Nasza oferta:

O nas

OFICJALNA STRONA CZASOPISMA "SLAVICA WRATISLAVIENIA" - http://swr.wuwr.pl//

Czasopismo naukowe „Slavica Wratislaviensia” ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Jego twórcą i założycielem był profesor Marian Jakóbiec. Początkowo pismo służyło prezentacji dorobku naukowego wrocławskiej rusycystki w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa Z biegiem lat czasopismo otworzyło swoje łamy również dla badaczy slawistów reprezentujących inne ośrodki akademickie.

Obecnie w czasopiśmie regularnie ukazują się publikacje wybitnych slawistów z czołowych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, m.in. z Chorwacji, Czech, Japonii, Litwy, Niemiec, Rosji, Serbii, Szwajcarii, Ukrainy i Włoch, co sprzyja upowszechnianiu wiedzy w obiegu międzynarodowym.

Jednym z dwóch głównych obszarów refleksji naukowej jest w czasopiśmie historia literatur słowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem literatury rosyjskiej, ukraińskiej, serbskiej, chorwackiej, białoruskiej, czeskiej, słowackiej i bułgarskiej w aspekcie syntetycznym i analitycznym, a także badania porównawcze oraz dotyczące recepcji poszczególnych literatur słowiańskich w Polsce.

Drugi obszar obejmuje badania językoznawcze. W czasopiśmie publikowane są artykuły analityczne, dotyczące poszczególnych języków słowiańskich, zarówno w ujęciu opisowym, jak też historycznym. Osobną grupę tworzą prace językoznawcze o charakterze porównawczym, socjolingwistycznym oraz z zakresu translatologii (także w ujęciu kulturologicznym).

Istotną częścią zawartości pisma jest dział recenzji omawiających i oceniających aktualne publikacje naukowe z zakresu filologii słowiańskich oraz dział sprawozdań z ważniejszych wydarzeń życia naukowego, zwłaszcza konferencji międzynarodowych.

Oprócz zróżnicowanych tematycznie numerów czasopisma wydawane są też tomy monotematyczne: literaturoznawcze ("Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich") oraz językoznawcze ("Wyraz i zdanie w językach słowiańskich"), w których publikujemy aktualne treści o wysokiej jakości naukowej.

„Slavica Wratislaviensia” posiada ugruntowaną pozycję w świecie naukowym, w znaczący sposób przyczynia się do integracji ośrodków slawistycznych z różnych krajów, co ma duże znaczenie dla rozwoju nauki i wydatnie umacnia rangę rodzimego ośrodka slawistycznego.

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Slavica Wratislaviensia" znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH). Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest). Czasopismo indeksowane jest także na listach Index Copernicus.

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Półrocznik. Format B5

 

 

The “Slavica Wratislaviensia” journal, founded by Professor Marian Jakóbiec, has been published continuously since 1969. Initially, it was to present the results of literary and linguistic research carried out by Wrocław scholars specialising in Russian studies. With time the journal opened itself also to Slavonic scholars representing other universities.

Today the journal regularly publishes papers by eminent Slavonic studies specialists from leading Polish and foreign universities – e.g. from Croatia, the Czech Republic, Japan, Lithuania, Germany, Russia, Serbia, Switzerland, Ukraine and Italy – contributing to international circulation of knowledge.

One of the two main fields on which authors published by the journal focus their attention is the history of Slavonic literatures, particularly Russian, Ukrainian, Serbian, Croatian, Belarusian, Czech, Slovak and Bulgarian, in its synthetic and analytical aspects, as well as comparative studies and those concerning the reception of the various Slavonic literatures in Poland.

The second field encompasses linguistic research. The journal publishes analytical articles dealing with the various Slavonic languages, in both descriptive and historical terms. Another group of articles is made up of linguistic papers focusing on comparative, sociolinguistic and translation studies (also with reference to culture studies).

An important part of the journal is its review section discussing the latest scholarly publications dealing with Slavonic studies as well as the section containing reports on important academic events, especially international conferences.

In addition to issues tackling a variety of topics, we also publish monographic issues – devoted to literature (“Grand cultural themes in Slavonic literatures”) and linguistics (“The word and the sentence in Slavonic languages”) – with high quality scholarly contents.

“Slavica Wratislaviensia” enjoys a well-established position in the academic world, contributing significantly to the integration of Slavonic research centres from various countries, which is of considerable significance to the development of scholarship and enhances the stature of Wrocław Slavonic studies.

Abstracts of articles published in “Slavica Wratislaviensia” can be found in the Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) database and in The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (on the basis of an agreement between Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [Wrocław University Press] and CEJSH). Thanks to an agreement with the MLA Directory of Periodicals issues of “Slavica Wratislaviensia” are also sent to Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

Basic version of the journal: printed

Biannual publication

Format: B5

ISSN: 0137-1150

Bibliografia

Instytut Filologii Słowiańskiej dziękuje Wydawnictwu Uniwersytetu Wrocławskiego
za wyrażenie zgody na zamieszczenie na stronie internetowej I-ej i II-ej części bibliografii zawartości pisma ,,Slavica Wratislaviensia''. Za udostępnienie cz. III wyrażamy wdzięczność Pani Janinie Wołczuk

Bibliografia tomów 1-83

 

 

Bibliografia tomów 84-111

 

 

Bibliografia tomów 112-126

Opracowała Janina Wołczuk

W numerze 92:1996r. została zamieszczona bibliografia zawartości tomów 1-83 serii ,,Slavica Wratislaviensia'', a w numerze 116:2002 r. - zawartość tomów 84-111. Obecna bibliografia zawiera publikacje z tomów 112-126. Utrzymany został poprzedni układ bibliografii:

