Nasze kierunki i specjalności:

1.O nas / About Us

Interdyscyplinarna Pracownia Studiów nad Posttotalitaryzmami
Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytet Wrocławski


Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia (http://mpwr.wuwr.pl/) to recenzowany półrocznik naukowy wydawany przy Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami w IFS UWr, który jest skierowany do literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków, politologów, antropologów, jak też socjologów kultury i literatury, zainteresowanych badaniami nad posttotalitaryzmami w horyzoncie postkolonialnym w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Zakres tematyczny czasopisma wyznacza szerokie spektrum problematyki, opisującej, w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, z jednej strony, negatywne skutki istnienia totalitaryzmów i trwałości ich traumatogennego dziedzictwa, a z drugiej strony – pozytywne efekty zerwania z totalitarną przeszłością, dążenia do jej przezwyciężenia i próby uczynienia refleksyjnego nad nią namysłu.

Redakcja czasopisma, oprócz oryginalnych, wcześniej niedrukowanych tekstów analityczno-syntetycznych, zaprasza do publikowania na łamach „MPWr“ recenzji, omówień i przeglądów oraz sprawozdań i informacji dotyczących istotnych wydarzeń naukowych - tak krajowych, jak i zagranicznych - z zakresu studiów posttotalitarnych i postkolonialnych.

Abstrakty artykułów znajdują się w następujących bazach naukowych: Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).


Wersja podstawowa czasopisma: drukowana
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISNN: 2553-8546
Format: B5


Ostatni numer: Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 7/2017, Special Issue, vol. II, POST-COMMUNIST CHILDREN’S CULTURES IN CENTRAL, EASTERN, AND SOUTHEAST EUROPE, ss.132: http://mpwr.wuwr.pl/category

2.KOMITET REDAKCYJNY / Editorial Board

Redakcja

Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego - Redaktor naczelna / Editor-in-Chief
Agnieszka Matusiak

Zespół Redakcyjny / Editorial Staff
Dorota Żygadło-Czopnik
Tadeusz Klimowicz
Dorota Kołodziejczyk
Larysa Leszczenko
Mateusz Świetlicki

Sekretarze / Editorial Assistants
Przemysław Jóźwikiewicz
Anna Ursulenko

Redaktorzy językowi
Dorota Drużyłowska, Jędrzej Olejniczak, Iryna Protsyk


Do zadań Redakcji należy w szczególności: dbanie o zachowanie ciągłości wydawniczej czasopisma oraz jego stałego wysokiego poziomu merytorycznego, troska o promocję czasopisma tak w krajowych, jak i zagranicznych gremiach naukowych, pozyskiwanie Recenzentów, a także bardzo dobrych jakościowo i zgodnych z profilem czasopisma artykułów i innych publikacyjnych materiałów naukowych Autorów zarówno wewnętrznych, jak i spoza Uczelni.

Redaktor Naczelna, jako Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego, odpowiada za całość czasopisma, tj. kieruje całością działań Komitetu Redakcyjnego od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość czasopisma. W związku z tym, Redaktor Naczelna wytycza linię programowo-tematyczną czasopisma, oficjalnie reprezentuje czasopismo wobec Wydawnictwa oraz wewnątrzuczelnianych i zewnętrznych gremiów wydawniczych i naukowych, zaprasza do współpracy Członków Komitetu Redakcyjnego, powołuje Redaktorów Tematycznych kolejnych tomów, wyznacza Recenzentów, podejmuje finalną decyzję w kwestii recenzji opiniowanych tekstów i ich publikacji w konkretnym tomie oraz ostatecznie zatwierdza numer czasopisma do druku.

Członkowie Zespołu Redakcyjnego wstępnie oceniają nadesłane do publikacji materiały i kwalifikują je do dalszych prac przez formułowanie wniosków i propozycji dla Redaktor Naczelnej oraz Redaktorów Tematycznych poszczególnych numerów czasopisma. Zadaniem Członków Zespołu Redakcyjnego jest także wspieranie prac edycyjnych Redaktorów Tematycznych danego tomu MPWr.

Sekretarz Redakcji odpowiada za obsługę organizacyjną czasopisma.


