Juszczak Bartosz


  


 

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka: 

Zakład Języka Rosyjskiego
gab. 212, tel. (71) 375 45 53

E-mail:

bartosz.juszczak [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-2016 – magister filologii rosyjskiej, praca pt.: Rossica w Słowniku gwary warszawskiej XIX wieku Bronisława Wieczorkiewicza, Wydział Filologiczny UWr;

2018 – magister filologii czeskiej, praca pt.: Brneński Hantec a gwara warszawska (studium konfrontatywne), Wydział Filologiczny UWr;

2020 – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, rozprawa pt.: Językowo-kulturowy obraz przestrzeni miejskiej wybranych miast Słowiańszczyzny na przełomie XIX i XX wieku (polsko-czesko-rosyjskie studium porównawcze), Wydział Filologiczny UWr.

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo słowiańskie; polska, rosyjska, czeska dialektologia miejska; lingwistyka kulturowa; językoznawstwo konfrontatywne; morfologia języka rosyjskiego.

Organizacja nauki:

-Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Filologicznego UWr;- Delegat Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Filologicznego do Rady Wydziału, lata 2016-2020;

-Recenzent w czasopismach: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Studia Slavica, Ostravská univerzita; Slavica Wratislaviensia, Uniwersytet Wrocławski. 

-Recenzent w monografiach: Contributions to the 24nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (POLYSLAV), Stowarzyszenia Slawistów Polyslav;

Interesuję się… The universe and beyond


Monografie: 

1. B. Juszczak, Językowo-kulturowy obraz przestrzeni miejskiej. Polsko-czesko-rosyjskie diachroniczne studium konfrontatywne, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2021, ss. 229. 


Prace redakcyjne:

1. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych V, red. A. Kołodziej, M. Ślawskiej, A. Ursulenko, B. Juszczaka, Atut, Wrocław 2022,  978-83-7977-760-0, s. 418.

2. Slavica Wratislaviensia. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład 2020, red. M. Sarnowski, B. Gasek, B. Juszczak, nr 171.

3. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I, red. B. Gasek, B. Juszczak, IKRiL, Siedlce 2019.


Artykuły w czasopismach:

 

10. B. Juszczak, Językowo-kulturowy obraz przestrzeni miejskiej Moskwy na przełomie XIX i XX wieku (na bazie słownika W.Jelistratowa) [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 57, 2022, s. 1-22. 

9. B. Juszczak, Optymalizacja terminologii w międzynarodowej komunikacji specjalistycznej: wprowadzenie do problematyki [w:] Academic Journal of Modern Philology, vol. 14, s. 211–223. (współautor: Konrad Rachut).

8. B. Juszczak, Nieoficjalne urbanonimy Brna jako element przestrzeni miejskiej [w:] Heteroglossia. Studia kulturoznawczo-filologiczne, vol. 11, 2021, s. 119-129. 

7. B. Juszczak, Dialekt miejski Moskwy. Próba definicji [w:] Acta Polono-Ruthenica XXV/1, 2020, s. 119-133. 

6. B. Juszczak, Leksyka słowiańskich dialektów miejskich: egzoetnonimy w gwarze Warszawy, Brna i Moskwy [w:] Studia Rossica Posnaniensia XLV/1, 2020, s. 195-204.

5. B. Juszczak, O dwóch podejściach do badań dialektów miejskich w Polsce i Czechach [w:] Slavica Wratislaviensia. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład 2020, red. M. Sarnowski, B. Gasek, B. Juszczak, nr 171, s. 89-99.

4. B. Juszczak, Dominujące elementy obcojęzyczne w wybranych słowiańskich dialektach miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem dialektu miejskiego Ostrawy) [w:] Slavica Wratislaviensia 2019, red. E. Tyszkowska-Kasprzak, nr 170, s. 135-145.

3. B. Juszczak, Przysłówki i wyrażenia adwerbialne pochodzenia rosyjskiego w języku polskim [w:] Slavica Wratislaviensia 2018, nr 166, s. 147-159.

