Skotnicka Łucja

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany, profesor nadz. UWr

Jednostka:

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

Stanowisko:

Profesor nadzwyczajny mianowany

 
Zainteresowania naukowe:

Szeroko rozumiana epoka romantyzmu, zagadnienia rosyjskiego piśmiennictwa autodokumentalnego XIX wieku: podróżopisarstwo, epistolografia, pamiętnikarstwo.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:

1. List poetycki. Z problemów genologicznych liryki Aleksandra Puszkina, Wrocław 1982, ss. 155.

2. W poszukiwaniu krainy idealnej. Poezja Wilhelma Küchelbeckera,  Wrocław 2000, ss. 179.

artykuły:
1. Uwagi o kompozycji i stylu listów poetyckich Puszkina (1826-1836), „Slavica Wratislaviensia” XII, 1977, s. 45-60.

2. Drogi współczesnej puszkinistyki radzieckiej. Problemy poetyki [w:] Radziecka metodologia badań filologicznych po roku 1945, t. 1 - Literaturoznawstwo, pod red. G. Porębiny, Katowice 1978, s. 116-125.

3. Motyw biesiady w listach poetyckich Aleksandra Puszkina, „Slavica Wratislaviensia” XXII, 1982, s. 15-25.

4. Uwagi o poetyce Listów podróżnika rosyjskiego Nikołaja Karamzina, „Slavica Wratislaviensia” XXXIII, 1985, s. 3-16.

5. The Verse Epistle: On the Problem of the Generic Peculiarities of Pushkin's  Lyrical Verse, „Canadian Slavonic Papers” XXIX, 1987, 2/3, s. 196-209.

6. Semantyka śmierci w liryce dekabrystów, „Slavica Wratislaviensia” LIII, 1990, s. 27-34.

7. Elementy biblijne w poezji dekabrystów, „Slavica Wratislaviensia” LVI, 1991, s. 25-43.

8. O poezji religijnej Fiodora Glinki, „Zeszyty Naukowe KUL” nr 1/2, 1991, s. 79-88.

9. Biesiadnicy i spiskowcy. Postawy etyczne rosyjskiej młodzieży literackiej w pierwszym 25-leciu XIX wieku, „Slavica Wratislaviensia” LXXIX, 1993, s. 45-55.

10. Wilhelma Küchelbeckera droga ku poezji wzniosłej, „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s. 23-36.

11. Od króla Dawida do Żyda-Wiecznego Tułacza. Model świata przedstawionego w poematach więziennych Wilhelma Küchelbeckera [w:] Świat przedstawiony w dziełach pisarzy wschodniej słowiańszczyzny, pod red. W. Wilczyńskiego, Zielona Góra 1994, s. 59-69.

12. „Argiwianie” W. Küchelbeckera i rosyjski dramat historyczny pierwszego 25-lecia XIX wieku, „Slavica Wratislaviensia” XC, 1996, s. 7-18.

13. Konstrukcja świata przedstawionego w tragedii W. Küchelbeckera „Prokopiusz Lagunow”, „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 17-23.

14. Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego [w:] 50 lat nauki we Wrocławiu, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1997, s. 61-71.  Współautorzy: K. Galon-Kurkowa, T. Klimowicz, T. Poźniak, M. Semkowowa, M. Ściepuro, J. Wołczuk.

15. Wątki ludowo-historyczne w twórczości W.  Küchelbeckera, „Slavica Wratislaviensia” CI , 1998, s. 9-19.

16. Bóg i Biblia w twórczości Wilhelma Kühelbeckera [w:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przewartościowania, pod red. M. Ściepury, Zielona Góra 1999, s. 21-28.

17. Temat nawróconego grzesznika w „Iżorskim” Wilhelma Küchelbeckera [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 2, pod red. T. Poźniaka i A. Skotnickiej-Maj, Wrocław 1999, s. 49-55

18. Fantastyka i cudowność w świecie poetyckim W. Küchelbeckera („Iżorski”), „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 23-34.

19. Poeta w twórczości W. Küchelbeckera do roku 1825, „Studia Literaria Polono-Slavica” 5, 2000, s. 109–119.

20. Iwan, syn kupca Wilhelma Kuchelbeckera jako antybaśń,  „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 7–16.

21. Pisarstwo jako profesja. Z problematyki życia literackiego w Rosji I połowy XIX wieku, „Slavica Wratislaviensia” CXXIII, 2003, s. 27-37.

22. Podróżopisarstwo Rosjan romantycznych [w:]  Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 4, pod. red. A. Paszkiewicz i Ł. Kusiak-Skotnickiej, Wrocław 2003, s. 63–69.

