w twórczości Siergieja Dowłatowa [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 4, pod red. A. Paszkiewicz i Ł. Skotnickiej, Wrocław 2003, s. 285-291. 

11. Konkretyzm po rosyjsku, „Rita Baum” 7, 2003, s. 105-107. 

12. „Po obu stronach fasady”. Kultura i rozrywka epoki zastoju w twórczości Siergieja Dowłatowa [w:] Praca i rozrywka w życiu, literaturze i sztukach przedstawiających Słowian, pod red. E. Małek, Łódź 2003, s. 313-320. 

13. Dwa przedstawienia. „Zona” Siergieja Dowłatowa i „Wspomnienia z Domu umarłych” Fiodora Dostojewskiego [w:] Dialog, gra, intertekst w literaturze rosyjskiej, pod red. H. Mazurek, Katowice 2004, s. 175-191. 

14. Anegdota w twórczości Siergieja Dowłatowa, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 51-64. 

15. „Trwaj chwilo, jesteś śmieszna”. „Notatniki” Siergieja Dowłatowa [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 5, pod red. I. Malej i Z. Tarajło-Lipowskiej, Wrocław 2004, s. 155-162. 

16. „W bratniej rodzinie narodów”. Problem radzieckiego państwa wielonarodowościowego w twórczości Siergieja Dowłatowa, [w:] Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich, tom 2: Słowiańszczyzna wschodnia, pod red. Cz. Andruszki, B. Zielińskiego, Poznań 2005, s. 27-35. 

17. Pisarz w zwierciadle ironii. „Niewidzialna książka” Siergieja Dowłatowa, [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich VI, pod red. W. Supy, Białystok 2005, s. 224-232. 

18. Гармония таится на дне бутылки. Мотив алкоголя в творчестве Сергея Довлатова, Žmogus ir žodis: Literaturologija (mokslo darbai), t. 7, nr 2, Vilnius 2005, s. 67-72. 

19. Ирония в прозе Сергея Довлатова, [w:] Материалы XXXIV Всероссийской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Вып. 12. Секция новейшей русской литературы. Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2005, s. 14-18. 

20. Интертекстуальная ирония в творчестве Сергея Довлатова, «Язык и культура» вып. 8, т. VI, ч. 1, 2005, s. 192-198. 

21. Piąta rubryka. Stereotypy „obcego” w prozie Siergieja Dowłatowa, „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, 2006, s. 107-119. 

22. На свалке времени. Рассказ «Шампиньон моей жизни» Асара Эппеля, Meninis tekstas: Suvokimas. Analize. Interpretacija: Moksliniu, straipsniu rinkinys, Vilnius 2006, nr 5, p. 153-159. 

23. Возвращение жанра. «Русские анекдоты» Вячеслава Пьецуха, «Rossica Olomucensia» XLIV, cz. 2, 2006, s. 535-540. 

24. Полет в иную жизнь. Поэтика абсурда в «Иной жизни» С. Довлатова, [в:] Русская и белорусская литературы на рубеже XX-XXI веков, ч. 1, Минск 2007, с. 154-159. 

25. Абсурд в русской прозе второй половины XX века (С. Довлатов), «Язык и культура» вып. 9, т.III, 2007, с. 165-170. 

26. „Zawód – Rosjanin”. Autostereotyp Rosjanina w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, pod red. A. Ksenicza, B. Tichoniuka, Zielona Góra 2007, s.143-150. 

27. Быт и бытие в прозе Сергея Довлатова, [w:] Бытийное в художественной литературе: материалы Международной научной Интернет-конференции, 20-30 апреля 2007 г., редкол.: Ю. В. Бельская, В. Н. Гвоздей, Г. Г. Исаев (гл. ред.), Астрахань 2007, c. 104-106. 

28. «Jesteśmy niewolnikami słów». Język ideologii radzieckiej w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VII, cz. 1, pod. red. M. Bukwalta, T. Klimowicza, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wojtowicz, Wrocław 2007, s. 285-292. 

29. Филиал России за океаном. Эмиграция в творчестве Сергея Довлатова, [w:] Wschód – Zachód. Dialog kultur. Tom 1 Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej, pod red. G. Nefaginy, Słupsk 2007, s. 158-163. 

30. Жить вредно, от этого умирают... (Тема смерти в творчестве Сергея Довлатова), «Язык и культура» вып. 10, т. 5, Киев 2008, с. 203-208. 