RADA NAUKOWA:

KOMITET HONOROWY / HONORARY COMMITTEE
Wiktor Kołesnyk (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
Lubomir Machala (Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec, Czechy)
Włodzimierz Mokry (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
Marko Pavlyshyn (Monash University, Melbourne, Australia)
Serhii Plokhii (Harvard University, Cambridge, MA, USA)

CZŁONKOWIE / MEMBERS:
Petr Bílek (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
Vitaly A. Chernetsky (Miami University, Oxford, OH, USA)
Aleksandra Hrycak (Reed College, Portland, OR, USA)
Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Juraj Marušiak (Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja)
Jewgienj Paszczenko (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Jarosław Poliszczuk (Uniwersytet im. B. Hrinczenki, Kijów, Ukraina)
Ołeksandr Pronkewycz (Uniwersytet im. P. Mohyły w Mikołajowie, Ukraina)
Anna Skotnicka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
Ałła Tatarenko (Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina)
Natalia Teres (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
Natalia Wasiliewa (Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja)


Do zadań Rady Naukowej należy: czuwanie nad poziomem naukowym czasopisma, popularyzacja wyników badań naukowych publikowanych w MPWr oraz promocja czasopisma w środowiskach naukowych reprezentowanych przez poszczególnych członków Rady.

3. RADA PROGRAMOWA/ PROGRAM COMMITTEE

Bogusław Bakuła (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Tamara Hundorowa (NANU w Kijowie, Ukraina)

Ihor Iliuszyn (Kijowski Uniwersytet Slawistyczny, Ukraina)

Natalia Jakowenko (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Magdalena Koch (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Marija Litowskaja (Uralski Uniwersytet w Jekaterynburgu, Rosja)

Łarysa Masenko (Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów, Ukraina)

Grzegorz Motyka (PAN, Warszawa, Polska)

Myroslav Shkandrij (University of Manitoba, Edmonton, Kanada)

George Tarkhan-Mouravi (Institute for Policy Studies, Tbilisi, Gruzja)

Michal Vašečka (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy)


Do zadań Rady Programowej należy: opiniowanie i doradzanie Redaktor Naczelnej w sprawach dotyczących kierunków działalności czasopisma w kontekście rozwoju nauk humanistycznych i społecznych, piecza merytoryczna nad publikowanymi materiałami oraz popularyzacja wyników badań naukowych, zamieszczanych na łamach MPWr.

4.Recenzenci / Our Reviewers

RECENZENCI / REVIEWERS

 1. Anastasia Ulanowicz (University of Florida, Gainesville, USA)
 2. Annus Epp (Ohio State University, Columbus, Ohio, USA)
 3. Bakuła Bogusław (UAM, Poznań, Polska)
 4. Baluk Walenty (UMCS, Lublin, Polska)
 5. Białas Zbigniew (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
 6. Bošković Dragan (Uniwersytet w Kragujewcu, Serbia)
 7. Car Anna (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 8. Dmytro Drozdovskyi (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów)
 9. Ewa Kraskowska (UAM, Poznań, Polska)
 10. Farred Grant (Cornell University, Ithaca, NY, USA)
 11. Fałowski Adam (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 12. Ferens Dominik (Uniwersytet Wrocławski)
 13. Grzęda Ewa (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 14. Horban’ Tetiana (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
 15. Hrebeniuk Tetiana (Uniwersytet w Zaporożu, Ukraina)
 16. Jakowenko Natalia (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
 17. Jessica Zychowicz (University of Toronto, Canada)
 18. Juffer Jane A. (Cornell University, Ithaca, NY, USA)
 19. Kola Adam (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
 20. Kuko Siniša (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
 21. Kuziak Michał (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 22. Lachur Czesław (Uniwersytet Opolski, Polska)
 23. Larissa Rudova (Pomona College, Clarmont, USA)
 24. Ludmyla Berbenets (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów)
 25. Malej Izabella (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 26. Malutina Natalia (Uniwersytet im. I. Miecznikowa w Odessie, Ukraina)
 27. Martinek Libor (Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy)
 28. Minakow Mychajło (Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina)
 29. Mowczan Raisa (Instytut Literatury NAN Ukrainy, Kijów, Ukraina)
 30. Nowak-Bajcar Sylwia (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 31. Olena Haleta (Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina)
 32. Poliszczuk Jarosław (Uniwersytet im. B. Hrinczenki, Kijów, Ukraina)
 33. Pucherova Dobrota (Instytut Literatury Światowej, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja)
 34. Regina Goodnow (University Wisconsin, La Crosse, USA)
 35. Rozowyk Dmytro (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
 36. Stawniuk Wiktor (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
 37. Sułyma Mykoła (Instytut Literatury NAN Ukrainy, Kijów, Ukraina)
 38. Teresa Bruś (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 39. Winnicki Zdzisław Julian (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 40. Zacharczuk Iryna (Uniwersytet w Równym, Ukraina)
 41. Zarek Józef (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
 42. Świeściak Alina (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

