Woźniak Kamila


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor 

Jednostka: 

Zakład Bohemistyki
gab. 402, tel. +48 71 375 45 56

E-mail:

kamila.wozniak [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-dr Kamila Woźniak ORCID 0000-0003-2756-4351

2011 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt.: Wybrane aspekty twórczości Ladislava Klímy i Stanisława Przybyszewskiego w świetle interpretacji pojęcia nihilizmu gnostyckiego

Zainteresowania naukowe: historia literatury czeskiej i polskiej pierwszej połowy XX wieku; gnostycyzm, mistyka i filozofia w literaturze, teoria archetypów C. G. Junga, awangarda lat 20. i 30. XX wieku, surrealizm, ekfrazy i infrazy w literaturze i fotografii, motywy pamięci w literaturze i sztuce, somatopoetyka;

Działania naukowe, organizacyjne i inne (wybór):

- koordynatorka ds. praktyk zawodowych w latach 2016 - 2019

- rok akademicki 2018/2019 i 2013/2014 - mentoring naukowy dla doktorantów w ramach stażu doktorskiego Erasmus+

- wykłady gościnne dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim w Grębocicach;

- beneficjentka programu: Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI  (w ramach programu staż naukowy w Uniwersytecie Ostrawskim)

Działania i zainteresowania pozauniwersyteckie:

Amatorka szkoleń i ciągłego podnoszenia kwalifikacji (nie tylko własnych), certyfikowany tutor i mediator, miłośniczka gór i nurkowania, myślenia wizualnego i sztuki (ulubieni artyści to m.in.: Edward Hopper, Georgia O’Keeffe, Josef Šíma, Ivan Pinkava).Monografie:

1. O literaturze w fotografii. Infrazy czeskie, Kraków 2022.

2. Wtajemniczenia. Szkice o motywach inicjacyjnych w prozie czeskiej XX wieku, Kraków 2015.

3. Ladislav Klíma i Stanisław Przybyszewski. W kręgu nihilizmu gnostyckiego, Wrocław 2011.


Redakcje (książek i czasopism):

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, „Slavica Wratislaviensia” CLXIII, Starość, Wrocław 2016. Wspólnie z M. Borowskim, M. Bukwaltem, E. Komisaruk, S. Wójtowicz, R. Změlíkiem.


Artykuły w czasopismach:

2022

- Fotografie a pamět´ v díle Milady Součkové, [w:] "Česká literatura", roč. 70, č. 4, s. 458-474. 

2021

- Milada Součková v labyrintu paměti (na základě prózy Vlastní životopis Josefíny Rykrové), [w:] "Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia" 2021 (18) 36, s. 99-114.

- Sztuka pamięci. O prozie Milady Součkovej "Hlava umělce", [w:] "Slavica Wratislaviensia", t. 173 (2021), s. 361-370.

2020

- Ofelie wiecznie żywe, czyli literatura w fotografii, [w:] "Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" 2(41), 2020, s. 67-80.

- Milady Součkovej prywatne archiwum pamięci (na podstawie opowiadania Rok šestašedesátý ze zbioru Neznámý člověk), [w:] "Poznańskie Studia Slawistyczne" 19/2020, s. 273-2789.

- Wrzuceni w dolinę – wrzuceni w ciało. O uwikłaniach w egzystencję (Czesław Miłosz „Dolina Issy”), [w:] „Slavia Centralis” rocz. XIII, 1/2020, http://slaviacentralis.uni-mb.si/arhiv/2020-1/

2019

- Sensualne oblicza śmierci w opowiadaniach Richarda Weinera (na wybranych przykładach), [w:] „Slavica Wratislaviensia”, t. 168 (2019), s. 303-313.

- Rzeczywistość jako spisek (na podstawie wybranych opowiadań Richarda Weinera), [w:] „Slavica Wratislaviensia”, t. 169 (2019), s. 57-69.

2017

- Gry z czasem, pamięcią i historią: o prozie Milady Součkovej, [w:] „Studia Litteraria et Historica” nr 6 (2017), s.1-16, (dostęp on line: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.1348/3506)

- Rozkosze czeskiej awangardy: o fuzjach literatury, sztuki i filozofii na przykładach z twórczości Jindřicha Štyrskiego, Toyen, Vitězslava Nezvala i Františka Drtikola [w:] „Slavica Wratislaviensia”, t. 164 (2017), s. 33-41.

- Demiurgiczne wymiary rzeczywistości. Na marginesie powieści Alfreda Kubina i Jana Weissa, [w:]  „Bohemistyka”, 2017, nr 1, s. 22-38.

2015

- Skandalista Jindřich Štyrský i świat jego zmysłów [w:] "Slavica Wratislaviensia", t. 161 (2015), s. 293-303.