31. Образ «постороннего» в прозе С. Довлатова, „Rossica Olomuniensia” XLVI, Olomouc 2008, cz. 2. s. 549-556. 

32. Homo absurdus. Герой прозы Сергея Довлатова, [w:] Literatura rosyjska XVIII-XXI wieku. Dialog idei i poetyk, pod red. O. Główko, Łódź 2008, s. 315-321. 

33. Życie na cmentarzu. „Cichy cmentarz” Siergieja Kaledina, [w:] Problemy współczesnej tanatologii, t XII, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2008, s. 349-354. 

34. Эстония и эстонцы в прозе Сергея Довлатова, [w:] Художествнный текст: Восприятие. Анализ. Интерпретация..№ 6. Т. 1, Вильнюс 2008, c. 201-207. 

35. Piewcy baraków. («Twórczość barakowa» Igora Cholina i Oskara Rabina), [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, t. II, pod red. J. Kapuścika, Kraków 2008. s. 366-373. 

36. Absurdysta w poszukiwaniu sensu. Tradycje Daniiła Charmsa w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Tom 17. Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku – teoria i praktyka, pod red. K. Lucińskiego, Kielce 2008, s. 51-58. 

37. Страх смерти хуже самой смерти (Страх смерти в прозе Сергея Довлатова), [w:] Автор как проблема теоретической и исторической поэтики, отв. ред. Т. Е. Автухович, Гродно 2008, т. 2, с. 361-366. 

38. Rosjanie i pieniądze. O "Dniu pieniędzy" Aleksieja Słapowskiego, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VIII. Pieniądz, pod. red. K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowej, Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Matusiak, ,,Slavica Wratislaviensia" CXLIX, Wrocław 2009, AUW No 3114, s. 201-209. 

39. Figury woskowe i marionetki, czyli tyrani i ich ofiary w twórczości Vladimira Nabokova, [w:] Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauką a literaturą, pod red. K. Brzechczyna, Poznań 2009, s. 181-191. 

40. Петербург в современной русской литературе, [w:] Актуальнi проблеми слов’янської фiлологiї. Серiя лiнгвiстика i лiтературознавство, вып. XXII, Бердянск 2009, с. 112-121. 

41. Человек обречен на свободу. Отголоски философии Жана-Поля Сартра в прозе Сергея Довлатова, „Rossica Olomucensia” XLIX, Olomouc 2010, s. 75-82. 

42. „Człowiek jest skazany na wolność”. Echa filozofii Jeana-Paula Sartre’a w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] Słowianie wschodni na emigracji. Literatura – kultura – język. „Studia i Szkice Slawistyczne” nr X, pod red. B. Kodzisa, M. Giej, Opole 2010, s. 129-135. 

43. Творчество Даниила Хармса и философия Анри Бергсона, „Polilog. Studia Filologiczne” nr 2 (Słupsk 2012), s. 117-129. 

44. Stolica na emeryturze. Petersburg w prozie Olega Postnowa, [w:] Topografia tożsamości, pod red. B. Zielińskiego, t. I, Poznań 2012, s. 19-27. 

45. Między jawą a snem. Sen i zasypianie w twórczości Daniiła Charmsa, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VII, pod. red. M. Bukwalta, T. Klimowicza, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz, „Slavica Wratislaviensia” CLV, Wrocław 2012, s. 221-231. 

46. Концепция времени в творчестве Даниила Хармса, „Rossica Olomucensia” LII, Olomouc 2013, s. 81-86.

47. Гетеротопия Петербурга в цикле эссе Ярослава Ивашкевича „Петербург”, „Русистика и компаративистика” IX, Москва 2014, s. 177-192. 

48. Barak jako metafora egzystencji (Igor Cholin, Asar Eppel), [w:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX-XXI wieku, pod red. A. Skotnickiej i J. Świeżego, Kraków 2014, s. 523-532. 

49. Память ощущений в рассказах Асара Эппеля („Травяная улица” и „Шампиньон моей жизни”), „Slavia Orientalis” 2015, nr 1, s. 81-92.

50. «Вся власть сонетам». Деконструкция языка идеологии в творчестве Вагрича Бахчаняна, „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 4, s. 63-73.

51. Пародия на жанр как отрицание традиции. «Николай Николаевич» Юза Алешковского как пародия на производственную повесть, [w:] Tradition and Contemporary Literature, vol. I, ed. I. Ratiani, Tbilisi 2015, s. 202-214.