5. Zasady Publikowania / Guidelines for Contributors

ZASADY PUBLIKOWANIA TEKSTÓW NA ŁAMACH CZASOPISMA

„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“

 

1. Redakcja zastrzega sobie prawo przyjęcia do druku tylko tych tekstów, które będą odpowiadać wymogom merytorycznym i formalnym. 

 

2. Do nadesłanego tekstu należy dołączyć oświadczenie autora (autorów) o tym, iż nie był on dotąd nigdzie publikowany ani wysłany do druku w innym czasopiśmie lub portalu internetowym. Obowiązujący tekst oświadczenia, odpowiadający zaleceniom MNiSW w kwestii przeciwdziałania nagannym praktykom tzw. „ghostwriting” i „guest autorship”, będących wyrazem nierzetelności i nieetyczności naukowej, znajduje się w wersji gotowej do pobrania na stronie internetowej czasopisma.

 

3. Objętość artykułu: do 15 stron.

 

4. Objętość recenzji merytorycznej: do 5 stron.

 

5. Objętość omówienia: 2 strony

 

6. Język publikacji: angielski, polski i inne języki słowiańskie.

 

7. Do tekstu prosimy dołączyć: streszczenie wraz z tytułem artykułu w jęz. angielskim i dowolnym języku słowiańskim, innym niż tekst publikacji (max. 150 słów), oraz pięć słów kluczowych w obu językach. Ponadto prosimy również o dołączenie noty informacyjnej o Autorze (miejsce pracy, tytuł lub stopień naukowy, zajmowane stanowisko, zainteresowania naukowe oraz aktualny adres służbowy do korespondencji wraz z adresem poczty elektronicznej – max. 80 słów).

 

8. Tekst w trzech egzemplarzach (jeden z danymi autora oraz dwa bez danych autora) prosimy przysyłać wraz z zapisem elektronicznym (CD) na adres redakcji: 

 

„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“

Interdyscyplinarna Pracownia Studiów nad Posttotalitaryzmami
Instytut Filologii Słowiańskiej UWr
ul. Pocztowa 9, pok. 306
53-313 Wrocław, Polska
e-mail: posttotalitarianism@gmail.com

 

9. Dane autora wraz z miejscem pracy powinny być zapisane w lewym górnym rogu strony tytułowej wg podanego poniżej wzorca:

 

Marianna Zacharska

Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

 

10. Wymogi techniczne:

a) druk znormalizowany: 30 wersów na stronę, 60 znaków w linii (1800 znaków na stronie łącznie ze spacjami), tekst wyjustowany, marginesy: góra, dół – 2,5; lewy – 3,5, prawy – 1,5 

b) czcionka tekstu: Times New Roman, wielkość – 12 

c) tytuł artykułu – wyśrodkowany, czcionka 14, pogrubiona

d) interlinia: w tekście głównym 1,5; w przypisach 1,0

e) tytuły utworów literackich występujących w tekście pierwszy raz powinny posiadać w nawiasie wersję oryginalną (nie w transliteracji) wraz z datą publikacji; zapis tytułu – kursywą (bez cudzysłowu)

f) cytaty należy podawać w języku oryginału (nie w transliteracji), z interlinią – 1, czcionką – 10

g) imiona osób, które występują w tekście pierwszy raz należy podać w pełnej formie

h) przypisy prosimy umieszczać na dole strony

i) numeracja przypisów ciągła dla całego tekstu

j) adres bibliograficzny w przypisach prosimy dostosować do następującego wzorca:

a. Książka:

J. Kowalski, Historia kultury, Warszawa 2009, s. 25.

Ibidem, s. 15.

J. Kowalski, Historia kultury, op. cit., s. 37.

b. Fragment książki tego samego autora:

M. Janion, Ifigenia w Polsce, [w:] eadem, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996,  s. 67-98.

Ibidem, s. 75.