23. „Petersburg wciąż tańczy”. Motyw balu w literaturze rosyjskiej [w:] Praca i odpoczynek w literaturach słowiańskich, pod red. E. Małek, Łódź 2003, s. 187–199.

24. Antynomie wartości na przełomie kultur: „Szkice Kaukazu” Aleksandra Bestużewa-Marlińskiego, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 7–17.

26. Kaukaz – cudza przestrzeń jako własna w świadomości Rosjan pierwszej połowy XIX wieku [w:] Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich, t.2, Słowiańszczyzna Wschodnia, red. Cz. Andruszko, B.Zieliński, Poznań 2005, s. 17  - 26.

27. Сюжет дороги в русских путешествиях и путевых очерках XIX века, „Rossica Olomucensia” XLIV (za rok 2005), 2. část , 2006, s. 493-498.

28. Portret kulturowy Rosjanina w podróży (na podstawie dzieł podróżopisarskich pierwszej połowy XIX wieku) [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, pod red. A. Ksenicza i B. Tichoniuka, Zielona Góra 2007, s. 19-27.

29. „Праздные счастливцы” в мире пушкинского творчества¬,  „Язык и культура”, Выпуск 9, т. IX (97), Киев 2007, с. 58-63.


 

Recenzje:

1. С. Бочаров, Поэтика Пушкина. Очерки, Москва 1974 [w:] „Slavica Wratislaviensia”  XVI, 1979, s. 109-113.

2. П. Орлов, Русский сентиментализм, Москва 1977, „Slavica Wratislaviensia” XVIII, 1979, s. 171-175.

3. Справочники по истории дореволюционной России. Библиографический указатель, под. ред. П. Зайончковского, Москва 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XX, 1980, s. 132-133.

4. Пушкинский Дом. Библиография трудов, cост. А. Михайлова, ред. Вл. Баскаков, Ленинград 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXIX, 1984, s. 116-117.     

5. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne” 12, 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXIII, 1985, s. 146-148.

6. Литература эпохи формирования наций в центральной и юго-восточной Европе. Просвещение. Национальное возрождение, ред. коллегия: Я. Богданова, С. Никольский, В. Стахеев, Москва 1982 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXVI, 1985, s. 107-109.

7. S. Bukczyn, Zamach na cara. Opowieść dokumentalna, tłum. M. Jackiewicz, Olsztyn 1986 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LIII, 1990, s. 126-129.

8. J. Borsukiewicz, P. Iwiński, История русской литературы первой половины Х!Х века. Литературные направления. Компаратистика, Lublin 1989 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s. 116-118.

9. Problemy psychologizmu w literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. W. Wilczyńskiego, Zielona Góra 1991 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXIX, 1993, s. 143-146.

10. W. Laszczak, Twórczość literacka kobiet w Rosji pierwszej połowy XIX wieku, Opole 1993 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s.85-86.

11. „Rossica Stetiniensia” z. 2, 1991, z.3, 1991 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 88-90.

12. Książę Iwan Gagarin (o. Józef Ksawery), O pojednaniu Kościoła rosyjskiego z rzymskim. Nasz cel, przeł. i wstępem opatrzył A. Bezwiński, Toruń 1995 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 109-110.

13. Ю. Лотман, Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (ХVIII - начало ХIХ века), Санкт-Петербург 1994 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 111-112.

14. Д. Чавдарова, Homo legens в русской литературе Х1Х века, Варна 1997 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 137-139.

15. М. Соколянский, И несть ему конца. Статьи о Пушкине, Одесса 1999 [w:] „Zagadnienia Rodzajów Literackich” XLIII, 2000, z. 1-2, s. 222–226.

16. М. Соколянский, Перечитывая Шекспира (Работы разных лет), Одесса 2000 [w:] „Zagadnienia Rodzajów Literackich” XLIII, 2002, z. 1-2, s. 220–224.

17. А. С. Пушкин и мир славянской культуры (К 200-летию со дня рождения поэта), отв. ред. Л. Будагова, Москва 2000 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 133–135.

18. Ю.М.Лотман, Воспитание души, Санкт-Петербург 2003, 621 ss., [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, 2005, s.169-171.

19.  Болдинские чтения. Под ред. Н.М.Фортунатова, Нижний Новгород  2005, 263 сс., [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX, 2006, 129-131.


 

Komunikaty:

1. Siedemdziesięciolecie urodzin profesora doktora Mariana Jakóbca, „Slavia Orientalis” 1981, nr 3, s. 385.

2. Współczesne literatury słowiańskie. Problem jedności i różnorodności, „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 116-117.

3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 3, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 155-162. Współautorzy: M. Bukwalt, S. Daković.