52. Театр абсурда Вагрича Бахчаняна, „Slavia Orientalis” 2016, nr 3, s. 573-584. 

53. Разоблачение стереотипа грузин в прозе Сергея Довлатова, [w:] Текст, контекст, интертекст. Сборник научных статей. XIV Виноградовские чтения. Т. 4 Русская литература, отв. ред. И. Н. Райкова, Москва 2016, s. 283-292. 

54. Ольфакторный код в рассказах Асара Эппеля, „Kalba ir kontekstai» t. VII, cz. 2, Vilnius 2016, s. 129-138.

55. Staruszkowie w opowiadaniach Jurija Mamlejewa (cykl „Koniec wieku”), „Slavica Wratislaviensia” CLXIII, Wrocław 2016, s. 289-300.

56. Память/забвение в романе Михаила Шишкина «Всех ожидает одна ночь», [w:] Знаковые имена современной русской литературы: Михаил Шишкинpod redA. Skotnickiej i J. Świeżego, Kraków 2017, s. 265-276.

57. “Laurus” by Eugene Vodolazkin in Polish Perception, „Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences” 10 (2017, 10), s. 1622-1629.

58. Rosyjski dyskurs neoimperialny w prozie Wasilija Dimowa, „Roczniki Humanistyczne” t. 65, z. 7, 2017, s. 123-138.

59. Obraz iluzjonisty w prozie Michaiła Szyszkina na tle tradycji literatury rosyjskiej, „Roczniki Humanistyczne” t. 66, z. 7, 2018, s. 143-163.

60. Образы грузин в современной русской проземиф и антимиф (Творчество Василия Димова), [w:] Русская литература: проблемы, феномены, константыpod redA. Paszkiewicz i E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław-Petersburg-Kraków 2018, s. 233-247.

 

61. Absurd lingwistyczny w twórczości Daniiła Charmsa i Aleksandra Wwiedienskiego, [w:] Минатото на  jазичниот свет – денес и утре, red. ЛТантуровскаСкопjе 2018, s. 471-482.

 

62. «Смерти ведь – и дурак знает – нет, но есть разложение тканей». Телесный аспект смерти в прозе Михаила Шишкина, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, „Slavica Wratislaviensia” nr 167, pod red. E. Tyszkowskiej-Kasprzak we współpracy z S. Kamińską-Maciąg, Wrocław 2018, s. 561-585.

 

63. Artyści niezależni w filmach Andrieja Zagdanskiego, [w:] Od „Zapisu” do … zapisu historii, pod red. B. Bakuły, A. Matusiak, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław 2018, s. 157-172.

 

64. Вивисекция театра. Пьесы Мирона Бялошевского и Вагрича Бахчаняна, [w:] Все нелепицы мира: Абсурд в литературе и искусстве, отв. ред. С. В. Денисенко, Санкт-Петербург – Тверь 2019, s. 137-155.

 

65. Искусство иллюзии в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила» и в творчестве Владимира Набокова, „Przegląd Rusycystyczny” 2019, nr 4, s. 95-111.

 

66. Искусство имитации и сплетений: ностальгия по Чехову в современном театре, [w:] Ностальгия: воспоминание – потребление – реконструкция. «Международный журнал исследований культуры» 2019, № 3 (36), s. 6-22. (współautor: Natalia Siemionowa)

 

67. Ложь как товар: «Толмач» Михаила Гиголашвили и «Венерин волос» Михаила Шишкина, [w:] Все обманы мира: ложь в литературе и искусстве, отв. ред. С. В. Денисенко, Санкт-Петербург – Тверь 2019, s. 101-110. 

 

68. Восприятие романа „Лавр” Евгения Водолазкина в Польше, [w:] Знаковые имена современной русской литературы: Евгений Водолазкин, pod red. A. Skotnickiej i J. Świeżego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019, s. 431-440.

 

69. «Время для космоса болезнь, а для нас – древо жизни». Метафизика времени в прозе Михаила Шишкина, [w:] Czas w kulturze rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Kraków: Księgarnia Akademicka 2019, s. 557-572.

70. Образ войны в романе Михаила Шишкина «Письмовник», „Slavia Orientalis” 2020, nr 2, s. 75-89.

71. «Что выражает маленький кузнечик?» Образы насекомых в творчестве Николая Олейникова, [w:] Мир насекомых в пространстве литературы, культуры и языка, отв. ред. А. Смирнова, Москва: Книгодел 2020, s. 120-130.