M. Janion, Ifigenia w Polsce, op. cit., s. 90.

c. Rozdział pracy zbiorowej w redakcji naukowej:

M. Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcyjnej, tłum. I. Kurz, 

[w:] Antropologia ciała: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik i in., wstęp i red. M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 109-117.

d. Artykuł w czasopiśmie

E. Nowacka, Akt kobiecy, „Slavia Orientalis” 2006, nr 1, s. 32-73.

e. Adres elektroniczny:

Р. Малко, Дискурс гламуру і меншовартості. Як українська еліта сприяє деградації суспільства, „Тиждень” 14 січня 2013 [http://tyzhden.ua/Society/69385/PrintView – odczyt: 20.01.20013].

 

 

BIBLIOGRAFIA:

• Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.

• Tytuł „Bibliografia” jest pogrubiony i wyrównany do lewego marginesu, czcionka Times New Roman 12.

• Wpisy są ułożone w porządku alfabetycznym.

• Kolejne wpisy mają odstęp 1,5 wersu między sobą, są wyjustowane, czcionka Times New Roman 12.

• Format bibliografii: The Chicago Manual of Style

 

Książka

Jeden autor

Nowak, Adam. 2006. Historia Słowian. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.

Dwóch i więcej autorów

Nowak, Adam., i Anna Kowalska. 2007. Wojna Krymska. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.

Redaktor, tłumacz, kompilator zamiast autora

Nowak, Anna, przeł. 1951. Iliada Homera. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie.

Redaktor, tłumacz, kompilator oraz autor

Żadan, Serhij. 2015. Mezopotamia. Przełożył Michał Petryk. Wołowiec: Czarne.

Rozdział lub fragment książki

Stebnicka, Julia. 2010. “Nazwy grzybów jadalnych w języku rosyjskim.” W Grzyby w jezykach słowiańskich, pod redakcją Ewy Kosacz, Anny Kowal, Ewy Gich i Krzysztofa Rogala, 67–83. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.

Rozdział z monografii oryginalnie opublikowanej w innym miejscu (jako źródło)

Cicero, Quintus Tullius. 1986. “Poradnik grzybiarza.” W Biologia świata, pod redakcją Ewy Kosacz i Idy Goldberg. Tom 2 Przyroda XXI wieku, pod redakcją Jonasza Boyera i Juliusza Kirshnera, 33–46. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie. Pierwotnie opublikowane w Ewa Kosacz-Szpak, przeł. Grzyby w kulturach świata, tom 1 (Warszawa: Wydawnictwo Mizologia, 1908).

Wstęp, posłowie lub podobny fragment książki

Riegeński, Jan. 1982. Wstęp do Ania w kulturze polskiej, Adam Jaworski, xi–xxxvii. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie.

Książka opublikowana w internecie

Karpowicz, Ignacy. 2013. Ości. Warszawa: Wydawnictwo Literackie. Wesja elektorniczna.

Kurland, Philip B., I Ralph Lerner, redakcja. 1987. Architektura Rosji. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka. http://www.wydawnictwoagrafka.com/KurlandLerner

 

Artykuł w czasopiśmie

Artykuł w czasopiśmie drukowanym

 Nowak, Jędrzej. 2009. “Teksty Platona.” Filozofia 104:439–58.

Artykuł w czaspiśmie online

Załącz numer DOI (Digital Object Identifier) lub adres URL.

Kosowicz, Gueorgi, i Helga Singer. 2009. “Wpływ kultury masowej na rozwój nastolatków.” Socjologia 115:405–50. Dostęp maj 28, 2010. doi:10.1086/599247.

Artykuł w gazecie lub czasopiśmie nienaukowym

Mieszkowski, Daniel. 2010. “Fenomen kulturowy Madonny.” Fakt, Styczeń 25.

Adamowicz, Ewa, i Robert Zych. 2014. “Wybory prezydenckie 2014.” Polityka, Luty 27. Dostęp Maj 28, 2014.  http://www.polityka.com/wybory

 

Recenzja, przegląd, omówienie

Kampowicz, Inga. 2006. “Książka roku.” Recenzja Depeche Mode, Serhija Żadana. Newsweek, Kwiecień 23, Klub recenzji. http://www.newsweek.pl/zadanb

 

Dysertacja

Chutor, Aniela. 2008. “Motyw peregrynacji w prozie Iwana Franki.” Dysertacja doktorska, Uniwersytet Wrocławski.