Dla tomów zbiorowych podaję wykaz redaktorów naukowych. Dla wszystkich - numer serii "Acta Universitatis Wratislaviensis" (AUW), w której ramach ukazują się "Slavica Wratislaviensia":

t.112 - AUW nr 2288, red. Izabella Malej;
t.113 - AUW nr 2303;
t.114 - AUW nr 2307;
t.115 - AUW nr 2313, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 3, red. Krystyna Galon-Kurkowa i Ewa Studziżba-Komisaruk;
t.116- AUW nr 2345, tom poświęcony pamięci Profesora Franciszka Sielickiego, red. Telesfor Poźniak;
t.117 - AUW nr 2378, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 3. Opis, konfrontacja, przekład, red.Iwona Łuczków i Jan Sokołowski.
t.118- AUW nr 2415;
t.119 - AUW nr 2417;
t.120 - AUW nr 2432;
t.121 - AUW nr 2472;
t.122 - AUW nr 2505, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich.4, red. Łucja Kusiak-Skotnicka i Anna Paszkiewicz;
t.123 - AUW nr 2521, red. Michał Sarnowski;
t.124 - AUW nr 2547;
t.125 - AUW nr 2548;
t.126- AUW nr 2575, red. Anna Skotnicka.

Monografie

1. Bukwalt Miłosz, Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša, 2003:125, ss.182.

2. Filipek Małgorzata, Literatura serbska w Polsce międzywojennej, 2003:121, ss.150.

3. Komisaruk Ewa, Proza Michaiła Kuzmina, 2002:118, ss.135.

4. Lipowski Jaroslav, Nazwiska z Jabłonkowa i okolic u schyłku XVII wieku, 2002:119, ss.233.

5. Malicki Jarosław, Nazwy miejscowe Śląska w języku czeskim, 2002:120, ss.233+ album ilustracji.

6. Matusiak Agnieszka, Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub), 2001:113, ss.189.

7. Skotnicka Anna, Model prozy "innej" w literaturze rosyjskiej po 1985 roku, 2001:114, ss.225.

8. Suszko Henryk, Latopis Hustyński. Opracowanie, przekład i komentarze, 2003:124, ss.346.

 

Literaturoznawstwo, kultura, historia

9. Ajupow Saławat, Мотив пути в лирике Михаила Ю.Лермонтова, 2001:115, s.19-31.

10. Baczmańska Krystyna, Forum ukraińskich slawistów. Przegląd ukraińskiego pisma naukowego "Проблеми cлов’янознавства" nry 1-50, 2003:123, s.89-96.

11. Baczmańska Krystyna, "Piąta pora roku" w poezji Natalii Astafiewej, 2002:116, s.57-67.

12. Baczmańska Krystyna, Przyroda w poezji Natalii Astafiewej, 2001:112, s.41-62.

13. Barański Zbigniew, Czworonożni towarzysze polowań Michaiła Priszwina, 2001:112, s.23-39.

14. Barszczewski Aleksander, Białoruski badacz emigracyjny Stanisław Stankiewicz w walce z krytyką radziecką o ideowy i twórczy autentyzm Janki Kupały, 2001:115, s.235-241.

15. Betko Irena, ""Вiршi на жалicний погреб Сагайдачного" Касiяна Саковича як погребове дiйство, 2003:122, s.39-45.

16. Białokozowicz Bazyli, Фридерик Шопен в жизни и творчестве Льва Н.Толстого, 2001:115, s.55-73.

17. Białokozowicz Bazyli, Jan Baudouin de Courtenay i kultura duchowa narodów słowiańskich. Zarys problematyki badawczej, 2003:122, s.117-123.

18. Bobilewicz Grażyna, Czy można mówić o intymizmie w malarstwie rosyjskim? 2001:115, s.133-143.

19. Bogdanowicz Tadeusz, Kategoria przestrzeni artystycznej w powieści Aleksandra Małyszkina "Sewastopol", 2003:122, s.189-194.

20. Bukwalt Miłosz, Między dogmatem a herezją, O "Szymonie Magu" Danila Kiša, 2003:122, s.301-308.

21. Bukwalt Miłosz, Motyw księgi w powieści "Ogród, popiół" Danila Kiša, 2002:116, s.125-132.

22. Bukwalt Miłosz, Oty Pavla obrazy z dzieciństwa, 2004:126, s.71-84.

23. Chałacińska-Wiertelak Halina, Powieść Fiodora Sołoguba "Mały bies" w kontekście rozterek współczesnej kultury. W poszukiwaniu klucza interpretacyjnego, 2003:122, s.125-129.

24. Czaplińska Joanna, "Człowiek historyczny" Jana Patocki - przemiany bohatera w najnowszych literaturach słowiańskich, 2001:115, s.251-258.

25. Czarnecka Małgorzata, "Czarodziejska góra" Tomasza Manna jako powieść o czasie, 2004:126, s.43-50.

26. Diec Joachim, Temat zmierzchu cywilizacji zachodniej w rosyjskiej literaturze historiozoficznej, 2001:115, s.75-82.

27. Dudek Andrzej, Mit o Edypie w interpretacji Wiaczesława Iwanowa, 2001:115, s.113-122.

28. Dudek Teresa, Motywy biblijne w twórczości Andrieja Bitowa, 2001:115, s.201-207.

29. Filipek Małgorzata, Hiszpańska wojna domowa w tekstach Miloša Crnjanskiego "У Шпаниjи 1937", 2004:126, s.59-69.

30. Filipek Małgorzata, Impresje iberyjskie Ivo Andricia, 2003:122, s.217-222.

31. Filipek Małgorzata, Powieść serbska w Polsce w okresie międzywojennym, 2001:112, s.63-72.

32. Foniok Joanna, Szkic o antyutopii. Sylwetka bohatera antyutopijnego na tle społeczeństwa totalitarnego w utworach E.Zamiatina, A.Huxleya i G.Orwella, 2003:123, s.39-60.