72. «Николай Николаевич» Юза Алешковского против запрета на телеснось в соцреалистическом каноне, [w:] Все запреты мира: табу в литературе и искусстве, отв. ред. С. В. Денисенко, Тверь: Тверской государственный университет 2020, с. 160-172.

73. Pamięć historyczna w powieści Suhbata Aflatuniego „Raj na ziemi”, „Acta Neophilologica” 2021, XXIII (1), s. 183–194.

74. Семантика зимы в прозе Михаила Шишкина, [w:] Семантика времен года в русской словесности и искусстве, отв. ред. А. Смирнова, Москва: Книгодел 2021, s. 209-220.

75. Искусcтво портрета: «Не только Бродский» Марианны Волковой и Сергея Довлатова, [w:] Другие берега русской литературы и культуры: идеи, поэтика, контексты, под ред. Э. Тышковской-Каспшак, И. Мотеюнайте, А. Смирновой, Wrocław-Kraków: „Scriptum” 2021, s. 363–378.

76. „Nostalgia to tęsknota za rajem”. Problem nostalgii w powieści Jewgienija Czyżowa „Zbieracz raju”,  „Roczniki Humanistyczne” 2021, t. 69, z. 7, s. 187–207.

77. Архетипические константы и трансформации русского романа, "Проблемы исторической поэтики" 2021, nr 19(3), s. 78–102. (współautor: Ирина Беляева)

78. Л. Толстой и формалисты о сюжете, «Новый филологический вестник» 2021, № 3, s. 52-64. (współautor: Галина Романова)

79. Жестокость как метафора абсурда бытия в поэзии Олега Григорьева, [w:] Вся ненависть мира: насилие в литературе и искусстве, отв. ред. С. В. Денисенко, Санкт-Петербург – Москва 2021, s. 144–155.

80. A Slap in the Face of Socialist Taste: The Novel Nikolai Nikolaevich by Yuz Aleshkovsky As a Contestation of the Rules of Socialist Realism, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” nr 31, 2021.

81. «За нашу и вашу свободу». Польское восстание 1830 в романе Михаила Шишкина «Всех ожидает одна ночь», [w:] Проза Михаила Шишкина. Новые прочтения, pod red. A. Skotnickiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021, s. 13–34.

82. Искусство иллюзии в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила» и в творчестве Владимира Набокова, [w:] Проза Михаила Шишкина. Новые прочтения, pod red. A. Skotnickiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021, s. 147–158.

83. Мотив воскрешения в романе Михаила Шишкина «Венерин волос», [w:] Русистика в мировом пространстве: Традиции и перспективы, ред. Н. Менон Равиндер, Н. В. Брунова, К. Дас, Санкт-Петербург 2021, с. 400–408.

84. Семантика воды в творчестве Нины Садур, [w:] Семантика воды в русской словесности и мировой культуре, отв. ред. А. Смирнова, Москва: Книгодел 2022, с. 393–402.

85. Зигмунд Фрейд и его теории в романе Гоце Смилевского «Сестра Зигмунда Фрейда» „Slavica Wratislaviensia” nr 176, 2022, s. 39-51.

86. Миф Иосифа Бродского в мифе Сергея Довлатова, [w:] Бродский: Pro et Contra, сост. О. В. Богданова, А. Г. Степанов, Санкт-Петербург: Русская христианская гуманитарная академия 2022, с. 819–834.

87. Дача как метафора советского быта: «Дачный габитус» в романе Елены Чижовой «Планета грибов», „Przegląd Rusycystyczny” 2022, nr 4, s. 134–150.

 88. Historia Łotwy XX wieku w powieści Jeleny Katiszonok „Когда уходит человек”, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” nr 33 (2023), s. 1–28.

89. Niepokój o wartości we współczesnej rosyjskiej antyutopii, „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” 2023, nr XIX, s. 55-68.

90. Экзистенциальная тревога в прозе Сергея Довлатова, [w:]  Все тревоги мира: Беспокойство в литературе и искусстве, сост. А. Ю. Сорочан, Санкт-Петербург – Москва: ООО «Сам Полиграфист» 2023, s. 113–124.

 


Prace redakcyjne:

1. Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, pod red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, W. Zybury, Wrocław 2010, 456 ss. 