 

Prezentacje, materiały konferencyjne

Adelow, Rachela 2009. “Niemcy w prozie Iwana Franki.” Referat wygłoszony na konferencji Literatura, kultura, słowo, Opole, Grudzień 21–24.

 

Strony internetowe

Google. 2009. “Polityka prywatności.” Ostatnie zmiany Maj 11.http://www.google.com/intl/pl/privacypolicy.html.

McDonald’s Corporation. 2008. “Tabele wartości kaloryczncyh.” Dostęp Maj 19.http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

 

Blogi

Boczko, Izabella. 2015. “Podwójne standardy?” Iza maluje, Lipiec 17.http://izabellaboczko.wordpress.com/standardy

 

Informacje z bazy danych

Edamska, Olga 2008. “Podróźując po Indiach.” Praca doktorska, Uniwersytet Warszawski. ProQuest (AAT 3300426).

 

5a. Guidelines for Contributors

Guidelines for Contributors

5.b Требования к оформлению статей

Требования к оформлению статей

6. Oświadczenie Autora / Author’s Declaration

Oświadczenie Autora

6a. Author’s Declaration

Author’s Declaration

6b. Заявление автора

Заявление автора

7. Zasady Recenzowania / Review Process

ZASADY RECENZOWANIA TEKSTÓW
nadesłanych do „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia"

 

1. Wszystkie teksty nadesłane do „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” podlegają recenzji.

2. Autorzy, składając teksty do Redakcji z zamiarem ich publikacji na łamach „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“, w pełni odpowiadają za autentyczność i oryginalność swego dzieła, zgodnie z aktualnym prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

3. Redaktor naczelna w porozumieniu z redaktorem tematycznym powołują dwóch niezależnych recenzentów, w tym jednego zagranicznego i drugiego z polskiego ośrodka akademickiego, niezwiązanego z miejscem pracy Autora recenzowanego tekstu.

4. Redakcja dba również o to, by w ciągu dwóch ostatnich lat, poprzedzających napisanie recenzji, autora i recenzenta nie łączyły stosunki podległości zawodowej oraz bezpośrednia współpraca naukowa.

5. Recenzje mają charakter double-blind review process. Oznacza to, iż autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

7. Recenzenci wydają opinię o dopuszczeniu lub niezakwalifikowaniu recenzowanego tekstu do publikacji, biorąc pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: zgodność z profilem czasopisma, innowacyjne ujęcie tematu, adekwatność zastosowanej metodologii oraz zasadność wykorzystanej literatury źródłowej i przedmiotowej, wkład konkluzji w stan badań.

8. Każda recenzja zostaje sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać jednoznaczny wniosek kwalifikacyjny.

9. Ostateczna decyzja o zamieszczeniu tekstu na łamach „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” należy do Redaktor Naczelnej.

10. Wydruki recenzowanych prac oraz recenzji pozostają w dokumentacji Redakcji.

7a. Review Process

Review Process

7b. Порядок рецензирования

Порядок рецензирования

8. Formularz dla Recenzentów / Form for Reviewers

Formularz dla Recenzentów

8a. Form for Reviewers

Form for Reviewers

8b. Бланк рецензии

Бланк рецензии

9. Bieżący Numer / Current Issue

Aktualnie zbierane są artykuły oraz naukowe polemiki, recenzje i omówienia do następujących tomów:

 • „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 8/2018: NEOIMPERIALIZM, NEOKOLONIALIZM I DYSKURS NEOKOLONIALNOŚCI W KULTURACH I SPOŁECZEŃSTWACH EUROPY ŚRODKOWEJ, WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ PO PRZEŁOMACH PRODEMOKRATYCZNYCH W LATACH 1989 i 1991 (język publikacji: polski, angielski lub rosyjski).
 • „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 9/2018. Special Issue, vol. II: SLAVIC STUDIES AND THE CHALLENGES OF THE NEW HUMANITIES. CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES (publication language: English)

10. Kontakt / Contact

Adres Redakcji:
Interdyscyplinarna Pracownia Studiów nad Posttotalitaryzmami
Instytut Filologii Słowiańskiej UWr
ul. Pocztowa 9, pok. 306
53-313 Wrocław, Polska
tel.: +48 713754-555
e-mail: posttotalitarianism@gmail.com

11. Archiwum / Archive

archiwum