2014

- Olga Tokarczuk w poszukiwaniu prawdy, [w:] „Teologia polityczna”, 20.06.2014, (dostęp on-line: http://www.teologiapolityczna.pl/kamila-wozniak-olga-tokarczuk-w-poszukiwaniu-prawdy/)

- Wilk stepowy Hermanna Hessego - o poszukiwaniu prawdziwej duszy, [w:] ALBO albo. Problemy psychologii i kultury 2011, nr 3-4, red. Z.W. Dudek, Warszawa 2014, s. 139-150.

2013

- Zmierzch jako początek przebudzenia. O motywach inicjacyjnych w literaturze czeskiej pierwszej połowy XX wieku na podstawie prozy Vítězslava Nezvala, [w:] "Świat i Słowo" 2[21]/2013, s. 213-223.

-  "Jestem wolą absolutną". O boskości władzy w filozofii Ladislava Klímy, [w:] "Poznańskie Studia Slawistyczne" 2013, nr 5, s. 213-220.

2012

- Manichejskie fascynacje Stanisława Przybyszewskiego, [w:] „Proudy. Středoevropský časopis pro vědu a literaturu”, Brno 2012, nr 2, ISSN 1804-7246 (dostęp on-line: http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/ )

- Tělo trpící – tělo píšící. Melancholie a transcendence [w:] Věčnost není děravá kapsa, aby se z ní něco ztratilo. Soubor studií věnovaných Ladislavu Klímovi, red. E. Gilk, J. Hrabal, [w:] „Příloha e-1 revue Aluze”, Olomouc 2010. (http://klimaladislav.sweb.cz/Klima_sbornik.pdf, stan z dnia 20.02.2012)

2006

- Hermann Hesse - pisarz rozwoju i przemian; gnostyckie reminiscencje w powieści Demian, [w:] „Prace Literackie” 2006, t. XLI, s. 85-100.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

2022

Oszust – Potwór – Uwodziciel, czyli o Nowym Jorku jako Innym (o multimedialnym projekcie Markéty Baňkovej New CityMap), [w:] Motyw inności w literaturach i kulturach słowiańskich, red. E. Pańkowska, J. Dziedzic, A. Alsztyniuk, Lublin 2022, s. 205-226.

2016

- Mistyka ciała i duszy w fotografii i filozofii Františka Drtikola, [w:] Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Tom 2.

- Świat oczyma duszy, red. E. Masłowska, D. Pazio-Wlazłowska, M. Kapełuś, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 179‒188.

- Samotność "obcego" : o pewnych postawach egzystencjalnych w literaturze czeskiej okresu tzw. wielkiej awangardy, [w:] Samotność - aspekty, konteksty, wymiary. T. 1, red. K. Arciszewska, L. Kalita, U. Patocka-Sigłowy, Gdańsk 2016, s. 221-228.

2015

- Každodennost s dějinami na pozadí. Obrazy války v díle Milady Součkové („Neznámý člověk”), [w:] Obraz válek a konfliktů, red. Vít Schmarc a kol. (eds.), Praha 2015, s. 161-167.

- Ladislav Klíma - pisarz, filozof, outsider [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych 2, red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, A. Nowakowska, Červený Kostelec 2015, s. 195-199.

2009

- Stanisław Przybyszewski – niemiecko – czesko – polskie doświadczenia literackie i współczesna recepcja jego twórczości, [w:] Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur, red. M. Marczewska, Z. Trzaskowski, Kraków-Kielce 2009, s. 409-417.

2008

- Ladislav Klíma – między filozofią a psychologią [w:] Otarłem się o życie, otarłem się o słowa, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2008, s. 421-435.

2007

- Realizm magiczny w twórczości Oty Pavla jako apoteoza małej ojczyzny, [w:] Region i ojczyzna w kulturze narodowej, języku i literaturze, red. Z. studencki, D. Tkaczewski, Sosnowiec 2007, s. 143 – 153.

- Kto nie poznał siebie, ten nie poznał niczego - źródła gnozy i sposoby jej osiągania na podstawie powieści Hermanna Hessego i Olgi Tokarczuk, [w:] Preteksty, teksty, konteksty, red. M. Barański, Z. Trzaskowski, Kielce 2007, s. 191 – 213.

2006

- Modernizm – przedstawienie problematyki, periodyzacja, koncepcje teoretyczno-literackie, [w:] Slavistické perspektivy. Workshop olomouckých slavistů, red. I. Dobrotová, M. Sobotková, Olomouc 2006, s. 7 - 16.


Sprawozdania:

1. Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość", Wrocław 2015.


Dyskusje i wywiady:

1. Rozmowa z prof. Radomírem Malým na temat: „Potěšil vás nový polský literární kánon?” [w:] „Literární noviny”, roč. XVIII, 18.06.2007, č. 25.