2. B. Juszczak, Nieoficjalne urbanonimy Brna na tle takich samych nazw Poznania i Warszawy (rekonesans badawczy) [w:] Bohemistka, nr 1, 2018, s. 61-75.

1. B. Juszczak, Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny [w:] Slavica Wratislaviensia 2017, nr 165, s. 179-191.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. B. Juszczak, Lwowski bałak na tle innych formacji miejskich Słowiańszczyzny (gwary warszawskiej i hantecu) [w:] Język w regionie, region w języku III, red. B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2020, s. 161-174.  

2. B. Juszczak, Wykorzystanie humanistyki cyfrowej w językowo-kulturowych badaniach przestrzeni miejskiej [w:] Slavica Iuvenum XIX, Ostrawa 2018, s. 126-141.

3. B. Juszczak, Czechosłowacki film propagandowy [w:] Slavica Iuvenum XVIII, Ostrawa 2017, s. 321-331.

4. B. Juszczak, Brneński hantec a gwara warszawska (próba porównania) [w:] Język w regionie. Region w języku II, red. B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2017, s. 141-15

5. B. Juszczak, Socjolingwistyczne badania dialektów miejskich w Polsce (zarys problematyki) [w:] Slavica Iuvenum XVII, Ostrawa 2016, s. 22-31.


Recenzje:

1. B. Juszczak, rec.: Irena Bogoczová, Polszczyzna za Olzą, Ostrava 2018, 149 s. [w:] Slavica Wratislaviensia, nr 170, s. 186-189.

2. B. Juszczak, rec.: Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek: Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžna mluva Těšíňanů v ČR), Język przygranicznego mikroświata (mowa potoczna mieszkańców Zaolzia), Ostrava 2014, 206 s. [w:] Slavica Wratislaviensia, nr 164, s. 187-189.


Tłumaczenia:

1. B. Juszczak, tłum., I. Patron, Polski "Wołyń" na Ukrainie. Przegląd ukraińskich publikacji internetowych o filmie Wojciecha Smarzowskiego [w:] Studia Filmoznawcze 39 (2018), s. 199-211.

2. B. Juszczak, tłum., Ł. Briuchowecka, Nie zmieniając poglądów. Przedstawianie okrucieństwa i zła w filmach Andrzeja Wajdy [w:] Studia Filmoznawcze 39 (2018), s. 79-91.

3. B. Juszczak, tłum., M. Špániová, Znani przedstawiciele niemieckiej gminy ewangelickiej ze Śląska i ich aktywność kulturowa w Bratysławie w XVII wieku [w:] Kultura książki w humanistyce współczenej, red. B. Koredczuk, K. Augustyn, Wrocław 2018, s. 197-211.;

4. B. Juszczak, tłum., W. Rafijenko, Lalki Lizy [w:] Antologia literatury ukraińskiej, red. A. Matusiak (monografia w przygotowaniu).Konferencje:

* B. Juszczak, Kariera naukowa i kontakty slawistyczne Profesora Zdzisława Kazimierza Stiebera w świetle zbiorów Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego, Spuścizna Zdzisława Stiebera wobec dawnych i nowych tendencji w językoznawstwie slawistycznym Sesja w 120. rocznicę urodzin Zdzisława Stiebera, PAN, WTN, Warszawa 2023; 

B. Juszczak, Kontynuacja Wiecha czy nowa gwara warszawska?, Język w regionie. Region w języku, Poznań 2022;

* B. Juszczak, Zjawisko analityzmu i syntetyzmu w językach słowiańskich. Wprowadzenie do problematyki, Sosnowieckie Forum Językoznawcze, Sosnowiec 2022;

* B. Juszczak, K. Rachut, Optymalizacja terminologii w międzynarodowej komunikacji specjalistycznej: wprowadzenie do problematyki, Rusycystyka europejska a współczesność, Poznań 2021;

* B. Juszczak, Leksyka słowiańskich dialektów miejskich, Rusycystyka europejska a współczesność, Poznań 2019;