33. Galon-Kurkowa Krystyna, Fatum, w cichym zakątku starej Pragi "oswojone" ("Trzynasta komnata" Vladimira Neffa), 2004:126, s.11-22.

34. Horniatko-Szumiłowicz Anna, Самотнiсть - "прокляття i благо" людини: ключова опозицiя у творчостi Валерiя Шевчука, 2003:122, s.257-263.

35. Jakóbiec-Semkowowa Milica, Pejzaż liryczny Jovana Dučicia, 2002:116, s.117-124.

36. Jakóbiec-Semkowowa Milica, Portret w tradycyjnych ramach. Kobiety w opowiadaniach Lazy Lazarevicia, 2003:122, s.155-160.

37. Jaśkowska-Rybicka Regina, Twórczość Jurija Dombrowskiego wobec europejskiego dziedzictwa kulturowego, 2001:115, s.227-233.

38. Jensterle-Doleżal Alenka, Mit Antygony w dramacie słowiańskim, 2003:122, s.249-256.

39. Jóźwikiewicz Przemysław, Ukraińska "Biblia" na tle europejskim, 2001:112, s.83-92.

40. Juda Celina, Dwudziestowieczny portret bułgarskiego inteligenta - konteksty nie tylko literackie, 2001:115, s.243-250.

41. Kabyszewa Irina, Пространство детства в исповедально-автобиографическом цикле Юрия Нагибина, 2004:126, s.85-104.

42. Komisaruk Ewa, Mizoginizm Ottona Weiningera w literaturze rosyjskiej początku XX wieku, 2003:122, s.167-173

43. Kotkiewicz Aurelia, Bohater Michaiła Zoszczenki twórcą kultury? Kilka uwag o opowiadaniu "Arystokratka", 2003:122, s.229-234.

44. Kowalska Hanna, Postmodernizm wobec kultury Średniowiecza (Nikołaj Bierdiajew i Umberto Eco), 2001:115, s.7-17.

45. Ksenicz Andrzej, Istota i zadania sztuki w ujęciu Antona P.Czechowa, 2003:122, s.101-109.

46. Kurpisz Anna, "Helena, kobieta, której nie ma". Ideał kobiety w opowiadaniach Ivo Andricia, 2003:122, s.223-228.

47. Kusiak-Skotnicka Łucja, Pisarstwo jako profesja. Z problematyki życia literackiego w Rosji I połowy XIX wieku, 2003:123, s.27-37.

48. Kusiak-Skotnicka Łucja, Podróżopisarstwo Rosjan romantycznych, 2003:122, s.63-69.

49. Litwinow Jerzy, Ostatni rosyjski przekład "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza jako fakt kulturowy, 2003:122, s.265-267.

50. Maciołek Manuela, Apologie języka czeskiego w twórczości Jana Ewangelisty Kosiny, 2003:123, s.61-68.

51. Madloch Joanna, Forma jako temat. Psalmy, sonety i "metody" Gienricha Sapgira, 2003:122, s.315-320.

52. Madloch Joanna, Miasto w poezji Josifa Brodskiego. Motyw statuy, 2001:115, s.209-215.

53. Malej Izabella, Parabaza, czyli ironiczny cudzysłów arlekinady (w oparciu o twórczość Andrieja Biełego i Aleksandra Błoka), 2003:123, s.7-26.

54. Malej Izabella, "...życie jest kobietą!" O mitycznym modelu kata i ofiary w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku, 2002:116, s.37-44.

55. Malicki Jarosław, Legendarny założyciel Wrocławia w tradycji czeskiej historiografii, 2003:122, s.29-37.

56. Mantajewska Violetta, "Puer senex". O "Ochrzczonym Chińczyku" Andrieja Biełego, 2003:122, s.139-148.

57. Mańkowska Monika, Między marzeniem a rzeczywistością, czyli o niektórych rozterkach artysty romantycznego (na przykładzie dziewiętnastowiecznej literatury rosyjskiej), 2003:123, s.69-79.

58. Matecka Małgorzata, Wielkie dzieła literatury europejskiej w twórczości Piotra Czajkowskiego, 2003:122, s.95-100.

59. Matusiak Agnieszka, "Młoda Muza" na drodze do modernizmu, 2003:122, s.161-166.

60. Matusiak Agnieszka, Secesja lwowska. Zarys, 2004:126, s.23-42.

61. Mianowska Joanna, "Студенты" Юрия Трифонова и "Факультет патологии" Александра Минчина. Опыт сопоставления, 2003:122, s.235-240.

62. Mięsowska Lidia, Błazeńska podróż "Moskwa-Frankfurt. 9000 metrów nad powierzchnią ziemi", 2003:122, s.269-275.

63. Morawiecki Jędrzej, Dokumentowanie rzeczywistości i perswazja literacka w reportażach tygodnika "Ogoniok" (1995-2001), 2004:126, s.105-118.

64. Morawiecki Jędrzej, "Последний завет" - obraz świadomości zbiorowej współczesnej Rosji, 2002:116, s.69-76.

65. Nowacki Albert, Wizja Ukrainy w pamfletach Mykoły Chwylowego, 2003:122, s.241-247.

66. Nowakowska-Ozdoba Joanna, Dobro i zło w powieści Aleksandra Weltmana "Swiatosławicz, wraży wychowaniec", 2001:115, s.33-37.

67. Nowakowska-Ozdoba Joanna, Konfrontacja Wschodu i Zachodu w powieści Iwana Łażecznikowa "Bisurman", 2003:122, s.55-61.

68. Olaszek Barbara, "Невинность" - "падение" - "покаяние". Философско-общественный контекст романа "Обрыв" Ивана А.Гончарова, 2001:115, s.45-53.