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zmysły, „Slavica Wratislaviensia” nr 158, pod red. I. Malej i E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław 2014, 358 ss. (tom dedykowany prof. Krystynie Galon-Kurkowej)

3. Русская литература: проблемы, феномены, константыpod redA. Paszkiewicz, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Kraków: Scriptum 2018, 285 s.

4. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Tanatos 1, „Slavica Wratislaviensia” nr 167, pod red. E. Tyszkowskiej-Kasprzak, współpraca S. Kamińska-Maciąg, Wrocław 2018, 639 s.

5. Od „Zapisu” do … zapisu historii, pod red. B. Bakuły, A. Matusiak, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław: KEW 2018, 598 s.

6. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, „Slavica Wratislaviensia” nr 168, pod red. E. Tyszkowskiej-Kasprzak we współpracy z G. Durdev-Małkiewicz, M. Świetlickim, D. Żygadło-Czopnik, Wrocław 2019, 643 s.

7. Ностальгия: воспоминание – потребление – реконструкция, ред. Н. Семенова и Э. Тышковска-Каспшак.. «Международный журнал исследований культуры» 2019, № 3 (36).

8. „Slavica Wratislaviensia” nr 170, pod red. E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław 2019,  220 s.

9. Słowiańszczyzna wczoraj i dziś, pod red. A. Kołodziej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, M. Ślawskiej, A. Ursulenko,  Wrocław: Atut 2020, 492 s.

10. Другие берега русской литературы и культуры: идеи, поэтика, контексты, под ред. Э. Тышковской-Каспшак, И. Мотеюнайте, А. Смирновой, Wrocław–Kraków: „Scriptum” 2021, 494 s. 

Rec.: Г. И. Романова, Литература русского зарубежья: обзор материалов монографии «Другие берега русской литературы и культуры: идеи, поэтика, контексты» (Вроцлав; Краков, 2021), Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование» 2021,  nr 4 (44), s. 147-152.

Rec.: Л. Палфалви, Писатели-эмигранты империи: Другие берега русской литературы и культуры: Идеи, поэтика, контексты. коллективная монография под ред. Эльжбеты Тышковской-Каспшак, Илоны Мотеюнайте и Альфии Смирновой при участии Марии Гей, Врослав - Краков 2021, с. 494 ISBN 978-83-66812-37-6, „Slavica” (University of Debrecen) nr 52, 2023.

11. Blok tematyczny Sowiecka przeszłość w rosyjskiej literaturze XXI wieku, pod redakcją Elżbiety Tyszkowskiej-Kasprzak i Ilony Motejunaite, „Przegląd Rusycystyczny” 2022, nr 4.

 


Recenzje:

1. N. Iwanowa, Toczka zrienija. O prozie poslednich let, Moskwa 1988, [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXVIII, 1992, s. 105-108. 

2. A. Skotnicka-Maj, Rosyjska proza wspomnieniowa lat 1953-1978, Katowice 1991, [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s.129-130. 

3. Muza na wygnaniu. Rosyjska poezja emigracyjna. Antologia, t. I – 1920-1940, wybór tekstów, wstęp i opracowanie B. Kodzis i A. Wieczorek, Opole 1994, [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 118-119. 

4. И. С. Заярная, Барокко и русская поэзия XX столетия: типология и преемственность художественных форм, Киев 2004, 405 ss., „Slavica Wratislaviensia” CXLVI, Wrocław 2008, s. 152-154.

5. Герой современной русской прозы: Anna Skotnicka, Szczelina. Bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, 335 s., „Slavica” (University of Debrecen) nr 52, 2023.

 


Noty:

1. Konferencja naukowa „Literatury słowiańskie a folklor” we Wrocławiu, „Slavica Wratislaviensia” LXIX, Wrocław 1992, s. 146-147. 

2. Konferencja naukowa „Motyw biesiady w literaturach słowiańskich”, „Slavica Wratislaviensia” LXXVI, Wrocław 1993, s. 139-141.

4. Международная научная конференция «Русское зарубежье – литературное и культурное наследие»,  „Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование” 2020, nr 4, s. 131-134.

5. Польские исследования русского зарубежья, „Филологический класс” 2020, nr 4, s. 33-34.