* B. Juszczak, Moskiewskie prostorieczije w świetle polskich i czeskich teorii dialektów miejskich, Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe, Olsztyn 2019;

* B. Juszczak, Językowo-kulturowo-społeczne dominanty przestrzeni miejskiej, Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język-Literatura-Kultura III, Wrocław 2019;

* B. Juszczak, Miasto i jego zróżnicowanie językowo-kulturowe, Mezinárodní setkání mladých slavistů SLAVICA IUVENUM, Ostrawa 2019;

* B. Juszczak, Lwowski bałak na tle innych formacji miejskich Słowiańszczyzny (gwary warszawskiej i hantecu), Język w regionie. Region w języku III, Poznań 2019;

* B. Juszczak, Dialekty miejskie w Czechach i w Polsce w ujęciu konfrontatywnym, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Wrocław 2018;

* B. Juszczak, Elementy obcojęzyczne w wybranych słowiańskich dialektach miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem dialektu miejskiego Ostrawy), Lingwistyczne, dydaktyczne i socjokulturowe aspekty funkcjonowania języka, Wilno 2018;

* B. Juszczak, Wykorzystanie humanistyki cyfrowej w językowo-kulturowych badaniach przestrzeni miejskiej, Mezinárodní setkání mladých slavistů SLAVICA IUVENUM, Ostrawa 2018;

* B. Juszczak, Językowo-kulturowe wyznaczniki przestrzeni miejskiej wybranych miast Słowiańszczyzny (perspektywy badawcze), Ostře sledovaná konference. Konferencja pod specjalnym nadzorem, Wrocław 2017;

* B. Juszczak, O pewnym typie wyrażeń adwerbialnych pochodzenia rosyjskiego w języku polskim, Язык и межкультурные коммуникации, Wilno 2017;

* B. Juszczak, Nieoficjalne urbanonimy, jako element przestrzeni miejskiej II, Priopria a apelativa. Aktuální otázky, Praha 2017;

* B. Juszczak, Czechosłowacki film propagandowy, Mezinárodní setkání mladých slavistů SLAVICA IUVENUM, Ostrawa 2017;

* B. Juszczak, Nieoficjalne urbanonimy, jako element przestrzeni miejskiej I, Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język-Literatura-Kultura, Wrocław 2017;

* B. Juszczak, O dwóch najważniejszych dialektach miejskich w Polsce i Czechach, Ostře sledovaná konference. Konferencja pod specjalnym nadzorem, Wrocław 2016;

* B. Juszczak, Brneński hantec a gwara warszawska (próba porównania), Język w regionie. Region w języku II, Poznań 2016;

* B. Juszczak, Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Wrocław 2016.

* B. Juszczak, Socjolingwistyczne badania dialektów miejskich w Polsce (zarys problematyki), Mezinárodní setkání mladých slavistů SLAVICA IUVENUM, Ostrawa 2016.


Granty naukowe:

1. Członek zespołu Programu wymiany bilateralnej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską NAWA - „Analiza określonych braków w czeskich komunikatach polskich użytkowników języka czeskiego” (sygn. PPN/BCZ/2019/1/00002) – okres realizacji 2021-2022.

2. Wykonawca merytoryczny grantu MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (lata realizacji 2018-2023): Alma Mater Leopoliensis. Dzieje humanistyki lwowskiej 1661-1946, na podstawie decyzji MNiSW 0170/NPRH6/H11/85/2018, przedłużony do 11.maja 2024 r. Wysokość grantu: 1,8 mln zł.


Staże, wyjazdy:

- Wyjazd zagraniczny w ramach umowy bilateralnej Lwów 2019; 2020;

- Wyjazd zagraniczny w ramach programu ERASMUS + DYDAKTYKA, Uniwersytet Masaryka w Brnie 08.04.2019-13.04.2019;

- Wyjazd zagraniczny w ramach programu ERASMUS + DYDAKTYKA, Uniwersytet Ostrawski 05.10.2020-09.10.2020.

Nagrody:

- Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe 2022;

- Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia organizacyjne 2022; 2023