69. Olaszek Barbara, Отзвуки увлечения наукой в русской литературе II половины XIX века, 2003:122, s.79-86.

70. Orłowska Alina, Poezja religijna Fiodora Kluczariewa, 2003:122, s.47-53.

71. Pająk Patrycjusz, Ciało w procesie alienacji bohaterów prozy Janka Policia Kamova, 2001:115, s.145-152.

72. Poźniak Telesfor, Spis publikacji slawistycznych, 2003:122, s.17-28.

73. Poźniak Telesfor, Szkic życiorysu naukowego, 2003:122, s.9-15.

74. Raźny Anna, Fridrich Gorensztejn: postmodernistyczna próba dekonstrukcji metafizyki, 2003:122, s.277-283.

75. Skotnicka Anna, Motyw zmierzchu kultury w petersburskiej prozie lat dwudziestych XX wieku. Zarys problemu, 2004:126, s.51-57.

76. Skotnicka Anna, Sztuka jako egzekucja w rosyjskojęzycznej prozie Vladimira Nabokova, 2003:122, s.309-313.

77. Smaga Józef, Anton P.Czechow w perspektywie posttotalitarnej, 2003:122, s.111-116.

78. Staffa Nelly, Знаки и память чувств в творчестве Владимира Набокова, 2002:116, s.45-55.

79. Štěpán Ludvík, Tvar mickiewiczovske poémy jako záloha pro polský postmodernismus, 2001:115, s.39-44.

80. Suchanek Lucjan, Człowiek w upadku (J.Drużnikow, A.Zinowiew i donosologia), 2001:115, s.181-192.

81. Sujecka Jolanta N., Kwestia narodowa w okresach przełomów. Rosja Euroazjatów. Bułgaria scytyjska i Bułgaria słowiańska, 2001:115, s.95-111.

82. Szczukin Wasilij, Обломовщина как геокультурный феномен, 2003:122, s.87-93.

83. Szewczenko Lidia, Тема любви в интерпретации современной русской женской прозы. Гендерный аспект, 2003:122, s.293-300.

84. Ściepuro Marian, Motyw piękna i sztuki w twórczości Andrieja Wozniesienskiego, 2001:115, s.217-226.

85. Tarajło-Lipowska Zofia, Czeski nietzscheanista Ladislav Klíma, 2003:122, s.149-154.

86. Trębaczkiewicz Edyta, Echa Tołstojowskie w konstrukcji świata przedstawionego "Buddenbrooków" Tomasza Manna i "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej, 2003:122, s.201-208.

87. Turecek Dalibor, Subjekt a řád v české literature 1815-1850, 2003:122, s.71-77.

88. Tymieniecka-Suchanek Justyna, Panatlantycka teoria Walerija Briusowa, 2003:122, s.131-137.

89. Tymoczko-Tichoniuk Elżbieta, Recepcja literatury rosyjskiej w krakowskiej "Krytyce", 2001:115, s.153-167.

90. Tymoczko-Tichoniuk Elżbieta, Syberyjska egzotyka w twórczości Wacława Sieroszewskiego, 2003:122, s.209-216.

91. Tyszkowska-Kasprzak Elżbieta, Josif Brodski w twórczości Siergieja Dowłatowa, 2003:122, s.285-291.

92. Tyszkowska-Kasprzak Elżbieta, Mit Puszkina we współczesnej literaturze rosyjskiej, 2002:116, s.19-36.

93. Urbanec Jiří, Tradice a antitradicionalismus v České literatuře, 2003:122, s.321-328.

94. Wątorski Andrzej, Час в поезії Олега Ольжича, 2001:115, s.193-200.

95. Wieczorek Aleksandra, Teatr w krzywym zwierciadle. Rosyjska parodia teatralna na przełomie XIX i XX wieku, 2001:115, s.123-131.

96. Wieczorek Diana, К украинскому менталитету, 2001:112, s.73-82.

97. Wójtowicz Sylwia, Elementy modernizmu w dramatach Łesi Ukrainki, 2003:122, s.175-180.

98. Wójtowicz Sylwia, "...I духом незлобним, умом благородним// Культурi спасеннiй служiмо. " Погляд Пантелеймона Кулiша на iсторiю та культуру України, 2002:116, ń.107-116.

99. Wołczuk Janina, Literatura rosyjska w szkołach Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym. Wybrane materiały, 2001:112, s.7-21.

100. Zbyrowski Zbigniew, Motyw przyjaźni w twórczości Borysa Pasternaka, 2001:115, s.169-179.

101. Zbyrowski Zbigniew, Muzyka Fryderyka Szopena w życiu i twórczości Borysa Pasternaka, 2003:122, s.195-200.

102. Zieliński Bogusław, Obraz ojczyzny i narodu w hymnografii słowiańskiej XIX wieku, 2001:115, s.83-94.

103. Żydek Monika, Wizerunek świętego w twórczości emigrantów rosyjskich "pierwszej fali", 2003:122, s.181-187.

 

Językoznawstwo-artykuły

104. Asijiv Lubosłava, Moрфoнологiчнi особливостi творення вiдприкметникових дериватiв у сучаснiй українській мовi, 2002:117, s.9-13.

105. Balowski Mieczysław, Konotacje semantyczne słowa "Buh" w poezji Jerzego Ortena, 2002:117, s.15-22.

106. Bartoszewicz Albert, O zjawiskach konwergencyjnych we współczesnym języku białoruskim, 2002:117, s.23-28.

107. Bogdanow Walentin, Многомерность семантики предложения (на материале русского языка), 2002:117, s.29-35.

108. Bolek Anna, Słownictwo religijne w antykatolickich przekładach księcia Iwana Chworostinina, 2002:117, s.37-42.

109. Brandner Aleš, Актуальные процессы в морфологической системе русского глагола, 2002:117, s.43-48.

110. Budniak Danuta, Iмплiцитнi та експлiцитнi втiлення в паралелiстичних зiставленнях, 2002:117, s.49-55.

111. Čechová Marie, Strukturní a komunikační vztahy na úrovni slova a věty, 2002:117, s.57-63.