Tłumaczenia :

1. Václav Bělohradský, Zmierzch multikulturalizmu. Ile obcego jest nam ludzkie? [w:] www.racjonalista.pl, dział : Kultura, idee i ideologie.

2. Jan Hus, Listy z Konstancji, Kielce 2008.

Recenzje: 

1. I tylko szok, i wstręt, i pustka. O mrocznym obliczu literatury czeskiej, [w:] "Slavica Litteraria" 25/2022/1. Konferencje (2015-2020):

maj 2019, międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Wielkie Tematy Literatury Słowiańskich: Pamięć; organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UWr; wygłoszony referat: Sztuka pamięci. O prozie Milady Součkovej „Hlava umělce“

4 - 5. 04. 2019, IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Słowiańszczyzna Dawniej i Dziś. Język, Literatura, Kultura; organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UWr; wygłoszony referat: Wrzuceni w dolinę – wrzuceni w ciało. O uwikłaniach w egzystencję (Czesław Miłosz „Dolina Issy”);

23  – 24. 11. 2017, I Konferencja Dydaktyczno-Metodyczna: Nauczanie języków słowiańskich jako obcych – nowe metody i technologie w podnoszeniu jakości kształcenia; organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UWr; wygłoszony referat: Niech żyje kreatywność! Czyli o narzędziach TIK w nauczaniu języków obcych;

11 - 12. 05. 2017, międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich: Tanatos; organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UWr;  wygłoszony referat: Oblicza śmierci w twórczości Richarda Weinera;

20 - 21.10. 2016, Román Západních Slovanů: teoretické, historické a interpretační kontexty (Powieść Słowian Zachodnich: konteksty teoretyczne, historyczne, interpretacyjne) Slovanský ústav Akademie věd České Republiky, wygłoszony referat:  Reprezentacje powieści eksperymentalnej okresu wielkiej awangardy – motywy, konteksty, realizacje (na przykładach wybranych utworów Milady Součkovej i Jana Brzękowskiego);

9 - 10.03. 2016, międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Oblicza obcości w filozofii i literaturze, organizator: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; wygłoszony referat: Obcy w nas, czyli o gnostyckiej symbolice obcości w literaturze;

13 - 14.01. 2016, Muzeum Narodowe w Gdańsku, międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Grzech w sztukach plastycznych i w systemie wartościowania, wygłoszony referat: Od kozła ofiarnego po zjadaczy grzechów. Literackie obrazy archetypicznych motywów przeniesienia grzechów;

15 - 17. 10. 2015, międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Świat oczyma duszy – dusza w oczach świata,  organizator: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, wygłoszony referat: Mistyka ciała i duszy w fotografii i filozofii Františka Drtikola;

29 – 04. 07. 2015, V. kongres světové literárněvědné bohemistiky, organizator: Ústav pro českou literaturu AV ČR w Pradze, wygłoszony referat: Každodennost s dějinami na pozadí. Obrazy války v díle Milady Součkové;

20 – 22. 03. 2015, międzynarodowa konferencja naukowa Rozkosz w kulturze, kultura w rozkoszy, organizator Uniwersytet jagielloński, wygłoszony referat: Rozkosze czeskiej awangardy. O fuzjach sztuki, literatury i filozofii na przykładach z twórczości Jindřicha Štyrskiego, Toyen, Vítězslava Nezvala i Františka Drtikola


Wykłady (otwarte i zlecone) (2015-2020):

Wykłady gościnne dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku (przy UWR) w Grębocicach – „Czechy w pigułce” – 16.11.2017, styczeń 2018   


Granty naukowe:

01.06.2022 - 01.06.2023 - Grant NCN, Miniatura 6, nr projektu 2022/06/X/HS2/00002

2014 Grant wewnętrzny Wydziału Filologicznego UWr dla młodych naukowców, nr projektu 2366/M/IFS/14


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

- 01.10. 2021 - 31.10.2021 - miesięczny pobyt naukowy w Pradze w ramach stypendium im. Zdenka Pešata (stypendium udzielone przez Ústav pro českou literaturu AV ČR)

- Wyjazdy w ramach programu Erasmus+:

Uniwersytet Ostrawski  09.05. - 15.09. 2016

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu 4-8 maja 2015

Uniwersytet Ostrawski marzec 2014

- Wyjazdy stażowe w ramach umów bilateralnych, Uniwersytet Karola w Pradze:

11.07. - 24.07. 2022

31. 08. - 14. 09. 2020

16 - 20. 09.2019

5 - 18. 02.2018

6 - 19. 02.2017

8 - 14. 02. 2016

14 - 27. 09. 2015

marzec 2014 - pięciodniowa wizyta studyjna w Uniwersytecie Ostrawskim, w ramach projektu: Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI