Barabasz-Rewak Olga


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki
gab. 305, tel. (71) 375 45 55

E-mail:

olga.barabasz-rewak [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-2009 – doktorat z zakresu językoznawstwa, praca pt.: Мовний образ парубка в українських фольклорних і етнографічних текстах.

Zainteresowania naukowe:  językoznawstwo słowiańskie (zwłaszcza gramatyka porównawcza), etnolingwistyka, językowe obrazy świata i stereotypy językowe (współdziałanie zjawisk językowych i pozajęzykowych, ujawnienie narodowej specyfiki odczuwania świata), dydaktyka szczegółowa (w zakresie języków obcych).

Po pracy uwielbiam piesze wędrówki górskie, dobrą książkę oraz ciszę.Monografie:
 1. Мовний образ парубка в українських фольклорних і етнографічних текстах, Львів, ЛА „Піраміда”, 2013, ss. 364.

Artykuły w czasopismach:
 1. Вибрані атрибутиви Бога у світлі українського перекладу псалтиря Івана Огієнка, w: Roczniki Humanistyczne, vol. 70, nr 7, 2022, s. 169-183.
 2. Нариси мовного образу праведного в українських текстах Псалтиря (переклад Івана Огієнка), w: Studia Linguistica, XL, 2021, s. 7-19.
 3. Мовні означення грішника у відображенні вибраних псалмів перекладу Івана Оігєнка, w:  STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, vol. IX/1: 2021, s. 21–33.
 4. Візуалізація мислення у процесі викладання УМІ: ментальні мапи, w: Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, t. 6, nr 16, s. 117-136.
 5. Мовний образ деяких викликів української сучасності в дискурсі УГКЦ 2016-2019 років, w: Українське слово в гуманітарних дискурсах деіндустріальної епохи, ред. О. Белей, 2020, c. 11-25.
 6. Практичний курс УМІ та формування навичок роботи з професійними текстами, w: Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2019, t. V, nr XIV, s. 225-234.
 7. "Краще сім раз горіти, ніж один раз вдовіти": поняття 'вдівство' у мовній свідомості українців, w: Slavica Wratislaviensia, № 170, Wrocław, 2019, s. 109 — 123.
 8. Долі й ролі овдовілих осіб у мовному світі українських казок, w: Вісник Львівського університету. Серія філологічна, № 68, Львів 2018, с. 261 — 269.
 9. Мова – соціум – культура: з історії досліджень взаємозв’язку, w: Актуальні проблеми сучасної філології: мовознавчі студії, Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету, Г. Вокальчук (red.), Рівне, 2013, wypusk 21 (3), s. 139-144.
 10. Аксіосфера чуже як основне місце дії парубка в українській мовній картині світу, w: Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Луцьк, 2013, seria Nauki filologiczne. Językoznawstwo, nr 25 (274), s. 4 — 9.
 11. Діяльність жіночих організацій у Галичині кінця ХІХ–початку ХХ століття, w: Вісник гуманітарних наук Львівського національного аграрного університету, Дубляни, 2011, nr 3-4, s. 137-146. Współautor: H. Barabasz.
 12. Жіночий рух у Галичині кінця ХІХ–початку ХХ століття, w: Українознавець, 2011, wypusk ХІ, s.42 – 45. Współautor: H. Barabasz.
 13. Проблематика мовної картини світу в поглядах сучасних польських лінгвістів, w: Мова і культура, П. Алексєєв (red.), Київ, 2008, t. VI (106), wypusk 10, s. 244 – 249.
 14. Формування мовного образу об’єкта – атрибути і їхня оцінка, w: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського, seria Filologia, Н. Іваницька (red.), Вінниця, 2008, t. 10, cz. 2, s. 80 – 85.
 15. Деякі питання аналізу семантичного поля крізь призму когнітивізму, w: Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, seria Filologia, В. Матвіїшин (red.), Івано-Франківськ, 2007, t. XV – XVIII, s. 491 – 493.
 16. Лексичний склад мови як відображення картини світу народу, w: Вісник Львівського університету, seria Filologia, Я. Гарасим (red.), Львів, 2006, t. 38. cz.2, s. 116 – 121.
 17. Лексико-семантичне поле „фізично зрілий” як компонент мовного образу парубка, w: Вісник Львівського університету, seria Filologia, Т. Салига (red.), Львів, 2004, t. 34. cz.1, s. 286 – 289.
 18. Мовний образ парубка в українській народній культурі, w: Вісник Львівського університету, seria Filologia, Т. Салига (red.), Львів, 2003, t. 30, s. 172 – 176.