112. Chrakovskij Wiktor, Таксисные конструкции со специализированными и неспециализированными глагольными формами, 2002:117, s.109-123.

113. Czetyrba Mirosława, Про семантику українських прикметникiв та iменникiв з префiксом "не", 2002:117, s.65-69.

114. Dembska Katarzyna, Krótka charakterystyka zjawiska eufemizacji we współczesnym języku rosyjskim (na przykładzie pola semantycznego seksu), 2002:117, s.71-75.

115. Doroszkiewicz Maria, Pokolenie "X" a "swoje i obce" we współczesnym języku i kulturze rosyjskiej (na materiale współczesnej prozy rosyjskiej), 2002:116, s.77-87.

116. Fougeron Irina, Breuillard Jean, С "я" и без, 2002:117, s.77-84.

117. Furdal Antoni, Słowiańskie kultury narodowe. Czas przełomu? 2002:117, s.85-91.

118. Gajdova Ubavka, Условниот период во jугоисточните македонски говори, 2002:117, s.93-102.

119. Gegovski Dejan, Семантичко-синтаксичка анализа на сврзничките лексеми со значенье причина во македонскиот jaзик, 2002:117, s.103-107.

120. Jasińska-Okulewicz Monika, Словосочетания в русской минералогической терминологии, 2001:112, s.133-139.

121. Jóźwikiewicz Przemysław, Ukraińskie biblijne zdanie względne typu "relativum який (котрий) + verbum finitum" a polskie konstrukcje relatywne, 2002:116, s.99-106.

122. Jóźwikiewicz Przemysław, Ukraińskie zdanie względne typu "relativum що + verbum finitum", 2002:117, s.125-129.

123. Kamieniecki Jan, Teksty biblijne i patrystyczne w XVI- i XVII-wiecznych polemikach religijnych, 2002:117, s.131-135.

124. Karpiłovśka Evhenija, Функцiональна морфемна граматика як модель генерування та iнтерпретацiї слiв, 2002:117, s.137-142.

125. Korobar-Belczewa Marija, Топонимите како сведоштва за македонските jазични простираньа (социолингвистички аспект), 2002:117, s.143-149.

126. Korsakas Jouzas, Определение ядра и периферии лексических систем славянских языков статистическими методами, 2002:117, s.151-156.

127. Kosmeda Tatiana, Прагмалингвистическая категория оценки в системе взглядов Александра Потебни, 2002:117, s.157-162.

128. Kusal Krzysztof, Принципы построения русско-польского словаря межъязыковых омонимов, 2002:117, s.163-169.

129. Maciuk Galina, Iдея спорiдненостi слов’янських мов в українському мовознавствi Галичини (перша половина XIX ст.), 2002:117, s.171-175.

130. Miakiszew Władimir, Заимствование в "покровительственной окраске" молодежного русского жаргона, 2002:117, s.177-182.

131. Mieczkowskaja Nina, Афористика: судьба жанра в семиотическом освещении, 2002:117, s.183-189.

132. Mirkułovska Milica, Zakres ekwiwalencji macedońskiej "da-"konstrukcji i polskiego infinitiwu, 2002:117, s.191-196.

133. Mitrinović Vera, Zaimki 3. osoby w funkcji anaforycznej w serbskim, polskim i rosyjskim tekście narracyjnym, 2002:117, s.197-203.

134. Molęda Joanna, Akt komunikacji językowej oraz wpływ kompetencji lingwistycznej, komunikacyjnej i kulturowej na jego skuteczność w świetle założeń "Podstawy programowej", 2003:123, s.81-87.

135. Nawacka Joanna, O heteroseksualnej miłości i seksie w rosyjskim żargonie młodzieżowym. Czasowniki, 2002:117, s.205-208.

136. Nowakowska-Kempna Iwona, Krumpholz Agnieszka, Ruch w powietrzu i jego rozszerzenia metaforyczne (na przykładzie czasowników macedońskich), 2002:117, s.209-214.

137. Pisarek Larysa, "Беларуска-расийски слоуник" Николая Байкова и Степана Некрашевича как источник сведений о речевой деятельности человека, 2002:117, s.215-220.

138. Procyk Irina, Способи творення українських фiзичних термiнiв, 2002:117, s.221-226.

139. Pytel-Pandey Danuta, Klasyfikacja i reguły użycia form adresatywnych współczesnego języka niemieckiego i rosyjskiego, 2004:126, s.119-128.

140. Sarnowski Michał, Kłótnia werbalna a profilowanie konceptu konfliktu (na materiale polskim i rosyjskim), 2002:117, s.227-233.

141. Sarnowski Michał, O kłótni, bójce i charakterze agresywności obelg, 2001:112, s.93-102.

142. Seidel Hans-Eberhardt, Обрамление в русском языке, 2002:117, s.235-243.

143. Seiffert Irena, Obraz Słowianina w przysłowiach geograficznych, 2002:117, s.245-252.

144. Solecka Kazimiera M., Problemy konfrontacji czasowników macedońskich i polskich (semantyka i składnia), 2002:117, s.259-267.

145. Szelewski Maciej, Nazwy własne w polskiej i rosyjskiej literaturze fantasy w aspekcie socjologicznym (na podstawie twórczości Andrzeja Sapkowskiego i Nika Perumowa), 2002:117, s.269-272.

146. Tichoniuk Bazyli, Losy wschodniosłowiańskiego sufiksu "-onok" we współczesnych nazwiskach mieszkańców Polski, 2002:117, s.273-276.