  Udział w konferencjach naukowych (2016-2023)

 

„Wrocławskie spotkania macedonistyczne. Język, literatura, kultura” Uniwersytet Wrocławski. 26-27 października 2023. Referat: Modele pamięci w powieści Vlady Uroševicia Madżun

XVIII Konferencja międzynarodowa z cyklu „Rusycystyka europejska a współczesność” „Czy wojna to pokój? Przyszłość filologii”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 13-15 września 2023 r. Referat: «Война опустошила постели и места за столом». Вторая мировая война в прозе Елены Катишонок (Когда уходит человек, Свет в окне

XIV Międzynarodowa konferencja naukowa „Wschód-Zachód: dialog języków i kultur” Akademia Pomorska w Słupsku, 29–30 czerwca 2023. Referat: Polska i Polacy w najnowszej literaturze rosyjskiej 

Posiedzenie Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 16 czerwca 2023. Referat: Niepokój o wartości we współczesnej antyutopii rosyjskiej

Międzynarodowe seminarium naukowe Literatura i kultura posowieckiej emigracji rosyjskiej. Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski. 2 czerwca 2023. Referat: Трагическая страница польской истории  в романе Елены Катишонок „Джек, который построил дом”

Międzynarodowa konferencja naukowa ХХVI Славянские чтения. Uniwersytet w Dyneburgu. 18-19 maja 2023. Referat: Человек в жерновах истории (на материале романа Елены Катишонок «Когда уходит человек»)

Międzynarodowe seminarium naukowe Шишкинские чтения: Человек в прозе Михаила Шишкина. Uniwersytet Jagielloński. 28 stycznia 2023. Referat: Человек и природный мир в прозе Михаила Шишкина

Международная научная конференция XXXIII научные чтения. Uniwersytet w Dyneburgu. 26–27 stycznia 2023. Referat: Конфликт поколений в романе Елены Чижовой «Планета грибов»

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W kręgu problemów antropologii literatury: Człowiek w poszukiwaniu tożsamości. Między technicyzacją a duchowością” Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 24-25 listopada 2022 r. Referat: Wizje życia seksualnego we współczesnej fantastyce rosyjskiej („Niet” Linor Goralik i Siergieja Kuzniecowa)

Seminarium naukowe: „Dyskurs postkolonialny, postzależnościowy i posttotalitarny w literaturze i kulturze państw Europy Środkowej i Wschodniej”, Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sosnowiec 19 października 2022. Referat: Historia Łotwy XX wieku w prozie Jeleny Katiszonok

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Rok 1991 i jego dziedzictwo historyczno-kulturowe w krajach postkomunistycznej Europy”.  Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych, Wydział Filologiczny UWr Wrocław-Kraków, 1-2 grudnia 2021. Referat: Советское детство. Образ советской действительности в антологии «Без очереди»

Seminarium literaturoznawcze „Czas wolny i rozrywka w najnowszej literaturze rosyjskiej”, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet w Białymstoku, 22 października 2021. Referat: Topos daczy w twórczości Jeleny Czyżowej

XVII Konferencja Międzynarodowa „Rusycystyka europejska a współczesność”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 20–22 września 2021. Referat: Motyw nadziei w rosyjskiej poezji łagrowej

XXIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 24-25 czerwca 2021. Referat: Dziecko wobec śmierci: „Czas kobiet” Jeleny Czyżowej

Международная научная конференция «Зигмунд Фрейд и мировая литература: к 165-летию основателя психоанализа». Российская академия наук, Институт мировой литературы им. А.М. Горького. Moskwa 15–16 czerwca 2021. Referat: Зигмунд Фрейд и его теории в романе Гоце Смилевского «Сестра Зигмунда Фрейда»

Międzynarodowa konferencja naukowa „Символика воды в русской и мировой словесности и культуре ”. Moskiewski Miejski Uniwersytet Pedagogiczny, Moskwa 3–4 czerwca 2021. Referat: Семантика воды в творчестве Нины Садур

Неканоническая эстетика. VIII Апрельская междисциплинарная научная конференция «Вся ненависть мира: насилие в литературе и искусстве», 26–27 kwietnia 2021, Petersburg. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Referat: «Жестокость» как метафора абсурда бытия в поэзии Олега Григорьева

Międzynarodowe seminarium naukowe Шишкинские чтения: «Всех ожидает одна ночь. Записки Ларионова» – Uniwersytet Jagielloński. Kraków, 22 stycznia 2021. Referat: Польское восстание 1830 года в романе Михаила Шишкина «Записки Ларионова»

Международная конференция «Канон и национальная память в современной русскоязычной и немецкоязычной литературе. Типологические и сравнительно-сопоставительные аспекты». Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Moskwa 23-24 listopada 2020. Referat: Политика памяти о советском прошлом в романе Сухбата Афлатуни «Рай земной»

