Martyniuk Katarzyna


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
gab. 317, tel. (71) 375 45 54

E-mail:

katarzyna.martyniuk [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

Funkcje:

-2012 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt.: W świecie wartości i antywartości. Rosyjskie i amerykańskie pisarstwo Wasilija Aksionowa.

Zainteresowania naukowe: dydaktyka języka rosyjskiego, nowoczesne metody dydaktyczne, blended learning i e-learning.

Prywatnie lubię spędzać czas z rodziną, przesiadywać godzinami nad dawnymi rękopisami i nieodłączną filiżanką mocnego espresso.Artykuły w czasopismach:

1. Martyniuk, Контекст gender studies при рассмотрении понятия родины в творчестве Василия Аксенова, [w:] Lublin Studies in Modern Langueges and Literature 40(1), 2016, ss. 24–35.

2. Babkiewicz, Dyskurs religijny w powieści Wasilija AksionowaOparzenie”, [w:] „Roczniki Humanistyczne”, t. LXI, z. 7, 2013, ss. 203–218.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. Martyniuk K., (Не)скучные уроки функциональной грамматики и занимательные уроки рецептивной фонетики. Инновационные технологии в обучении русскому языку как иностранному на уроках в польской аудитории, [w:] Методические инновации в практике преподавания русского языка и литературы в условиях поликультурной среды: Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого (20–21ноября 2018 г.), ред. О. В. Чавела, С. И., Федотова, Казань 2019, ss. 66–72.

2. Babkiewicz, Wasilija Aksionowa refleksje o sztuce, [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty – estetyka – recepcja, red. A. Woźniak, Lublin 2013, s. 381–388.

3. K. Babkiewicz, Emigracyjne pisarstwo W. Aksionowa w kontekście kultury judeochrześcijańskiej, [w:] Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej, A. Ksenicz, P. Stasińska, N. Bielniak, A. Urban-Podolan, Zielona Góra 2013, s. 217–224.

4. K. Babkiewicz, Пространство западного города в восприятии российского эмигранта, [w:] Русская литература и методика ее преподавания в современном поликультурном пространстве: автор – жанр – стиль, Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu, Brześć 2012.

5. K. Babkiewicz, Trzy pokolenia Gradowów. „Moskiewska saga” Aksionowa, [w:] Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian wschodnich, Lublin 2011, ss. 65–70.

6. K. Babkiewicz, Znaczenie figury domu w „Moskiewskiej sadze” Wasilija Aksionowa, [w:] Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka, red. K. Luciński, Kielce 2011, ss. 227–

7. Babkiewicz, Obraz państwa totalitarnego w utworze Moskiewska saga Wasilija Aksionowa, [w:] Studia i szkice slawistyczne X. Słowianie Wschodni na emigracji: literatura - język – kultura, red. B. Kodzis, M. Giej, Opole 2010, ss. 291–297.

8. Babkiewicz, Polonica w wybranych utworach Wasilija Aksionowa, [w:] Między Wschodem a Zachodem – z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2010, ss. 169–179.

9. K. Babkiewicz, Миф Америки. Демифологизация образа идеального государства. „В поискахгрустного бэби” В. Аксенова, [w:] Актуальные проблемы компаративистики, ред. Е.Г. Кивак, Брест 2010, ss. 19–24.

10. K. Babkiewicz, Формы проявления юмора в творчестве Сергея Довлатова, [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich VII, red. Supa, Białystok 2008, ss. 242–253.

11/ K. Babkiewicz, Рассказчик, герой и автор в произведениях С. Довлатова, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VII, pod red. Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2006, ss. 11–15.


Recenzje:

1. Babkiewicz, Recenzja książki: M. I. Zielińskiej, Obrzeża i dale leśne. Motywy sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku, Warszawa 2010, [w:] „Roczniki Humanistyczne” t. LIX, z. 7, 2011, s. 217–221.  


Inne:

1. Martyniuk, M. Wideł-Ignaszczak, Język rosyjski w biznesie, poziom B1/B2, podręcznik akademicki do nauczania języka rosyjskiego w biznesie powstał w ramach projektu: ,,PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy”, Lublin 2014/2015.Konferencje (2015–2020):

Konferencja: II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: Nowe wyzwania w akademickim nauczaniu języków słowiańskich jako obcych (28–29.11.2019)

Referat: Elementy e-learningu na zajęciach gramatyki funkcjonalnej (w ramach bloku praktycznej nauki języka rosyjskiego)