147. Topolińska Zuzanna, Лексема (збороформата) како минимален контекст за фонолошката измена (на маргина на работите врз Општословенскиот лингвистички атлас), 2002:117, s.277-283

148. Vobořil Ladislav, Анекдот как текст в тексте - речь в речи, 2002:117, s.285-289.

149. Vychodilová Zdenka, Предмет речи с точки зрения лингвистики текста в чешском языке (в сопоставлении с русским), 2002:117, s.291-296.

150. Walczak-Mikołajczakowa Mariola, Magiczna funkcja słowa w bułgarskich obrzędach związanych z uzdrawianiem, 2002:117, s.297-302.

151. Walter Harry, Mokijenko Valerij, Пословицы в современной русской речи и жаргоне, 2002:117, s.303-309.

152. Wieczorek Diana, К истории украинского языка и языкознания, 2002:117, s.311-316.

153. Wieczorek Diana, Украинская просвещенность и российская культура, 2002:116, s.89-97.

154. Wintoniw Mychajło, Становлення концепцій з некоординованими головними членами речення в сучасній українській мовi, 2002:117, s.317-323.

155. Wysoczański Włodzimierz, Opis uwarunkowań zewnętrznych etnolektów (na przykładzie obecnej sytuacji językowoetnicznej w Polsce), 2001:112, s.103-132.

156. Zahnitko Anatolij, Унiверсально-типологiчнi модифiкацiї i трансформацiї слов’янського речення, 2002:117, s.325-331.

157. Zołotowa Galina, Слово и предложение как компоненты текста, 2002:117, s.333-339.

158. Żurek Maria, Оценочные слова в общем русском жаргоне, 2002:117, s.341-346.

 

Recenzje, sprawozdania, noty

159. "Acta Polono-Ruthenica" V, pod red. A.Bartoszewicza, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.

Rec.: Maria Doroszkiewicz- 2003:123, s.108-110.

160. Bakuła Bogusław, Skrzydło Dedala. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 50-90. XX wieku, Poznań 1999.

Rec.: Agnieszka Matusiak - 2002:116, s.141-145.

161. Cymborska-Leboda Maria, Эрос в творчестве Вячеслава Иванова. На пути к философии любви, Lublin 2002.

Rec.: Izabella Malej - 2004:126, s.144-146.

162. Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, pod red. J.Kapuścika, Kraków 2002.

Rec.: Katarzyna Rybińska - 2004:126, s.147-150.

163. Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność, pod red. H.Mazurek, Katowice 2000.

Rec.: Ewa Komisaruk- 2003:123, s.112-117.

164. Duchovnost, ako princíp tvorby, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2001.

Rec.: Mariana Vargová - 2004:126, s.139-140.

165. Dudek Andrzej, Wizja kultury w twórczości Wiaczesława Iwanowa, Kraków 2000.

Rec.: Anna Paszkiewicz - 2002:116, s.135-138.

166. "Форма(р)т" - ukraiński almanach artystyczno-literacki, pod red. O.Gordona, Lwów 2001, nr 1.

Rec.: Krystyna Baczmańska - 2003:123, s.100-102.

167. "Gdzie jesteś, Ojczyzno...", Antologia wierszy współczesnych poetów polskich zamieszkałych na Ukrainie, pod red. T.Dutkiewicz, Warszawa 1966.

Rec.: Krystyna Baczmańska - 2001:112, s.144-145.

168. Kaczmarek Urszula, Spod znaku Warneńczyka, Poznań 2002.

Rec.: Telesfor Poźniak - 2004:126, s.156-158.

169. Lewandowski Edward, Rosyjski Sfinks: Rosjanie wśród innych narodów, Warszawa 1999.

Rec.: Jędrzej Morawiecki- 2003:123, s.102-108.

170. Literatura, mit, sacrum, kultura, pod red. M.Cymborskiej-Lebody i W.Kowalczyka, Lublin 2000.

Rec.: Monika Mańkowska - 2004:126, s.135-139.

171. Mantajewska Violetta, Mit i archetyp w prozie Andrieja Biełego, Katowice 2002.

Rec.: Katarzyna Rybińska - 2004:126, s.150-153.

172. "Nowa Polska" po rosyjsku ("Новая Польша", Warszawa 1999, nry 1-4).

Rec.: Telesfor Poźniak - 2001:112, s.143-144.

173. Pieniążek Krystyna, Twórczość poetycka Antuna Branka Šimicia. Z problemów poezji chorwackiego ekspresjonizmu, Poznań 2000.

Rec.: Małgorzata Filipek - 2002:116, s.145-148.

174. Piórem i wdziękiem. Kobiety w panteonie literatury rosyjskiej, pod red. W.Laszczak i D.Ambroziak, Opole 1999.

Rec.: Ewa Studziżba-Komisaruk - 2001:112, s.149-153.

175. Pisarek Larysa, Profesor Albert Bartoszewicz, 2002:116, s.156-157.

176. Poźniak Telesfor, Profesor Franciszek Sielicki (1923-2001), 2002:116, s.7-9.

177. Poźniak Telesfor, Profesor Kole Simiczijew jako slawista macedonista. Nota pośmiertna, 2004:126, s.159-161.

178. Poźniak Telesfor, Profesor Teresa Dąbek-Wirgowa (1933-1999), 2002:116, s.153-155.

179. Sałajczykowa Janina, Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985-1995, Gdańsk 1998.

Rec.: Małgorzata Trendak-Wolf - 2001:112, s.154-155.

180. Schoeller Wilfried S., Michaił Bułhakow, przeł. B.Kocowska, Wrocław 2000,

Rec.: Ewa Studziżba-Komisaruk - 2001:112, s.141-143.

181. "Slavica Wratislaviensia". Bibliografia tomów 84-111 (1995-2000), oprac. Janina Wołczuk, 2002:116, s.[1-22].