Artykuły w monografiach:
 1. Мовний образ деяких викликів української сучасності в дискурсі УГКЦ 2016-2019 років, w: Українське слово в гуманітарних дискурсах деіндустріальної епохи, O. Beley (red.), Siedlce, 2020, s. 11 – 25.
 2. Біля витоків української чоловічої ідентичності: образ парубка в традиційному мовнокультурному просторі, w: Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура й література ХІХ-ХХІ століть, А. Матусяк (red.), Київ, 2014, s. 69 – 87.

Recenzje:
 1. Рецензія-огляд монографії А. Урсуленко „Роль фольклору у формуванні української національно-культурної ідентичності (на матеріалі суспільно-культурної публіцистики 1991-2004 рр.)”, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, tom 2 (2014), 393 — 398.
 2. Рецензія на монографію І. Ігнатенко „Жіноче тіло у традиційній культурі українців”, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, tom 1 (2013), s. 342 – 345.
 3. Рецензія на “Наукові записки НаУКМА”, том 137, філологічні науки (мовознавство), Київ, 2012, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, tom 1 (2013), s. 331 – 336.

Inne (publikacje dydaktyczne):
 1. Індивідуальні завдання з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів денної та заочної форм навчання, Львів, 2012, ss,18. Współautor: H. Barabasz.
 2. Вправи та завдання для контрольних робіт з української мови за професійним спрямуванням, Львів, 2012, ss. 23. Współautor: H. Barabasz.
 3. Програма практичної підготовки студентів економічного факультету та методичні рекомендації до виконання завдань з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням", Львів, 2012, ss. 12.  Współautor: H. Barabasz.
 4. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації та дидактичний матеріал до самостійного вивчення дисципліни, Львів, 2011, ss. 49. Współautor: H. Barabasz.
 5. Мова та стиль наукових і науково-методичних праць, Львів, 2011, ss. 13. Współautor: H. Barabasz.
 6. Культура спілкування: навчальний матеріал до вивчення дисциплін "Українська мова за професійним спрямуванням", "Культура мовлення", "Українське ділове мовлення" (за кредитно-модульною системою), Львів, 2006, ss. 75. Współautor: H. Barabasz.
 7. Українська мова: історичні періоди, сучасний стан і перспективи: лекції і тести (за кредитно-модульною системою), Львів,  2005, ss. 63. Współautor: H. Barabasz, I. Tarasiuk.
 8. Особливості вивчення термінологічної лексики на заняттях з культури мовлення, w: Матеріали науково-методичної конференції "Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців", Львів, 2005, s, 117-119. Współautor: H. Barabasz.
 9. Основи культури мовлення: Методичні рекомендації та дидактичний матеріал до вивчення дисциплін "Культура мовлення" й "Українська мова (за професійним спрямуванням)", Львів, 2004, ss. 65. Współautor: H. Barabasz.
 10. Методика роботи з фаховими лексикографічними працями на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням), w: Матеріали навчально-методичної конференції "Інтеграція вищої аграрної школи в загальноєвропейську систему вищої освіти: проблеми і перспективи", Львів, 2004, s. 223 – 226. Współautor: H. Barabasz.

Referaty wygłoszone na konferencjach (2018-2020)
 1. Мовне осмислення вибраних атрибутів Бога у Псалтирі перекладу Івана Огієнка (V Міжнародна наукова конференція "Україністика вчора, сьогодні, завтра", Poznań, 2020). 
 2. Робота над спеціальними текстами в процесі вивчення УМІ: практичні зауваги (“Теорія і практика викладання української мови як іноземної”, Lwów, 2019).
 3. Українська як іноземна: деякі аспекти інтенсивного курсу вивчення мови (”Взаємодія етнічних і планових мов та культур у контексті європейської інтеграції”,  Łuck, 2018).

 

Inne:

Koordynator etapu eliminacji studentów wrocławskiej ukrainistyki do V Międzynarodowego Konkursu Ortograficznego Jezyka Ukrainskiego,  organizowanego przez Zakład Ukrainistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wrocław, 2019).    

Opiekun naukowy grupy studentów uczestniczących w wyjeździe naukowym do Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki (umowa bilateralna, 2019).