Międzynarodowa konferencja naukowa «Русистика в мировом пространстве: традиции и перспективы». Индийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (ИНДАПРЯЛ), Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). 16-17 października 2020. Referat: Мотив воскрешения в романе Михаила Шишкина «Венерин волос»

Międzynarodowa konferencja naukowa „Русское зарубежье – литературное и культурное наследие”. Uniwersytet Wrocławski 9-10 września 2020. Referat: Литературные и фотографические портреты. («Не только Бродский» Марианны Волковой и Сергея Довлатова)

XXII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 22 czerwca 2020. Referat: Pamięć historyczna w powieści Suhbata Aflatuni „Raj na ziemi”

Неканоническая эстетика. VII Апрельская междисциплинарная научная конференция «Все запреты мира: табу в литературе и искусстве, 27–28 kwietnia 2020, Petersburg. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Referat: «Николай Николаевич» Юза Алешковского против запрета на телеснось в соцреалистическом каноне

Międzynarodowa konferencja naukowa XVI Виноградовские чтения «История и современность филологических наук» Moskiewski Pedagogiczny Uniwersytet Miejski, 5-6 marca 2020. Referat: Мифы о сотворении мира в прозе Михаила Шишкина

Międzynarodowa konferencja naukowa „Семантика времен года в русской словесности и искусстве”. Moskiewski Pedagogiczny Uniwersytet Miejski, Moskwa 7-8 listopada 2019. Referat: Мотив зимы в прозе Михаила Шишкина

XXI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe”. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 26-27 czerwca 2019. Referat: „Za wolność naszą i waszą”. Powstanie listopadowe w powieści Michaiła Szyszkina „Всех ожидает одна ночь”

XII Międzynarodowa konferencja naukowa „Wschód-Zachód: dialog języków i kultur” Akademia Pomorska w Słupsku, 6-7 czerwca 2019. Referat: Историзм романа Михаила Шишкина «Письмовник»

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć”. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław, 16-17 maja 2019. Referat: Pamięć i tożsamość w powieści Marii Stiepanowej „Памяти памяти

Seminarium naukowe Шишкинские чтения: «Взятие Измаила» – Uniwersytet Jagielloński. Kraków 14 maja 2019. Referat: Искусство иллюзии в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила» и в творчестве Владимира Набокова

Неканоническая эстетика. VI Апрельская междисциплинарная научная конференция „Все обманы мира – ложь в литературе и искусстве”, 25-26 kwietnia 2019 Petersburg. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Referat: Ложь как товар: «Толмач» Михаила Гиголашвили и «Венерин волос» Михаила Шишкина

Научная конференция Герценовские чтения «Литература VS История: диалог в пользу читателя», 22-23 kwietnia 2019 Petersburg, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Referat: Тема войны в романе Михаила Шишкина «Письмовник»

V Научная Конференция «Национальный стиль русской литературной классики», Moskwa 10 kwietnia 2019, Moskiewski Pedagogiczny Uniwersytet Miejski. Referat: Библейские мотивы в романе Михаила Шишкина «Венерин волос»

„Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog” 7-8 grudnia 2018. Poznań-Obrzycko. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat: Метафизика времени в прозе Михаила Шишкина

Международная научная конференция „95 лет со дня рождения Григория Бакланова: законы войны – законы памяти”, 6–7 września 2018 roku Sankt Petersburg, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Referat: Победители и побежденные. «Был месяц май» Григория Бакланова в перспективе trauma studies

„Знаковые имена современной русской литературы. Евгений Водолазкин”, 17-19 maja 2018, Kraków. Uniwersytet Jagielloński. Referat: «Лавр» Евгения Водолазкина в польском восприятии.

VII Symposium Opoliense. Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie w literaturze, kulturze i prawie. 10-11 maja 2018. Uniwersytet Opolski. Referat: Juza Aleszkowskiego „policzek smakowi socjalistycznemu” (Powieść „Uwaga - orgazm!”).

VIII международная научная конференция „Лингвистические, дидактические и социокультурные аспекты функционирования языка” 3-4 maja 2018. Wilno. Litewski Uniwersytet Edukologiczny. Referat: Танатологические мотивы в романе Елены Чижовой «Время женщин».

Неканоническая эстетика. V Апрельская междисциплинарная научная конференция „Все нелепицы мира: абсурд в литературе и искусстве”, 23-24 kwietnia 2018. Petersburg. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Referat: Театр абсурда Вагрича Бахчаняна и Мирона Бялошевского.

„Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog” 7-8 grudnia 2017. Poznań-Obrzycko. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat: Obraz iluzjonisty w twórczości Vladimira Nabokova i Michaiła Szyszkina

„The History of the World of Languages: Present and Future (Issues)”. 15–16 listopada 2017. Uniwersytet św.św. Cyryla i Metodego w Skopju. Referat: Absurd jako kategoria językowa (Na podstawie twórczości Daniiła Charmsa i Aleksandra Wwiedienskiego)

Od „Zapisu” do … zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977-1991. Uniwersytet Wrocławski, 1-2 czerwca 2017. Referat: Artyści niezależni w filmach Andrieja Zagdanskiego

VI Международная научная конференция «Язык и межкультурные коммуникации» Litewski Uniwersytet Edukologiczny; Wilno 17-18 maja 2017. Referat: Танатологические мотивы в романе Михаила Шишкина «Письмовник»

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Tanatos. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 11-12 maja 2017. Referat: «Смерти ведь – и дурак знает – нет, но есть разложение тканей». Телесный аспект смерти в прозе Михаила Шишкина

I Сибирский филологический форум - Красноярск 24-28 października 2016. Referat: «Лавр» Евгения Водолазкина в польском восприятии.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów”. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2-3 czerwca 2016. Referat: Dyskurs antyimperialny w twórczości Michaiła Szyszkina.

I Международная научная конференция «Знаковые имена современной русской литературы - Михаил Шишкин». Uniwersytet Jagielloński, Kraków 19-21 maja 2016. Referat: Память/забвение в романе Михаила Шишкина «Всех ожидает одна ночь»

Rusycystyczne Seminarium Literaturoznawcze – „Praktyki postkolonialne w literaturze rosyjskiej”; Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 13 maja 2016. Referat: Dyskurs neoimperialny w prozie Wasilija Dimowa

VII международная конференция «Лингвистические, дидактические и социокультурные аспекты функционирования языка» Litewski Uniwersytet Edukologiczny; Wilno 5-6 maja 2016. Referat: Постколониальный дискурс в современной русской литературе (Творчество Андрея Волоса)

 

Wyjazdy zagraniczne

 

2023 - Uniwersytet w Ostrawie (Erasmus)

2022 - Uniwersytet w Tartu (Erasmus)

2022 - Uniwersytet w Ostrawie (Erasmus)

2021 - Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Erasmus)

2020 - Uniwersytet w Ostrawie (Erasmus)

2019 – Uniwersytet Państwowy w Petersburgu (umowa bilateralna)

2019 – Uniwersytet Państwowy w Pskowie (staż naukowy)

2018 – Uniwersytet Państwowy w Petersburgu (umowa bilateralna)

2018 – Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Erasmus)

2018 – Uniwersytet w Barcelonie (Erasmus)

2017 – Uniwersytet Państwowy w Petersburgu (umowa bilateralna)

2017 – Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie (umowa bilateralna)

2017 – Uniwersytet w Barcelonie (Erasmus)

2016 – Uniwersytet Państwowy w Petersburgu (umowa bilateralna)

2016 – Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie (umowa bilateralna)

2016 – Uniwersytet Katolicki w Rużomberku (Erasmus)

2015 – Uniwersytet Hradec Kralove (Erasmus)

2014 – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Erasmus)

2014 – Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie (umowa bilateralna)

2014 – Uniwersytet im. Masaryka w Brnie (Erasmus)

2013 – Uniwersytet w Tartu (Erasmus)

2013 – Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie (Erasmus)

2012 – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Erasmus)

2011 – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Erasmus)

2010 – Uniwersytet Pedagogiczny w Tomsku (umowa bilateralna)

2010 – Uniwersytet w Ostrawie (Erasmus)

2009 – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Erasmus)

2009 – Uniwersytet w Ostrawie (Erasmus)

2008 – Uniwersytet Państwowy w Petersburgu (umowa bilateralna)

2008 – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Erasmus)

2008 – Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie (Erasmus)

2007 – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Erasmus)

2007 – Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie (Erasmus)

2006 – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Erasmus)

2006 – Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie (Erasmus)

2002 – Uniwersytet Państwowy w Petersburgu (umowa bilateralna)

1997 – Uniwersytet Państwowy w Petersburgu (umowa bilateralna)