182. Sochová Zdeńka, Lašská slovní zásoba, Wyd. Akademia, Praha 2001.

Rec.: Jaroslav Lipowski - 2003:123, s.110-112.

183. Styczyński Marek, O ideach, że złowrogie bywają. Recepcja rosyjskiej myśli filozoficzno-politycznej w Polsce po roku 1989, Łódź 1999.

Rec.: Joanna Foniok - 2004:126, s.129-132.

184. "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze", pod red. S.Kozaka, Warszawa 1999, nry 8-9.

Rec.: Telesfor Poźniak - 2001:112, s.146-149.

185. "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze", pod red. S.Kozaka, Warszawa 2002, t.13-14.

Rec.: Agnieszka Matusiak - 2004:126, s.153-156.

186. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich,

Sprawozd.: Anna Kurpisz, Jędrzej Morawiecki, Sylwia Wójtowicz - 2003:123, s.125-130.

187. "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich". Konferencja naukowa w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Sprawozd.: Oksana Al Jabarin, Miłosz Bukwalt, Łucja Kusiak-Skotnicka, 2001:112, s.155-162.

188. Wójtowicz Sylwia, Jubileusz siedemdziesięciolecia Profesora Telesfora Poźniaka, 2004:126, s.7-9.

189. Wołczuk Janina, Suszko Henryk, Profesor Franciszek Sielicki - nasz nauczyciel, 2002:116, s.11-17.

190. Žilková Marta, Diet,a v kontexte postmoderny, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 1999.

Rec.: Viera Žemberová - 2004:126, s.132-134.

191. В пространстве филологии, редактор В.М.Калинкин, Юго-Восток-Донецк 2002.

Rec.: Michał Sarnowski - 2003:123, s.121-124.

192. А.С.Пушкин и мир славянской культуры (К 200-летию со дня рождения поэта), отв. ред. Л.Н.Будагова, Москва 2000.

Rec.: Łucja Kusiak-Skotnicka - 2002:116, s.133-135.

193. Бетко Iрина, Бiблiйнi сюжети i мотиви в українській поезiї XIX-початку XX столiття, Zielona Góra-Kijów 1999.

Rec.: Sylwia Wójtowicz - 2002:116, s.149-151.

194. Моренець Володимир, Нацiональнi шляхи поетичного модерну першої половини XX ст. Україна i Польща, Київ 2001.

Rec.: Agnieszka Matusiak - 2004:126, s.141-143.

195. Сто поэтесс Серебряного века, составители и авторы биографических статей: М.Л.Гаспаров, О.Б.Кушлина, Т.Л.Никольская, Санкт-Петербург 1996.

Rec.: Izabella Malej - 2002:116, s.138-141.

196. "Строитель чудотворный". Szkice o literaturze rosyjskiej, Kraków 2001.

Rec.: Anna Paszkiewicz - 2003:123, s.97-99.

197. Унiверсальний словник-енциклопедiя, Видавництво "Iрина", Київ 1999.

Rec.: Michał Sarnowski - 2003:123, s.117-121.

 

Indeks

Ajupow S. 9.
Al Jabarin O. 169, 187
Ambroziak D. 174,
Andrić Ivo 29, 46
Asijiv L. 104
Astafiewa N. 11,12
Baczmańska K. 10-12, 166,167
Bajkow N. 137
Bakuła B. 160
Balowski M. 105
Barański Z. 13
Barszczewski A. 14
Bartoszewicz A. 106, 159, 175
Baudouin de Courtenay J. 17
Betko I. 15, 193
Białokozowicz B. 16,17
Biełyj A. 53,56,171
Bierdiajew N. 44
Bitow A. 28
Błok A. 53
Bobilewicz G. 18
Bogdanow W. 107
Bogdanowicz T. 19
Bolek A. 108
Brandner A. 109
Breuillard J. 116
Briusow W. 88
Brodski J. 52,91
Budagow L.M. 192
Budniak D. 110
Bukwalt M.1, 20-22, 187
Bułhakow M. 180
Čechová M. 111
Chałacińska-Wiertelak H. 23
Chrakovskij W. 112
Chworostinin I. 108
Chwylowy M. 65
Crnjanski M. 29
Cymborska-Leboda M. 161,170
Czajkowski P. 58
Czaplińska J. 24
Czarnecka M. 25
Czechow A. 45,77
Czetyrba M. 113
Dąbek-Wirgowa T. 178
Dąbrowska M. 86
Dembska K. 114
Diec J. 26
Dombrowskij J. 37
Doroszkiewicz M. 115,159
Dowłatow S. 83, 91
Drużnikow J. 72
Dučić J. 35
Dudek A. 27,165
Dudek T. 28
Dutkiewicz T. 167
Eco U. 44
Filipek M. 2, 29-31,173
Foniok J. 32,183
Fougeron I. 116
Furdal A. 117
Gajdova U. 118
Galon-Kurkowa K. 33
Gasparow M.L. 195
Gegovski D. 119
Gonczarow I.A. 68
Gordon O. 166
Gorensztejn F. 74
Horwatko-Sumiłowska A. 34
Huxley A. 32
Iwanow W. 27, 161, 165
Jakóbiec-Semkowowa M. 35, 36
Jasińska-Okulewicz M. 120
Jaśkowska-Rybicka R. 37
Jensterle-Doleżal A. 38
Jóźwikiewicz P. 39, 121, 122
Juda C. 40
Kabyszewa I. 41
Kaczmarek U. 168
Kalinkin W.M. 191
Kamieniecki J. 123
Kamov J.P. 71
Kapuścik J. 162
Karpiłowska E. 124
Kiš D. 1, 20, 21
Klima L. 85
Kluczariew F. 70
Kocowska B. 180
Komisaruk E. 3, 42, 163, 174, 180
Korobar-Belczewa M. 125
Korsakas J. 126
Kosina J.E. 50
Kosmeda T. 127
Kotkiewicz A. 43
Kowalczyk W. 170
Kowalska H. 44
Kozak S. 184, 185
Krumpholz A. 128
Ksenicz A. 450
Kulisz P. 98
Kupała J. 14
Kurpisz A. 46, 186
Kusiak-Skotnicka Ј. 47, 48, 187, 192
Kusal K. 128
Kuszlina O.B. 195
Kuzmin M. 3
Laszczak W. 174
Lazarević L. 36
Lermontow M. 9
Lewandowski E. 169
Lipowski J. 4, 182
Litwinow J. 49
Łażecznikow I. 67
Maciołek M. 50
Maciuk G. 129
Madloch J. 51, 52
Malej I. 53, 54, 161, 195
Malicki J. 5, 55
Małyszkin A. 19
Mann T. 25, 86
Mantajewska V. 56, 171
Mańkowska M. 57, 170
Matecka M. 58
Matusiak A. 6, 59, 60, 160, 185, 194
Mazurek H. 163
Miakiszew W. 130
Mianowska J. 61
Mickiewicz A. 49
Mieczkowskaja N. 131
Mięsowska L. 62
Minczin A. 61
Mirkułovska M. 132
Mitrinović V. 133
Mokijenko V. 151
Molęda J. 134
Morawiecki J. 63, 64, 169, 186
Morenec W. 194
Nabokov V. 76, 78
Nagibin J. 41
Nawacka J. 135
Neff V. 33
Niekraszewicz S. 137
Nikolskaja T.L. 195
Nowacki A. 65
Nowakowska-Kempna I. 136
Nowakowska-Ozdoba J. 66, 67
Olaszek B. 68, 69
Olżić O. 94
Orłowska A. 70
Orten J. 105
Orwell G. 32
Pająk P. 71
Pasternak B. 100, 101
Paszkiewicz A. 165, 196
Patočka J. 24
Pavlo O. 22
Perumow N. 145
Pieniążek K. 173
Pisarek L. 137, 175
Potebnia O. 127
Poźniak T. 72, 73, 168, 172, 176-178, 184, 188
Priszwin M. 13
Procyk I. 138
Puszkin A. S. 92, 192
Pytel-Pandey D. 139
Raźny A. 74
Rybińska K. 162, 171
Sahajdaczny 15
Sakowicz K. 15
Sałajczykowa J. 179
Sapgir G. 51
Sapkowski A. 145
Sarnowski M. 140, 141, 191, 197
Schoeller W. B. 180
Schulz B. 1
Seidel H-E. 142
Seiffert I. 143
Sielicki F. 176, 189
Sieroszewski W. 90
Šimić A. B. 173
Simiczijew K. 177
Skotnicka A. 7, 75, 76
Smaga J. 77
Sochová Z. 182
Solecka K. M. 144
Sołogub F. 6, 23
Staffa N. 78
Stankiewicz S. 14
Štěpán L. 79
Studziżba-Komisaruk E. zob. Komisaruk E.
Styczyński M. 183
Suchanek L. 80
Sujecka J. N. 81
Suszko H. 8, 189
Szczukin W. 82
Szelewski M. 145
Szewczenko L. 83
Szewczuk W. 34
Szopen F. 16, 101
Ściepuro M. 84
Tarajło-Lipowska Z. 85
Tichoniuk B. 146
Tołstoj L. 16
Topolińska Z. 147
Trębaczkiewicz E. 86
Trendak-Wolf M. 179
Trifonow J. 61
Tureček D. 87
Tymieniecka-Suchanek J. 88
Tymoczko-Tichoniuk E. 89, 90
Tyszkowska-Kasprzak E. 91, 92
Ukrainka Ł. 97
Urbanec J. 93
Vargová M. 164
Vobořil L. 148
Vychodilova Z. 149
Walczak-Mikołajczakowa M. 150
Walter H. 151
Wątorski A. 94
Weininger O. 42
Weltman A. 66
Wieczorek A. 95
Wieczorek D. 96, 152, 153
Wintoniw M. 154
Wójtowicz S. 97, 98, 186, 188, 193
Wołczuk J. 99, 181, 189
Wozniesienskij A. 84
Wysoczański W. 155
Zahnitko A. 156
Zamiatin E. 29
Zbyrowski Z. 100, 101
Zieliński B. 102
Zinowiew A. 72
Zołotova G. 157
Zoszczenko M. 43
Žemberová V. 190
Žilková M. 190
Żurek M. 158
Żydek M. 103

Байков Н см. Bajkow N.
Бетко И. см. Betko I.
Будагов Л. Н. см. Budagow L. M.
Гаспаров М. Л. см. Gasparow M. L.
Калинкин В. М. см. Kalinkin W. M.
Куліш П. см. Kulisz P.
Кушлина О. Б. см. Kuszlina O. B.
Лермонтов см. Lermontow M.
Минчин А. см. Minczin A.
Моренець В. см. Morenec W.
Набоков В. см. Nabokov V.
Нагибин Ю см. Nagibin J.
Некрашевич С. см. Niekraszewicz S.
Никольская Т. Л. см. Nikolskaja T. L.
Ольжич О. см. Olżić O.
Потебня А. см. Potebnia O.
Пушкин А. С. см. Puszkin A. S.
Сагайдачний П. см. Sahajdaczny
Сакович К. см. Sakowicz K.
Сапгир Г. см. Sapgir G.
Толстой Л. см. Tołstoj L.
Трифонов Ю. см. Trifonow J.
Шевчук В. см. Szewczuk W.
Шопен см. Szopen

Kontakt

Redakcja "Slavica Wratislaviensia"

Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Pocztowa 9
53-313 Wrocław

e-mail: slavica [na] uni.wroc.pl