Baczmańska Krystyna

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Ukrainistyki

Stanowisko:

starszy wykładowca

Bobrowski Eugeniusz

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Dydaktyki

Stanowisko:

starszy wykładowca

Doroszkiewicz Maria

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Języka Rosyjskiego

_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

1. Studia nad wpływami polskimi na rosyjską leksykę gwarową, Wrocław 1991, ss.163.

Artykuły:

1. Wpływy wschodniosłowiańskie w gwarze miejskiej Supraśla, „Slavica Wratislaviensia” XXIX, 1984, s. 57-63.

2. Leksyka bytowa pochodzenia polskiego w gwarach rosyjskich, „Slavica Wratislaviensia” XLIV, 1987, s. 71-76.

3. Aktywność słowotwórcza leksyki pochodzenia polskiego w gwarach rosyjskich, „Slavica Wratislaviensia” XLVII, s. 40-45.

4. Wariancyjność rzeczowników pochodzenia polskiego w gwarach rosyjskich, „Slavica Wratislaviensia” XLIX, 1990, s. 65-72.

5. Antroponomy w rosyjskiej i polskiej botanicznej terminologii gwarowej, „Slavica Wratislaviensia” LXIX, 1992, s. 89-99.

6. Apelatywacja antroponimów w polskich i rosyjskich gwarach środowisk dewiacyjnych, „Slavica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s. 75-83.

7. Apelatywizacja antroponimów jako sposób wzbogacania słownictwa w pewnych odmianach języka rosyjskiego i angielskiego, „Slavica Wratislaviensia” XCIV, 1996, s. 39-47.

8. „Jestem stanowczy, jesteś uparty, jest twardogłowym głupcem” czyli językowy autoportret jednego z kandydatów na prezydenta i jego odbicie w komentarzu prasowym w codziennej prasie wyborów prezydenckich w Rosji [w:] Słowianie wschodni. Między językiem a kulturą, pod red. A. Bolek, A Fałowskiego, B. Zinkiewicz-Tomanek, Kraków 1997, s.257-265.

9. Język prasy codziennej w Rosji podczas kampanii prezydenckiej 1996 w funkcji perswazyjnej, „Slavica Wratislaviensia” C, 1998, s. 142-147.

10. „Swój i obcy” we współczesnej prasie rosyjskiej, „Rozprawy Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XXVI, 2000, s. 79-91.

11. Agresja językowa we współczesnej rosyjskiej publicystyce gospodarczej, „Acta Neophilologica” II, 2000, s. 15-20.

12. „My i oni”. Współczesna prasa rosyjska o autostereotypach, stereotypach, wizerunkach i uprzedzeniach etnicznych w zetknięciu kultury rosyjskiej z zachodnią, „Acta Neophilologica” III, 2001, s. 34-45.

13. „Pokolenie X” a „swoje i obce” we współczesnym języku i kulturze rosyjskiej, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 77-88.

14. Батюшка czy пан ксендз – o sposobach zwracania się do osób duchownych w przekładzie polsko-rosyjskim [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, pod red. Z. Abramowicz, Białystok 2003, s. 575-587.

15. Оппозиция „свой-чужой“ в образе города в польско-русском переводе, „Rossica Olomoucensia“ XLII (za rok 2003), 1. část, 2004, s. 259-265.

Recenzje:

1. Книжные сокровища Государственной библиотеки СССР им. Ленина. Каталог, Москва 1979 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXV, 1983, s. 93-94.

Komunikat:

1. Pięćdziesiąta rocznica śmierci Jana Baudouina de Courtenay w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, „Przegląd Rusycystyczny” 1980, z. 2, s. 97-98.

Galon-Kurek Krystyna

Stopień/tytuł naukowy:

profesor zw. dr hab.

Jednostka:

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

Stanowisko:

Profesor zwyczajny

_________________________________________

Spis publikacji:

 

MONOGRAFIE:

1. Romantyzm rosyjski w polskich koncepcjach historycznoliterackich do roku 1939, Wrocław 1978, ss. 128.

2. Nad prozą Michała Lermontowa, Wrocław 1984, ss. 268.

3. Długi zmierzch. Psychobiografia liryczna Piotra Wiaziemskiego, Wrocław 1996, ss. 173.

ARTYKUŁY:

1. Mickiewiczowska koncepcja rosyjskiego romantyzmu, „Slavica Wratislaviensia” IX, 1976, s. 13-27.

2. Problem romantyzmu rosyjskiego w polskiej tradycji krytycznoliterackiej [w:] Tradycja i współczesność. Powinowactwa literackie polsko-rosyjskie, pod red. B. Galstera, J. Kamionki-Straszakowej, K. Sierockiej i B. Stachiejewa, Wrocław 1978, s. 81-102.

3. Konstanty Majeranowski. Kartka z dziejów stosunków kulturalnych polsko-rosyjskich pierwszych dziesięcioleci wieku XIX, „Slavica Wratislaviensia” XVIII, 1979, s. 5-24.

4. „Na wyżynach wolności…” (Z problematyki pobytu Piotra Wiaziemskiego w Krakowie), „Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria” VI, 1980, s. 5-24.

5. Malarski charakter percepcji świata w „Wadimie” Lermontowa, „Slavica Wratislaviensia” XX, 1980, s. 41-60.

6. Piotr Wiaziemski a tradycja kościuszkowska, „Slavia Orientalis” 1981, nr 3, s. 263-280.

7. Puszkinowska interpretacja ognia, „Slavica Wratislaviensia” XXII, 1982, s. 3-13.

8. „Skwoz’ tuman kriemnistyj put’ blestit…” (Motyw wędrówki w liryce Michała Lermontowa), „Slavica Wratislaviensia” XXII, 1982, s. 3-25.

9. Świat poetycki Konstantego Batiuszkowa, „Slavica Wratislaviensia” XXXI, 1984, s. 3-28.

10. Kategoria „naszych czasów” w powieści Lermontowa „Księżna Ligowska” [w:] Powieść rosyjska XIX i XX wieku, pod red. S. Poręby, Katowice 1984, s. 7-27.

11. Z problematyki artystycznej „Bohatera naszych czasów” Michała Lermontowa („Dziennik Pieczorina” jako narzędzie i źródło samowiedzy), „Slavica Wratislaviensia” XXXIII, 1985, s. 29-56.

12. Mieszkańcy Krainy Czułości (Z problematyki antropologicznej rosyjskiej prozy sentymentalnej), „Slavica Wratislaviensia” XLI, 1987, s. 3-53.

13. Zapomniany protoplasta „dziwnych” bahaterów klasycznej literatury rosyjskiej („Rosyjski Werter” Michaiła Suszkowa), „Slavia Orientalis” 1988, nr 3, s. 515-528.

14. Aleksander I w poezji rosyjskiej (1801-1815), „Slavica Wratislaviensia” XLVII, 1988, s. 3-28.

15. „Stoss” Michała Lermontowa. Próba interpretacji [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria VII, Warszawa 1988, s. 71-84.

16. Kategoria czasu w liryce Puszkina lat 1820-1824, „Przegląd Rusycystyczny” 1988, z. 2, s. 33-48.

17. „Bohater Wilna” (Piotr Wiaziemski a Jakub Jasiński), „Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria” XI, 1988, s. 17-40.

18. Aleksander I w poezji rosyjskiej (1816-1825), „Slavica Wratislaviensia” XLVIII, 1989, s. 3-27.

19. Z zagadnień recepcji prozy Lermontowa w literaturze słowackiej („Człowiek z protezą” Jána Hrušovskiego a „Bohater naszych czasów”), „Slavica Wratislaviensia” L, 1989, s. 25-53.

20. Literatura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku na warsztacie rusycystów polskich w latach 1946-1986, „Slavica Wratislaviensia” LV: Czterdziestolecie rusycystyki polskiej (1947-1987), 1990, s. 37-70.

21. „Listy podróżnika rosyjskiego” Mikołaja Karamzina a „Podróż młodego Anacharsisa do Grecji” J.-J. Barthelémy’ego [w:] Dziesięć wieków związków wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu. Cz.1: Literaturoznawstwo, pod red. J. Borsukiewicza, Lublin 1990, s. 43-65.

22. Piotr Wiaziemski a Michał Lermontow. Warunki i ograniczenia dialogu dwóch pokoleń, „Slavica Wratislaviensia” LIII, 1990, s. 35-65.

23. Лирическое „я” в поэзии П. А. Вяземского 1808-1825 гг., „Przegląd Rusycystyczny” 1990, z. 1-4, s. 15-23.

24. Русская панегирическая ода начала 19 века, „Litteraria Humanitas. Genologické Studié” I, 1991, s. 345-356.

25. O kontekście genetycznym „Biednej Lizy” Nikołaja Karamzina, „Slavica Wratislaviensia” LVI, 1991, s. 3-23.

26. Z problematyki antropologicznej prozy Iwana Turgieniewa („Dziennik człowieka niepotrzebnego”), „Slavica Wratislaviensia” LXII, 1991, s. 13-31.

27. Kategoria maskarady w prozie fabularnej Aleksandra Puszkina, „Studia Rossica Posnaniensia” 21, 1991, s. 51-74.

28. Piotra Wiaziemskiego odkrywanie „ja” [w:] Problemy psychologizmu w literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. W. Wilczyńskiego, Zielona Góra 1991, s. 45-55.

29. „Dasza, dziewczyna wiejska” Pawła Lwowa. (Kwestia ludowości w rosyjskiej prozie sentymentalnej), „Slavica Wratislaviensia” LXIX, 1992, s. 25-33.

30. „Sacra publica” w liryce Piotra Wiaziemskiego, „Slavica Wratislaviensia” LXXIV, 1992, s. 9-29.

31. Samoświadomość poety sztambuchowego (Piotr Wiaziemski), „Przegląd Rusycystyczny” 1992, z. 1-2, s. 5-17.

32. Z zagadnień kontekstu genetycznego wiersza Michaiła Lermontowa „Żagiel”, „Slavica Wratislaviensia” LXX, 1992, s. 19-31.

33. Rossica w pismach ks. Wincentego Kraińskiego, „Slavica Wratislaviensia” LXXIX, 1993, s. 5-13.

34. Temat „rozkoszy stołu” w poezji rosyjskiej XVIII wieku, „Slavica Wratislaviensia” LXXIX, 1993, s. 31-44.

35. К вопросу о жанровой природе „Писем русского путешественника” Н. М. Карамзина, „Litteraria Humanitas. Genologické Studié” II, 1993, s. 279-286.

36. Środek i oś rosyjskiej Krainy Czułości [w:] Świat przedstawiony w dziełach pisarzy wschodnej Słowiańszczyzny, pod red. W. Wilczyńskiego, Zielona Góra 1994, s. 9-19.

37. Twórczość poetycka Piotra Wiaziemskiego w rusycystyce polskiej, „Slavica Wratislaviensia” LXXXVII, 1994, s. 57-73.

38. Kobieta w świecie poetyckiem Piotra Wiaziemskiego, „Opuscula Polnica et Russica” II, 1994, s. 51-63.

39. Z kart rosyjskiej werteriady. Aleksander Kłuszyn, „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 5-11.

40. Rosjanin na rendez-vous („Obłomow” Iwana Gonczarowa) [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, pod red. K. Galon-Kurkowej i T. Klimowicza, Wrocław 1997, s. 71-79.

41. Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego [w:] 50 lat nauki we Wrocławiu, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1997, s. 61-71. Współautorzy: T. Klimowicz, Ł. Kusiak-Skotnicka, T. Poźniak, M. Semkowowa, M. Ściepuro, J. Wołczuk.

42. Błazen z błyskiem prawdy w oku („Koniec starych czasów” Vladislava Vančury), „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 75-86.

43. Fatum, w cichym zakątku starej Pragi „oswojone” („Trzynasta komnata” Vladimíra Neffa), „Slavica Wratislaviensia” CXXV, 2004, s. 11-22.

44. Włoskie konteksty świata poetyckiego Nikołaja Ogariowa, „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, 2006, s. 17-45.

45. Modele macierzyństwa w trylogii powieściowej Iwana Gonczarowa, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7, cz. 1, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wojtowicz, Wrocław 2007, s. 5-13.

46. Postać femme fatale w późnej prozie Iwana Turgieniewa („Wiosenne wody”), „Slavica Wratislaviensia” CXLVI, 2008, s. 7-22.

RECENZJE:

1. Проблемы романтизма. Сборник статей, cост. А. Гуревич, Москва 1971 [w:] „Slavia Orientalis” 1973, nr 1, s. 95-101.

2. Вопросы романтизма в советском литературоведении (Библиографический указатель, 1956-1968 гг.), ред. Н. А. Гуляев, Казань 1970 [w:] „Slavia Orientalis” 1973, nr 3, s. 403-404.

3. Эпоха романтизма. Из истории международных связей русской литературы, oтв. ред. М. П. Алексеев, Ленинград 1975 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XII, 1977, s. 149-152.

4. Е. А. Маймин, О русском романтизме. Книга для учителя, Москва 1975 [w:] „Slavica Wratislaviensia”, XVI, 1979, s. 100-108.

5. N. Ejdelman, Łunin – adiutant Wielkiego Księcia Konstantego, przeł. W. i R. Śliwowscy, Warszawa 1976 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XVI, 1979, s. 114-118.

6. Zwierciadło prasy. Czasopisma XIX wieku o literaturze rosyjskiej, pod red. B. Galstera, J. Kamionki-Straszakowej, K. Sierockiej, przy współudziale A. Piorunowej, Wrocław 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XVIII, 1979, s. 175-178.

7. H. Mazurek-Wita, Powieści Wasyla Narieżnego na tle prozy satyryczno-obyczajowej XVIII i początku XIX wieku, Wrocław 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXI, 1980, s. 106-110.

8. Z. Mejszutowicz, Powieść obyczajowa Tadeusza Bułharyna, Wrocław 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXI, 1980, s. 110-113.

9. История романтизма в русской литературе. Возникновение и утверждение романтизма в русской литературе (1790-1825), oтв. ред. А. С. Курилов, Москва 1979 „Slavica Wratislaviensia” XXIII, 1982, s. 139-142.

10. От романтизма к реализму. Из истории международных связей русской литературы, oтв. ред. М. П. Алексеев, Ленинград 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXII, 1982, s. 115-119.

11. Библиография литературы о М. Ю. Лермонтове (1917-1977 гг.), cост. О. В. Миллер, Ленинград 1970 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXV, 1983, s. 97-98.

12. B. Mucha, Dekabryści, Warszawa 1979 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXV, 1983, s. 96-97.

13. В. Н. Баскаков, Пушкинский Дом, 1905-1930-1980 (Исторический очерк), Ленинград 1980 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXIX, 1984, s. 114-116.

14. Лермонтовская энциклопедия, глав. ред. В. А. Мануйлов, Москва 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXI, 1984, s. 107-108.

15. П. А. Вяземский, Сочинения, cоставление, подготовка текста, вступительная статья и примечания М. И. Гиллельсона, т. I-II, Москва 1982 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXVI, 1985, s. 109-112.

16. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy”. Studia Filologiczne 13, 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXVI, 1985, s. 112-116. Współautorka: D. Wieczorek.

17. R. Wołoszyński, Polacy w Rosji, 1801-1830, Warszawa 1984 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLIV, 1987, s. 112-115.

18. T. A. Kaczkowska, Struktura narracyjna prozy fabularnej Aleksandra Puszkina, Wrocław 1983 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLIV, 1987, s. 115-116.

19. На путях к романтизму. Сборник научных трудов, oтв. ред. Ф. И. Прийма, Ленинград 1984 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLII, 1988, s. 75-78.

20. Н. Эйдельман, Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта, Москва 1984 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLII, 1988, s. 80-82.

21. W. Kowalczyk, Proza Mikołaja Karamzina. Problemy poetyki, Lublin 1985 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLVIII, 1989, s. 120-123.

22. D. Kšicová, Poéma za romantismu a novoromantismu. Rusko-české paralely, Brno 1983 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLVIII, 1989, s. 123-126.

23. С. Ломинадзе, Поэтический мир Лермонтова, Москва 1985 [w:] „Slavica Wratislaviensia” L, 1989, s. 117-120.

24. Лермонтовский сборник, oтв. ред. И. С. Чистова, Ленинград 1985 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLIX, 1990, s. 122-127.

25. С. А. Фомичов, Поэзия Пушкина. Творческая эволюция, Ленинград 1986 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LIII, 1990, s. 129-134.

26. Новые зарубежные исследования творчества А. С. Пушкина. Сборник обзоров, глав. ред. Е. Ф. Трущенко, Москва 1986 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LVI, 1990, s. 124-130.

27. Z zagadnień rozwoju gatunków w literaturze rosyjskiej, red. J. Orłowski, Lublin 1987 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXII, 1991, s. 107-112. Współautor: M. Ściepuro.

28. Z lubelskich studiów rusycystycznych. Od Michała Chieraskowa do Konstantego Fiedina, red. J. Borsukiewicz, Lublin 1988 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXIV, 1991, s. 117-123. Współautor: M. Ściepuro.

29. „Zeitschrift für Slawistik” 32, 1987, Heft 1): A. S. Pushkin – Studien und Quellen [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXIV, 1991, s. 125-130.

30. G. Giesemann, Die Strukturierung der russischen literarischen Romanze im 18. Jahrhundert, Köln-Wien 1985 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXVIII, 1992, s. 90-92.

31. Ю. М. Лотман, Сотворение Карамзина, Москва 1987 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXVIII, 1992, s. 92-93.

32. Н. Н. Петрунина, Проза Пушкина (Пути эволюции), Ленинград 1987 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXVIII, 1992, s. 96-98.

33. Studia z literatury rosyjskiej i radzieckiej, pod red. E. Małek, Łódź 1989 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s. 118-122.

34. N. Ejdelman, Paweł I, czyli Śmierć tyrana, przeł. W. i R. Śliwowscy, Warszawa 1990 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXIV, 1992, s. 124-127.

35. S. Schwarzband, История „Повестей Белкина”, Jerusalem 1993 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 107-109.

KOMUNIKATY:

1. Tezy pracy doktorskiej „Romantyzm rosyjski w polskich koncepcjach historycznoliterackich do roku 1939”, „Biuletyn Polonistyczny” 1976, z. 1, s. 24-27.

2. Tezy pracy doktorskiej „Romantyzm rosyjski w polskich koncepcjach historycznoliterackich do roku 1939”, „Biuletyn Slawistyczny”, I, 1976, s. 132-134.

3. М. Ю. Лермонтов, На картину Рембрандта [w:] Problemy analizy tekstu literackiego. Materiały dla nauczycieli języka rosyjskiego, pod red. W. Gorczycy, Wrocław 1988, s. 15-17.

4. М. Ю. Лермонтов, Парус [w:] Problemy analizy tekstu literackiego. Materiały dla nauczycieli języka rosyjskiego, pod red. W. Gorczycy, Wrocław 1988, s. 18-19.

5. Tezy pracy habilitacyjnej „Nad prozą Lermontowa”, „Biuletyn Slawistyczny”, r. X-XI (1985-1986), 1988, s. 53-55.

6. Car Aleksander I w poezji rosyjskiej, 1801-1825, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 41 (1986, A), 1988, s. 12-14.

7. „Człowiek z protezą” Jána Hrušovskiego. Z zagadnień recepcji prozy Lermontowa w dwudziestowiecznej literaturze słowackiej, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie” XXX (styczeń-grudzień 1986), 1988, s. 147-148.

8. Michał Lermontow, Bohater naszych czasów [w:] Zadania do lektury dla kl. II liceum i technikum, praca zbiorowa pod red. G. Wichary i T. Patrzałka, Wrocław 1989, s. 77-79. To samo: [w:] Zadania do lektury dla klasy II szkoły średniej, pod red. T. Patrzałka i G.Wichary, Warszawa 1992, s. 104-107.

9. Категория „я”, „мы”, „они” в лирике П. А. Вяземского [w:] VII Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы: Русский язык и литература в общении народов мира; проблемы функционирвания и преподавания, т. 2, Москва 1990, s. 28.

10. Samoświadomość poety sztambuchowego (Piotr Wiaziemski), [w:] Literatura a zabawa. O kulturze literackiej Rosji XVIII-XX wieku. Tezy międzynarodowej konferencji naukowej (Łódź, 3-5 VI 1991), Łódź 1991, s. 16.

11. Piotr Wiaziemski a Jakub Jasiński, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystawa Naukowego” 42 (1987, A), 1989, s. 7-9.

12. Z problematyki antropologicznej prozy Iwana Turgieniewa, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 44-45 (1989-1990), 1992, s. 5-7.

13. Mistrz i przyjaciel. Prof. dr hab. Marian Jakóbiec (1910-1998), „Gazeta Wyborcza” (dodatek regionalny: Wrocław) 1998, nr 101, s. 14. To samo: „Przegląd Rusycystyczny” 1998, z. 1-2, s. 193-194.

Janeczek Żanna

Stopień/tytuł naukowy:

magister

Jednostka:

Zakład Dydaktyki

Stanowisko:

starszy wykładowca

Kabyszewa Irina

Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Dydaktyki
Gabinet 408, tel. (71) 375-45-64

E-mail:

irina.kabyszewa [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

Funkcje:

Kierownik Centrum Języka Rosyjskiego, Fundacja "Russkij Mir"


_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

Поздняя исповедально-автобиографическая проза Юрия Нагибина, "Slavica Wratislaviensia" CXL, Wrocław 2006, ss. 205.

Podręczniki:

1. Rosyjski język biznesu w 30 dni, Berlin-Monachium-Warszawa-Wiedeń-Zurych-Nowy Jork 2003, ss. 304. Współautor: K. Kusal.

2. Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami, Berlin-Monachium-Warszawa-Wiedeń-Zurych-Nowy Jork 2004, ss. 206. Współautorzy: K. Kusal, H. Orschel, E. Wedel.

3. Korepetycje domowe. Język rosyjski, Langenscheidt, Warszawa 2009, ss. 319; Współautor: K. Kusal.

4. Rozmówki planszowe polsko-rosyjskie, Red Point Publishing Sp. z o.o., Wrocław 2010, ss. 319; Współautor: K. Kusal.

5. Podręcznik elektroniczny Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego do nauczania języka rosyjskiego na odległość. Tytuł: Język Obcy. Numer ISBN 978-83-609-39-05-5., Opole 2006, ss. 362;

6. Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami. Nowa edycja, Langenscheidt, Berlin-Monachium-Warszawa-Wiedeń-Zurych-Nowy Jork 2009, ss. 208; współautor: K. Kusal

7. Korepetycje. Język rosyjski, Buchmann, Warszawa 2010, ss. 319; współautor: K. Kusal

Artykuły:

1. Еврейско-русский вопрос в повести Ю. М. Нагибина “Тьма в конце туннеля”, „Žmogus ir žodis” - Literaturologija. Mokslo darbai, 2002, t. 2, nr 4, s. 55-64.

2. Пространство детства в исповедально-автобиографическом цикле Юрия Нагибина, „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 86-104.

Recenzje:

1. „Naučno Društvo za Negovanje i Proučovanje Srpskog Jezika“, Studije Srpske i Slovenske, serija 1, godina 1, “Srpski jezik” broj 1-2, Beograd 1996 [w:] „Slavica Wratislaviensia“ CV, 1999, s. 151-155.

2. V Международный симпозиум МАПРЯЛ - Сосотояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков. Доклады (Белград-Ниш, 30 мая – 1 июня 2000 г.), Белград 2000 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2001, nr 3(95), s. 128-135.

Kisielowa-Kamińska Anna


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Dydaktyki

E-mail:

-

Stanowisko:

asystent

Funkcje:

-

Skrypty / materiały metodyczne:

1. Методические разработки по практическому курсу русского языка для студентов национального отделения, Горький 1986, ss. 60. Współautorzy: L. Agafoncewa, W. Winogradow. 

2. Методическое письмо (из опыта работы кафедры ПРЯНШ ГГПИ им. М. Горького), Москва 1987, ss. 22. Współautorki: T. Siemionowa, L. Bieriestniewa. 

3. Методические разработки по практическому курсу русского языка для студентов национального отделения, Горький 1989, ss. 59. 

4. Русская речь. Публицистический стиль. Методические разработки по культуре русской речи для студентов педагогических вузов, Нижний Новгород 1996, ss. 37.

Autorefarat:

1. Простое двусоставное (глагольное) предложение как основная единица презентации языкового материала при обучении русскому языку как неродному. Автореферат кандидатской диссертации, Горький 1991, ss. 20.

Artykuł:

1. Простое предложение – единица презентации языкового материала при обучении русскому языку как неродному [w:] Особенности изучения синтаксиса в средней общеобразовательной школе. Межвузовский сборник научных трудов, oтв. редактор Е. Глебова, Горький 1989, s. 106-109.

Komunikaty:

1. Некоторые психологические аспекты обучения русскому языку студентов-филологов национального отделения [w:] IX научная конференция молодых ученых и специалистов Волго-Вятского региона. Тезисы докладов, Горький 1989, s. 154. 

2. Формирование навыков логичности высказывания в рамках дисциплины «Культура речи» [w:] Региональная научно-практическая конференция. Тезисы докладов, Арзамас 1994. 

3. Формирование навыков конспектирования лекций у студентов-билингвов [w:] Всероссийская научная конференция. Тезисы докладов, Казань 1994, s. 53. 

 

Klimowicz Tadeusz


  


Stopień/tytuł naukowy:

profesor dr hab.  

Jednostka: 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

E-mail / Blog

tadeusz.klimowicz [na] gmail.com; tadeuszk.blogspot.com

Stanowisko:

profesor emerytowany

Funkcje:

-Ur. 1950, matura – 1968, magisterium – 1973, doktorat – 1978, habilitacja – 1986, profesura – 1994, emerytura - 2020. Spełniony rusycysta piszący o literaturze i kulturze rosyjskiej ostatnich stu kilkudziesięciu lat. Niespełniony bohemista, czechofil. Po drodze kierownik Zakładu Lit. i Kultury Rosyjskiej, z-ca dyr. IFS, prodziekan Wydz. Filologicznego, dyrektor IFS.

O mnie.

Przyspieszony kurs dojrzewania przeszedłem na studiach. Raczej nie na Grodzkiej (IFS), raczej na Pocztowej (ITD). Ukształtował mnie klimat przełomu lat 60. i 70., unoszący się w powietrzu wirus kontrkultury hippisowskiej (miałem z nią kontakt platoniczny), który dwadzieścia lat później ułatwił mi zanurzenie się w postmodernizmie. To, kim jestem dzisiaj zawdzięczam wydanemu w 1970 r. albumowi koncertowemu z festiwalu w Woodstock (Joplin! Psychodeliczny "The Star-Spangled Banner" Hendriksa!) i pierwszej „Solidarności”. Mój kanon in statu nascendi: "Powiększenie" Antonioniego, "Rzym" Felliniego, "Pociągi pod specjalnym nadzorem" Menzla, kino Formana i Buñuela (od "Piękności dnia"), "Wszystko na sprzedaż" Wajdy, "Zwierciadło" Tarkowskiego, "Pulp Fiction" Tarantino, proza Hrabala i Konwickiego (późnego), "Generation P" Pielewina, "Lolita" Nabokova, "Przypadki inżyniera dusz ludzkich" Škvoreckiego, "Kompleks Portnoya" Rotha, poezja Bursy i Wojaczka, eseistyka Sontag i Eco, "Kołysanka" Komedy z "Rosemary’s Baby" Polańskiego, „Breakout”, rosyjski underground lat 60.-80., imaginarium Saudka, "Między słowami" Sofii Coppoli, "Rybka zwana Wandą" z Cleesem, "Absolwent" z Hoffmanem (znakomita ścieżka dźwiękową, m.in. "Mrs. Robinson" Simona&Garfunkela).

BLOG: RUSSIA WITH(OUT) LOVE; https://tadeuszk.blogspot.comMONOGRAFIE [KSIĄŻKI]:

1. Dmitrij Mamin-Sibiriak i problemy naturalizmu w literaturze rosyjskiej, Wrocław 1979, ss. 159.

Recenzje: E. Sławęcka, „Slavia Orientalis” 1981, nr 2, s. 233-236; E. Kucharska, „Przegląd Rusycystyczny” 1982, nr 1-4, s. 309-312; K. Blanck, „Zeitschrift für slavische Philologie” 1983, Band XLIII, Heft 1, S. 200-203.

2. Motywy twórczości Walerija Briusowa, Wrocław 1988, ss. 211.

Recenzja: T. Żwira, Portret artystyczny Walerija Briusowa, „Nowe Książki” 1989, nr 2, s. 80-81.

3. Poszukujący - nawiedzeni - opętani (Z dziejów spirytyzmu i okultyzmu w literaturze rosyjskiej), Wrocław 1992, ss. 115.

Recenzja: B. Białucha, O wirujących stolikach i nie tylko, „Rosyjska Ruletka” 2, 1995, s. 123-127.

4. Obywatele Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917, Wrocław 1993, ss. 143.

Recenzje: [aga], „Polityka” 1994, 23 IV, nr 17, s. 9; I. Pospišil, „Tvar” (Praha) 1994, nr 15, s. 20; J. Sałajczykowa, „Slavia Orientalis” 1994, nr 3, s. 430-432; A. Mrózek, D. Sobieraj, Obywatele Arkadii czy świadkowie Apokalipsy?, „Rosyjska Ruletka” 2, 1995, s. 129-134; L. Pałfalvi, Fagyejev és a tõbbiek: búcsúpillantás a szovjet Parnasszusra, "Holmi" 1995, nr 5, s. 709-712. 

5. Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996, ss. 408.

Recenzje: K. Masłoń, Inżynierowie dusz, „Rzeczpospolita” 1996, 29-30 czerwca, nr 150 (4404), Dodatek tygodniowy Plus - Minus nr 26 (180), s. 13-17; E. Sarnowicz, Pół żartem, pół serio, „Gazeta Dolnośląska” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 1996, 16 sierpnia, nr 190 (1695), s. 7; [aga], „Polityka” 1996, 12 X, nr 41, s. 57; J. Wojciechowski, Jeszcze jeden leksykon, „Nowe Książki” 1996, nr 10, s. 32-33; J. Pyszny, O literaturze rosyjskiej inaczej, „Odra” 1996, nr 12, s. 119-120; I. Malej, Powoli zmierzając do syntezy, „Dykcja” 3-4, 1996, s. 167-170; W. Zybura, „Orbis Linguarum” (Legnickie Rozprawy Filologiczne) 5, 1996, s. 344-345; J. Czech, Więcej okolic niż literatury, „Literatura na Świecie” 1996, nr 10, s. 250-258; G. Przebinda, Przewodnik wielojęzyczny, „Znak” 1996, nr 11, s. 154-159; I. Pospišil, Atraktivni Rusko, „Brněnský večernik” 24.07.1996, s. 3; I. Pospišil, Polský průvodce po současné ruské literatuře, „Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity” D 43, 1996, s. 194-195; С. Ларин, „Новый мир” 1997, №1, с. 248-250; О. Сарт, Пан Климович водит нас по лесам российской литературы, „Смена” (Sankt-Petersburg) 1997, 14 января, №7, с. 5; J. Świeży, Książka pełna niespodzianek, „Zdanie” 1997, nr 1-2 (112-113), s. 95-96; J. Gondowicz, Czółno z kamienia, „Tygodnik Powszechny” 1997, 2 lutego, nr 5, s. 12; B. Żejmo, Nikt nie zastąpi Rosji, „Nowe Kontrasty” 1997, nr 3, s. 15-16; E. Korpała-Kirszak, „Slavia Orientalis” 1997, nr 1, s. 167-170; O. Kuszlina, Póki co, u nas remanent, tłum. I. Malej, „Dykcja” 5, 1997, s. 209-212; О. Кушлина, Словарь с о. о., „Новое литературное обозрение” №24, 1997, с. 372-377; W. Kasack, Русская литература в новых справочниках и исторических изложениях [w:] Literatury i języki Słowian wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe, t. I, pod red. B. Kodzisa, S. Kochmana, I. Daneckiej, Opole 1997, s. 32-37; M. Ściepuro, Próba scalenia, „Przegląd Rusycystyczny” 1998, nr 1-2, s. 168-171; Z. Zbyrowski, Wartościowe kompendia literatury rosyjskiej XX wieku, „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 1, s. 173-179; О. Славин, Кент – понятие литературное, „Литературная Россия” 17 декабря 2004, №51.

6. Pożar serca. 16 smutnych esejów o miłości, o pisarzach rosyjskich i ich muzach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, ss. 534.

Recenzje: A. Kołodyńska, From Russia with Love, “Gazeta Wyborcza” (dodatek Wrocław) 9 maja 2006, nr 107 (5115), s. 5; „Przegląd Polityczny” 76, 2006, s. 176; K. Masłoń, Literackie wdowy i cenzorki, „Rzeczpospolita” 8 VI 2006, nr 133, s. 10; Ł. Modelski, Mistrzowie i Małgorzaty, „Twój Styl” 2006, nr 7, s. 117; A. Z. [Aleksandra Zumkowska], „Pożar serca” Tadeusz Klimowicz, „PuellaNova. Internetowe pismo kobiece” 1 sierpnia 2006, www.puellanova.pl/index.php?showart=309; M. Mizuro, „Odra” 2006, nr 7-8, s. 125-126; O. Pieniążek, Wódka dla Achmatowej, „Nowe Książki” 2006, nr 8, s. 39; K. Kalaga, „Przegląd Rusycystyczny” 2006, nr 4, s. 125-126; [elkaone], Portal Literacki – Fabrica Librorum, 13 lipca 2007, www.portalliteracki.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=34466; D. Kšicová, Láska - věčná inspirace umění, Sborník prací FFBU, "Slavica Litteraria" X, r. 11, č. 1 (2008), s. 154.

7. Тайны великих, перевод А. Бабанова, Олма Медиа Групп, Москва 2015, 448 стр.

8. Pożegnanie z Rosją, "Paśny Buriat", Kielce 2022, ss. 230.

Recenzje: P. Jaskulski, "Koszykowa dla Bibliotekarza", 21 października 2022, https://warsztat.koszykowa.pl/2022/10/21/pozegnanie-z-rosja/. Dostęp: 24                listopada 2022 r; M. Maciorowski, Dlaczego przegrała lepsza Rosja, "Wolna Sobota" (magazyn "Gazety Wyborczej"), 3-4 grudnia 2022, s. 13, internet: https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,29214209,dlaczego-przegrala-lepsza-rosja.html. Dostęp: 2 grudnia 2022 r.; M. Mizuro, Mordowanie z duszą. Dopiski do "Pożegnania z Rosją" Tadeusza Klimowicza, "Odra" 2022, nr 12, s. 39-43; "Przegląd Polityczny" 2022, nr 175/176, s. 196; A. Becker, Die Naivität des "westlichen" Putinismus ist erschreckend, "Frankfurter Rundschau", 28.12.2022, https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/erschreckend-ukraine-krieg-putin-und-putinismus-russland-esten-naivitaet-91996005.html. Dostęp: 1 stycznia 2023 r.; M. Banaszkiewicz, https://prawdziwarosja.pl/2022/12/31/pozegnanie-z-rosja-recenzja/. Dostęp: 1 stycznia 2023 r.


OPRACOWANIA, WSTĘPY, POSŁOWIA:

1. O. Mandelsztam, Nikomu ani słowa..., tłum. S. Barańczak i in., wybór i posłowie T. Klimowicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.
Recenzje: H. Zaworska, Jama Mandelsztama, „Gazeta Wyborcza” 28 grudnia 1998, s. 10; Lektor, „Tygodnik Powszechny” 6 grudnia 1998, nr 49.

2. W. Szałamow, Opowiadania kołymskie, tłum. J. Baczyński, posłowie T. Klimowicz Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.

3. G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, tom 2, część 1 - Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1947-1956, oprac. J. Bielska-Krawczyk, T. Bocheński, W. Bolecki, M. Chodakiewicz, R. Habielski, E. Kaczyńska, T. Klimowicz, A. Kłopotowska, M. Lachman, A. Przybylska, K. Taras, K. Uniłowski, M. Urbanowski, V. Wejs-Milewska, W. Włodarczyk, M. Wójcik, J. Zając, M. Zielińska, J. Zieliński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.

4. G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, tom 3 - Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1957-1998. Felietony i komentarze z Radia Wolna Europa 1955-1967, oprac. J. Błażejowska, J. Chłap-Nowakowa, M. J. Chodakiewicz, R. Habielski, A. Jagodziński, T. Klimowicz, A. K. Kunert, M. Łukasiewicz, J. Ostrowski, A. Przybylska, J. Snopek, K. Taras, M. Urbanowski, V. Wejs-Milewska, M. Wójcik, J. Zieliński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.

5. G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, tom 5, vol. 1 – Opowiadania wszystkie, oprac. G. Bastek, S. Błażejczyk, T. Klimowicz, J. Kornhauser, H. Kralowa, Z. Kudelski, A. Lesiakowski, P. Panas, A. Przybylska, A. Siwek, M. Śniedziewska, A. Wasilewska, M. Wójcik, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, ss. 499. 6. G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, tom 10 – Eseje, oprac. S. Błażejczyk, W. Bolecki, M. Chmurski, R. Forycki, T. Klimowicz, Z. Kudelski, A. Lesiakowski, D. Oramus, A. Przybylska, F. Rosset, A. Siwek, M. Śniedziewska, M. Urbanowski, M. Wójcik, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, ss. 879.


ARTYKUŁY:

1. Funkcjonowanie mitu w opowiadaniu L. Andrejewa „Łazarz”, „Slavica Wratislaviensia” IX, 1976, s. 37-45.

2. Dmitrij Mamin-Sibiriak w krytyce polskiej lat 1944-1974, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”. Filologia rosyjska XIII, 1976, s. 23-31.

3. Między realizmem a naturalizmem. Z obserwacji nad narracją w powieściach Dymitra Mamina-Sibiriaka (1883-1895), „Slavia Orientalis” 1977, nr 1, s. 17-33.

4. Kilka uwag o genealogii i początkach naturalizmu w Rosji, „Slavica Wratislaviensia” XII, 1977, s. 61-71.

5. Wokół sprawy naturalizmu w literaturze rosyjskiej (Motyw śmierci), „Slavica Wratislaviensia” XVI, 1979, s. 5-15.

6. Dwa konteksty powieści Briusowa „Góra Gwiazdy”, „Slavica Wratislaviensia” XX, 1980, s. 75-84.

7. Motto w poezji Briusowa [w:] Zagadnienia prądów i kierunków w literaturze rosyjskiej, pod red. S. Poręby, Katowice 1980, s. 138-152.

8. Świat przedstawiony i narracja w powieściach Nikołaja Czernyszewskiego, „Przegląd Rusycystyczny” 1981, nr 3, s. 57-66.

9. Poetyka powieści Mikołaja Ostrowskiego „Zrodzeni z burzy”, „Slavica Wratislaviensia” XXIII, 1982, s. 59-66.

10. Mędrzec, mag, prorok, hipnotyzer, grafoman (Briusow w poezji rosyjskiej i radzieckiej), „Slavica Wratislaviensia” XXXI, 1984, s. 29-47.

11. Z problemów arlekinady i maskarady w symbolizmie rosyjskim (Briusow), „Slavica Wratislaviensia” XXXVI, 1985, s. 27-42.

12. Motyw zwierciadła w twórczości Walerija Briusowa, „Slavica Wratislaviensia” XLI, 1987, s. 87-103.

13. Eros w literaturze rosyjskiej (Twórczość Walerija Briusowa), „Slavica Wratislaviensia” XLIV, 1987, s. 29-47.

14. Okultystyczny syndrom (Walerij Briusow i inni), „Pismo Literacko-Artystyczne” 1987, nr 11-12, s. 121-148.

15. Мотив зеркала в творчестве Валерия Брюсова [w:] Валерий Брюсов: проблемы творчества, отв. ред. О. Страшкова, Ставрополь 1989, с. 23-33.

16. Wokół wiersza Briusowa „O, zakroj swoi blednyje nogi”, „Slavica Wratislaviensia” L, 1989, s. 55-66.

17. Okultystyczny świat Wiery Kryżanowskiej (Z dziejów rosyjskiej powieści popularnej), „Studia i Materiały” XXX. Filologia rosyjska 8, Zielona Góra 1989, s. 33-47.

18. Briusowowskie miscellanea, „Slavica Wratislaviensia” LIII, 1990, s. 67-77.

19. Aneks do kolejowego rozkładu jazdy. Motyw pociągu i dworca w literaturze rosyjskiej, „Slavica Wratislaviensia” LXX, 1992, s. 55-69.

20. Zakurzeni geniusze (Modele życiowe „poety” na przełomie wieków), „Slavica Wratislaviensia” LXIX, 1992, s. 47-65.

21. Mechanizmy zachowań artysty w systemie totalitarnym (Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917) [W:] Literatura rosyjska XX wieku. Nowe czasy, nowe problemy, pod red. G. Bobilewicz-Bryś i A. Drawicza, Warszawa 1992, s. 149-165.

22. Krajobraz po Brodskim (Jelena Ignatowa i leningradzki „Klub-81”), „Studia Rossica Posnaniensia” XXIII, 1993, s. 75-90.

23. Nawiedzone (Baszkircewa - Piotrowska - Lwowa), „Studia Rossica Posnaniensia” XXIV, 1993, s. 83-97.

24. Mały przewodnik po życiu literackim popaździernikowej Rosji (Fragmenty), „Odra” 1993, nr 11, s. 42-52.

25. Wprowadzenie do nekrokultury (Nekrologi w piśmie „Litieraturnaja gazieta”), „Studia Litteraria Polono-Slavica” 2, 1996, s. 161-181.

26. Z profilu i en face (Z problematyki komunikacji literackiej), „Dykcja” 5, 1997, s. 141-155 (plus fotografie); „Teksty Drugie” 1997, nr 5, s. 81-100 (bez fotografii).

27. Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego [w:] 50 lat nauki we Wrocławiu, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1997, s. 61-71. Współautorzy: K. Galon-Kurkowa, Ł. Kusiak-Skotnicka, T. Poźniak, M. Semkowowa, M. Ściepuro, J. Wołczuk.

28. Od anonimowości do ekshibicjonizmu, czyli o prywatności pisarza w Rosji, „Odra” 1998, nr 9, s. 53-62.

29. „Staroświecki fortepian spoczywał na kolanach pięknej Gonzales” czyli petersburska szkoła absurdu [W:] Teatr i polityka. 24 Krakowskie Reminiscencje Teatralne. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Alternatywnych. 25-28 marca 1999 r., pod red. Ł. Drewniaka i O. Katafiasz, Kraków 1999, s. 60-67.

30. O człowieku, który wypadł z historii, ale szczęśliwie do niej powrócił, „Przegląd Polityczny” 42, 1999, s. 148-154.

31. Z dziejów leningradzkiej herezji surrealistycznej (Od niczewoków do „Mit’ków”), „Literatura na Świecie” 1999, nr 12, s. 255-271.

32. Kompendium encyklopedyczne jako gatunek wypowiedzi historycznoliterackiej [w:] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej, pod red. B. Stempczyńskiej i P. Fasta, Katowice 2000, s. 20-34.

33. Wspomnienia jako ocalenie, „Przegląd Polityczny” 46/47, 2000, s. 98-104.

34. „Kocham inną”, „Odra” 2003, nr 12, s. 42-52.

35. Ostatni sprawiedliwy, „Gazeta Wyborcza” („Świąteczna”) 6-7 grudnia 2003, nr 284, s. 16-17.

36. Back in the USSR, „Gazeta Wyborcza” („Świąteczna”) 27-28 marca 2004, nr 74, s. 18-19.

37. Czekając na Nobla. Uwagi o współczesnej literaturze rosyjskiej, „Odra” 2008, nr 1, s. 48-57; В ожидании Нобелевской премии. Заметки о современной российской литературе, „Новая Польша” 2008, № 7-8 (99), с. 47-57.

38. Eckermani w Mcświecie (Brodski we wspomnieniach), „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 3, s. 92-101.

39. Вы скомпрометировали меня (Осип Мандельштам), анонимный перевод на русский язык, „Меценат и Мир” №41-42-43-44, 2009, s. 651-664, wersja elektroniczna: http://www.mecenat-and-world.ru/41-44/klimovich.htm.

40. Russland, Russland über alles, “Przegląd Polityczny” 101, 2010, s. 22-35. Inna wersja (z przypisami, cytaty i streszczenie w języku rosyjskim) w książce: Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowska-Kasprzak, W. Zybura, Wrocław 2010, s. 247-269.

41. Czy Rosjanin mógłby napisać „Lolitę”? [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 9 – Ciało [„Slavica Wratislaviensia” CLIII], pod red. I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk, A. Matusiak, J. Rysicz, A. Ursulenko, Wrocław 2011, s. 13-23.

42. Limonow by Limonov by Лимонов [w:] Українські трансгресії ХХ-ХХІ ст.: Звільнити минуле від майбутнього? Звільнити майбутнє від минулого? Культура – Історія - Політика / Ukraińskie transgresje XX – XXI wieku: Uwolnić przeszłość od przyszłości? Uwolnić przyszłość od przeszłości? Kultura – Historia – Polityka, наукова редакція і вступ А. Матусяк, Вроцлав – Львів 2012, s. 25-44. Zmieniona wersja (eseistyczna, wyłącznie polskojęzyczna, skrócone przypisy): Limonow by Limonov by Лимонов, “Odra” 2013, nr 1, s. 44-53.

43. „Umiłowany Mylycancie / Strzelisty bądź i wiecznie młody”. O nowej poezji rosyjskiej, „Odra” 2014, nr 1, s. 72-78.

44. Od Putina-1 do Putina-2. Krótki kurs historii putinizmu, „Przegląd Polityczny” 124, 2014, s. 47-60.

45. Młodości pamięci esej żałobny w tonacji b-moll, „Odra” 2015, nr 7-8, s. 44-52.

46. „Kedvesem! Ne rosszalkodj, ne igyál, ne betegedj meg, ne szülj” (Vlagyimir Viszockij), fordította [przetłumaczone przez] Pálfalvi Lajos, „Jelenkor” [„Współczesność”, Węgry], 2015, rocznik 58, nr 10, s. 1080-1103; http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/14840/kedvesem-ne-rosszalkodj-ne-igyal-ne-betegedj-meg-ne-szulj; http://www.litera.hu/hirek/tadeusz-klimovicz-esszeje-viszockijrol-a-jelenkorban.

47. „Cesarstwo u schyłku wielkiego konania…”, „Przegląd Polityczny” 145/146, 2017, s. 136-149. Rozszerzona wersja (z przypisami i bibliografią, cytaty w języku rosyjskim, streszczenie w języku rosyjskim i angielskim): „Cesarstwo u schyłku wielkiego konania…” (Nicky, Alix, Grigorij i inni w dziennikach, listach, telegramach, wspomnieniach), "Slavica Wratislaviensia" CLXIX, 2019, s. 23-56.

48. Cztery grzechy Jeleny Czyżowej (Prolegomena do eseju „Moja pamięć o blokadzie”), „Odra” 2020, nr 1, s. 36-39, nr 2, s. 32-42. Współautorka: Ewa Komisaruk.

49. "Która trzyma w ręku zwyczajne nożyczki..." Cenzura w Rosji bez cenzury, "Odra" 2021, nr 3, s. 55-64; nr 4, s. 45-52.

50. In Russland nichts Neues. Aus dem Polnischen von Marek Zybura [w:] Mariupol. Reflexionen zur russischen Invasion gegen die Ukraine, Herausgegeben von K. Sauerland und D. Krell, Dresden 2022, S. 144-180. 

51. Przemówienia w Dień Pobiedy, "Ale Historia" (Magazyn "Gazety Wyborczej"), 20-21 maja 2023, nr 19/573, s. 4-6. Wersja elektroniczna: Putin prezentuje światu krwawą rekonstrukcję II wojny światowej, 19 maja 2023, https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,29766665,putin-prezentuje-swiatu-krwawa-rekonstrukcje-ii-wojny,html

52. "wyciągam ze spodni szerokich..." Piąta Fala emigracji rosyjskiej, "Odra" 2023, nr 11, s. 42-50, nr 12, s. 28-39. Wersja elektroniczna: https://tadeuszk.blogspot.com/2023/07/wyciagam-ze-spodni-szerokich.html.  

53. „Pan Bóg porzuca ten kraj”, „Odra” 2024, nr 3, s. 41-47, nr 4, s. 29-37.

54. „Boże, nie daj mi zwariować”, „Ale Historia” (Magazyn „Gazety Wyborczej”), 23-24 marca 2024, nr 11/616, s. 4-5. Wersja elektroniczna: Psychiatryczny GUŁAG więził w szpitalach miliony ludzi, 22 marca 2024, https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,30812341,psychiatryczny-gulag-wiezil-w-szpitalach-miliony-ludzi.html.


RECENZJE:

1. Folklor przez porównanie - Славянский и балканский фольклор, ред. кол. Л. Виноградов, Ю. Смирнов, Е. Шептунов, Москва 1971 [w:] „Literatura Ludowa” 1973, nr 3, s. 63-66. Współautor: W. Soliński.

2. Судьбы русского реализма начала ХХ в., под ред. К. Муратовой, Ленинград 1972 [w:] „Slavia Orientalis” 1975, nr 3, s. 363-366.

3. Н. Скатов, Некрасов. Современники и продолжатели, Ленинград 1973 [w:] „Slavia Orientalis” 1976, nr 2, s. 286-289.

4. Literatura polska i rosyjska przełomu XIX/XX wieku, red. H. Filipkowska, R. Górski, W. Kiełdysz, W. Witt, Warszawa 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XVIII, 1979, s. 189-192. Współautor: W. Soliński.

5. Вопросы славянского языкознания и литературоведения. Материалы к VIII Международному съезду славистов (Любляна 1978). Сборник рефератов и обзоров, Москва 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXI, 1980, s. 125-129. Współautorka: L. Pisarkowa.

6. W. Wilczyński, Władysław Syrokomla i literatura rosyjska, Zielona Góra 1980 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXIII, 1982, s. 143-144.

7. „Studia Rossica Posnaniensia” XV, 1981 (Materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 150 rocznicy urodzin L. N. Tołstoja, UAM 1978) [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXI, 1984, s. 110-113.

8. E. Sławęcka, Piotr Boborykin. Z dziejów naturalizmu w Rosji, Kraków 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXI, 1984, s. 113-114.

9. Ф. Кулешов, Лекции по истории русской литературы конца XIX - начала ХХ в., ч. 2, Минск 1980 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXI, 1984, s. 118-120.

10. Русская и польская литература конца XIX - начала ХХ в., под ред. Е. Цыбенко и А. Соколова, Москва 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXIII, 1985, s. 141-144. Współautorka: A. Paszkiewicz.

11. Е. Цыбенко, Тургенев и польская литература (до 1917 года), Москва 1983 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLI, 1987, s. 145-146.

12. „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1982, nr 2-4 /98-100/, 1983, nr 2 /102/ [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLIX, 1990, s. 128-130.

13. L. Tołstoj, Opowiadania i nowele, wybrał, wstępem i przypisami opatrzył R. Łużny, Wrocław 1988 [w:] „Slavica Wratislaviensia” L, 1989, s. 120-122.

14. K. Cieślik, Czasopismo „Mir iskusstwa” na tle programów estetycznych modernizmu rosyjskiego, Szczecin 1986 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LIII, 1990, s. 137-140.

15. „Problemy Zjawisk Nieznanych” 1986, numery 4 /10/, 8 /14/ [w:] „Slavica Wratislaviensia” LIII, 1990, s. 144-145.

16. Potomkowie Słońca. Antologia rosyjskich i radzieckich opowiadań fantastycznonaukowych (1784-1927), wybór T. Gosk, posłowie J. Litwinow, Poznań 1987 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXIV, 1991, s. 123-125.

17. A. Lazari, „Poczwiennictwo”. Z badań nad historią idei w Rosji, Łódź 1988 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXIV, 1991, s. 134-135.

18. A. Krupski, Dostojewski w teatrze polskim (1958-1975), Wrocław 1988 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXIV, 1991, s. 135-137.

19. Из истории русской литературы конца XIX - начала ХХ в., под ред. А. Соколова, М. Михайловой, Москва 1988 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXIX, 1992, s. 136-137.

20. D. Kšicová, Russkaja poezija na rubeže stoletij, Praha 1990 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXIX, 1993, s. 152-153.

21. Labirynt z happy endem - Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red. A. Drawicza, Warszawa 1997 [w:] „Literatura na Świecie” 1998, nr 10, s. 303-318.

22. From Russia with Love - M. Wilk, Wilczy notes, Gdańsk 1998; Idiei w Rossiji. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 1, pod red. A. de Lazariego, Warszawa 1999 [w:] „Odra” 1999, nr 5, s. 120-122.

23. Pożegnanie z Łotmanem - J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 1999 [w:] „Odra” 2001, nr 12, s. 114-116.

24. Po albo satyra na taksówkarzy - Т. Толстая, Кысь, Москва 2000 [w:] „Odra” 2002, nr 3, s. 121-122.

25. Kustosz Salieri - B. Jegorow, Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, przekład D. i B. Żyłkowie, posłowie B. Żyłko, Gdańsk 2002 [w:] „Przegląd Polityczny” 64, 2004, s. 162-164.

26. „Między ustami a brzegiem pucharu”. Reaktywacja - M. Piwkowska, Achmatowa czyli kobieta, Warszawa 2003 [w:] „Odra” 2004, nr 3, s. 96-98.

27. „Pamięci, przemów” - Z. Żakiewicz, Rosja, Rosja... Notatki z podróży. Ludzie. Lektury. 1964-2002, Gdańsk 2006 [w:] „Przegląd Polityczny” 83, 2007, s. 150-152.

28. Grafomania w słusznej sprawie - W. Sorokin, Dzień oprycznika, przełożyła A. L. Piotrowska, Warszawa 2008 [w:] „Odra” 2008, nr 11, s. 123-124.

29. Gdybym był pisarzem rosyjskim… - W. Jerofiejew, Rosyjska apokalipsa. Próba eschatologii artystycznej, tłum. A. de Lazari, Warszawa 2008 [w:] „Przegląd Polityczny” 93, 2009, s. 169-173.

30. D. Kšicová, Od moderny k avantgardĕ. Rusko-české paralely, Brno 2007 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 4, s. 108-110.

31. M. Jakóbiec, Z daleka i z bliska. Wspomnienia i pamiętniki w biografię zebrane i uporządkowane przez córkę Milicę Jakóbiec-Semkowową, Wrocław 2009 [w:] „Slavia Orientalis” 2010, nr 1, s. 99-101.

32. Ex Oriente Lux - W. Sorokin, Zamieć, tłum. A. L. Piotrowska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013, ss. 173 – „Odra” 2013, nr 11, s. 78-81.

33. L. Korenowska, Образы леса в русской и украинской литературах второй половины XIX и XX веков. Опыт сопоставительного описания, Kraków 2013 – „Przegląd Rusycystyczny” 2014, nr 1, s. 140-145.


KOMUNIKATY, NOTY, ESEJE, MISCELLANEA, VARIA:

1. Dmitrij Mamin-Sibiriak i problemy naturalizmu w literaturze rosyjskiej (Tezy), „Biuletyn Slawistyczny” V, 1980, s. 52-54.

2. Mit ziemi w literaturach słowiańskich. Konferencja ogolnopolska we Wrocławiu, „Slavica Wratislaviensia” XXXIX, 1986, s. 3-6. Współautorka: A. Paszkiewicz.

3. И. Тургенев, „Воробей”, „<<Как хороши, как свежи были розы...>>” [W:] Problemy analizy tekstu literackiego. Materiały dla nauczycieli języka rosyjskiego, pod red. W. Gorczycy, Wrocław 1988, s. 22-24.

4. Л. Толстой, „После бала” [W:] Problemy analizy tekstu literackiego. Materiały dla nauczycieli języka rosyjskiego, pod red. W. Gorczycy, Wrocław 1988, s. 27-29.

5. Leningrad 1988. Wieczór poezji, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1989, nr 5, s. 157-158. 

6. Z dziejów spirytyzmu i okultyzmu w literaturze rosyjskiej (1850-1917), „Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk”. Sprawozdania nr 106 za lata 1989-1990, 1990, s. 8-10.

7. Pisarskie nekrologi w rosyjskiej prasie literackiej („Litieraturnaja Gazieta”), „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 49, seria A, 1994, s. 711.

8. Narodziny mitu. Powrót Sołżenicyna, „Zeszyty Literackie” 49, 1995, s. 137-139.

9. Literatura drugiego obiegu w ZSRR, „Zeszyty Literackie” 51, 1995, s. 148-150.

10. Rosjanie w Pradze (1918, 1968), „Zeszyty Literackie” 52, 1995, s. 198-200.

11. Od Puszkina do Bookera. Nagrody literackie w Rosji, „Odra” 1996, nr 6, s. 126-128.

12. O śmierci Josifa Brodskiego w prasie rosyjskiej, „Zeszyty Literackie” 56, 1996, s. 159-161.

13. „Dzienniki” Kornieja Czukowskiego i Jurija Nagibina, „Odra” 1997, nr 1, s. 39-46.

14. Pocztówka znad krawędzi, „Odra” 1997, nr 1, s. 126-128.

15. O Josifie Brodskim w rosyjskiej prasie literackiej, „Zeszyty Literackie” 57, 1997, s. 191-194.

16. Booker 1996, „Zeszyty Literackie” 59, 1997, s. 153-156.

17. Samotność intelektualisty. Andriej Siniawski, „Odra” 1998, nr 1, s. 9-12.

18. Petersburski karnawał, „Zeszyty Literackie” 62, 1998, s. 160-161.

19. Kronikarze Trzeciej Fali, „Zeszyty Literackie” 63, 1998, s. 160-162.

20. Krym, miłość, Październik i Maryna Cwietajewa, „Zeszyty Literackie” 64, 1998, s. 178-181.

21. Wieniedikt, Wieniczka, Wienia..., „Odra” 1998, nr 11, s. 73-76.

22. Notatki Maryny Cwietajewej. Życie na brudno, „Zeszyty Literackie” 65, 1999, s. 170-173.

23. Dziennik skandalisty, „Zeszyty Literackie” 66, 1999, s. 157-160.

24. Dzieje pewnego zesłania, „Odra” 1999, nr 4, s. 68-73.

25. Bułhakow wiecznie żywy, „Zeszyty Literackie” 67, 1999, s. 174-176.

26. Psychodrama postmodernistyczna, „Odra” 2002, nr 10, s. 51-54.

27. Żenada, „Odra” 2005, nr 7-8, s. 59-62.

28. Żenada 2, „Odra” 2006, nr 3, s. 99-100.

29. Żenada 3, „Odra” 2007, nr 4, s. 57-63.

30. Finansowe wariacje na wielkie tematy [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 8 – Pieniądz [„Slavica Wratislaviensia” CXLIX], pod red. K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowej, Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Matusiak, Wrocław 2009, s. 5-7.

31. Stalin i inni pisarze, „Ale Historia – Extra”. Magazyn Historyczny (dodatek do „Gazety Wyborczej”), marzec 2013, nr 1, s. 59-61.

32. Pani Profesor, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 11 – Zmysły, Slavica Wratislaviensia CLVIII, pod red. I. Malej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław 2014, s. 9-11.

33. Zmierzch boga, „Odra” 2019, nr 3, s. 50-56.

34. Profesor Telesfor Poźniak (1932-2019), "Slavica Wratislaviensia" CLXIX, 2019, s. 193.

35. 169 wyrazów na pożegnanie, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 14 - Pamięć, "Slavica Wratislaviensia" CLXXIII, red. E. Komisaruk, Wrocław 2021, s. 17.

36. Как сделаны Толстой Федор Михайлович и Достоевский Лев Николаевич. Опыт постмодернистского прочтения в пяти действиях, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 14 - Pamięć, "Slavica Wratislaviensia" CLXXIII, red. E. Komisaruk, Wrocław 2021, s. 29-36.

37. Amicorum colloquia, "Odra" 2021, nr 10, s. 89-93.

38. Rosja się nie zmienia, "Gazeta Wyborcza" 2-3 kwietnia 2022, dodatek "Ale Historia" nr 13/515, s. 5-6


PRACE REDAKCYJNE:

1. „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994.

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Wrocław 1997. Wspólnie z K. Galon-Kurkową.

3. „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998. Wspólnie z B. Konopielko.

4. „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, 2006.

5. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 7. Cz. 1 i 2, Wrocław 2007 ["Slavica Wratislaviensia" CXLIII]. Współredaktorzy: M. Bukwalt, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wójtowicz.

6. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 10 - Sen, Wrocław 2012 [„Slavica Wratislaviensia” CLV]. Współredaktorzy: M. Bukwalt, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz.


WYWIADY:

1.  Zaszyfrowane znaki Bułhakowa. Z Tadeuszem Klimowiczem, historykiem literatury rosyjskiej rozmawia Matylda Młocka, "Rzeczpospolita" 10 stycznia 2011, https://www.rp.pl/publicystyka/art14789281-zaszyfrowane-znaki-bulhakowa.  Dostęp: 25 listopada 2022 r. 

2. Rok 1812, wojna światów. I wojna totalna Tołstoja. Mirosław Maciorowski rozmawia z prof. Tadeuszem Klimowiczem, badaczem literatury rosyjskiej, "Wolna Sobota" magazyn "Gazety Wyborczej", 19 października 2012, https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,12699120,rok-1812-wojna-swiatow-i-totalna-wojna-tolstoja.html. Dostęp: 26 listopada 2022 r.

3. Puenty lepiej nie znać, [w:] P. Brysacz, J. Morawiecki, Ani żadnej wyspy. Rozmowy o Rosji i Ukrainie, Białystok 2016, s. 262-280. 

4. Jak coś robić, to na całego. Z prof. Tadeuszem Klimowiczem rozmawia Mirosław Maciorowski, "Wolna Sobota" magazyn "Gazety Wyborczej", 19 marca 2022 r., s. 2-4. 

5. Homo putinus. "Większość Rosjan chce żyć spokojnie i bez problemów. Nie ma w najbliższym czasie szans na zmianę władzy". Z Tadeuszem Klimowiczem rozmawia Jacek Tomczuk, "Newsweek" 14 października 2022, https://www.newsweek.pl/swiat/wladza-wladimira-putina-jest-na-razie-niezachwiana-a-on-demonstracyjnie-nagradza/j8c1lbe?gid=46e3a97b58a3f4739f2597475733ed7e. Dostęp: 14 października 2022 r. 

Kusal Krzysztof

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka:

Zakład Dydaktyki

Stanowisko:

emerytowany profesor UWr
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

1. Воспроизведение и восприятие русских звукотипов в иностранной аудитории, „Slavica Wratislaviensia” XCIX, Wrocław 1998, ss. 89.

2. Русско-польская межъязыковая омонимия как лексикографическая проблема, СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006, ss. 183.

Słownik:

1. Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych, Wrocław 2002, ss. 190.

2. Rosyjsko-niemiecko-polski słownik aktywnych przysłów (z obcojęzycznymi paralelami i historyczno-kulturowymi komentarzami, Wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Greifswald-Szczecin 2014, ss. 433. Współautorzy: Harry Walter, Valerij Mokienko, Ewa Komorowska.

Podręczniki:

1. Rosyjski język biznesu w 30 dni, Berlin-Monachium-Warszawa-Wiedeń-Zurych-Nowy Jork 2003, ss. 304. Współautorka: I. Kabyszewa.

2. Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami, Berlin-Monachium-Warszawa-Wiedeń-Zurych-Nowy Jork 2004, ss. 206. Współautorzy: I. Kabyszewa, H. Orschel, E. Wedel.

3. Korepetycje domowe. Język rosyjski, Langenscheidt, Warszawa 2009, ss. 319; Współautorka: I. Kabyszewa.

4. Rozmówki planszowe polsko-rosyjskie, Red Point Publishing Sp. z o.o., Wrocław 2010, ss. 319; Współautorka: I. Kabyszewa.

5. Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami. Nowa edycja, Langenscheidt, Berlin-Monachium-Warszawa-Wiedeń-Zurych-Nowy Jork 2009, ss. 208; współautorka: I. Kabyszewa

6. Korepetycje. Język rosyjski, Buchmann, Warszawa 2010, ss. 319; współautorka: I. Kabyszewa

Autoreferat:

1. Воспроизведение и восприятие русских звукотипов в иностранной аудитории, Ленинград 1986, ss. 21.

2. Русско-польская межъязыковая омонимия и паронимия, С.-Петербург 2006, ss. 49.

Artykuły:

1. К вопросу о семантической структуре и грамматической характеристике названий цветов в современном русском и польском языках, „Slavica Wratislaviensia” IV, 1974, s. 131-138.

2. Fonologiczna interpretacja niektórych spółgłosek w języku polskim i rosyjskim, „Slavica Wratislaviensia” XXV, 1983, s. 65-68.

3. Восприятие русских безударных гласных польскими учащимися [w:] Развитие современного русского языка, под ред. В. Ивановой, Ленинград 1987.

4. К вопросу об установлении состава фонем в современном польском литературном языке [w:] Динамика русского слова, ред. кол. В. Мокиенко, С. Аверина, С. Богданов, А. Кривоносов, Д. Демидов, Санкт-Петербург 1994, s. 31-34.

5. Особенности восприятия русских безударных гласных носителями польского языка, „Вестник СПбГУ”, сер. 2, вып. 3 (№ 16), 1995, s. 65-72.

6. Эвфемизмы в современном польском языке, „Вестник СПбГУ”, сер. 2, вып. 3, (№ 16), 1997, s. 63-66.

7. Жаргонные пословицы и поговорки – традиционное и новаторское, „Crnogorska Akademija Nauka i Umjetnosti” 17, 1999, s.199-204.

8. Семантический анализ русских жаргонных пословиц и поговорок, „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 147-152.

9. Фразеология в русско-польском словаре межъязыковых омонимов [w:] Frazeografia słowiańska, red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2001, s. 373-377.

10. Принципы построения русско-польского словаря межъязыковых омонимов [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 3. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, J. Sokołowski, Wrocław 2002, s. 163-169.

11. О работе над словарем русско-польских омонимов [w:] Материалы ХХХ Межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов, отв. pед. В. Мокиенко, С.-Петербург 2001, с. 50-53.

12. Фразеология и межъязыковая омогимия [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowa frazeologia w nowej Europie” (Szczecin 6-7 września 2001 r., Greifswald 8-9 września 2001 r..), pod red. M. Aleksiejenki, W. Mokijenki, H. Waltera, Szczecin-Greifswald 2002, s. 394-399.

13. Межъязыковая омонимия как лексикографическая проблема. (Содержание и принципы построения русско-польского словаря межъязыковых омонимов) [w:] Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí, red. J. Gazda, Brno 2002, s. 144-155.

14.Русско-польская межъязыковая омонимия в сфере фразеологии, „Žmogus ir žodis” - Svetimosios kalbos. darbai, 2004, t. 6, nr 3, s. 15-20.

15. Русско-польская субстандартная лексика как источник межъязыковой омонимии, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 5. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2005, s.155-160.

16. Лексикографическое описание как метод изучения межъязыковой омонимии, [w:] Материалы XXXIV Международной филологической конференции, выпуск 18, Славянское языкознание, 14-19 марта 2005 г., С.-Петербург 2005, с.19-29.

17. Типы семантических отношений в сфере русско-польской межъязыковой омонимии, „Žmogus ir žodis“ 7. Svetimosios kalbos. Mokslo darbai, 2005, t. 7, nr 3, s. 48-55.

18. Cубстандартная межъязыковая омонимия как объект лексикографирования, [w:] Слово в словаре и в дискурсе, Сб. научных статей к 50-летию Харри Вальтера, Москва 2006, s. 638-642.

19. О соотношении формальных признаков внутриязыковых и межъязыковых омонимов (на материале русского и польского языков), [w:] Nomen set omen. Zeichen und An-Zeichen in den slawischen Sprachen. Festschrift für Manfred Niemeyer zum 60. Geburstag, Greifswald 2007, s. 90-95.

20. Субстандартная фразеологшия как источник русско-польской межъязыковой омонимии, Русистика и компаративистика, вып. IV, Вильнюс-Москва 2009, с. 159-166.

21. Словообразовательные характеристики русско-польских межъязыковых омонимов в лингводидактическом аспекте [w:] Русская речь в современных парадигмах лингвистики: Материалы Международной научной конференции (Псков, 22-24 апреля 2010 года). Т. I / Под ред. Н.В. Большаковой, Л.Я. Костючук, Т.Г. Никити-ной, Л.М. Попковой. – Псков: ПГПУ, 2010. – 276 с.

22. Русско-польская межъязыковая омонимия в жаргонной фразеологии, [w:] Фразеология, познание и культура: сб. докл. 2-й Междунар. науч. конф. Ф 82 (Белгород, 7-9 сентября 2010 года): в 2 т. / отв. ред. проф. Н.Ф. Алефиренко. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. – Т. 2. Дискурсивные и дидактические проблемы фразеологии, с. 236-240.

23. Глагольные русско-польские паронимы: структурные типы. [w:] Современная филология в международном пространстве языка и культуры: Материалы Международной научно-практической интернет-конференции (Астраханский государственный университет, 21 сентября 2010 г. – 20 января 2011 г.) / Сост. М. Л. Хохлина, Астрахань 2011б с. 171-173.

24. Русско-польские семантические сближения в сфере субстандартной фразеологии [w:] AN UARI DE FILOLOGIA. LLENGÜES I LITERATURES MODERNES (Anu.Filol.Lleng.Lit.Mod.) 2/2012, Barcelona 2012, s. 37-43, ISSN: 2014-1394.

25. Rosyjsko-polska homonimia międzyjęzykowa jako problem leksykograficzny, [ w:] AN UARI DE FILOLOGIA. LLENGÜES I LITERATURES MODERNES (Anu.Filol.Lleng.Lit.Mod.) 4/2014, Barcelona 2014, s. 53-66. Współautor: K. Bałaban

Komunikaty:

1. Фразеология и межъязыковая омонимия [w:] Słowo. Tekst. Czas, VI. Tezy konferencji „Nowa frazeologia w nowej Europie”. Szczecin 6-7 września 2001 r., red. H. Walter, Szczecin 2001, s.146-147.

Misiąg Danuta

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Dydaktyki

Stanowisko:

starszy wykładowca

Pakszys Teresa

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Języka Rosyjskiego

Stanowisko:

starszy wykładowca

Pasek Maria

Stopień/tytuł naukowy:

magister

Jednostka:

Zakład Dydaktyki

Stanowisko:

starszy wykładowca

Paszkiewicz Anna


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka: 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 111, tel. (71) 375 45 74

E-mail:

anna.paszkiewicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

Profesor UWr

Funkcje:

-Dr hab. Anna Paszkiewicz  prof.UWr.  (ur. 1952)

-1987:  doktorat z zakresu literaturoznawstwa,   praca pt. Opowieści Iwana Bunina z lat 1913-1916. Wybrane zagadnienia poetyki.

-2000:  habilitacja z zakresu literaturoznawstwa,   praca pt. Z problematyki ekspresjonizmu w  literaturze rosyjskiej. Od Leonida Andrejewa do Wsiewołoda Wiszniewskiego.

Zainteresowania naukowe:

Rosyjska literatura emigracyjna, szczególnie pierwsza fala emigracji rosyjskiej (w jej ramach: antropologia literacka, ego-literatura, komunikacja międzykulturowa, korespondencja sztuk). Pasjonatka teorii literatury.

Organizacja nauki:

Dyrektor instytutu (2005-2016), kierownik zakładu (2019-2020).

A po pracy:

Zainteresowana historią sztuki i estetyką, aktywna w zakresie sztuk plastycznych. Miłośniczka psów.Monografie:

 1. Z problematyki ekspresjonizmu w literaturze rosyjskiej. Od Leonida Andriejewa do Wsiewołoda Wiszniewskiego, Wrocław 1999, ss. 113.

 2. Opowieści Iwana Bunina z lat 1913-1916. Wybrane zagadnienia poetyki, Wrocław 1990, ss. 95. 


Redakcje (książek i czasopism):

1. Redakcja naukowa tomu zbiorowego: Literatura rosyjska: problemy, fenomeny, konstanty,Kraków 2018, wyd. „Scriptum” Tomasz Sekunda, 285 ss.

2. Redakcja naukowa „Slavica Wratislaviensia”, tom 160, Nr (2014): 160, 2015.


Artykuły:

1. Евстахи Рыльски: О России ...о Тургеневе...[в:] И. С. Тургенев: текст и контекст, под ред. А.А. Карпова и Н.С. Мовниной, Санкт-Петербург 2018, с. 474-482.

2. Suicidia w twórczości Gajto Gazdanowa, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Tanatos 1, „Slavica Wratislaviensia” 2018, CLXVII, pod red. Elżbiety Tyszkowskiej-Kasprzak, s. 321-329.

3. Literatura jako przestrzeń dialogu kultur (na materiale liryki dalekowschodniej emigracji rosyjskiej), „Slavia Orientalis” 2016, tom LXV, Nr 1, s. 15-26.

4. Восток и Запад: проблема межкультурной коммуникации в прозе писателей первой волны русской эмиграции, [в:] Коммуникация как предмет междисциплинарных исследований, сборник научных трудов под ред. С.С. Ваулиной, часть 2, издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта, Калининград 2012, с. 73-80.

5. Леонид Андреев в Польше, [в:] Леонид Андреев: Материалы и исследования, Ред. Р.Д. Дэвис, М.В. Козьменко, Москва 2012, с. 219-223. 

6. Autobiograficzność w prozie Mariny Cwietajewej, „Studia Rossica” 2012, z. XXI, red. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, s. 157-167.

7. Autorski model w autobiografii Niny Berberowej Podkreślenia moje, [w:] Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof.zw.dr hab. Joannie Mianowskiej, red. naukowa B. Wegnerska-Ptaszkiewicz, U. Wójcicka, Toruń 2011,s.434 - 442. 

8. Заметки о польской литературоведческой русистике, [в:] Актуальные проблемы изучения и преподавания русской литературы:взгляд из России - взгляд из зарубежья, ред. А.А. Карпов, Санкт-Петербург 2011, с.171 - 179. 

9. Widziane z dwóch brzegów. Dylogia Iriny Odojewcewej, [w:] Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe, Studia Rossica XX, pod red. A. Wołodźko-Butkiewicz i L. Łucewicz, t. II, Warszawa 2010, s.115-120.

10. Какая она злая. Автобиография «Курсив мой» Нины Берберовой, [w:] Słowianie Wschodni na emigracji: Literatura-Kultura-Język. Studia i szkice slawistyczne X, pod red. B. Kodzisa i M. Giej, Opole 2010, s. 363-367. 

11. «Две Веры» Бориса Зайцева, [в:] Судьбы литературы Серебряного века и русского зарубежья, ред. С.Д. Титаренко, Санкт-Петербург 2010, с. 391-398.

12. „Nigdy mi na nich nie zależało” – Maria Cwietajewa i pieniądze [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 8 – Pieniądz [„Slavica Wratislaviensia” CXLIX], pod red. K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowej, Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Matusiak, Wrocław 2009, s. 147-151. 

13. Первая волна российской эмиграции в лаборатории польских исследователей, [в:] Литература русского зарубежья (1920-1940-е годы). Взгляд из XXI века, Материалы Международной научно-практической конференции, 4-6 октября 2007 года, Под ред. Л. А. Иезуитовой, С. Д. Титаренко, Санкт-Петербург 2008, с. 236-245. 

14. „Żar kwiat” Aleksandra Amfitieatrowa - dialog mitów, legend i podań, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, pod. red. J.Kapuścika, t. II, Kraków 2008, s. 393-396.

15. Они не начали диалога. Автобиографическая проза Ирины Одоевцевой, [w:] Wschód-Zachód. Dialog kultur, t.1 Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej, pod red. Galiny Nefaginy, Słupsk 2007, s. 144-148. 

16. Вроцлавская славистика, [w:] VIII славистические чтения. Славянская филология в современной системе университетского образования. Материалы международной научной конференции 12-13 сентября 2006 года, Санкт-Петербург 2007, s. 53-59. 

17. „Dwie Wiery” Borysa Zajcewa ‒ opowieść nie tylko o wierze, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, pod red. A. Ksenicza i B. Tichoniuka, Zielona Góra 2007, s. 47-53. 

18. Женский вопрос в творчестве Александра Амфитеатрова, „Rossica Olomucensia” XLIV (za rok 2005), 3. část, 2006, s. 435-443.

19. Andriej Bieły i malarstwo [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, pod red. J. Kapuścika, Kraków 2002, s.103-114

20. Ekspresjonizm i dramaturgia rosyjska lat dwudziestych, „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 87-97. 

21. Tendencje ekspresjonistyczne w twórczości Eugeniusza Zamiatina [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998, s. 147-157. 

22. Emocjonaliści i ekspresjonizm, „Slavica Wratislaviensia” CI,  1998, 67-73.

23. Zapomniana awangarda Ippolit Sokołow i ugrupowanie rosyjskich ekspresjonistów [w:] Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, Katowice 1996, s. 49-55.

24. „Zgroza” Michaiła Arcybaszewa: naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm? [w:] Literatura rosyjska w nowych interpretacjach, pod red. H. Mazurek-Wity, Katowice 1995, s. 17-29. 

25. Tendencje ekspresjonistyczne we wczesnej twórczości Aleksego Riemizowa [w:] Czas wielkiej przemiany. Studia o literaturze XX wieku, pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, Katowice 1995, s. 49-59.

26. Leonid Andriejew. Zagadnienia antropologii literackiej, „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s. 53-67.

27. Problematyka uniwersalna we wczesnej twórczości Leonida Andriejewa, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 17, 1992, s. 35-47

28. Leonid Andriejew i „Znanije”. Sposób obrazowania, „Slavica Wratislaviensia” LXXIV, 1992, s. 31-42. 

29. Prozaicy wydawnictwa „Znanije” i tradycja literatury narodnickiej, „Slavica Wratislaviensia” 1992, z. LXX, s. 71-81.

30. Poetyka snów w opowiadaniach Iwana Bunina lat 1910-1917, „Slavica Wratislaviensia” XLIV, 1987, s. 13-28

31. Koncepcja ideologiczna „Braci” Iwana Bunina, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 7, 1985, s. 50-69. 

32. Fabuły opowiadań Iwana Bunina lat dziesiątych, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 6, 1982, s. 21-36.

33. Symbolika kolorów w opowiadaniach Iwana Bunina lat dziesiątych [w:] Literatura rosyjska wobec tradycji kulturowych, pod red. S. Poręby, Katowice 1982, s. 20-35. 

34. Symbolika liczb w twórczości Iwana Bunina lat 1913-1916, „Slavica Wratislaviensia” XXI, 1980, s. 43-56.

35. „Sny Czanga” Iwana Bunina, „Studia Rossica Posnaniensia” XIII, 1979, s. 79-90. 


Recenzje:

1. Бронислав Кодзис, Литературные центры русского зарубежья. 1918-1939. Писатели. Творческие объединения. Периодика. Книгопечатание, Мünchen 2002, ss.318 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 130-134.

2. Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej, pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 2001 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXIII, 2003, s. 97–99. 

3. ван Бунин и его время, pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 2001 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2002, nr 3, s. 124-126.

4. A. Dudek, Wizja kultury w twórczości Wiaczesława Iwanowa, Kraków 2000 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 135-138. 

5. A. Wieczorek, W kręgu tradycji kulturowych. Annienski, Wołoszyn, Gumilow, Opole 1998 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 167-169.

6. Cieślik, Iwan Bunin (1870-1953). Zarys twórczości, Szczecin 1998[w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 169-171. 

7. Sacrum w literaturach słowiańskich, pod red. J. Gotfryda i P. Nowaczyńskiego, Lublin 1997 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 145-147. 

8. Ze studiów nad literaturą rosyjską XIX i XX wieku, t. II - Poetyka i konteksty kulturowe, pod red. M. Cymborskiej-Lebody i Z. Maciejewskiego, Lublin 1997 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 1998, z. 1-2, s. 171-173. 

9. Kosanović, Istraživanja ruske avangarde, Sremski Karlovci 1995[w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 122. 

10. Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. P. Fasta i L. Rożek [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 116-118. 

11. Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. L. Kapały [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 115-116.

12. Waszkielewicz, Modernistyczny starowierca. Główne motywy prozy Aleksego Riemizowa, Kraków 1994[w:] „Slavica Wratislaviensia” XCIV, 1996, s. 125-127. 

13. Rosja za rogatkami stolic. Szkice o literaturze rosyjskiej lat 1905-1917, pod red. J. Szymak-Reiferowej, Kraków 1993 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCII, 1996, s. 124-125. 

Ze studiów nad literaturą rosyjską przełomu wieku XIX i XX. Poetyka i konteksty kulturowe, pod red. J. Orłowskiego, Lublin 1993 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 92-93

14. Podróż w literaturze rosyjskiej i innych literaturach słowiańskich. Międzynarodowa konferencja slawistyczna (Opole 24-25 października 1990), pod red. T. Poźniaka i A. Wieczorek, Opole 1993 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 96-99.

15. „Roczniki Humanistyczne TN KUL”. Słowianoznawstwo XXXIV – 1985, XXXV – 1987, XXXVI – 1988, XXXVII – 1989, XXXVIII – 1990 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 86-88.

16.К проблемам истории русской литературы ХХ века, под ред. J. Szymak-Reiferowej, Kraków 1992 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 94-95.

17. „Rocznki Humanistyczne TN KUL”. Słowianoznawstwo XXXIX–XL - 1991-1992, z. 7 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXVII, 1994, s. 149-150.

18. Wilczyński, Z problemów realizmu. Proza rosyjskich zbiorów literackich „Słowo” (1913-1918), Zielona Góra 1993[w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXVII, 1994, s. 17-18. 

19. Kowalczyk, Twórczość Apollona Majkowa i jej konteksty kulturowe, Lublin 1991[w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s. 125-127. 

20. Сюжет и время. Сборник научных трудов, Коломна 1991 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXVI, 1993, s. 134-137. 

21. В. Линков, Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Бунина, Москва 1989 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s. 123-126. 

22. Stempczyńska, Rosyjska proza psychologiczna początku XX wieku. Między tradycją a eksperymentem, Katowice 1988[w:] „Przegląd Rusycystyczny” 1991, z. 3-4, s. 116-120. 

23. Русская и польская литература конца XIX - начала ХХ в., под ред. Е. Цыбенко и А. Соколова, Москва 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXIII, 1985, s. 141-144. Współautor: T. Klimowicz.

24. A. Majmieskułow, Chronotop drogi w prozie Iwana Bunina, Bydgoszcz 1982 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXVI, 1985, s. 121-123.


Komunikaty:

1. Mit ziemi w literaturach słowiańskich. Konferencja ogólnopolska we Wrocławiu, „Slavica Wratislaviensia” XXXIX, 1986, s. 3-6. Współautor: T. Klimowicz. 

2. Konferencja naukowa w Szczecinie, „Slavica Wratislaviensia” LXII, 1991, s. 125


Inne:

Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Jaworskiego: Rekonfiguracja w poetyce powieściowej Wiktora Pielewina. Solipsyzm-Język-Historia. Poznań 2017.

Ocena dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego w przewodzie habilitacyjnym dr Elżbiety Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław 2016

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr.Patryka Witczaka Śmierć w twórczości emigrantów pierwszej uchodźstwa rosyjskiego – Michaiła Arcybaszewa i Marka Ałdanowa – w kontekście literacko-filozoficznym fali, Bydgoszcz 2016

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Baranowskiej  Typologia postaci we wczesnej twórczości Maksyma Gorkiego, Warszawa 2016

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Katarzyny Przybysz  Problem podmiotowości ciała. >Inny< Jurija Mamlejewa i >Czerwony kogut leci wprost do nieba< Miodraga Bulatovicia w kluczu komplementarnej opozycji , Poznań 2015

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Alicji Kuśtowskiej Na tropie tajemnicy człowieka: Fiodor Dostojewski i Dawid Herbert Lawrence. Próba interpretacji , Wrocław 2014

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Wandy Kubiak Fenomen samotności w emigracyjnej prozie Iwana Bunina, Lublin 2014

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Majchrzyk  Dialog ze współczesną kulturą rosyjską w twórczości Wiktora Jerofiejewa , Wrocław 2013.

Recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Aleksandry Zywert  Pisarstwo Władimira Wojnowicza , Poznań 2012.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Tatiany Pudowej  Gogolewski tekst we współczesnej prozie rosyjskiej, Wrocław 2011.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Natalii Królikiewicz, Категория монтажа по отношению к структуированию жанровой формы романа "Анна Каренина» Л.Н. Толстого к,  Poznań 2011.

Recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Iriny Fedorczuk  Царское Село в русской лирике XVIII-XX вв.., Poznań 2007. 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Osiewicza pt.  Intertekstualność w poezji Władymira Wysockiego , Poznań 2006. 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Beaty Wegnerskiej-Ptaszkiewicz „Święta Ruś” w hagiograficznej i autobiograficznej prozie Borysa Zajcewa , Poznań 2004. 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Mańkowskiej Między lucyferyczną ekstazą a boską pokorą. Zinaidy Gippius portret dekadencki, Wrocław 2004.Międzynarodowa konferencja naukowa „Petersburskie uniwersyteckie literaturoznawstwo: w przeszłości i obecnie”, poświęcona 200-leciu Katedry historii literatury rosyjskiej Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu (3-5 października 2019).

Международная научно-практическая конференция, посвящённая 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, 15-17 ноября 2018 г., Санкт-Петербург, VII международный петерсбурский культурный форум (Филологический факультет Санкт-Петербурского университтета).

Pisarek Larysa

Stopień/tytuł naukowy:

profesor zw. dr hab.

Jednostka:

Zakład Języka Rosyjskiego

Stanowisko:

profesor zwyczajny

_________________________________________

Spis publikacji:
 
Monografie:

1. Алломорфичность современного русского языка, Wrocław 1975, ss. 102.

2. Местоименные вопросительные предложения в русском и польском языках, Wrocław 1981, ss. 200.

3. Речевые действия и их реализация в русском языке в сопоставлении с польским  (экспрессивы), Wrocław 1995, ss. 173.

Artykuły:

1. Относительно категории залога в русском языке, „Język Rosyjski” 1968, nr 4, s.10-14.

2. Корневые глагольные алломорфы в современном русском языке (на материале глаголов движения), „Studia Rossica Posnaniensia” I, 1970, s. 159-172.

3. Состав согласных фонем в современном русском языке, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VIII, 1970, s. 231-233.

4. Кoрневые алломорфы имен прилагательных в современном русском языке (на материале качественных прилагательных), „Slavica Wratislaviensia” II, 1971, s. 101-109.

5. Инвентарь гласных фонем русского языка, „Slavica Wratislaviensia” III, 1972, s. 75-86.

6. Алломорфичность и структура морфемы, „Slavica Wratislaviensia  IV, 1974, s. 101-106.

7. О правилах выделения фонем, „Slavica Wratislaviensia” VI, 1976, s. 47-58.

8. Фонологическая структура простых предлогов в русском и польском языках, „Z polskich studiów slawistycznych” V, 1978, s. 413-419.

9. Badania fonologiczne w językoznawstwie radzieckim [w:] Radziecka metodologia badań filologicznych po roku 1945, t. 2 - Językoznawstwo i metodyka, red. L. Schneider, Katowice 1978, s. 18-25.

10. Морфонология простых предлогов в русском языке, „Studia Rossica Posnaniensia” X, 1979, s. 181-186.

11. О средствах выражения вопросительности в предложениях с местоименными словами, „Slavia Orientalis” 1979, nr 2, s. 265-272.

12. Вопросительные предложения в русском и польском языках, „Болгарская русистика”, 1979, nr 5, s. 71-75.

13. Интонация в вопросительном предложении, „Slavia Orientalis” 1980, nr 1-2, s. 217-221.

14. Konkretyzacja niewiadomej w pytaniach atrybutywno-predykatywnych, „Slavica Wratislaviensia” XX, 1980, s.115-123.

15. Konfrontacja rosyjskich i polskich wypowiedzeń pytajnych, „Studia i Materiały” XI, Filologia Rosyjska - I, 1983, s. 151-160.

16. Конкретизация неизвестного в местоименных вопросительных предложениях в русском и польском  языках, „Z polskich studiów  slawistycznych” VI, 1983, s. 273-278.

17. Об основе сопоставления русских и польских вопросительных предложений, „Przegląd Rusycystyczny” 1983, z. 3-4 (23-24), s. 160-166.

18. Типы вопросительных предложений в русском и польском языках [w:] Problemy lingwistyki porównawczej, red. M. Bobran, Rzeszów 1984, s. 107-113.

19. Роль лексических средств в формировании коммуникативного значения высказывания в русском и польском языках [w:] Słownictwo języków słowiańskich w aspekcie porównawczym, red. M. Łesiów, Lublin 1987, s.145-151.

20. Синтаксическая синонимия вопросительных высказываний в русском и польском языках, „Przegląd Rusycystyczny” 1986, z. 3-4 (35-36), s. 59-63.

21. О функционировании вопросительных предложений (на материале белорусского и польского языков), „Z polskich studiów slawistycznych” VII, 1988, s. 325-334.

22. К вопросу об актуальном членении вопросительных высказываний в русском языке, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” – „Prace językoznawcze”14, 1988, s. 72-84.

23. О вторичных функциях вопросительных предложений,  „Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej” 17 - Z problemów ewolucji współczesnych języków słowiańskich w aspekcie socjolingwistycznym,  1989, s. 53-63.

24. Функционирование коммуникативных типов предложений как глоттодидактическая проблема, „Przegląd Rusycystyczny” 1989, z. 3-4 (47-48), s. 5-10.

25. O funkcjonowaniu zdań pytajnych (na materiale języka rosyjskiego i polskiego), „Anglica Wratislaviensia” XVII, 1991, s. 81-90.

26. Gratulacje jako akt mowy w języku rosyjskim w porównaniu z językiem polskim, „Studia Neerlandica et Germanica”, 1992, s. 295-302.

27. Gratulacje w języku białoruskim, „Slavica Wratislaviensia” LXX, 1992, s. 115-122.

28. Парадигма перформативного предложения в русском языке, [w:] Semantyka i pragmatyka w opisie języków słowiańskich, red. M. Blicharski i H. Fontański, Katowice 1993, s. 13-26.

29. К вопросу о  перформативных предложениях [w:] Literatura i słowo wczoraj i dziś. Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne, red. A. Semczuk, W. Zmarzer, Warszawa  1993, s. 170-176.

30. Парадигма перформативного предложения как языковая реализация речевого акта [w:] Jednostki językowe – ich powiązania i ewolucja, red. W. Piłat, Olsztyn 1993, s. 79-88.

31. К вопросу о парадигме перформативного предложения (на материале русского, белорусского и польского языков), „Slavia Orientalis” 1993, nr 1, s.89-95.

32.  Пажаданне як моўны акт у польскай мове ў супастаўленнi з беларускай мовай, „Беларусiка. Albaruthenica” I,  1993, c. 134-140.

33. Сопоставительное изучение речевых актов, „Studia Rossica Posnaniensia” XXIV, 1993, s. 181-188.

34. Wykładniki płci żeńskiej w języku rosyjskim, „Język a kultura”, t. 9 - Płeć w języku, 1994, s.109-118.

35. Реализация акта речи в родственных языках и ее стилистическая маркированность [w:] Stylistyczne konfrontacje, red. S. Gajda, M. Balowski, Opole 1994, s. 47-53.

36. Выражение извинения в польском языке по сравнению с русским [w:] Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. 2. Językoznawstwo i translatoryka, red. A. Bartoszewicz, Olsztyn 1995, s. 177-187.

36. Перформативное предложение как объект сопоставительного исследования, „Studia Rossica Posnaniensia” XXVI, 1995, s.199-205.

37. Этикетное речевое поведение героев комедии Янки Купалы „Паўлiнка” как отражение польско-белорусского культурного взаимодействия, „Acta Polono-Ruthenica” I, 1996, s. 291-300.

38. Miejsce podziękowania w strukturze dialogu rosyjskiego, „Romanica Wratislaviensia” XLI - Mèlanges de Langue et de Littérature offerts au Professuer Józef Heistein, 1996, s. 309-318.

39. Прагмалiнгвiстычная характарыстыка адрасатных форм у драматычных творах  Янкi Kупалы, „Веснiк  Беларускага дзяржаўнага універсiтэта” cерыя 4, 1996, №  3, с.  27-31.

40. Obraz domu w „Białej Gwardii” Michała Bułhakowa [w:] Dom w języku i kulturze,  red. G. Sawicka, Szczecin 1997, s. 409-416.

41. Беларускi  моўны этыкет на фоне рускага i польскага, „Беларусiка. Albaruthenica” 6 - Беларусь памiж Усходам i Захадам, частка 2, 1997, с. 123-126.

42. Адресатные формы в белорусском языке начала XX  века (модели общения), [w:] Literatury i języki Słowian Wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe, tom II, red. B. Kodzis , S. Kochman, I. Danecka, Opole 1997, s. 195-199.

43. Реализация речевых действий в русском языке в сопоставлении с польским. „Opera Slavica. Slavistické Rozhledy” VII, 1997, nr 4, s. 8-18.

44. Сiстэма адрасатных форм у беларускай мове другой паловы XX стагоддзя [w:] Беларуская мова ў другой палове XX стагоддзя, рэд. Л. Сямешка, М. Прыгодзiч, Мiнск 1998, с.33-35.

45. Развитие системы адресатных форм в белорусском литературном языке XX века [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, red. L. Pisarek, J. Sokołowski, Wrocław 2000, s. 85-90.

46. Теория речевых актов и проблема моделей предложения [w:] Z badań nad współczesnymi językami wschodniosłowiańskimi i polskim, red. B. Tichoniuk, Zielona Góra 2001, s. 29-32.

47. Беларускiя лексiкаграфiчныя выданнi 20-х гадоў як крынiца ведаў пра моўную дзейнасць чалавека, „Беларусiка. Albaruthenica” 19 - Беларуская мова: шляхi  развiцця, кантакты, перспектывы, 2001, с. 21-25.

48. Назвы гаворачай асобы ў двухмоўных слоўнiках Мiкалая Байкова i Сцяпана Некрашэвiча [w:] Пiсьменнiк – мова – стыль, рэд. М.Р.Прыгодзiч i iнш., Мiнск  2002, с. 11-15.

49. Еще раз о синтаксическом поле предложения (на примере перформативных предложений) [w:] Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста. Сборник статей, посвященный юбилею Галины Александровны Золотовой, сост. Н. Онипенко, Москва 2002, с. 185-189.

50. „Беларуска-расiйскi  слоўнiк” Николая Байкова и Степана Некрашевича как источник сведений о речевой деятельности человека [w: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 3. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, J. Sokołowski, Wrocław 2002, s. 215-220.

51. Апазiцыя дом – свет у паэме Якуба Коласа „Новая зямля” [w:] Мова – лiтаратура – культура. Матэрыялы III Мiжнароднай навуковай канферэнцыi  (27-28. IX. 2002),  рэд. З. Бадзевiч i iнш., т. 2. Мiнск 2002, с. 60-66.

52. Приветствия и прощания в белорусском языке по сравнению с русским и польским, „Acta Polono-Ruthenica” VII, 2002, s. 81-88.

53. Слово в двуязычном словаре (из наблюдений над русско-белорусскими переводными соответствиями) [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 4. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, J. Sokołowski, Wrocław 2004, s. 219-224.

54. Заметки о языковом портрете Михаила Булгакова, „Acta Polono-Ruthenica” IX, Olsztyn 2004, s. 219-228.

55. Из наблюдений над фонетическим портретом А.С.Пушкина, (w:)  Ogród nauk filologicznych, red. Mieczysław Balowski, Wojciech Chlebda, Opole 2005, s.511 – 516.

56. O nieżyczliwych zachowaniach językowych (listy i liściki anonimowe),  (w:) Język a Kultura, t.17: Życzliwość i agresja w języku i kulturze, red. Anna Dąbrowska, Wrocław 2005, s.203 – 212.

Recenzje:

1. Д. Розенталь, Вопросы русского правописания, Москва 1962 [w:] „Język Rosyjski” 1964, nr 3, s. 46-48.

2. Д. Розенталь, Практическая стилистика русского языка, Москва 1965 [w:] „Język Rosyjski” 1966, nr 3, s. 45-47.

3. Л. Бурак, Далучэнне ў сучаснай беларускай мове, Мiнск 1975 [w:] „Slavia Orientalis” 1976, nr 3, s. 405-407.

4. Вопросы славянского языкознания и литературоведения. Материалы к VIII Международному съезду славистов (Любляна 1978). Сборник рефератов и обзоров, отв. ред. Ф. Березин, Е. Трущенко, Москва 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXI, 1980, s. 125-129. Współautor: T. Klimowicz.  

5. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy”, „Studia Filologiczne” 12, 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXIII, 1985, s. 144-148. Współautorka: Ł. Kusiak-Skotnicka.

6. O badaniach gramatycznych - Typy opisów gramatycznych języka. Materiały polsko-czeskiej sesji naukowej. Jabłonna, 15-17. XI. 1983, red. M. Basaj, Wrocław 1986 [w:] „Nowe Książki” 1987, nr 7-8, s. 104-105.

7. Z historii słowiańskiego językoznawstwa porównawczego - Prekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego  (do końca XVIII wieku), red. H. Orzechowska, M. Basaj, Wrocław 1987 [w:] „Nowe książki” 1989, nr 5, s.52-53.

8. М. Бiрыла, Нацiск назоўнiкаў у сучаснай беларускай мове, Мiнск 1986 [w:] „Slavia Orientalis” 1989, nr 1-2, s. 216-218.

9. Г. Арашонкава, В. Лемцюгова, Слоўнiк цяжкасцей беларускай мовы,  Мiнск 1987 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXII, 1991, s. 123-125.

10. C. Lachur, Semantyka przestrzenna polskich przyimków prefigowanych na tle rosyjskim, Opole 1999 [w:] „Acta Polono-Ruthenica” V, 2000, s. 340-342.

11. Беларуская мова, red. A. Łukašanec, M. Prygodzič, L. Sjameška, Opole 1998 [w:] „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 36, 2000, s. 285-290.

Komunikaty:

1. Обзор журнала „Szkoła Zawodowa” за 1958 год, „Среднее специальное образование” 1959, № 6, с. 59-60.

2. Alomorficzność współczesnego języka rosyjskiego. Streszczenie, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 27, 1973, s. 22-24.

3. Из oпыта преподавания фонетики и фонологии [w:] Третий Международный конгресс преподавателей русского языка  и литературы.  Варшава, 23-28 августа 1976 г. Тезисы докладов и сообщений, под ред. Л. Новикова и С. Сятковского, Warszawa 1976, s. 602-603.

4. Вопросительные предложения в русском и польском языках [w:] III Международный симпозиум на тему „Лингвистические и методологические проблемы интерференции”. Тезисы докладов и сообщений, под ред. П. Джамазова и др., В.Тырново 1979, с. 124-125.

5. Vuk Stefanović Karadžić i język literacki Serbów, ''Slavica Wratislaviensia'' LXI, 1991, s. 65-70.

6. Wykładniki niewiadomej predykatowej w rosyjskich i polskich wypowiedzeniach pytajnych (tezy referatu), „Biuletyn Rusycystyczny” 1985, nr 6, s. 65-70.

7. Zaimkowe wypowiedzenia pytajne w języku rosyjskim i polskim (tezy rozprawy habilitacyjnej), „Biuletyn Slawistyczny” 1986, z. 9, s. 116-118.

8. Синтаксическая синонимия вопросительных высказываний в русском и польском языках [w:] VI Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы. Секция 2. Современная лингвистическая теория и ее применение в практике обучения русскому языку. Сборник тезисов, Будапешт 1986, с. 154-155.

9. Функционирование коммуникативных типов предложений как глоттодидактическая проблема [w:] VII Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы. Русский язык и литература в общении народов мира:  проблемы функционирования и преподавания. Тезисы докладов и сообщений, ред. А. Абрамович и др., Москва 1990, с. 210.

10. W sprawie paradygmatu zdania performatywnego na przykładzie języka rosyjskiego i polskiego. Streszczenie, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 48, 1994, s. 34-35.

11. O formach białoruskiej etykiety językowej (na przykładzie komedii Janki Kupały „Paulinka”), „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 50 A, 1996, s. 36-41.

12. Прагмалiнгвiстычная характарыстыка адрасатных форм у драматычных творах Янкi Купалы [w:] Пiсьменнiк – мова – стыль. Тэзiсы дакладаў i паведамленняў мiжнароднай навуковай канферэнцыi,  прысвечанай 70-годдзю прафесара Л.М.Шакуна (17-19 верасня 1996 г.), рэд. М. Прыгодзiч i iнш., Мiнск 1996, с. 103-104.

13. Profesor Leszek Ossowski (1905-1996), „Slavica Wratislaviensia” XCIII, 1997, s. 145-146. 

14. Profesor Albert Bartoszewicz (2. VIII. 1942 r. – 28. VIII. 2001 r.), „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s.156-157.

15. Jezyk białoruski XX wieku, „Nauka Wrocławska”, Biuletyn informacyjny oddziału PAN we Wrocławiu, 2004, nr 1-2, s. 3-6.

16. Сопоставительное изучение славянских языков в Институте славянской филологии Вроцлавского университета, [w:] Материалы научных чтений памяти заслуженных профессоров МГУ им. М.В. Ломоносова Р.Р. Кузнецовой и А.Г. Широковой, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Филологический факультет. Кафедра славянской филологии, Москва 2004, s. 41-44.

Sarnowski Michał


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka: 

Zakład Języka Rosyjskiego
gab. 309, tel. (71) 375 46 00

E-mail:

michal.sarnowski [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

emerytowany profesor UWr

Funkcje:

-Michał Sarnowski, dr hab. językoznawstwo słowiańskie

Zatrudniony: 1976-2019; doktorat 1986; habilitacja 1999; stanowisko profesora 2002;

Pełnione funkcje: przed 1999 zastępca dyrektora IFS; 1999-2005 prodziekan; 2005-2012 dziekan Wydziału Filologicznego; 2016-2019 dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Wyróżnienia: doktor honoris causa Uniwersytetu w Użhorodzie (2009) oraz Uniwersytetu Donieckiego z siedzibą w Winnicy (2017).

Zainteresowania: konfliktowość w językowej komunikacji interpersonalnej; polsko-rosyjskie relacje kulturowe i językowe; oddziaływanie ruszczyzny na język polski; stereotypy Rosji i Rosjanina w kulturze polskiej i języku polskim;

Publikacje (ogółem ponad 80 pozycji), najważniejsze:

1. Quasi-deminutiwa w języku rosyjskim i polskim, Wrocław 1991, ss. 94.

2. Przestrzeń komunikacji negatywnej w języku polskim i rosyjskim. Kłótnia jako specyficzna sytuacja komunikacji werbalnej, Wrocław 1999, ss. 158.

3. Rossica w bazie kognitywnej współczesnych Polaków (zarys problematyki), [w:] „W kręgu problemów językoznawstwa i literaturoznawstwa. Studia i wspomnienia poświęcone pamięci prof. Alberta Bartoszewicza w piątą rocznicę Jego śmierci”, red. naukowa N. Kasperek, A. Koseski, W. Piłat, J. Sobczak, Warszawa 2006, s. 85-91.

4. Potoczne sądy o języku rosyjskim a stereotyp Rosjanina w kulturze polskiej [w:] „Sapientia ars Vivendi. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej” pod redakcją A. Burzyńskiej-Kamienieckiej i A. Libury, Wrocław 2013, ss. 141–155.Monografie:

1. Quasi-deminutiwa w języku rosyjskim i polskim, Wrocław 1991, ss. 94. 

2. Przestrzeń komunikacji negatywnej w języku polskim i rosyjskim. Kłótnia jako specyficzna sytuacja komunikacji werbalnej, Wrocław 1999, ss. 158.


Redakcje: 

1. La Table Ronde, Выпуск 1 «Дискурс в академическом пространстве. Материалы Международного круглого стола (3-5 апреля 2009 г., Минск, Беларусь), Минск 2010 (współredakcja: I. Uchwanowa).

2. Dyskurs w perspektywie akademickiej: materiały z międzynarodowego okrągłego stołu, 3-5 kwietnia 2009 r., Mińsk, Białoruś / [red. wersji pol. Irina Uchwanowa-Szmygowa, Michał Sarnowski, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, Grzegorz Zarzeczny; Komisja Lingwistyki Dyskursu. Międzynarodowy Komitet Slawistów. - Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014.

3. Diskurs v akademičeskom prostranstve / [pod obŝ. red. I. Uhanovoj i M. Sarnovskogo. - Minsk: Izdaltel'skij centr BGU, 2010.

4. Slavica Wratislaviensia, t. 73, 2003.

5. Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, t. V, Wrocław 2005 (współredaktor W. Wysoczański).

6. Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, t. VI, Wrocław 2008 (współredaktor W. Wysoczański).

7. Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, t. VII, Wrocław 2009 (współredaktor W. Wysoczański).

8. Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, t. VIII, pod red. Iwony Łuczków i Michała Sarnowskiego. – Wrocław 2014.

9. Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, t. X, Wrocław 2020 pod redakcją Michała Sarnowskiego, we współpracy z Bogumiłem Gaskiem i Bartoszem Juszczakiem.


Artykuły:

1. Związki niektórych granic językowych z granicami naturalnymi w Europie, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XII, 1983, s. 257-261 

2. O możliwości wykorzystania formacji deminutywnych w tworzeniu systematycznej terminologii naukowej w języku polskim i rosyjskim, „Studia Linquistica” IX, 1985, s. 33-41. 

3. Leksykalizacja deminutiwów w języku rosyjskim i polskim, „Slavica Wratislaviensia” XLIV, 1987, s. 59-70. 

4. Terminy zapożyczone do polszczyzny przez medium rosyjskie [w:] II Spotkania Językoznawcze „W kręgu semazjologii, leksykologii i terminologii”, Opole-Szczedrzyk 12-13 IX 1986 r., pod red. S. Kochmana, Opole 1988, s. 231-235. 

5. Terminy pochodzenia rosyjskiego w języku polskim, „Slavica Wratislaviensia” LXII, 1991, s. 61-70. 

6. Neutralizacja deminutiwów w języku rosyjskim i polskim, „Slavica Wratislaviensia” LXIV, 1991, s. 75-84. 

7. Deminutivum jako znak ironii, „Język a kultura” 3 - Wartości w języku i tekście, 1991, s. 41-50. 

8. Sekundarne znaczenia wartościujące rzeczowników w języku rosyjskim i polskim. Niektóre zagadnienia charakterystyki paradygmatycznej, „Slavica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s. 57-68. 

9. Rzeczowniki sekundarnie wartościujące w języku rosyjskim i polskim. Grupa tematyczna „nazwy zwierząt”, „Slavica Wratislaviensia” LXXIV, 1992, s. 91-101. 

10. Rzeczowniki sekundarnie wartościujące w języku rosyjskim i polskim. Grupa tematyczna „nazwy roślin”, „Slavica Wratislaviensia” LXXVI, 1993, s. 91-101. 

11. Porównanie i metafora: dwa różne sposoby wartościowania, „Slavica Wratislaviensia” LXXIX, 1993, s. 117-133. 

12. Niektóre pragmatyczne uwarunkowania fortunności aktów mowy z wyrazami obraźliwymi (z badań nad rzeczownikami sekundarnie wartościującymi) [w:] „Literatura i słowo wczoraj i dziś. Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne”. Materiały konferencji naukowych 1. 07. 1992 i 17. 12. 1992, red. A. Semczuk i W. Zmarzer, Warszawa 1993, s. 177-187. 

13. Kłótnia: illokucja obrazy na tle innych działań językowych, „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1994, s. 61-72. 

19.  Komunikacyjna sytuacja kłótni na tle stereotypu obcowania językowego,Slavica Wratislaviensia.-Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład: materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław, 25-26 listopada 1998 r.. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. - Strony 91-99.
20. Kłótnia i kłótliwość na tle stereotypów zawodowych i zwierzęcych w języku polskim i rosyjskim [w:] „Acta Polono-Ruthenica” V, 2000, s. 191-202. 

21. Polska k ł ó t n i a i rosyjska с с о р а jako składniki przestrzeni komunikacji negatywnej (zarys problematyki) [w:] Z badań nad współczesnymi językami wschodniosłowiańskimi i polskim, red. nauk. B. Tichoniuk, Zielona Góra 2001, s. 57–65. 

22. O kłótni, bójce i charakterze agresywności obelg, „Slavica Wratislaviensia” CXII, 2001, s. 93-102. 

23. Kłótnia werbalna a profilowanie konceptu konfliktu [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 3. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2002, s. 227-233. 

24. Koncept kłótni jako podstawa modelowania dialogu społecznego w Polsce (na materiale prasowym) [w:] Języki i tradycje Słowian, red. E. Tokarz, Katowice 2002, s. 223-230. 

25. Kłótnia werbalna a pole konceptualne konfliktu, „Acta Polono-Ruthenica” VII, 2002, s. 141-149. 

26. Wyrazy pochodzenia rosyjskiego w najnowszych słownikach języka polskiego [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy końca XX wieku, red. naukowa B. Tichoniuk, A. Ksenicz, Zielona Góra 2003, s. 171-177. 

27. Kłótnia na tle niektórych fenomenów kultury, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XXIX, 2003, s. 9–15. 

28. Dialog między kulturami. O elementach rosyjskich w przestrzeni kulturowej współczesnych Polaków [w:] Dialog w literaturach i językach słowiańskich, t. 2 -Językoznawstwo, pod red. S. Kochmana i Cz. Lachura, Opole 2003, s. 37–45. 

29. O możliwościach parcelacji przestrzeni komunikacji negatywnej w języku polskim „Acta Neophilologica” V, 2003, s. 117–127. 

30. Polskie neologizmy z Rosją w tle – próba zrozumienia i interpretacji [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, s. 233-241. 

31. Rosyjskie teksty precedensowe w prasie polskiej (I), „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XXX, 2004, s. 67–76. 

32. Hasła propagandy radzieckiej w polskim dyskursie prasowym [w:] Лінгвістичні студії. Збірник наукових праць, вип. 13, ред. А. Загнітко, Донецьк 2005, с. 348-353. 

33. Eponimy pochodzenia rosyjskiego: ”stachanowiec” w języku polskim, Acta Polono-Ruthenica IX, Olsztyn 2004, s. 273-282. 

34. Вербальная ссора и структура концепта конфликта, [w:] Підвищення професійного рівня працівників органів внутрішніх справ в умовах формування правової держави, Львів 2004, с. 196-202. 

35. Wyrazy obce w tekście polskim – próba spojrzenia kognitywnego, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis – konfrontacja - przekład 5, „Slavica Wratislaviensia” CXXXIII, Wrocław 2005, s. 327- 332. 

36. Uwagi o perspektywach i zakresie badań nad oddziaływaniem języka rosyjskiego na polski, [w:] Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, red. naukowa M. Balowski i W. Chlebda, Opole 2005, ss. 583-589. 

37. Rosyjskie teksty precedensowe w prasie polskiej (II), „Rozprawy Komisji Językowej WTN” XXXI, Wrocław 2005, s. 39-44. 

38. O jednym zdaniu ze spuścizny Mikołaja Gogola, „Rozprawy Komisji Językowej WTN” XXXIII, Wrocław 2006, ss. 109 – 114. 

39. Rossica w bazie kognitywnej współczesnych Polaków (zarys problematyki), [w:] W kręgu problemów językoznawstwa i literaturoznawstwa. Studia i wspomnienia poświęcone pamięci prof. Alberta Bartoszewicza w piątą rocznicę Jego śmierci, red. naukowa N. Kasperek, A. Koseski, W. Piłat, J. Sobczak, Warszawa 20006. 

40. O sowietyzmach w dyskursach współczesnych Polaków [w:] „Media. Kultura. komunikacja społeczna” Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, 2006, 2, Olsztyn, s. 310-317. 

41. Dialog konfliktowy w polskim dyskursie publicznym, [w:] „Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją”, pod red. I. Kamińskiej-Szmaj, T. Piekota i M. Zaśko-Zielińskiej, Kraków 2006, s. 318-329. 

42. O konceptualizacyjnym potencjale pewnego rossicum „Acta Polono-Ruthenica” XI., Olsztyn 2006, s. 120 – 131. 

43. Гоголевская фраза в польском интертекстуальном пространстве Русский язык: система и функционирование (К 80-летию профессора П. П. Шубы). В двух частях, Минск 2006, ч. II, с. 110-113. 

44. Polsko-rosyjskie kontakty językowe i kulturowe. O niektórych fenomenach rosyjskiej historii w polskim dyskursie medialnym, „Język a kultura”, t. XX pod red. A. Dąbrowskiej, Wrocław 2008, ss. 309 – 321. 

45. Wrocławskie językoznawstwo slawistyczne na przełomie wieków [w:] „Śląska republika uczonych. Schlesische Gelehtrenrepublik. Slezská vĕdecká obec” III, pod red. M. Hałuba i A. Mańko-Matysiak, Wrocław 2008, s. 685 – 699. 

46. Rossica na usługach agitacji (na przykładzie referendum unijnego w Polsce), [w:] ”Паланiстыка. Полонистика. Polonistyka – 2008”, Miнск 2009, s. 59- 70. 

47. Ideologizacja polskich podręczników do nauki języka rosyjskiego – próba rekonesansu, [w:] „Ideologie w słowach i obrazach”, pod red. I. Kamińskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy, Wrocław 2008, s. 193-205. 

48. Nieudacznik – pożyczka leksykalna, czy wyraz obcy?, Acta Polono-Ruthenica XIII, 2008, Olsztyn 2008, s. 521 – 530. UWM. 

49. К вопросу о русских прецедентах в польском интертекстуальном пространстве [w:] „Методика преподавания славянских языков с использованием технологии диалога культур”, Материалы Международной научной конференции (16 – 18 октября 2008 г.), Tomsk 2009, s. 80 – 88. 

50. O jednym ze sposobów bytowania rossików w języku i kulturze polskiej Acta Polono-Ruthenica XIV, 2008, Olsztyn 2009, s. 487 – 496. UWM. 

51. Межкультурная интерференция; негативная коммуникация [w:] La Table Ronde, Выпуск 1 «Дискурс в академическом пространстве. Материалы Международного круглого стола (3-5 апреля 2009 г., Минск, Беларусь), Минск 2010, s. 26-27. 

52. Анализ дисурса в контрастивных исследованиях[w:] La Table Ronde, Выпуск 1 «Дискурс в академическом пространстве. Материалы Международного круглого стола (3-5 апреля 2009 г., Минск, Беларусь), Минск 2010, s. 51-55. 

53. O niektórych językowych eksponentach dialogu między kulturami: rossica w polskiej przestrzeni kulturowej [w:] „Meninis tekstas: Suvokimas. Analizė. Interpretacija”, Nr. 7(2), Vilnius 2010,s. 36 - 44. 

54. O niektórych aspektach polsko-rosyjskiego dialogu międzykulturowego: rossica w strategicznej pozycji tekstu gazetowego, „Studia Rossica Posnaniensia” 2010, vol. XXXV, ss. 249-257. 

55. „Komsomolskaja Prawda”: od ideologicznej tuby do tabloidu, „Oblicza komunikacji” 4/2011, s. 105-113. 

56. Władysław Nehring o Rosji. Rosja o Władysławie Nehringu, „Onomastica Slavogermanica”, XXX, Wrocław 2012, s. 119-126. 

57. Nomina propria w polsko-rosyjskich relacjach kulturowych: o eponimach pochodzenia rosyjskiego w polszczyźnie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu”2, Świecie 2012, s. 110-119. 

58. Nomina propria w polsko-rosyjskich relacjach kulturowych: neologizmy, [w:] Słowo. Tekst. Czas. XI „Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturowym i frazeograficznym”, pod redakcją Mirosławy Hordy, Walerego Mokijenki, Tomasza Szutkowskiego i Harrego Waltera, Szczecin – 2012 – Greifswald, s. 732-738. 

59. „Rossica” w twórczości Marka Ryszarda Grońskiego „Slavica Wratislaviensia” CLVI, red. K. Kusal, Wrocław 2012, s. 159-177. 

60. Potoczne sądy o języku rosyjskim a stereotyp Rosjanina w kulturze polskiej [w:] Sapientia ars Vivendi. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej pod redakcją Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej i Agnieszki Libury, Wrocław 2013, ss. 141 – 155. 

61. Rossica jako narzędzie walki politycznej w Polsce: o pewnym profilu stereotypu Moskwy w polskim dyskursie politycznym, „Acta Neofilologica”, XV (1) 2013, s. 169-181.

62. Dwa "rossica" w polskim dyskursie politycznym ostatnich lat: "łże-elity" i "wykształciuchy" / Michał Sarnowski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Slavica Wratislaviensia. - [T.] 159 (2014).

63. „Rossica” jako środek opisu i interpretacji życia politycznego we współczesnej Polsce / Studia Rossica Posnaniensia. - Z. 40, cz. 1 (2015).

64. Nomina propria w polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich relacjach kulturowych: "koktajl Mołotowa" i "gest Kozakiewicza" [w:] Lingua et gaudium: księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Miodkowi / pod redakcją Moniki Zaśko-Zielińskiej, Małgorzaty Misiak, Jana Kamienieckiego, Tomasza Piekota. - Wrocław 2016.

65. z polska – po rosyjsku, czyli o tym, jak Polacy używają ruszczyzny, „Studia Rossica Posnaniensia”. - Z. 42 (2017), s. 259-272.


Tłumaczenia:

1. Lubow Siemionowna Cwietkowa, Perspektywy badań nad afazją: osobowość i język, wewnętrzny obraz afazji, „Logopedia. Teoria i praktyka”, pod red. M. Młynarskiej i T. Smereki, Wrocław 2005, s. 23 – 29 (tłumaczenie z języka rosyjskiego).


Recenzje:

1. Русский язык. Энциклопедия, глав. ред. Ф. П. Филин, Москва 1979 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXIII, 1982, s. 145-147. 

2. O podręcznikach do ćwiczeń z gramatyki opisowej języka rosyjskiego [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXIX, 1984, s. 126-128. 

3. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание), состав. М. Б. Панов, Москва 1984 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLVII, 1988, s. 97-100. 

4. J. Wawrzyńczyk, Rosyjsko-polskie i polsko-rosyjskie językoznawstwo konfrontatywne. Addenda bibliograficzne, Łódź 1985 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLIX, 1990, s. 115-116. 

5. Лiнгвiстичнi студії. Збiрник наукових праць, укл. А.Загнiтко (наук. ред. та iн.), Донецьк, т. 1 - 1994, т. 2 - 1996, т. 3 - 1997, т. 4 – 1998 [w:] „Acta Polono-Ruthenica” IV, 1999, s. 409-411. 

6. А. Загнітко, Теоретична граматика української мови. Синтаксис, Донецьк 2001 [w:] „Acta Polono-Ruthenica” VII, 2002, s. 277–280. 

7. Т. Космеда, Аксіологічні аспекти прагмалінгвістіки, Львів 2000 [w:] „Acta Polono-Ruthenica” VII, 2002, s. 280–284. 

8. Універсальний словник-енциклопедія, голова редакційної раді М. Попович, Київ 1999 [w:] „Slavica Wratisłaviensia” CXXII, 2003, s. 117-121. 

9. В пространстве филологии, ред. В. М. Калинкин, Донецьк 2002 [w:] „Slavica Wratisławiensia” CXXII, 2003, s. 121-124.

10. Piotr Czerwiński, Âzyk sovetskoj dejstvitel'nosti: Semantika pozitiva v oboznačenii lic. Tarnopol 2012 : [recenzja]. - Rec.: Sarnowski Michał // Acta Polono-Ruthenica. - [T.] 20 (2015), s. 272-276.


Komunikaty:

1. Leksykalizacja deminutywów w języku rosyjskim i polskim, „Biuletyn Rusycystyczny” VI, Warszawa 1985, s. 131-133. 

2. Квази-деминутивы в русском и польском языках [w:] Программа краткосрочных курсов повышения квалификации дипломированных специалистов - выпускников зарубежных стран Ленинградского университета и других вузов РСФСР и тезисы выступлений слушателей курсов по теме „Развитие современного русского языка” (01-31.10.1987), Ленинград 1987, s. 21. 

3. Komunikatywna sytuacji kłótni. Intencjonalność składników werbalnych i niewerbalnych [w:] „Językoznawstwo otwarte we Wrocławiu”. Kolokwium zorganizowane z okazji 70-ej rocznicy urodzin Profesora dra hab. Antoniego Furdala, Wrocław 23 maja 1998 r., Wrocław 1998, s. 16-17.

4. Discourse analysis from a contrastive approach [w:] Discourse in academic settings / edited by Shala Barczewska, Irina Oukhvanova, Aliona Popova. - Regensburg: Sprachlit, 2016. - (D-ART. Discourse Linguistics and Beyond ; vol. 1). - S. 127-132 

Semków Milica


  


Stopień/tytuł naukowy:

profesor zw. dr hab.  

Jednostka: 

Zakład Serbistyki

E-mail:

-

Stanowisko:

profesor zwyczajny

Funkcje:

-Prof. dr hab. Milica Semków (1942), doktorat 1973, Kazimierz Brodziński i słowiańska pieśń ludowa; habilitacja 1992, Słowiańska pieśń ludowa w Polsce w dobie romantyzmu. Tytuł profesora 2003.

Zainteresowania naukowe:  folklor słowiański w ujęciu porównawczym i w tłumaczeniach, historia literatury serbskiej XIX-XXI wieku, stosunki literackie polsko-jugosłowiańskie,translatologia.

Członkostwo: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe od 1996, przewodnicząca Wydziału I;

Komitet Słowianoznawstwa PAN od 2007,  przewodnicząca Sekcji Bałkanistycznej przy Komitecie Słowianoznawstwa PAN 2010-2015; Komisja Kultur Europejskich przy Wrocławskim Oddziale PAN ( 2010-2018). Udział w redakcji czasopisma „Prilozi za književnost, istoriju,  jezik i folklor” (Belgrad). Prace redakcyjne w “Slavica Wratislaviensia. Acta Universitatis Wratislaviensis”,

Nagrody: Złoty Krzyż Zasługi – 1985, Odznaka Towarzystwa Miłośników Wrocławia, Złota Odznaka Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – 2003, Nagroda Ministra za książkę, nagrody Rektora UWr, Medal Komisji Edukacji Narodowej 2010.

Na satysfakcję zawodową prócz działalności naukowej złożyło się również uruchomienie studiów serbistycznych na UWr. Osobistą satysfakcję przynoszą m.in: czynne i bierne pasje muzyczne, podróże i ogród.Publikacje

Monografie

            Słowiańska pieśń ludowa w polskich przekładach doby  romantyzmu. „Slavica

                 Wratislaviensia”LXVII, Wrocław  1991, ss.307              

            Kazimierz Brodziński i słowiańska pieśń ludowa.   Acta Universitatis Wratislaviensis N°262,   

                „Slavica Wratislaviensia” V.  PWN Warszawa -  Wrocław 1975, ss.171

                      Rec. [rec.] S. Subotin [w:] Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига

                                XXIV/2 за 1976, s. 371-374.

 

Redakcje (książek i czasopism)

        Marian Jakóbiec, Z daleka i z bliska. Wspomnienia i pamiętniki w biografię zebrane i

              uporządkowane przez córkę Milicę Jakóbiec – Semkowową. Wydawnictwo Uniwersytetu

              Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss.355

                    Rec. П.Буњак,  Marian Jakóbiec, Z daleka i z bliska. Wspomnienia i pamiętniki w

                           biografię zebrane i uporządkowane... „Славистика“, Књига XVI (2012) Београд

                            2012, s. 669-672

         Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie T.59/III - Słowiańszczyzna południowa, wstęp,

              opracowanie filologiczne pieśni i przysłów Milica Jakóbiec – Semkowowa.

              Współautorka wstępu E. Millerowa ,  Poznań 2001, ss.325

        Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pieniądz. (red. z zespołem)  

               Slavica Wratislaviensia CXLIX Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009

        „Slavica Wratislaviensia” CIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000

        „Slavica Wratislaviensia”  XCVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997

 

Artykuły w czasopismach

 

Српска романтичка поема – у потрази за домаћом епском формом. [w:] Z  polskich studiów

            slawistycznych. Seria 13, tom 1. Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka. Pod

            red. B. Zielińskiego. Poznań 2018, s. 101-110.

Poetyckie rozważania o starości ręką kobiecą spisane. Desanka – Urszula –  Elisaweta. Wielkie

              tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość. „Slavica Wratislaviensia” CLXIII,

              Wrocław 2016, s.711-727    

Песме Десанке Максимовић у Пољској. „Упоредна књижевност 5“ Српска

                књижевност 20. века: поетика превођења и интеркултурно

               истраживање.[red.:] К. Видаковић – Петров. Београд 2016 s. 183-194

Bałkański tygiel kultur i konfesji z polskiej perspektywy widziany (XIX-XXI). W: Nauka w służbie

              człowiekowi Red. E. Dobierzewska – Mozrzymas i A. Jezierski. Studium Generale

              Universitatis Wratislaviensis Tom XX, Wrocław 2016, s.143-150

Od uspomena bezbrižnog letovanja do ratne traume. Slika južnoslovenskih krajeva u poljskim

              romanima poslednjih godina, Njegoševi dani 5, zbornik radova sa Međunarodnog naučnog

              skupa Nikšić 4-7. septembra 2013. godine, Filozofski fakultet, Nikšić, 2015, str. 215-223.

Bałkański tygiel kultur i konfesji w XIX-wiecznych relacjach polskich podróżników

       „Slavica Wratislaviensia” CLXII (red. W. Wysoczański). Wrocław 2015, s.7-23

Заборављени пријатељ или реч о Александру Јаблоновском. [w:] „Прилози за

           књижевност, језик, историју и фолклор”. Књ. LXXX, 2014, s.3-12

Poeci serbskiego modernizmu w drodze na Parnas [u:] Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo,    

         folklorystyka : prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013 / red. L.

        Suchanek i K. Wrocławski. - Warszawa : Komitet Słowianoznawstwa  PAN, 2012. - (Z Polskich     

        Studiów Slawistycznych seria 12). s. 45-52.

Czy Królewicz Marko i jego pobratymcy byli bohaterami z krwi i kości?[w:] Wielkie  tematy kultury w 

            literaturach słowiańskich 9 Ciało. „Slavica Wratislaviensia”  CLIII,   [Red. A. Matusiak, Il.

            Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk,  J. Rysicz, A .Ursulenko], Wrocław 2011,

 1. 83-94

Stosunki międzykulturowe z perspektywy bośniackich Sefardyjczyków w zwierciadle literatury

             pięknej.[w:] Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język.Literatura. Kultura.

              BAŁKANY. nr 7 /2010, s.79-92

Czy bohaterowie jugosłowiańskiej epiki rycerskiej mogli być bogaci? [w:] Wielkie tematy kultury w

              literaturach słowiańskich 8 Pieniądz  „Slavica Wratislaviensia” CXLIX [Red. K. Chrobak,

 1. Filipek, M. Jakóbiec – Semkowowa, A. Matusiak, Ł. Skotnicka], Wrocław 2009 s.333-

               342

Weltschmerz po serbsku. „Прилози за књижевност, језик, историју и  фолклор 2009, књ.LXXV,

              s.45-55 toż.w: XV Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica « Słowiańszczyzna

              wobec idei i poszukiwań świata zachodniego », red. A.Bezwiński, Bydgoszcz2009, s.253-262

Послератни Београд у успоменама пољског слависте Марјана Јакубјеца. [Komentarz i wybór z:] 

              Marian Jakóbiec, Wspomnienia i dzienniki zebrane i uporzadkowane  „Прилози за

               књижевност, језик, историју и фолклор“ књ. LXXIII, Београд 2008, s.169-178

Starość w poetyckim zwierciadle Desanki Maksimović (współautorstwo: Jerzy Semków) [w:] Wielkie

               tematy kultury w literaturach słowiańskich 7 cz.2, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII [Red.

               zbiorowa], Wrocław 2007 s.119-128

  Rytm prozy i inne wyzwania translatorskie w polskich tłumaczeniach  opowiadań Lazy Lazarevicia.

               „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, red. T. Klimowicz  Wrocław  2006, s.47-56

Portret w tradycyjnych ramach. Kobiety w opowiadaniach Lazy Lazarevicia.[w:] Wielkie tematy 

           kultury w literaturach słowiańskich 4.„Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica

          Wratislaviensia nr CXXII  pod red .A. Paszkiewicz i Ł. Kusiak-Skotnickiej. Wydawnictwo

          Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s.155-161. Zob. też: Лазаревићеви портрети

          жена [w:] Научни састанак слависта у Вyкове дане. 31/2, Београд 2003, s.129-135.

Pejzaż liryczny Jovana Dučicia.”Slavica Wratislaviensia” CXVI red.T.Poźniak Wrocław 2002 s.117-

                 124.

Świat kultury w poezji modernistów serbskich (Jovan Dučić, Milan Rakić, Aleksa Šantić). Zbornik

              Matice Srpske za slavistiku”, Novi Sad, 52/1997, s.237-247, Zob.też: Świat   kultury w poezji   

             modernistów serbskich (Jovan Dučić, Milan Rakić, Aleksa  Šantić).„Slavica Wratislaviensia”

             CIX red. M.Jakóbiec – Semkowowa Wrocław  2000, s.59-71.

Узypпaтop нa cцeни (Димитpиje Caмoзвaнaц и Шћeпaн Maли) “Pиjeч. Чacoпиc  зa нayкy o

               jeзикy и књижeвнocти” [Никшић] III/1 (1997), s.11-18  Zob. też: Uzurpator na scenie

              (Dymitr Samozwaniec i Szczepan Mały).„Pamiętnik Słowiański” XLVII/XLVIII, 1997/1998,

               s.71 - 84.

Kształt artystyczny prozy poetyckiej Jovana Dučicia. „Slavica Wratislaviensia”  XCVIII, red.

 1. Jakóbiec – Semkowowa, Wrocław 1997, 75-83.

Literackie portrety kobiet w opowiadaniach Ivo Andricia.  Slavica Wratislaviensia  LXXXIV,

             red. K. Galon-Kurkowa, Wrocław 1995, s.43-51

Ekwiwalencja przekładu wobec kontekstu historycznego, religijnego i  obyczajowego oryginału.

            Polskie przekłady „Górskiego wieńca” Petara Njegoša.  Slavica Wratislaviensia LXIX, red.

 1. Galon-Kurkowa, Wrocław 1992, 81-87.

Z zagadnień poetyki przekładu serbskiej liryki ludowej. Slavica Wratislaviensia LVI, red. F. Sielicki,

             Wrocław 1991, s. 81-92

O romantycznym przekładzie i parafrazie pieśni ludowej (Józef Bohdan Zaleski). Slavica

             Wratislaviensia XLIX, Red. L. Pisarek, Wrocław 1990, s.81-91

Dalmatyńskie echo odsieczy wiedeńskiej. Slavica Wratislaviensia XXXIX, Red.T. Poźniak, Wrocław 

             1986, s.75-87

Nieznany przekład Lermontowa. Slavica Wratislaviensia XVI, red. M. Jakóbiec,  Wrocław 1979, s.61-

     70

O przekładach epiki południowosłowiańskiej w Polsce w dobie romantyzmu. Próba  ustalenia metod.

        „Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia” XIV, red. M. Jakóbiec,  Wrocław

         1978, s.65-84

 Kazimierz Brodziński - pionier folklorystyki słowiańskiej w Polsce. Acta  Universitatis

           Wratislaviensis, Prace Literackie XV, Wrocław 1973, s.39-53

  Przodkowie i potomkowie Ostapa Bondarczuka (Problem chłopa - inteligenta w  literaturze polskiej

          okresu romantyzmu). Acta Universitatis Wratislaviensis, « Prace Literackie” X, Wrocław 1968,

           s.81-109 (współautorstwo z Mieczysławem Inglotem)

  Roman Zmorski jako znawca i tłumacz ludowej poezji serbskiej.  „Prace Literackie”  VII,   Wrocław

           1965, s.61-97.

  Próba nowego odczytania  „Poganki” Narcyzy Żmichowskiej. Acta Universitatis

      Wratislaviensis,  Prace Literackie V, Wrocław 1963, s.67-83 (współautorstwo z Aleksandrą

       Zamorską) 

 

Artykuły/rozdziały w monografiach i tomach zbiorowych

 

Serbski poemat romantyczny wobec tradycji rodzimej i obcej. [w:] Nowoczesność i tradycja. 50

          lat Instytutu Filologii Słowiańskiej. Tom jubileuszowy. Red. E. Komisaruk, I. Malej.

          Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2019, s.27-46

Stefan Mitrov Ljubiša i njegov  rodni kraj u poljskim očima. [w:] Књижевно дјело 

           Стефана Митрова Љубише у свом времену и данас (1878-2018).Црногорска

           Академија Наука и Умјетностки. Научни скупови Књига 151. [red.] Р. В.

           Увановић. Подгорица 2019  s….

Приповедачки покушаји Бранка Радичевића. [w:] Форме приповедања у  српској књижевности.            

              Научни  састанак  слависта у Вукове дане. T. 46/2, Београд 2017, s. 355-364.

Ко је Обилић у Ненадићевом „Роману у Обилићу” [w: ] Књижевна традиција и српска

          књижевност 20.века.  Научни  састанак  слависта у Вукове дане. T. 45/2, Београд 2016,

          s.17-26

Niespokojne noce romantyków bałkańskich [w:] Noce romantyków. Literatura –  kultura – obyczaj.

               Red. D. Skiba, A. Rej, M. Ursel. UNIVERSITAS, Kraków 2015, s.357-366.

Владичине ноћи у европском романтичарском контексту [w: ] Петар Други Петровић Његош.

             Двјеста година од рођења (1813-2013) Црногорска Академија Наука и Умјетности.

             Научни скупови. Књига 125, Ред. Р. В. Ивановић. Подгорица 2014,  s. 237-244  

Петар Петрович Његош у пољским уџбеницима и у универзитетској настави. [w: ] Његош у

             своме времену и данас. Научни  састанак  слависта у Вукове дане. T. 43/2, Београд 2014,

 1. 47-54

Od misji do fascynacji. Relacje polskich jezuitów z bałkańskiego tygla kultur i konfesji. [w: ]XVII

             Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica. Sacrum świata wschodniego i zachodniego

             w kulturze Słowiańszczyzny.Red.A.Bezwiński, Bydgoszcz 2014, s.155-170

Sarajevo’s Sephardim and Ashkenazim in a Literary Miror of Thair Own and Foreign

             Authors [w:] A. Kupny, I. Olszewska (red.) Ashkenazim and Sephardim: a European

            Perspektive. Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2013,s.41-56

Дучић исти а време другачије. [w:] Развојни токови српске поезије. Научни

                састанак слависта у Вукове дане. T. 42/2, Београд 2013, s.327-337

O czym śnili bohaterowie słowiańskiej ludowej epiki bohaterskiej [w:] Ukraińskie Transgresje

            XX-XXI wieku / Українські  трансгресії  XX-XXI століття. Red. A. Matusiak. Wrocław –

            Lwów 2012, s.72-80

Piękne nic. [w:] Nie tylko o pocztówkach : szkice dedykowane Profesorowi

              Pawłowi Banasiowi / red. S. Bednarek, J. Jackowski. - Warszawa : Wydaw.

              "Korporacja Polonia", 2011. - S. 114-117 : il.

„Кроз пустињу и ...“  Колико има Сјенкјевича у српској прози последних дана

                [w:] Српска књижевност и европска књижевност. Научни састанак слависта

                у Вукове дане. T. 40/2, Београд 2011, s.507-513

Забавна, магична, смртоносна. Слика и фукција књиге у савременом српском

                 роману. [w:] Књижевност и култура. Научни састанак слависта у Вукове

                 дане. Red.zbiorowa, T.39/2, Београд 2010, s.627-633.

Aksiološke dileme Ljiljane Habjanović-Đurović,[w] Studia in honorem. U čast Pera Jakobsena.

                Zbornik radova, priredili D. Ajdačić, P. Lazarević Di Djakomo, Beograd

                SlovoSlavia 2010, s. 501-514

Атомизација света и/или форме?(О „Разликама“Горана Петровића) [w:] Место приповетке у

             српској књижевност. Научни састанак слависта у Вукове дане. Red.zbiorowa, T. 38/2,

             Београд 2009, s .361-368

Стварна и нестварна жена у Дучићевим песмама [w:] Књижевност и  стварност. [w:]Научни

             састанак слависта у Вукове дане. Red.zbiorowa, T.37/2, Београд 2008, s.289-298

 Wielokulturowość i asymilacja. O sarajewskich Sefardytach według powieści Gordany Kuić [w:]

               Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do  postmodernizmu i

               postkolonializmu, redakcja naukowa B.Zieliński. Wydawnictwo  Naukowe UAM, Poznań

              2008, s.169-179

  Отаџбина у песмама Јована Дучића – од Косова до „Личких мученика“. [w:] Научни састанак

             слависта у Вукове дане. Red.zbiorowa, T. 36/2, Београд 2007, s.287-295

  Врсте хумора у Лазаревићевим приповеткама. [w:] Хумористичка и сатирична традиција у

             српској књижевности. Научни састанак слависта у Вукове дане. [Red. zbiorowa], T.

             35/2, Београд 2006, s.213-220

  Współczesna proza serbska w poszukiwaniu wartości. Powieści Ljiljany Habjanović-Djurović: od

            radykalnego feminizmu do hagiografii i apokryfu.[w:] „XIV Musica Antiqua Europae

            Orientalis. Acta Slavica. Red.A.Bezwiński, Bydgoszcz 2006, s.325-336

   Поезија Десанке Максимовић у Пољској [w:] 110 година полонистике у Србији. Зборник

             радова (red. P.Bunjak), Београд 2006, s.155-164

   Приповетке Лазе Лазаревића у пољским преводилачким радионицама. [w:]

                   Научни састанак слависта у Вукове дане. T. 34/2, Београд 2005 , s.141-150

    Дучићев сонет [w:] Прижимање жанрова у српској књижевности. Научни састанак слависта

                   у Вукове дане. T. 33/2 Београд 2004 s.171-177

  Poeci serbskiego modernizmu w poszukiwaniu sacrum [w:] XIII Musica Antiqua Europae

             Orientalis, Słowiańszczyzna wobec sacrum w kulturze świata Wschodniego i Zachodniego.

             Red. A. Bezwiński.  Bydgoszcz 2003, s.133-146

 Лазаревићеви портрети жена [w:] Српска приповетка. Научни састанак слависта у Вyкове

             дане. T.31/2  Београд 2003, s.129-135.

Pesnički program Jovana Dučića - podražavanje ili samostalnost.[w:]Спркска књижевност у

               контексту европске књижевности. Нayчни cacтaнaк cлaвиcтa y Вyкoвe дaнe. 30/2,

               Бeoгpaд 2002, s. 397-405

Бoг и ђaвo y пecмaмa Joвaнa Дyчићa [w:] Српска књижевност и Свето писмо. Нayчни cacтaнaк

              cлaвиcтa y Вyкoвe данe. 26/1, Бeoгpaд 1997, 439 - 447.

Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego [w:]

       50 lat nauki we Wrocławiu, pod  red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1997, s. 61-71.   

      Współautorzy: K. Galon–Kurkowa, T. Klimowicz, Ł. Kusiak–Skotnicka, T. Poźniak, M.

             Ściepuro, J. Wołczuk.

 Шта су Пољаци пре сто година знали о српској књижевности?  [w:] Сто годинa полонистике

             у Србији Зборник радова. red. G. Jovanović, Београд 1996, s. 169-175

 О песмама у прози Јована Дучића [w:] Почеци и развојмодерне српске лирике. Нayчни cacтaнaк

             cлaвиcтa y Вyкoвe  данe,  T.24/2 Бeoгpaд, 1995, s. 143-149.

 Kocoвcкa биmкa y пoљcкoj књижeвнocти. [w:]   Kocoвcки бoj y eвpoпcкoj књижeвнocти. 

              Бeoгpaд 1994, 173-181.

 Трагови српских сеоба и изгнанстава у пољској књижевности  [w:] Сеобе и  изгнанства у

              југословенским књижевностима [w:] Нayчни cacтaнaк cлaвиcтa y Вyкoвe данe,  Т.20/1

             Бeoгpaд 1991, s. 283-288

 Z dziejów ukraińskiej ballady ludowej w Polsce („Oj, ne chody, Hryciu...” –  przekłady i prześpiewy)

             [w:] IX Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica. Słowiańskie Bałkany oraz

            Słowiańszczyzna Wschodnia wobec tradycji kulturowej  Europy Zachodniej. (Spotkanie

            Wschodu i Zachodu).Red. A. Bezwiński. Bydgoszcz 1991, 169-181.

 Пољски одјеци косовског боја [w:] Косовски бој у књижевном и културном наслеђу [w:]     

            Косовски бој у књижевном и културним наслеђу Нayчни cacтaнaк cлaвиcтa y Вyкoвe

            данe,  T.19/1 Бeoгpaд 1991, s. 523-531

Питање пољских преводаГорског вијенцаП.П.Његоша.  [w:] Његошево песничко дело

           Нayчни cacтaнaк cлaвиcтa y Вyкoвe данe,  Т.18/2 Бeoгpaд 1990, s. 329-336

 O przekładach wschodniosłowiańskich pieśni ludowych w Polsce w dobie  romantyzmu [w:] Dziesięć

          wieków związków Wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu I. Red. J. Borsukiewicz.  

           Lublin 1990, s.147-161          

Питање поетике превода српских народних лирских песама у Пољској у доба романтизма [w:]

             Нивои еквивалентности у превођењу. Нayчни cacтaнaк cлaвиcтa y Вyкoвe данe, Т.17/5

             Бeoгpaд 1988, s. 463-473

 Aspekte der Übertragung serbischer Volksdichtung ins   Polnisch   in der Romantik „Zeitschrift für

            Slavistik”, [Berlin] Band 33, 1988, s.670-680.

  Српска народна балада у пољским преводима у доба романтизма [w:] Проблеми жанра у

            писменом преводу. Нayчни cacтaнaк  cлaвиcтa y Вyкoвe данe, Т.12/3 Бeoгpaд 1983, s. 193-

            203

  Теорија и пракса превода српске народне песме у Пољској у доба романтизма. [w:] Проблеми

             превођења са српскохрватског и на српскохрватски. Нayчни cacтaнaк cлaвиcтa y

             Вyкoвe данe, T.11/3 Бeoгpaд 1982, s.167-176

   Życie kulturalne studentów Uniwersytetu Wrocławskiego[w:] Uniwersytet Wrocławski  1945-1970,

             Red. W. Floryan. Wrocław 1970, s.367-389

 

Recenzje

 З. Бојовић, Историја дубровачке књижевности. Београд 2014. „Slavica Wratislaviensia CLXIV,

              Wrocław 2017, s.179-183

 1. I. Czamańska, J. Leśny, Bitwa na Kosowym Polu (1389) Poznań 2015Прилози за књижевност,

              историју, језик и фолклор“ књига осамдесет прва, Београд 2015 s. 228-229

 Д. Дорошенко, Словянський  світ у його минулому й сучасному  „Прилози за књижевност,

            историју, језик и фолклор“ књига седамдесет друга, свезка 1-4. Београд 2007,  s. 205-206.

 1. D. Gil, Prawosławie, historia, naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności,

           Kraków 2004 „Pamiętnik Słowiański” LV, rok 2005, zeszyt 2, s.137-144

 1. Kornhauser Wątki polskie w literaturze serbskiej i chorwackiej [rekonesans], Kraków 1993,

           „Pamiętnik Słowiański” XLIII 1993, Wrocław 1995, s.171-173                    

Slawiści ukraińscy na Międzynarodowym Kongresie w Bratysławie (Mystectwo,  etnohrafija  i folklor

           slawjanśkych narodiw.Red. O. Fedoruk, Kyjiw 1993), „Literatura Ludowa”1994 4/5, s.128-130

Pieśni ukraińskie (rec.: Ukraijinśki narodni pisni w zapysach Zoriana Dołengi  Chodakowśkoho,

           Uporiadkuwannja, tekstołohiczna interpretacija i komentari  O. I .Deja. Kyjiw 1974),

           „Literatura Ludowa” nr 3/1976, s.59-64

 1. Czajka Bohaterska epika ludowa Słowian Południowych Wrocław 1973. „Literatura Ludowa” nr

            2/1975, s.49-51

 1. Kamionkowa, Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku. Warszawa 1970

                Acta Universitatis Wratislaviensis, “Studia o Książce” II, Wrocław 1970, s.293-300      

Ukrajinśka narodna poetyczna tworczist’, (red. M. Rylski, Kyjiw 1965.  „Slavia Orientalis” Rocznik

               XVII nr 4, s.520-525

 1. Pieścikowski, Poeta - tułacz. Biografia literacka Romana Zmorskiego. Poznań 1964. „Pamiętnik

               Literacki” 1966,  z.2, s.612-619

Romantyczna Julia (rec.: T. Gospodarek Julia Molińska – Wojkowska 1816-1851. Prace      

            Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego , S.A, nr 82 – Ossolineum Wrocław 1962. „Odra”

             1963,  nr 1, s.97-99

 

 

Sprawozdania

Slawistyczny zeszyt „Ruchu Literackiego”, Slavica Wratislaviensia LVII, Wrocław 1991, s.116-

                  117.

Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

                   „Pamiętnik Literacki” 1967 z.1, s.311-317

 

Hasła i komunikaty

Slobodan Ż. Marković (1928-2015) [nekrolog]. „Slavica Wratislaviensia” CLXII (red.

 1. Wysoczański). Wrocław 2015, s.157-158

Przedwojenna Macedonia we wspomnieniach polskiego slawisty [Wstęp i wybór z książki:

         Marian Jakóbiec, Z daleka i z bliska… Wrocław 2009] w: „Прилози. Contributions.”

         Македонска академија на науките и уметностите. Отделеније за лингвистика и

         литературна наука XXXV 1. Скопје 2010 s.189-195

***

Moniuszko i koncerty wielkopostne „Przegląd Uniwersytecki” Nr 1 [2/3] /2019 (226) s.47

Koncert Noworoczny „Przegląd Uniwersytecki” Nr 2/2019 (226) s. 22

Pasja według św. Mateusza w Oratorium Marianum „Przegląd Uniwersytecki” Nr 2/2018 (222),

                  s.26-27

 Chór Gaudium ekumenicznie „Przegląd Uniwersytecki” Nr 3/218/2017 s.14

 Gaudium i rozśpiewana Europejska Stolica Kultury „Przegląd Uniwersytecki” Nr 5/215/2016 s.17

 Listopad z muzyką „Przegląd Uniwersytecki” Nr 4/205/2014 s.9-10

 

        Skrypty

Literatura serbska i chorwacka. Antologia tekstów, cz. I. Teksty zestawiła Milica

               Jakóbiec – Semkowowa.. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

                1994, ss.172

Literatura powszechna dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

              Przewodnik metodyczny do nauki przedmiotu. Wydawnictwo Uniwersytetu

               Wrocławskiego, Wrocław 1984, ss.21

Antologia tekstów poetyckich. Materiały pomocnicze do nauki przedmiotu „Wybrane

                zagadnienia literatury powszechnej” dla studentów Zaocznego Studium

                Bibliotekoznawstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1978,

                 ss.99

Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej dla Zaocznego Studium

              Bibliotekoznawstwa. Przewodnik metodyczny do nauki przedmiotu. Wydawnictwo

              Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1976, ss.19; wyd. II - Wrocław 1977

 

    Promotorstwo w przewodach doktorskich

                Marta Chaszczewicz – Rydel (2012)

                Magdalena Ślawska (2012)

                Katarzyna Konieczna  (2012)

                Magdalena Grzymajło (2010)              

                Anna Ursulenko (2008)               

                Miłosz Bukwalt (2002)

                Małgorzata Filipek (1999)

                Magdalena Koch (1997)

 

    Udział w przewodach i postępowaniach awansowych

            Recenzje w przewodach doktorskich:

               Tetyana Studentowa (UWr 2015)

               Sylwia Wojtowicz (UWr 2004)

           Udział w przewodach habilitacyjnych           

               Ewa Szperlik (UAM 2020)

              Tomasz Derlatka  (UW 2016)

               Izabela Lis – Wielgosz  (UAM, 2014)

               Lilla Moroz – Grzelak  (UW, 2012)

               Magdalena Koch  (UWr 2008)

               Dorota Gil  (UJ 2005)

               Bogusław Zieliński  (UAM 1998)

         Recenzje w postępowaniu o tytuł profesora                                    

              Dorota Gil  (UJ, 2019)

              Lech Miodyński  (UŚ,2012) 

Sikora Krystyna

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Dydaktyki

Stanowisko:

starszy wykładowca

Skotnicka Łucja

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany, profesor nadz. UWr

Jednostka:

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

Stanowisko:

Profesor nadzwyczajny mianowany

 
Zainteresowania naukowe:

Szeroko rozumiana epoka romantyzmu, zagadnienia rosyjskiego piśmiennictwa autodokumentalnego XIX wieku: podróżopisarstwo, epistolografia, pamiętnikarstwo.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:

1. List poetycki. Z problemów genologicznych liryki Aleksandra Puszkina, Wrocław 1982, ss. 155.

2. W poszukiwaniu krainy idealnej. Poezja Wilhelma Küchelbeckera,  Wrocław 2000, ss. 179.

artykuły:
1. Uwagi o kompozycji i stylu listów poetyckich Puszkina (1826-1836), „Slavica Wratislaviensia” XII, 1977, s. 45-60.

2. Drogi współczesnej puszkinistyki radzieckiej. Problemy poetyki [w:] Radziecka metodologia badań filologicznych po roku 1945, t. 1 - Literaturoznawstwo, pod red. G. Porębiny, Katowice 1978, s. 116-125.

3. Motyw biesiady w listach poetyckich Aleksandra Puszkina, „Slavica Wratislaviensia” XXII, 1982, s. 15-25.

4. Uwagi o poetyce Listów podróżnika rosyjskiego Nikołaja Karamzina, „Slavica Wratislaviensia” XXXIII, 1985, s. 3-16.

5. The Verse Epistle: On the Problem of the Generic Peculiarities of Pushkin's  Lyrical Verse, „Canadian Slavonic Papers” XXIX, 1987, 2/3, s. 196-209.

6. Semantyka śmierci w liryce dekabrystów, „Slavica Wratislaviensia” LIII, 1990, s. 27-34.

7. Elementy biblijne w poezji dekabrystów, „Slavica Wratislaviensia” LVI, 1991, s. 25-43.

8. O poezji religijnej Fiodora Glinki, „Zeszyty Naukowe KUL” nr 1/2, 1991, s. 79-88.

9. Biesiadnicy i spiskowcy. Postawy etyczne rosyjskiej młodzieży literackiej w pierwszym 25-leciu XIX wieku, „Slavica Wratislaviensia” LXXIX, 1993, s. 45-55.

10. Wilhelma Küchelbeckera droga ku poezji wzniosłej, „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s. 23-36.

11. Od króla Dawida do Żyda-Wiecznego Tułacza. Model świata przedstawionego w poematach więziennych Wilhelma Küchelbeckera [w:] Świat przedstawiony w dziełach pisarzy wschodniej słowiańszczyzny, pod red. W. Wilczyńskiego, Zielona Góra 1994, s. 59-69.

12. „Argiwianie” W. Küchelbeckera i rosyjski dramat historyczny pierwszego 25-lecia XIX wieku, „Slavica Wratislaviensia” XC, 1996, s. 7-18.

13. Konstrukcja świata przedstawionego w tragedii W. Küchelbeckera „Prokopiusz Lagunow”, „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 17-23.

14. Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego [w:] 50 lat nauki we Wrocławiu, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1997, s. 61-71.  Współautorzy: K. Galon-Kurkowa, T. Klimowicz, T. Poźniak, M. Semkowowa, M. Ściepuro, J. Wołczuk.

15. Wątki ludowo-historyczne w twórczości W.  Küchelbeckera, „Slavica Wratislaviensia” CI , 1998, s. 9-19.

16. Bóg i Biblia w twórczości Wilhelma Kühelbeckera [w:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przewartościowania, pod red. M. Ściepury, Zielona Góra 1999, s. 21-28.

17. Temat nawróconego grzesznika w „Iżorskim” Wilhelma Küchelbeckera [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 2, pod red. T. Poźniaka i A. Skotnickiej-Maj, Wrocław 1999, s. 49-55

18. Fantastyka i cudowność w świecie poetyckim W. Küchelbeckera („Iżorski”), „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 23-34.

19. Poeta w twórczości W. Küchelbeckera do roku 1825, „Studia Literaria Polono-Slavica” 5, 2000, s. 109–119.

20. Iwan, syn kupca Wilhelma Kuchelbeckera jako antybaśń,  „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 7–16.

21. Pisarstwo jako profesja. Z problematyki życia literackiego w Rosji I połowy XIX wieku, „Slavica Wratislaviensia” CXXIII, 2003, s. 27-37.

22. Podróżopisarstwo Rosjan romantycznych [w:]  Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 4, pod. red. A. Paszkiewicz i Ł. Kusiak-Skotnickiej, Wrocław 2003, s. 63–69.

23. „Petersburg wciąż tańczy”. Motyw balu w literaturze rosyjskiej [w:] Praca i odpoczynek w literaturach słowiańskich, pod red. E. Małek, Łódź 2003, s. 187–199.

24. Antynomie wartości na przełomie kultur: „Szkice Kaukazu” Aleksandra Bestużewa-Marlińskiego, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 7–17.

26. Kaukaz – cudza przestrzeń jako własna w świadomości Rosjan pierwszej połowy XIX wieku [w:] Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich, t.2, Słowiańszczyzna Wschodnia, red. Cz. Andruszko, B.Zieliński, Poznań 2005, s. 17  - 26.

27. Сюжет дороги в русских путешествиях и путевых очерках XIX века, „Rossica Olomucensia” XLIV (za rok 2005), 2. část , 2006, s. 493-498.

28. Portret kulturowy Rosjanina w podróży (na podstawie dzieł podróżopisarskich pierwszej połowy XIX wieku) [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, pod red. A. Ksenicza i B. Tichoniuka, Zielona Góra 2007, s. 19-27.

29. „Праздные счастливцы” в мире пушкинского творчества¬,  „Язык и культура”, Выпуск 9, т. IX (97), Киев 2007, с. 58-63.


 

Recenzje:

1. С. Бочаров, Поэтика Пушкина. Очерки, Москва 1974 [w:] „Slavica Wratislaviensia”  XVI, 1979, s. 109-113.

2. П. Орлов, Русский сентиментализм, Москва 1977, „Slavica Wratislaviensia” XVIII, 1979, s. 171-175.

3. Справочники по истории дореволюционной России. Библиографический указатель, под. ред. П. Зайончковского, Москва 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XX, 1980, s. 132-133.

4. Пушкинский Дом. Библиография трудов, cост. А. Михайлова, ред. Вл. Баскаков, Ленинград 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXIX, 1984, s. 116-117.     

5. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne” 12, 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXIII, 1985, s. 146-148.

6. Литература эпохи формирования наций в центральной и юго-восточной Европе. Просвещение. Национальное возрождение, ред. коллегия: Я. Богданова, С. Никольский, В. Стахеев, Москва 1982 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXVI, 1985, s. 107-109.

7. S. Bukczyn, Zamach na cara. Opowieść dokumentalna, tłum. M. Jackiewicz, Olsztyn 1986 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LIII, 1990, s. 126-129.

8. J. Borsukiewicz, P. Iwiński, История русской литературы первой половины Х!Х века. Литературные направления. Компаратистика, Lublin 1989 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s. 116-118.

9. Problemy psychologizmu w literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. W. Wilczyńskiego, Zielona Góra 1991 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXIX, 1993, s. 143-146.

10. W. Laszczak, Twórczość literacka kobiet w Rosji pierwszej połowy XIX wieku, Opole 1993 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s.85-86.

11. „Rossica Stetiniensia” z. 2, 1991, z.3, 1991 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 88-90.

12. Książę Iwan Gagarin (o. Józef Ksawery), O pojednaniu Kościoła rosyjskiego z rzymskim. Nasz cel, przeł. i wstępem opatrzył A. Bezwiński, Toruń 1995 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 109-110.

13. Ю. Лотман, Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (ХVIII - начало ХIХ века), Санкт-Петербург 1994 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 111-112.

14. Д. Чавдарова, Homo legens в русской литературе Х1Х века, Варна 1997 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 137-139.

15. М. Соколянский, И несть ему конца. Статьи о Пушкине, Одесса 1999 [w:] „Zagadnienia Rodzajów Literackich” XLIII, 2000, z. 1-2, s. 222–226.

16. М. Соколянский, Перечитывая Шекспира (Работы разных лет), Одесса 2000 [w:] „Zagadnienia Rodzajów Literackich” XLIII, 2002, z. 1-2, s. 220–224.

17. А. С. Пушкин и мир славянской культуры (К 200-летию со дня рождения поэта), отв. ред. Л. Будагова, Москва 2000 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 133–135.

18. Ю.М.Лотман, Воспитание души, Санкт-Петербург 2003, 621 ss., [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, 2005, s.169-171.

19.  Болдинские чтения. Под ред. Н.М.Фортунатова, Нижний Новгород  2005, 263 сс., [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX, 2006, 129-131.


 

Komunikaty:

1. Siedemdziesięciolecie urodzin profesora doktora Mariana Jakóbca, „Slavia Orientalis” 1981, nr 3, s. 385.

2. Współczesne literatury słowiańskie. Problem jedności i różnorodności, „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 116-117.

3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 3, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 155-162. Współautorzy: M. Bukwalt, S. Daković.

Śliwińska Irena

Stopień/tytuł naukowy:

magister

Jednostka:

Zakład Ukrainistyki

Stanowisko:

starszy wykładowca

Sokołowski Jan


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka: 

Zakład Języka Rosyjskiego

E-mail:

-

Stanowisko:

emerytowany profesor UWr

Funkcje:

-Studia –  1970, w IFS pracował od  1970 – do 2015. Doktorat  Negatywa we współczesnym języku rosyjskim, 1977, habilitacja Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie słowotwórczej, 2001.

Zainteresowania: słowotwórstwo słowiańskie, konfrontacja gramatyczna języka macedońskiego i polskiego, język diaspory macedońskiej w Polsce, historia slawistyki.

Kierował Zakładem Języka Rosyjskiego (2008-2015) i Pracownią Macedonistyki (2010–2015). Od 1993 do 2003 sekretarz, od 2003 przewodniczący Komisji Językowej WTN. Koordynator projektu „Polski~macedoński. Konfrontacja gramatyczna”.

Organizacje: członek zagraniczny Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk (2015), członek: Komitetu Słowianoznawstwa PAN (2011),Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Redaktor naczelny czasopisma: „Rocznik Slawistyczny. Revue Slavistique” (2008–).Członek redakcji: „Forum Językoznawcze”, UŚ, „Rozprawy Kom. Jęz. WTN”, „Прилози” МАНУ, Skopie, Литературен збор, Skopie, „Славистички студии”,Skopie, „Studia Linguistica Polono-(Meridiano)slavica”, Skopie, „Folia Philologica-Macedono Polonica”. Był członkiem redakcji: „Slavica Wratislaviensia” i „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe”.

Wyróżnienia: Nagroda III stopnia Ministra NSWiT (1983), Złoty Krzyż Zasługi (1992), Plakieta rektora UKiM w Skopiu (2007 i 2009), Медал „Блаже Конески”, MANU (2010), Medal 200 lat Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu (2011), Krzyż Solidarności Walczącej (2017).

W młodości czynnie uprawiał boks. Lubi obserwować ptaki.Monografie:

1. Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie słowotwórczej, Wrocław 2000, 247 s. („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2228 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 110).

2. Negatywa we współczesnym języku rosyjskim. Studium semantyczne, Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1982, 116 s. („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 566 ; „Studia Linguistica” ; 7,).


Redakcjа książek i czasopism, opracowania, wstępy:

1. Redaktor:] Марјан Марковиќ, Зузана Тополињска, Македонски~Полски. Семантичка деривација на одбрани прасловенски корени, Редактор Ј. С о к о л о в с к и, Македонска Академија на науките и уметностите, Скопје 2019, ss. 171.

2. [Redaktor:] Zuzanna Topolińska, Polski ~ macedoński. Konfrontacja gramatyczna,10. Spirala ewolucji/Спирала на еволуција,Redaktor J. S o k o ł o w s ki, Wrocław 2017, 140 s.

3. [Słowo wstępne. Redaktor :] Język polski dziś i w przyszłości, „Seminaria Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 9 (60) (2010), s. 106–194.

4. [Współredaktor:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, 324 s. („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2611 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 127].

5. [Współredaktor:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 3. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2002, („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2378 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 117), 346 s.

6. [Współredaktor:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, [2]. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. L. Pisarek i J. Sokołowskiego, Wrocław 2000, („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2191 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 107), 282 s.

7. [Oprac.:] Wybór tekstów rezjańskich, Wyboru dokonała Zuzanna Topolińska z: Materialien zur südslavischen Dialektologie und Etnographie. I. Resianische Tekste, teksty opracował Jan Sokołowski, [w:] J. N. Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane, t. 3, red. Z. Topolińska, Warszawa 1989, s. 257–281.

8. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 68 (2019), 244 s..

9. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 67 (2018), 244 s.

10. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 66 (2017) ,242 s .

11. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t.65 (2016), 180 s.

12. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t.64 (2015), 252 s.

13. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 63 (2014), 228

14. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 62 (2013), 210 s.

15. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t.61 (2012), 202 s.

16. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”,t. 60 (2011), 186 s.

17. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t.59 (2010), 195 s.

18. [Redaktor:] „Rocznis.k Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. t. 58 (2009), 209 s.

19. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, red. tomu W. Pianka, Jan Sokołowski, t. 57 (2008), 167 s.


Artykuły w czasopismach i monografiach:

1. Uwagi o znaczeniu słowiańskich przymiotników motywowanych wyrażeniem przyimkowym bez dna, „Prace Filologiczne” 2019 (LXXIV): s. 161–168.

2. Забелешки за динамика и стабилноста на зборообразувачкиот ситем на македонскиот јазик (во споредба со полскиот и со другите соловенски јазици), Зборник на трудови од меѓународната научна манифестација. македонситички денови во МАНУ, Ред. З.Тополињска, М.Марковиќ, С.Миленковска, Скопје 2019, с. 131-139.

3. Македонски и полски деминутиви во текстот – обид за конфронтација, (w:) XLIV меѓународна научна конференција на L меѓународниот семинар за македонски јазик, литераура и култура (17.06.2017018.06.2017 година во Охрид), Скопје 2018, s. 35-45. 

4. Deminutywa w języku macedońskim i polskim w ujęciu konfrontatywnym (na szerszym tle słowiańskim), Z polskich studiów slawistycznych. Seria 13, tom 2, Językoznawstwo, Pod redakcją Zbigniewa Grenia,  Wydawnictwo naukowe UAM, Prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018, Poznań 2018, s.325-335.

5. Од проблематиката на зборообразувањето на придавките мотивирани од предлошки изрази во македонскиот и во полскиот јазик (врз фонот на другите словенски јазици), (w:) Минатото на јазичниот свет – денес и утре. Зборник на трудовите од Меѓународната научна конференција, „Минатото на јазичниот свет – денес и утре”  одржана на 15 и на 16 ноември 2017 година во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков”, Скопје 2018,  s.  227-232.

6. Од проблематиката на конфронтативниот опис на зборообразувачкиот систем на македонскиот и полскиот јазик (врз фонот на другите словенски јазици) (w:) Folia Philologica Macedono-Polonica, 9-10, Зборник на трудови од македонско-полска научна конференција (одржана во Скопје на 15 и 16 јуни 2017 г. во рамките на Меѓународниот славистички собир), Уредник Л.Танушевска,  Скопје 2018, s.153-165.   

7. Uwagi o mechanizmach derywacji metaforycznej przymiotników w językach słowiańskich, „Славистички студии”, t. 18 , Skopje 2018, s. 159-168.

8. Językoznawstwo słowiańskie na Uniwersytecie Wrocławskim (1945–2010), [w:] Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław 4-7 października 2011 r. Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 613-620.

9. Kartka z historii slawistyki wrocławskiej (Władysław Kuraszkiewicz na Uniwersytecie Wrocławskim), [w:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza,  F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa, Lublin-Włodawa 2015, s.17-22.

10. Jubileusz Profesora Antoniego Furdala, „Bohemistyka”, 2008, [nr] 1–4, s. 427–430.

11. Dobra tradycja współpracy naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego z Macedonią trwa, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 2, 2015, s. 5-7.

12. Зборообразување во граматиката на Блаже Конески врз фонот на други граматики на словенските јазици,[w:] Поетиката, стилистиката и лингвистиката на текстовите од Блаже Конески во Корпусот Гралис/Poetik, Stilistik und Linguistik de Texte von Blaže Koneski im Gralis-Korpus, Graz 2013. s. 165-173.

13. Ke koncepcím srovnávacího popisu slovotvorných systémů slovanských jazyků, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych, red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, A. Nowakowska, Cerveny Kostelec 2013, s. 13–24.

14. Z historii językoznawstwa polskiego i słowiańskiego. Polacy i „Encyklopedia filologii słowiańskiej”, [w:] Studia Scandinavica et Germanica. Vom Sprachlaut zur Sprachgeschichte. 28 linguistische Annäherungen an diachrone und synchrone Sprachbetrachtung, von J. Jarosz, S. M. Schröder, J. Stopyra, Wrocław 2013, , („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 3477 ; „Germanica Wratislaviensia” ; Varia 1), s. 267–282.

15. Медалот на Вроцлавскиот универзитет – јубиларно одличие – доделен на академик Зузана Тополињска за целокупното нејзино научно творештво, „Македонски јазик”, 44 (2013), s. 253–269. Współautor: M. Mirkulovska.

16. Meханизми на деминуција и хипокоризација во македонскиот и полскиот јазик врз фонот на другите словенски јазици, „Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica” (Cкопjе), 14.

17. Stopniowanie negatywów przymiotnikowych w językach słowiańskich, [w:] Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2014, red. tomu Z. Rudnik-Karwatowa, Warszawa 2012, (Z Polskich Studiów Slawistycznych ; 12), s. 177–187.

18. Język – naród – państwo w pracach Baudouina de Courtenay a niektóre koncepcje Krste P. Misirkova, „Прилози = Contributions”, Македонска академиja на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука (Скопjе), 37 (2012), 1–2, 281–297.

19. Од проблематиката на конфронтативниот опис на зборообразувачкиот систем на македонскиот и полскиот јазик, [w:] Блаже Конески и македонски јазик, литература и култура, Скопје 2012, s. 293–308.

20. Околу антонимија во македонскиот и во полскиот јазик, [w:] XXXVIII научна конференција на XLIV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 1415 јуни 2011). Лингвистика, Скопје 2012, s. 161–169.

21. Бесценет камен. Słowiańskie przymiotniki oparte na wyrażeniu przyimkowym bez ceny, „Прилози = Contributions”, Македонска академиja на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука (Cкопjе), 36 (2011), 1–2: Прилози посветени на академик Зузана Тополињска, s. 147–161.

22. Од проблематиката на деривацијата на словенските придавки со метафорично значење (придавки мотивирани од синтактички изрази), „Folia Philologica Polono-Macedonica” 8: Педесет години на полонистиката во Македонија 1959–2009. Материали од Осмата полско-македонска научна конференција (Скопје 2310.2009) одржана во рамките на манифестацијата „Педесет години на полонистиката во Македонија” (2225.10.2009), Скопје 2011, s. 49–57.

23. Полски ~ македонски. Граматичка конфронтација фундаментално дело од областа на конфронтативната лингвистика / Fundamentalne dzieło z językoznawstwa konfrontatywnego, „Folia Philologica Macedono-Polonica” 8: Педесет години на полонистиката во Македонија 19592009. Материали од Осмата полско-македонска научна конференција (Скопје 2310.2009) одржана во рамките на манифестацијата „Педесет години на полонистиката во Македонија” (2225.10.2009), Скопје 2011, s.671–673.

24. Од проблематиката на зборообразувачката синонимија во македонскиот јазик (во споредба со полскиот), [w:] XXXVI научна конференција на XLII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид 2425 август 2009). Лингвистика, Скопје 2010.

25. Ivan Kovalyk i słowotwórstwo słowiańskie, [w:] Мови та культури у новiй Європi: контакти i самобутнiсть. Збiрник наукових доповiдей, Київ 2009, s. 250–259.

26. Z historii kształcenia językowego dzieci macedońskich w Polsce, [w:] Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii : historia – kultura – literatura – język – media, red. M. Kawka, I. Stawowy-Kawka, Kraków 2008, s. 169–174.

27. Jubileusz Profesora Antoniego Furdala, „Bohemistyka”, 2008, 14, s. 427–430.

28. Mechanizmy deminucji i hipokoryzacji w języku macedońskim i polskim na tle innych języków słowiańskich, [w:] Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008, red. tomu Z. Rudnik-Karwatowa, Warszawa 2007, (Z Polskich Studiów Slawistycznych ; 11), s. 211–219.

29. Z zagadnień językowych emigracji macedońskiej na Dolnym Śląsku, [w:] Migracje : dzieje, typologia, definicje, pod red. A. Furdala i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2006,

30. Ze studiów konfrontatywnych nad semantyką przymiotników w językach słowiańskich, [w:] Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2005, s. 609–614.

31. Z problematyki opisu konfrontatywnego deminutywów w języku macedońskim i polskim (na tle innych języków słowiańskich), [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Opis, konfrontacja, przekład, red. M. Sarnowski, W. Wysoczański, Wrocław 2005, („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2747 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 133), s. 339–344.

32. Z zagadnień polsko-macedońskiego słowotwórstwa konfrontatywnego, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2611 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 127), s. 257–261.

33. Зборообразување во Граматиката на Блаже Конески, [w:] XXIX научна конференција на XXXV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 1920 август 2002), Скопје 2003, с. 65–72.

34. Проектот на полско-мекедонската граматичката конфронтациjа на З. Тополињска и Б. Видоески и проблемите на словенското конфронтативно зборообразување, [w:] 70 години од истражувањата на Jозеф Обрембски во Македония, ред. Т. Вражиновски, Прилеп 2002, s. 149–157.

35. Kartka z dziejów polsko-macedońskich stosunków naukowych, „Македонски jaзик”, 51–52 (2000–2001), [2001], s. 89–94.

36. Зборообразувачка проблематика во трудовите на Божидар Видоески, [w:] XXII научна конференција на XXXIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, ред. М. Каранфиловски, Скопје 2001, s. 61–67.

38. Ze studiów nad derywacją przymiotników w językach słowiańskich, „Seminaria Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, seria A i B, 3 (54), 2000 [2001], s. 40–45.

39. Uwagi o derywacji przymiotników w językach słowiańskich, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, [2]. Opis, konfrontacja, przekład, red. L. Pisarek, J. Sokołowski, Wrocław 2000, („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2191 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 107), s. 217–222.

40. Derywacja przymiotników od wyrażeń syntaktycznych z przyimkiem negacji w języku macedońskim i polskim, „Folia Philologica Macedono-Polonica”, t. 4 (1996), s. 70–80.61. O białoruskich przymiotnikach z prefiksem „bez-”, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 19 (1993), s. 111–117.

41. Serbsko-chorwackie przymiotniki z prefiksem „bez-”, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1302 ; „Studia Linguistica” ; 15 (1992), s. 43–50.

42. Słoweńskie przymiotniki z prefiksem „brez-”, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1268 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 68 (1992), s. 35–43.64. Słowiańskie rzeczowniki paradygmatyczne motywowane wyrażeniem syntaktycznym z przyimkiem „bez”, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1063 ; „Studia Linguistica” ; 13 (1991), s. 72–82.

43. O słowiańskich rzeczownikach z przedrostkiem „bez-” (na materiale języków zachodnio- ipołudniowosłowiańskich), „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1020 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 49 (1990), s. 11–24.

44. Stopniowanie słowiańskich przymiotników z negacją, [w:] Zagadnienia kategorii stopnia w językach słowiańskich, t. 5, red. H. Orzechowska, Warszawa 1990, s. 111–120.

45. Niektóre zagadnienia teorii pisma w pracach Jan Baudouina de Courtenay, [w:] Jan Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4–7 IX 1979, red. J. Rieger, M. Szymczak, S. Urbańczyk, Wrocław 1989, s. 321–327.

46. O negacji prefiksalnej w językach wschodniosłowiańskich w porównaniu z językiem polskim (Rzeczowniki z przedrostkiem „bez-”), „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 16 (1989), s. 61–68.

47. Z badań nad słowiańskimi przymiotnikami paradygmatycznymi motywowanymi wyrażeniem syntaktycznym z przyimkiem „bez”, [w:] II Spotkania językoznawcze. W kręgu semazjologii, leksykologii i terminologii, red. S. Kochman, Opole 1988, s. 251–256.

48. Słowiańskie rzeczowniki z prefiksem „bez-”, [w:] Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1988, red. J. Basara, Warszawa 1988, (Z Polskich Studiów Slawistycznych ; 7), s. 407–417.

49. Słowiańskie przymiotniki paradygmatyczne, „Zbornik Matice srpske za slavistiku”, 35 (1988), s. 127–138.

50. Macedońskie przymiotniki z prefiksem „bez-”, „Македонски jaзик”, 38–39 (1988), s. 181–187.

51. Z zagadnień negacji prefiksalnej w językach słowiańskich, [w:] Słownictwo języków słowiańskich w aspekcie porównawczym, red. M. Łesiów, Lublin 1987, s. 185–194.

52. Słowiańskie negatywa rzeczownikowe z prefiksem nie-/ne-, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 14 (1986), s. 227–243.

53. Słowiańskie rzeczowniki motywowane wyrażeniem syntaktycznym z przyimkiem „bez-” (na materiale języków zachodnio- i południowosłowiańskich), „Македонски jaзик”, 36–37 (1985–1986), [1986], s. 137–151.

54. Poglądy Jana Baudouina de Courtenay w dziedzinie teorii pisma, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 684 ; „Slavica Wratislaviensia” ;, 29 (1984), s. 41–55.

55. Ze studiów nad negatywami w językach południowosłowiańskich, „Studia Linguistica”, 8 (1983), s. 51–61. [AUW nr 645].

56. Słowiańskie negatywa z prefiksem ne-, [w:] Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy Kongres Slawistów w Kijowie 1983, red. M. Basaj, Warszawa 1983, (Z Polskich Studiów Slawistycznych ; 6), s. 405–415.

57. Niektóre problemy teorii pisma w ujęciu Jana Baudouina de Courtenay (z historii polskiej myśli lingwistycznej), „Славистички cтудии”, 3 (1983), s. 47–52.

58. Negatywa a nazwy negatywne, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 11 (1979), s. 259–268.

59. Kilka uwag o przymiotnikach zaprzeczonych w języku rosyjskim, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 447 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 16 (1979), s. 74–78.

60. O tłumaczeniu frazeologizmów rosyjskich na język polski, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 170 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 3 (1972), s. 87–96.


Tezy, noty:

1. [Tezy:] Deminutywa w języku macedońskim i polskim w ujęciu konfrontatywnym (na szerszym tle słowiańskim), XVI међународни конгрес слависта/ XVI Международный съезд славистов/ XVI Congrès international des slavistes, Тезе и резимеи у два тома, Том 1, Језик, Београд 2018, s.143-144,

2. [Tezy:] Derywacja semantyczna i polisemia derywatów w języku polskim i macedońskim, XVI међународни конгрес слависта/ XVI Международный съезд славистов/ XVI Congrès international des slavistes, Тезе и резимеи у два тома, Том1, Језик, Београд 2018, s. 320.

3. [Tezy:] За феминативите и нивната употреба во полскиот и македонскиот јазик (врз фонот на другите совенски јазици), Апстракти на трудовите од меѓународната научна конференција „Јазикот и култура – состојби и предизвици” (6 и 7 ноември 2018 година), Скопје 2018, s.39,www.imj.ukim.edu.mk, dostęp 8.04.2020 r. godz. 16.00.

4. [Tezy:] Stopniowanie negatywów przymiotnikowych w językach słowiańskich, [w:] ХV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, Белорусь, 20–27 жніўня 2013 г.). Тезісы дакладаў у 2 томах, т. 1: Мовознаўства. Тематычныя блокі, Мінск 2013, s. 115.

5. [Tezy:] The Macedonian derivational system as compared with the system of other slavic languages, [w:] ХV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, Белорусь, 20–27 жніўня 2013 г.). Тезісы дакладаў у 2 томах, т. 1: Мовознаўства. Тематычныя блокі, Мінск 2013, s. 348.

6. [Tezy:] Językoznawstwo słowiańskie na Uniwersytecie Wrocławskim (1945–2010), [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku, 4–7.10.2011 r. Streszczenia referatów = Internationale wissenschaftliche Konferenz Universität Breslau in der europäischen Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts, 4.–7.10.2011. Zusammenfassungen der Beiträge, oprac. tekstów J. Harasimowicz, J. Suleja; tł. A. Janiszewska, Wrocław 2011, s. 149–150.

7. [Tezy:] Slavische Sprachwissenschaft an der Universität Breslau (1945–2010), [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku, 4–7.10.2011 r. Streszczenia referatów = Internationale wissenschaftliche Konferenz Universität Breslau in der europäischen Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts, 4.–7.10.2011. Zusammenfassungen der Beiträge, oprac. tekstów J. Harasimowicz, J. Suleja; tł. A. Janiszewska, Wrocław 2011, s. 150–151.

8. [Tezy:] Механизмите на образување на деминутивите и хипокористите во македонски и во полскиот jазик врз фонот на другите словенски jазици, [w:] XIV Меѓународен славистички конгрес. Охрид, 10–16 септември 2008. Зборник резимеа, т. 1: Лингвистика, уред. С. Велковска, Скопjе 2008, s. 133.

9. [Tezy:] Јазикот и народот во делата на Jan Baudouin de Courtenay и на Крсте Мисирков, [w:] Меѓународен научен собир „Делото на Крсте Мисирков” по повод стогодишнината од излегувањето на книгата „За македонцките работи”. Резимеа, Скопје 2003, с. 21.

10. [Tezy:] Słowiańskie przymiotniki potencjalne z negacją, [w:] Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich. Konferencja naukowa w Ustroniu Wlkp., 4–5 grudnia 1984 r., Łódź 1984, s. 35.

11. [Nota:] Profesor Zuzanna Topolińska wyróżniona medalem Uniwersytetu Wrocławskiego, „Przegląd Uniwersytecki”, 2012, nr 3, s. 6.

12. [Nota:] ta:] Pięćdziesiąt lat polonistyki w Macedonii. Wyróżnienia dla UWr, „Przegląd Uniwersytecki”, 2010, nr 1, s. 18–19.

13. [Nota:] Jubileusz Profesora Antoniego Furdala, „Przegląd Uniwersytecki”, 2008, nr 10, s. 13–14.


Recenzje i sprawozdania:

1. [Rec.:] S. Fedorčuk, Russkie na Karafuto, Južno-Sachalinsk 1986, s. 128, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 3 (1999), s. 225–227.

2. [Rec.:] E. Stankiewicz, Baudouin de Courtenay a podstawy współczesnego językoznawstwa, Wrocław 1986, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 1268 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 68 (1992), s. 115–118.

3. [Rec.:] Dzieła Jana Baudouina de Courtenay w przekładzie na język serbsko-chorwacki (Jaн Бодуен де Куртене, Лингвистички списи, превео и приредио, Предраг Пипер, Нови Сад 1988, 241 s.), „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 1373 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 72 (1992), s. 133–135.

4. [Rec.:] Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures, Japanese Contributions to the Tenth Internatinal Congress of Slavists, Sofia, September 14–21, 1988, ed. by Japanese Association of Slavists, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1268 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 68 (1992), s. 110–113. Współautor: T. Poźniak.

5. [Rec.:] Documents russes sur la pêche et commerce russe en Norvège au XVIIIe siècle. Étude historique par Alf Grannes, Arnvid Lillehammer et Egil Pettersen, „Slavica Norvegica” 2, Oslo 1984, „Slavica Wratislaviensia”, 47 (1988), s. 95–97. [AUW nr 957].

6. [Rec.:] L. A. Novikov, Antonimija v russkom jazyke, Moskva 1973; „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 381 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 12 (1977), s. 158–161.

7. [Rec.:] L. Rojzenzon, A. M. Bušuj, Materialy k obščej bibliografii po voprosam frazeologii, vyp. 2, red. M. Kopylenko, Samarkand 1970, „Slavia Orientalis”, r. 22 (1973), nr 3, s. 412–414. Współautor: S. Kubów

8. [Spraw.:] Twory hybrydalne w językach i dialektach słowiańskich (Konferencja naukowa nt. Formacje hybrydalne w językach słowiańskich, Lublin 10–11 maja 1984), „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 957 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 47 (1988), s. 104–109. Współautorzy: F. Czyżewski i J. Obara.

9. [Spraw.:] Pionierzy komparatystyki słowiańskiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 904 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 44 (1987), s. 125–127.

10. [Spraw.:] Konferencja poświęcona gramatyce konfrontatywnej języków słowiańskich (Ustronie Wielkopolskie, 4–5 grudnia 1984 r.), „Slavia Orientalis”, r. 34 (1985), nr 3–4, s. 409–412.

11. [Spraw.:] Językoznawca macedoński gościem Instytutu Filologii Słowiańskiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 684 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 29 (1984), s. 126.

12. [Głos w dyskusji nad:] B. Kreja, Słowotwórcze nawiązania polszczyzny do innych języków słowiańskich, [w:] XI Mezinárodný Zjazd Slavistov. Bratislava 30. augusta – 8 septembra 1993. Záznamy z diskusie k predneseným referátom, red. J. Dorul’a, Bratislava 1998, s. 489–490.

13. [Głos w dyskusji nad:] А. Н. Горянов, М. Ю. Досталь, Методологические проблемы истории славистики как объект анализа в рамках международных съездов славистов, [w:] XI Mezinárodnrodný Zjazd Slavistov, Bratislava 30. augusta – 8 septembra 1993. Záznamy z diskusie k podneseným referátom, red. J. Dorul’a, Bratislava 1998, s. 581.


 Redakcja naukowa, opracowania, wstępy:

1. Wybór tekstów rezjańskich, Wyboru dokonała Zuzanna Topolińska z: Materialien zur südslavischen Dialektologie und Etnographie. I. Resianische Tekste, teksty opracował Jan Sokołowski, [w:] J. N. Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane, t. 3, red. Z. Topolińska, Warszawa 1989, s. 257–281.

2. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, [2]. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. L. Pisarek i J. Sokołowskiego, Wrocław 2000, 282 s. („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2191 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 107).

3. Słowo wstępne [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 3. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. L. Pisarek i J. Sokołowskiego, Wrocław 2000[2001], s. 7. Współautor wstępu: L.Pisarek.

4. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, 324 s. („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2611 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 127]. 

5. Słowo wstępne [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, s. 8. Współautor wstępu: I. Łuczków.

6. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, red. tomu W. Pianka, J. Sokołowski, t. 57 (2008), 167 s.

7. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 58 (2009), 209 s.

8. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 59 (2010), 195 s.

9. Język polski dziś i w przyszłości, „Seminaria Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 9 (60) (2010), s. 106–194.

10. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 60 (2011), 186 s.

11. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 61 (2012), 202 s.

12. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 62 (2013), 210 s.

13. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 63 (2014), 210 s.

14. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 64 (2015), 252 s.

15. Zuzanna Topolińska, Polski~macedonski. Konfrontacja (nie tylko) gramatyczna. Spirala ewolucji, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo 2015, 138 s.


Nekrologi:

1. Atoni Furdal (1928- 2019) „Rocznik Slawistyczny. Revue Slavistique”, t. 68 (2019), s. 3-11.

2. Dr Rafał Kowalczyk (1972 – 2015), „Acta Universitatis Wratislaviensis”; No 3691, „Slavica Wratislaviensia)”, 162 (2016), s.155-157.

3. Božidar Vidoeski (1920–1998), „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 26 (2000), s. 173–175.


Tłumaczenia:

1. [Przekł:] Gjorge Iwanov, Mosty przyjaźni i współpracy. Macedonia- Polska. Wykład wygłoszony 4.12.2018 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Opublikowany (w):
1) „Przegląd Uniwersytecki”, Nr 1, Wrocław 2019, s. 15-19; 2) „Wschodnioznawstwo” 2019, Wrocław 2019, s. 13-22; 3) Przemówienia Gjorge Ivanova opublikowane zostało również pod tytułem ” Macedonia, Macedończycy, język macedoński. Dziękuję Polsko! (bez podania nazwiska tłumacza) w tygodniku „Wszystko co Najważniejsze” https://wszystkoconajwazniejsze.pl/gorge-iwanow-macedonia-dziekuje-polsko/ dostęp 29.04.2020r.

2. [Przekł.:] A. Grannes, Przegląd wariantowności morfosyntaktycznej w adiektywnym i imiesłowowym obiektowym określeniu predykatywnym w historii języka rosyjskiego i polskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1239 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 64 (1991), s. 59–73.

3. [Przekł.:] K. Nikołajew, Rozstrzelani na Kołymie (losy Polaków w obozach Dalstroju), [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Wrocław 1999, s. 345–352.

4. [Przekł.:] K. Nikołajew, Leon Chryniewiecki – pierwszy naczelnik Czukotki, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Wrocław 1999, s. 78–83.

5. [Przekł.:] S. W. Leonczik, Polacy na południu guberni jenisejskiej – przeszłość i teraźniejszość, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Wrocław 1999, s. 46–53.

6. [Przekł.:] B. P. Polewoj, Trzy pokolenia Kozyriewskich na wschodzie Syberii, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Wrocław 1999, s. 21–29.


Dyskusje:

1. Udział w dyskusji „Obrady okrągłego stołu” na temat  Miejsce i jakość slawistyki w obecnej strukturze studiów filologicznych (24 maja 2005 roku, tawerna „Mestwin”, (w:) „Slawistyka” No 10, Mistrz i Jego przyjaciele, Pod red. Marii i Artura Brackich, Gdańsk 2006,  s.185-211.


Wywiady:

1. 14.09.2000r. , wywiad dla Makedonsko Radio- Radio Skopje wyemitowany w programie Glas od Tatkovinata.

2. 4.12.2019 r. Wrocław, wywiad dla stacji MRT 1 w z okazji wizyty prezydenta Macedonii Gjorge Iwanowa na Uniwersytecie Wrocławskim. Wywiad wyemitowano 8.1.2. 2018 r. o godz. 19.30 w dzienniku telewizyjnym „Vesti”.

3. 5.05. 2018 r., Skopie, wywiad dla stacji Televizija 24. Wywiad wyemitowano w programie „Faktor magazin” https://www.youtube.com/watch?v=_U31ZJTyL7E

4. 22.10.2009 r., Skopie, wywiad dla MRT 1 z okazji 50-lecia polonistyki na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Skopiu. Wywiad na płycie DVD dołączony jest do książki „50 години на полонистиката во македонија”, 1959-2009, Скопје 2009.


Inne: 

Członkostwo w międzynarodowych radach redakcyjnych monografii:

1. XLV меѓународна научна конференција на Летна школа ма меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2019.

2. XLIV Меѓународна научна конференција на L меѓународен семинар за македонски јазик, литература и куклтура (17.6-18.6.2017 година во Охрид), Скопје 2018, 266 s.

3. Минатото на јазичниот свет – денес и утре. Зборник на трудовите од Меѓународната научна конференција, „Минатото на јазичниот свет – денес и утре” одржана на 15 и на 16 ноември 2017 година во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков”, Скопје 2018, 203 s.

4. XLIII Меѓународна научна конференција на XLIX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и куклтура (25 јуни до 26 јуни 2016 година во Охрид), Скопје 2017, 410 s.

5. Меѓународен научен симпозиум Блаже Конески и македонски јазик, литература и култура (15-16 декември 2011 година - Скопје), Скопје 2012, 221 s.


Członkostwo w międzynarodowych komitetach organizacyjnych konferencji naukowych:

1. Меѓународна научна конференција (Скопје 13-14 ноември 2019 година) „Македонскиот јазик – извор на филолошки и на културолошки истражувања“„Институт за македонски јазик Крсте Мисирков”, Скопје.

2. Меѓународна научна конференција „Јазикот и културата – состосби и предизвици” (6-7 ноември 2018 г.), „Институт за македонски јазик Крсте Мисирков”, Скопје.

3. Меѓународна научна конференција „Минатото на јазичниот свет – денес и утре”. (15-16.11.2017), „Институт за македонски јазик Крсте Мисирков”, Скопје.Konferencje (2015-2020):

1. Меѓународна научна манифестација Македонистички денови (во чест на 20-та годишнината од смртта на акад. Божо Видоески) 16-18.05.2018. Македонска академија на науките и уметностите, Skopje. Referat nt. Забелешки за динамика и стабилноста на зборообразувачкиот ситем на македонскиот јазик (во споредба со полскиот и со другите соловенски јазици).

 
2. XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów, Belgrad, 20-27. 08.2018. Referat nt. Deminutywa w języku macedońskim i polskim w ujęciu konfrontatywnym (na szerszym tle słowiańskim.

3. Seminarium jubileuszowe z okazji 200-lecia powstania krakowskiej slawistyki, 22.10.2018 r. Referat nt. Krakowsko-lwowskie korzenie slawistyki wrocławskiej.

4. . XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład”, Wrocław, 11-12.05.2018 r. Referat nt. Polskie odpowiedniki tłumaczeniowe macedońskich deminutywów i augmentatywów (na przykładzie powieści V. Maleskiego „Krosna”.

5. Меѓународна научна конференција „Минатото на јазичниот свет – денес и утре”, одржана на 15 и 16 ноември 2017 година. Институт за македонски јазик “Крсте Мисирков”, Скопје. Referat nt. Од проблематиката на зборообразувањето на придавки мотивирани од предлошки изрази во македонскиоти во полскиот јазик (врз фонот на другите словенски јазици).

6. X македонско-полска научна конференција (одржана во рамките на Meѓународниот славистички собир на 15-16 јуни 2017 г. во Скопје). Универзитет „Св. Кирил и методијво Скопје”. Referat nt. Од проблематиката на конфронтативниот опис на зборообразувачкиот систем на македонскиот и полскиот јазик (врз фонот на другите словенски јазици).

7. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowej „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład”, Wrocław, 12-13.05.2016 r. Referat nt. Deminutywa w języku macedońskim i polskim (problemy mechanizmów derywacji i klasyfikacji).
Wykłady (2015-2020)


Wykłady (2015-2020):

1. Македонска академија на науките и уметностите. Научен и уметнички центар „Уранија” (Охрид). Wykład nt. „Околу проблематиаката на деминутивите во македонскиот и во полскиот јазик (врз фонот на другите словенски јазици)” (Wykład wygłoszony 12.07.2016 r. podczas uroczystości wręczenia dyplomu członka zagranicznego Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk,) .

2. Polska Akademia Nauk, Komitet Słowianoznawstwa PAN, Warszawa, Wykład nt. „Językoznawstwo słowiańskie na Uniwersytecie Wrocławskim (1945-2015)” (14.03.2016 r.).

3. Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Wykład nt. „Z dziejów polsko-macedońskich stosunków naukowych i kulturowych” (27.01.2015 r.).


Stypendia naukowe, seminaria językowe:

1. Stypendia

Leningradzki Uniwersytet Państwowy, 1.10.1973r. - 30.06.1974 r., (stypendium MNSWiT); Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w  Skopiu, 2.03.1980 r.- 31.05.1980 r. (stypendium MNSWiT);  Macedońska Akademia Nauk i Sztuk,  Skopie, 1987-1988 (trzymiesięczne stypendium przyznane przez Republikańską Komisję ds. Związków Kulturalnych z Zagranicą w Skopiu),  Macedońska Akademia Nauk i Sztuk,  Skopie, 2.08.2000-15.09.2000 r. (stypendium Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie).

Ponadto krótkie wyjazdy studyjne do następujących ośrodków: Serbska Akademia Nauk i Sztuk, Belgrad (1980),   Institut za serbski  ludospyt,   Budziszyn (1985, 1986), Masarykova univerzita,  Brno (1985), Petersburski Uniwersytet Państwowy (1990, 2003), Slovenská akadémia vied, Bratysława, 1993,  Univerzita Karlova, Katedra českého jazyka, Praga,1999.

2. Udział w seminariach językowych

Семинар за македонски јазик, литература и култура, Ochryd (1978, 1980,1986, 1987, 1994, 1995, 1999, 2000,  2001,  2002,  2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015,  2017). Seminar slovenskego jezika, literature in kulture, Univerza u Ljubljani, Lublana (1985, 1986, 1992).

Staffa Nelly

Stopień/tytuł naukowy:

magister

Jednostka:

Zakład Dydaktyki

Stanowisko:

starszy wykładowca

Suszko Henryk

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Dydaktyki

Stanowisko:

Starszy wykładowca

Zainteresowania naukowe:

Kronikarstwo ukraińskie XVII wieku.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

1. Latopis hustyński. Opracowanie, przekład i komentarze, Wrocław 2003, ss. 347.

Skrypt:

1. Materiały pomocnicze do ćwiczeń praktycznych w laboratorium językowym dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Wrocław 1977 (następne wydania w latach 1985, 1989 i 1992), ss. 76. Współautorka: D. Misiąg.

Artykuły:

1. Polskie zainteresowania „Latopisem hustyńskim”, „Slavica Wratislaviensia” XXI, 1980, s. 21-28.

2. Sprawy wyznaniowe w „Latopisie hustyńskim”, „Roczniki Humanistyczne” XXXVI, 1988, zeszyt 7, s. 81-92.

3. Profesor Franciszek Sielicki – nasz nauczyciel, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 11 – 17. Współautorka: J. Wołczuk

Recenzje:

1. Наследие Дмитрия Кантемира и современность, сост. Х. Корбу и Л. Чобану, Кишинёв 1976 [w:] „Slavia Orientalis” 1977, nr 3, s. 352-353. Przedruk: „Литература ши Арта”, Kiszyniów 3 sierpnia 1978, s. 6.

2. Историческое повествование древней Руси, „Труды Отдела древнерусской литературы” ХХХ, 1976 [w:] „Slavia Orientalis” 1977, nr 4, s. 459-460.

3. Источниковедение отечественной истории. Сборник статей 1975, глав. ред. Н. Павленко, Москва 1976 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XVI, 1979, s. 97-100.

4. Ю. Мыцык, Украинские летописи XVII века, Днепропетровск 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXII, 1982, s. 108-111.

5. Летописи и хроники, 1980. В. Н. Татищев и изучение русского летописания, отв. ред. Б.А.Рыбаков, Москва 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXIII, 1985, s.129-131.

6. Ю. Мыцык, Записки иностранцев как источник по истории Украины (вторая пол. XVI – середина XVII в.), ч. I. - Немецкие и австрийские источники, Днепропетровск 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia XXXIII, 1985, s.131-134.

7. Ю..Мыцык, Анализ источников по истории освободительной войны украинского народа 1648-1654, Днепропетровск 1983 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXIX, 1986, s. 135-137.

8. Актуальные историографические проблемы отечественной истории XVII-XIX веков, Днепропетровск 1982 [w:] „Slavica Wratislaviensia XXXIX, 1986, s. 138-140.

9. Ю. Дрогобич. До 500-рiчча виходу першої друкованої книги вітчізняного автора. Бібліографічний покажчик, укладачи М. Вавричин, Я. Ісаєвич, Львів 1983 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLI, 1987, s. 137-138.

10. Я. Запаско, О. Мацюк, Львівські стардруки. Книгознавчий нарис, Львів 1983 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLI, 1987, s. 138-140.

11. Е. Апанович, Рукописная светская книга XVIII в. на Украине. Исторические сборники, Киев 1983 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLVII, 1988, s. 72-75.

12. Н. Ковальский, Ю..Мыцык, Анализ архивных источников по истории Украины XVI – XVII веков, Днепропетровск 1984 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLVIII, 1989, s. 117-118.

13. Ю. Мыцык, Записки иностранцев как источник по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов, Днепропетровск 1985 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLVIII, 1989, s. 118-120.

14. Chrystus zwyciężył. Wokół chrztu Rusi Kijowskiej, praca zbiorowa pod red. J. S. Gajka MIC i Wacława Hryniewicza OMI, Warszawa 1989 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLIX, 1992, s. 129-131.

Szczerbowicz-Warawko Alina

Stopień/tytuł naukowy:

magister

Jednostka:

Zakład Dydaktyki

Stanowisko:

starszy wykładowca

Tarajło-Lipowska Zofia

Stopień/tytuł naukowy:

profesor 

Jednostka:

Zakład Bohemistyki

Stanowisko:

profesor

Wieczorek Diana

Stopień/tytuł naukowy:

profesor zw. dr hab.

Jednostka:

Zakład Ukrainistyki

Stanowisko:

Profesor zwyczajny

_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:

1. Релевантная функция порядка слов в современном русском языке, Wrocław 1976, ss. 69.

2. Несогласованные асимметричные русские предложения в сопоставлении с польскими, Wrocław 1982, ss. 271.

3. Украинский перфект на –но, -то на фоне польского перфекта, Wrocław 1994, ss. 115.

4. Украинский язык. Slavia Romana – Slavia Byzantina. Очерки по глагольности, Wrocław 1997, ss.132.


 

Artykuły:

1. O stylistycznej funkcji miejsca przydawki przymiotnej w języku polskim i rosyjskim (na przykładzie powieści A. I. Sołżenicyna „Один день Ивана Денисовича”), „Język Polski” 1966, nr 5, s. 385-359.

2. Корневые алломорфы имен существительных женского рода, „Studia Rossica Posnaniensia” I, 1970, s. 147-158.

3. Значение и обозначение, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VIII, 1970, s. 227-230.

4. Роль порядка слов в устранении синтаксической полисемии, „Slavica Wratislaviensia” VI, 1976, s. 127-131.

5. Badania w zakresie szyku wyrazów w językoznawstwie radzieckim [w:] Radziecka metodologia badań filologicznych po roku 1945, t. 2 - Językoznawstwo i metodyka, red. L. Schneider, Katowice 1978, s. 76-82.

6. Rola zawartości leksykalnej w badaniach konfrontatywnych, „Z polskich studiów slawistycznych” V, 1978, s. 443-446.

7. К вопросу к структурной схеме Vf3s, „Studia Rossica Posnaniensia” X, 1979, s. 241-245.

8. О валентности на коммуникативном уровне, „Studia Rossica Posnaniensia” XII, 1980, s.171-176.

9. O kompetencji leksykalnej schematu Vf3sNinstr, „Slavia Orientalis” 1980, nr 1-2, s. 271-274.

10. O walencji predykatu werbalnego, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XII, 1981, s. 107-113.

11. O aspekcie nominatywnym zdania w ujęciu konfrontatywnym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 461, 1981, s. 97-104.

12. O walencji wieloznacznego czasownika, „Slavica Wratislaviensia” XXII, 1982, s. 81-84.

13. К вопросу о повторной номинации на уровне предложения [w:] Problemy nominacji językowej, pod red. M. Blicharskiego, t. 2, Katowice 1983, s. 89-93.

14. К вопросу о соотношении лексической семантики и синтаксиса [w:] Problemy semantyki leksykalnej, pod red. M. Blicharskiego, t. 1, Katowice 1986, s. 103-110.

15. О косвенном подлежащем в русском языке, „Przegląd Rusycystyczny” 1986, z. 1-2 (33-34), s. 163-166.

16. Актуализация инфинитива в русском предложении, „Prace Językoznawcze” t. 14, 1988, s. 40-46.

17. Синтаксемы на –но, -то в севернославянских литературных языках, „Z polskich studiów slawistycznych” VII, 1988, s. 477-483.

18. К вопросу о каузаторе [w:] Problemy semantyki leksykalnej, pod red. M. Blicharskiego, t. 2, Katowice 1988, s. 112-117.

19. Formy na –no, -to z instrumentalis agentis (subiecti) we współczesnej ukraińszczyźnie, „Slavia Orientalis”, 1987, nr 3-4, s. 551-559.

20. Конструкции типа «мною одержано листа» в современном украинском якыке, „Studia z filologii rosyjskiej i słowiańskiej”, t. 17 - Z problemów ewolucji współczesnych języków słowiańskich w aspekcie socjolingwistycznym, 1989, s. 113-118.

21. К теории двусоставности предложения в практике преподавания, „Русский язык за рубежом” 1991, 5, s. 72-77.

22. Gradacyjne konstrukcje porównawcze we współczesnej ukraińszczyźnie, „Slavia Orientalis” 1991, nr 4, s. 503-511.

23. Czy istnieją w języku ukraińskim czasowniki gradacyjne?, „Slavia Orientalis” 1991, nr 3, s. 363-369.

24. Formy opisowe stopnia i ich potencje syntaktyczne we współczesnej ukraińszczyźnie, „Slavia Orientalis” 1992, nr 1, s. 115-121.

25. К вопросу о полипредикативности простого предложения (на материале поэтических текстов), „Studia Rossica Posnaniensia” XXIV, 1993, s. 189-193.

26. Pole semantyczne intensywności cechy w ukraińszczyźnie (na tle polszczyzny), „Studia Neerlandica et Germanica”, 1992, s. 551-558.

27. O pewnych ukraińskich wyrażeniach przeczących, „Slavica Wratislaviensia” LXX, 1992, s. 111-114.

28. Zdania północnosłowiańskie z nie oznaczonym subiektem osobowym, „Slavica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s. 33-41. Współautorka: G. Zołotowa.

29. Dativus jako nastawienie propozycjonalne w ukraińszczyźnie, „Slavica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s.75-82.

30. Dativus a kontekst intensjonalny w polszczyźnie, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XIX, 1993, s. 46-55.

31. Status propozycjonalny bezokolicznika samodzielnego (na materiale języka rosyjskiego,  ukraińskiego i polskiego), „Slavica Wratislaviensia” LXXVI, 1993, s. 79-90.

32. Zdania inwolicjonalne (na materiale języka rosyjskiego, ukraińskiego i polskiego), „Slavia Orientalis” 1993, nr 1, s. 97-107. Współautorka: G. Zołotowa.

33. Я – установка в русском и других славянских языках, „Studia Rossica Posnaniensia” XXV, 1993, s. 217-224.

34. Aktionsart ukraińskich form na –no, -to w aspekcie niedokonanym [w:] W kręgu kultury ukraińskiej, red. A. Bartoszewicz, Olsztyn 1995, s. 205-211.

35. Język ukraiński i Slavia Romana, „Classica Wratislaviensia” XX, 1996, s. 187-191.

36. Функционирование глаголов esse и habere в украинском языке. Украинско-польско-русские параллели, „Slavia Orientalis” 1996, nr 2, s. 249-255.

37. Глагольность в украинском языке, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1626, Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich - t. 2, 1997, s. 86-99.

38. Syntetyczność języka ukraińskiego. Ukraińsko-polsko-rosyjskie paralele, „Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska”, Sectio FF, vol. XIV/XV, 1996-1997, s. 121-131.

39. Латино-славянская ориентация украинского синтаксиса, „Z polskich studiów slawistycznych” IX, Językoznawstwo, 1998, s. 283-288.

40. К проблемам украинской культуры в польском контексте, „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 129-135.

41. Об одном предложении российского славяноведения [w:] Избранные аспекты и значения русского языка и литературы, под ред. А. Маркунаса, Poznań 1998, s. 77-83.

42. Новационные процесcы в современном украинском языке, „Slavia Orientalis” 1999, nr 3, s. 435-441.

43. Украинская национальная самокритика, „Slavica Tarnopolensia” 6, 1999, s. 11-26.

44. Спор о Киевской Руси, „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 115-122.

45. Украинская просвещенность и российская культура, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 89-97. Zob. też: Українська освіченість та російська культура, „Slavica Tarnopolensia” 7, 2000, s. 8-16.

46. К украинскому менталитету, „Slavica Wratislaviensia” CXII, 2001, s. 73-82.

47. К истории украинского языка и языкознания, „Slavica Wratislaviensia” CXVII, 2002, s. 311-316.

48. Ukraina wobec niemieckojęzycznych wpływów kulturowych [w:] Werte und Wertungen Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift für Eugeniusz Tomiczek, Herausgeben von J. Bartoszewicz,  M. Hałub und A. Jurasz, Wrocław 2004, s. 584-588.

49. Языки в политических стратегиях, „Slavica Wratislaviensia” CXXVII, 2004, s. 311-317.

50. Украинцы и евреи. Чужие и отчуждённые, „Slavica Wratislaviensia” CXXIX, 2004, s. 59-66.

51. Украина: мир нас не знает!, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 77-83.

52. Украинский язык в современности, „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, 2006, s. 145-151.

53. Бездомный и многодомный Н.В.Гоголь, „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX, 2006, s.7-14.


 

Recenzje:

1. Г. Воробьев, M. Панюшев, И. Толстой, Современный русский язык. Синтаксис, Москва 1975 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XVI, 1979, s.123-126.

2. В. Кононенко, Системно-синтаксические связи в синтаксисе русского и украинского языков, Киев 1976 [w:] „Slavia Orientalis”, 1979, nr 3, s. 358-361.

3. М. Кубик, Модели двусоставних глагольных предложений русского языка в сопоставлении с чешскими, Praha 1977 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XX, 1980, s. 139-141.

4. M. Кубик, Н. Кондрашов, Pусский язык глазами лингвиста-слависта, Praha 1977 [w:] „Przegląd Rusycystyczny”, 1980, nr 2 (10), s. 95-96.

5. Г. Золотова, Коммуникативные аспекты русского синтаксиса, Москва 1982 [w:] „Slavia Orientalis”, 1984, nr 2, s. 243-246.

6. П. Адамец, Образование предложений из пропозиций в современном русском языке, Praha 1982 [w:] „Slavia Orientalis” 1985, nr 1-2, s. 170-173.

7. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy”. Studia Filologiczne 13, 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXVI, 1985, s.112-116. Współautorka: K. Galon-Kurkowa.

8. Н. Арутинова, E. Ширяев, Русское предложение. Бытийный тип (Структура и значение), Москва 1983 [w:] „Slavia Orientalis” 1985, nr 3-4, s. 355-359.

9. Г. Золотова, Синтаксический словарь, Москва 1988 [w:] „Slavia Orientalis” 1991, nr 1-2, s. 210-212.

10. H. Spraul, Untersuchungen zur Satzsemantik russicher Satze mit freien Adverbialen, München 1986 [w:] „Slavia Orientalis”, 1991, nr 1-2, s. 213-215.

11. Д. Гринчишин, A. Капелюшний, O. Сербенська, З. Терлак, Словник-довідник з культури української мови, Львів 1996 [w:] „Slavia Orientalis” 1998, nr 1, s. 136-138.


 

Komunikaty:

1. Функционирование глаголов esse и habere в украинском языке. Украинско-польско-русские паралели [w:] Глагол и его категории, Międzynarodowe seminarium w Twiarminne, Finlandia 1995, s. 4-5.

Wołczuk Janina

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany, profesor nadzw. UWr

Jednostka:

Zakład Dydaktyki

Stanowisko:

Profesor nadzwyczajny mianowany

_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:

1. Znajomość i nauczanie języka rosyjskiego w Polsce do roku 1832, Wrocław 1992, ss. 256.

2. Listy Sybiraków (1939-1955), Wrocław 1994, ss. 249.


Recenzje:
Z. S., „Nowe Książki” 1994, 11, s. 8.
F. Sielicki, „Przegląd Humanistyczny” 1994, nr 4, s. 171-173.


3. Nauczyciele wyznania prawosławnego w szkołach Królestwa Polskiego (1833-1862), Wrocław 2004, ss. 57.

4. Rosja i Rosjanie w szkołach Królestwa Polskiego 1833-1862. Szkice do obrazu, Wrocław 2005.


Recenzje:
1. T. Radzik, "Rosja i Rosjanie..." "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 2007, nr 1-2, s. 221-225;
2. J. Smykowski, "Rosja i Rosjanie...", "Studia Theologica Varsoviensia" 2007, nr 2, s. 214-216.


5. Literatura na warsztacie młodych rusycystów. Z dziejów wrocławskiej dydaktyki uniwersyteckiej w XX wieku, Wrocław 2007, ss.127.


Recenzje:
Z. J. Wójcik, Literatura na warsztacie..., "AUW" No 3111 "Wrocławskie Studia Wschodnie" 12:2008, s.350-352.

 

Książka:

1. Konterfekty kresowiaków z ołtarzem i katedrą szkolną w tle. Z dziejów kontaktów kulturalnych polsko-rosyjskich w okresie międzypowstaniowym, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.


Recenzja:
Konterfekty kresowiaków z ołtarzem i katedrą szkolną w tle. Z dziejów kontaktów kulturalnych polsko-rosyjskich w okresie międzypowstaniowym, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.

 

Skrypty:

1. Музыка. Танец. Materiały do ćwiczeń leksykalnych, Wrocław 1977, ss. 62.

2. Język rosyjski. Wybór tekstów literackich z ćwiczeniami, Wrocław 1980, ss. 212. Zob. też: wyd. II – zmienione, Wrocław 1990, ss. 225.

3. По страницам советской печати. Materiały uzupełniające do ćwiczeń leksykalnych dla studentów filologii rosyjskiej, Wrocław 1990, ss. 151. Zob. też: wyd. II – zmienione: По страницам печати, Wrocław 1993, ss. 153.

Opracowania, wstępy, posłowia:

1. „Slavica Wratislaviensia”. Bibliografia tomów 1-83 (1969-1994), „Slavica Wratislaviensia” XCII, 1996, s. 1-45.

2. „Slavica Wratislaviensia”. Bibliografia tomów 84-111 (1995-2000), „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 1-22.

3. Franciszek Sielicki. Wykaz recenzji i not (1991-2002), „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, 2006, s. 183-187.

4. „Slavica Wratislaviensia”. Bibliografia tomów 112-126 (2001-2004), „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX, 2006, s. [1-17].

5. Srebrnickij (Srebrnicki, Serebnicki) Aleksander : [biogram] / Janina Wołczuk // W: Wieluński Słownik Biograficzny. T. 1 / pod red. Zbigniewa Szczerbika, Zdzisława Włodarczyka. - Wieluń : Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, 2012. - S. 117-118. - Rec.: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Stryjkowski.

Artykuły:

1. Nauczanie języka rosyjskiego w Uniwersytecie Wileńskim w latach 1803-1832, „Slavica Wratislaviensia” XXIII, 1982, s. 81-98.

2. Język „słowiański” (ruski) w szkołach polskich za czasów Komisji Edukacji Narodowej, „Przegląd Rusycystyczny” 1984, z. 4 (28), s. 15-32.

3. Nauczyciele języka rosyjskiego w szkołach średnich Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1803-1832, „Slavica Wratislaviensia” XXXVI, 1985, s. 43-76.

4. Начало преподавания русского языка в польских школах (конец XVIII в. – 1830 г.), „Przegląd Rusycystyczny” 1986, z. 1-2 (33-34), s. 251-259.

5. Literatura rosyjska w szkołach polskich przed powstaniem listopadowym, „Przegląd Rusycystyczny” 1987, z. 3-4 (39-40), s. 63-76.

6. Nauczanie języka rosyjskiego w Krzemieńcu. Z dziejów rusycystyki polskiej przed powstaniem listopadowym, „Slavica Wratislaviensia” XLIV, 1987, s. 3-11.

7. Zakonnicy jako nauczyciele języka rosyjskiego w szkołach średnich Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1787-1832, „Roczniki Humanistyczne” t. XXXVI, 1988, z. 7, s. 93-114.

8. Tradycje nauczania języka rosyjskiego w szkołach polskich (stan badań i postulaty), „Slavica Wratislaviensia” L, 1989, s. 19-23.

9. Radować się czy drżeć ze strachu, czyli o niepokornych cytatach biblijnych [w:] Tłumaczenie. Rzemiosło i sztuka, praca zbiorowa pod red. J. Snopka, Warszawa 1996, s. 155-159.

10. Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej [w:] 50 lat nauki we Wrocławiu, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1997, s. 61-71. Współautorzy: K. Galon-Kurkowa, T. Klimowicz, Ł. Kusiak-Skotnicka, T. Poźniak, M. Semkowowa, M.Ściepuro.

11. Jak Puszkin trafił pod strzechy. Z dziejów recepcji w Polsce, „Studia Rossica” VI, 1998, s. 125-134.

12. Wiedza o Syberii w szkołach Królestwa Polskiego okresu międzypowstaniowego, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A. Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s. 91-100. Zob. też: Знания о Сибири в школах Королевства Польского в период между восстаниями, пер. Н. Варгановой [w:] Сибирь в истории и культуре польского народа, ред. П. Романов, Москва 2002, с. 98-107.

13. „Kościuszek skacze do Elstery”. Czy dlatego Rosjanie nie mogli zrozumieć Polaków? [w:] Polacy a Rosjanie. Materiały z konferencji Polska-Rosja. Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń. Warszawa-Płock, 14-17 maja 1998 r., pod red. naukową T. Epszteina, Warszawa 2000, s. 211-226.

14. Dramatopisarze rosyjscy w szkołach Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym. Rekonesans badawczy [w:] Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność, pod red. H. Mazurek, Katowice 2000, s. 7-22.

15. Literatura rosyjska w szkołach Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym. Wybrane materiały do zagadnienia, „Slavica Wratislaviensia” CXII, 2001, s. 7-21.

16. Rozprawki nauczycieli szkół Królestwa Polskiego jako element panoramy życia kulturalnego epoki paskiewiczowskiej [w:] Edukacja-państwo-naród w Europie Środkowej i Wschodniej XIX-XX w., pod red. A. Bilewicz, R. Gładkiewicza, S. Walasek, Wrocław 2002, s. 249-267.

17. Русская книга в школах Царства Польского (50-e годы XIX века) [w:] Книжное дело в России в XIX-начале XX века. Сборник научных трудов, вып. 12, Санкт-Петербург 2004, c.169-177.

18. Nie tylko arcydzieła. Z zagadnień popularyzacji literatury rosyjskiej wśród uczniów polskich w połowie XIX wieku, „Slavica Wratislaviensia” CXXVIII, 2004, s.65-72.

19. Co powinni wiedzieć o Rosji i Rosjanach kandydaci na studia? (Na materiale egzaminów wstępnych), „Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej” 38, Seria: Konferencje, nr 5: Bogactwo kultur i cywilizacji europejskiej na lektoracie języka obcego, 2004, s. 276-280.

20. Gimnazjum w Łomży w ostatnich latach funkcjonowania. (W świetle raportów wizytatorów z r. 1847 i 1849), „Studia Łomżyńskie” t.16, 2005, s. 129-140.

21. Mieszkańcy Wilejszczyzny na wirażu historii (na materiale prac Profesora Franciszka Sielickiego), [w:] Polacy ‒ Białorusini ‒ Litwini ‒ Żydzi na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944). W kręgu mitów i stereotypów, red. nauk. M. Gnatowski, D. Boćkowski, Białystok 2005, s. 203-210.

22. Русские учителя в школах Царства Польского (1832-1862), [w:] История и методика преподавания славянских языков и литератур как иностранных с применением технологии диалога культур. Материалы региональной научной конференции «История и методика преподавания славянских языков и литератур в Сибирском регионе» (24-25 марта 2005 г.), под ред. В.А. Доманского. Вып. 2, Томск 2005, s.16-21.

23. Wiedza o Rosji czy rusyfikacja? (Uwagi o postrzeganiu Rosji przez Polaków edukujących się w epoce mikołajowsko-paskiewiczowskiej), [w:] Wśród swoich i obcych. Rola edukacji w społeczeństwach wielokulturowych Europy Środkowej (XVIII-XX wiek), pod red. S. Walasek, Kraków 2006, s. 59-72.

24. Obowiązki obywatela imperium rosyjskiego według „oświeconej monarchini” albo uwagi o popularnym podręczniku przełomu XVIII i XIX w., [w:] Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych, red. Alicja Szerląg, Kraków 2007, s.15-25.

25. Wielki temat dla małych czytelników. „Istorija Rossii w rasskazach dla dietiej” Aleksandry Iszimowej, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, 2007, s.41-45.

26. "Uczniowie spokojni..." - w Gimnazjum Białostockim w czasach niespokojnych (rok 1862). Z dziejów edukacji szkolnej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, "Studia Slawistyczne" nr 7: Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe; Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok 24-25 X 2007, pod red. L.Dacewicz i B.E.Dworakowskiej, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s.368-376.

27. Kartka z dziejów szkół lubelskich. Glosa do historiografii szkolnictwa pod zaborem rosyjskim [w:] Wokół problemów historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, red. Anna Woźniak, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2008, s.309-320.

28. Obrona praw autorskich jako mimowolny sprzymierzeniec rusyfikacji. Z dziejów szkolnictwa polskiego na Kresach północno-wschodnich przed powstaniem styczniowym. "Slavica Wratislaviensia" CXLIX Wrocław 2009, s.51-58.

29. Pokorna elita Wileńszczyzny - niespełnione nadzieje cara Mikołaja I [w:] Wileńszczyzna małą ojczyzną pod red. Alicji Szerląg, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2010, s.287-297.

30. Sowietskije priepodawatieli w Institutie sławianskloj filologii Wrocławskogo uniwiersitieta [w:] Akadiemii nauk Polszi i Rossii, uniwiersitiety, wysszaja szkoła, naucznyje uczrieżdienija i obszczestwa: istorija polsko-rossijskich otnoszenij w sfierie nauki. Tezisy, wyd. Institut sławianowiedienija RAN, Moskwa 2010, s.85-91.

31. Nauczanie i uczenie się języka rosyjskiego przez duchownych rzymskokatolickich na Kresach Wschodnich w okresie zaborów, AUW No 3159 "Slavica Wratislaviensia" CL Wyraz i zdanie w językach slowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, pod. red. M.Sarnowskiego i W.Wysoczańskiego, Wrocław 2009, s.293-302.

32. "Robotnik wielkiego żniwa" - nauczyciel gimnazjum w Szawlach i jego list do zwierzchnika (1865), "Acta Baltico-Slavica" XXXIII, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2009, s.229-240.

33. Wbrew rodzinie: obligatoryjne stancje uczniowskie w Wileńskim Okręgu Naukowym w okresie międzypowstaniowym [w:]
Wychowanie w rodzinie (Family upbringing), t.II Rodzina na przestrzeni wieków (The family throughout centuries). pod red. Stefanii Walasek i Leszka Albańskiego, Jelenia Góra 2011, s.273-287.

34. Wykładowcy radzieccy w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (1967-1976), [w:] Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki : polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII - XX w., pod red. L. Zasztowta, Warszawa 2013, s. 643-648.

35. Kapłani prawosławni w szkołach Białoruskiego (Wileńskiego) Okręgu Naukowego w okresie międzypowstaniowym (1832-1863), „Studia Wschodniosłowiańskie” T. 14 (2014), s. 361-376.

Recenzje:

1. O nowoczesną koncepcję książki dla ucznia i nauczyciela, wstęp i oprac. F. Filipowicz, Warszawa 1977 [w:] „Język Rosyjski” R. 31, 1978, nr 2, s. 90-92.

2. M. Kosman, Uniwersytet Wileński, Wrocław 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXI, 1984, s. 105-106.

3. Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy, red. R. Łużny, Lublin 1988 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXVIII, 1992, s. 87-88.

4. VIII Musica Antiqua Europae Orientalis. Kultura bizantyjska, jej późniejsze wcielenia i kontynuacje. Materiały sekcji bizantyno-słowianoznawczej, wyd. A. Szwalbe, A. Bezwiński, E. Arendarska, Bydgoszcz 1988 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXIX, 1992, s. 131-135.

5. IX Musica Antiqua Europae Orientalis. Słowiańskie Bałkany oraz Słowiańszczyzna Zachodnia wobec tradycji kulturowej Europy Zachodniej (spotkanie Wschodu i Zachodu), wyd. E. Arendarska, A. Bezwiński, Bydgoszcz 1991 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s. 130-135.

6. Nauczanie języków obcych w szkole wyższej. Materiały VIII konferencji naukowo-dydaktycznej 22 września 1995, „Prace Naukowe SNJO Politechniki Wrocławskiej” 31, seria – Konferencje 1, 1996 [w:] „Orbis Linquarum” vol. 6, 1997, s. 343-344. Współautorka: B. Pietkiewicz.

7. T. Szyszko, Mikołaj Leskow i jego związki z Polską, Warszawa 1996 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 155.

8. Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej („Perkoz” k. Olsztynka, 7-9 X 1993), t. I - Literatura i kultura, pod red. A. Bartoszewicza, Olsztyn 1994-1995 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 129-131.

9. Слов’янский свит. Мiжвiдомчий щорiчник 1, Киiв 1997 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 147. Współautorka: K. Baczmańska.

10. Философский век. Альманах, вып. 6 - Россия в николаевское время: наука, политика, просвещение. К 275-летию Академии наук и 200-летию со дня рождения Николая I. отв. редакторы М. Хартанович, М. Микешин, Санкт-Петербург 1998 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2000, nr 1 (89), s. 127-128.

11. Д. Королев, Очерки из истории издания и распрoстранения театральной книги в России XIX – начала XX веков, ред. В. Кельнер, Санкт-Петербург 1999 [w:] „Slavia Orientalis” 2000, nr 4, s. 609-611.

12. A. Markunas, T. Uczitiel, Leksykon chrześcijaństwa rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Лексикон христианства русско-польский и польско-русский, Poznań 1999 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2001, nr 1, s. 84-87.

13. Русский язык как иностранный: теория, исследования, практика, вып. VI, ред. И. Лысакова, Санкт-Петербург 2003 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 150-152.

14. Быт пушкинского Петербурга. Опыт энциклопедического словаря (...), т. 1-12, С. Петербург 2003-2005, „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX, 2006, s.131-133.

15. М.Ф.Хартанович, Гуманитарные научные учреждения Санкт-Петербурга 19 века. Исторические очерки, С.Петербург 2006, сс.229, „Slavica Wratislaviensia” CXLVI, 2008, s.148-150.

Noty:

1. Sprawozdanie z konferencji: Polskie doświadczenie Syberii, „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 169-171.

2. Научно-популяризаторская деятельность преподавателей средних школ Царства Польского (1832-1862) [w:] Наука и техника: Вопросы истории и теории. Тезисы годичной конференции Санкт-Петербургского отделения Российского Национального Комитета по истории и философии науки и техники (23-28 ноября 1998 г.), отв. ред. Э. Колчинский, Санкт-Петербург 1998, сс. 149-150.

3. Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi, czyli o wzajemnym postrzeganiu Polaków i Rosjan. Sprawozdanie z konferencji: Polacy a Rosjanie. Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń. Warszawa-Płock, 14-17 maja 1998 r., „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 159-161.

4. Profesor Marian Jakóbiec – dydaktyk, opiekun magistrantów i doktorantów, „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 13-22.

5. Profesor Franciszek Sielicki – nasz nauczyciel, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 11-17. Współautorstwo: H. Suszko.

6. Sprawozdanie z konferencji: „Kultura Słowian wschodnich w perspektywie historii”, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s 153-154. Współautorstwo: A. Ursulenko.

7. Szorochow Walerian Osipowicz, [w:] Wieluński Słownik Biograficzny. T. 1, pod red. Z. Szczerbika, Z. Włodarczyka, Wieluń 2012, s. 121.

Tłumaczenia:

1. Franciszek Nowiński, Kazań w wosprijatii polskich ssylnych [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.68.

2. Bolesław Szostakowicz, Dzieje irkuckiej parafii rzymskokatolickiej do początków wieku XX (Na podstawie materiałów Archiwum Państwowego Obwodu Irkuckiego) [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.106-113

3. Jarosław Neja, Charaktieristika sriedy V Diwizii Polskich Striełkow w Sibiri [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.283-284.

4. Mariusz Korzeniowski, Centralnyj grażdanskij komitiet w Sibiri w gody 1915-1918 [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.300-301.

5. Marek Mądzik, Diejatielnost Polskogo obszczestwa pomoszczi żertwam wojny w Sibiri w gody I mirowoj wojny [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.310-311.

6. Roman Dzwonkowski SAC, Polskoje katoliczeskoje duchowienstwo riepriessirowannoje w Sibiri w gody 1920-1965 [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.333.

7. Piotr Żaroń, Deportacii i ssyłki polskogo nasielenija w Sibir w gody 1940-1941. Riepatriacija w gody 1945-1949 [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.374.

8. Jan Rzońca, Sibir w miemuarach lic dieportirowannych wo wriemia wtoroj mirowoj wojny [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.397.

9. Antoni Giza, Sudby polskich ssylnych w SSSR w 1939-1941 g. [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.403.

10. Albin Głowacki, Naczało puti na rodinu. Pieriesielenije czasti polskich ssylnych iz Wostocztoj Sibiri na Powołżje w 1944 g. [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.451.

11. Jerzy Supady, Tomasz Kamiński, Primiery priedannosti polakow, zakluczennych w Sowieteskoj Rossii, wieroispowiedaniju priedkow [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.466.

Zipser Alena

Stopień/tytuł naukowy:

magister

Jednostka:

Zakład Bohemistyki

Stanowisko:

starszy wykładowca

Zybura Wiesława


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
gab. 316, tel. (71) 375 45 63

E-mail:

wieslawa.zybura [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

Funkcje:

-2000 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt.: Wasilij Żukowski – literacki pielgrzym pomiędzy Wschodem i Zachodem. Zarys życia i twórczości. 

Zainteresowania naukowe:   metodyka nauczania języka rosyjskiego jako obcego, historia literatury i kultury rosyjskiej XIX wieku.

Organizacja nauki:

2005-2016 – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Filologii Słowiańskiej

2016 – członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

2017 – pełnomocnik rektora UWr ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

Odznaczenia:

2011 –  srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP.

2016 – Złoty Medal za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP.

2017 – Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

A po pracy… słucham  muzyki, czytam, organizuję kolejne Konkursy Piosenki Słowiańskiej, chodzę na koncerty, biorę udział w spotkaniach towarzyskich, spełniam niespełnione w młodości marzenia.Redakcje (książek i czasopism):

Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, pod red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, W. Zybury, Wrocław 2010, 456 ss.


Artykuły:

Wasilij Żukowski (1783-1852), „Orbis Linguarum” 6, 1997, s. 65-75. 

Marek Zybura, Wieslawa Zybura (Wroclaw): "Wassilij A. Żukowski i Niemcy". W: Ogród Nauk Filolgicznych. Księga Pamiątkowa Poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi. Pod redakcją naukową M. Balowskiego i W. Chlebdy, Opole: Wydawnictwo U.O. 2005, s. 751-761 

Первые книгоиздатели и книготорговцы немецкого происхождения в Санкт-Петербурге, „Rossica Olomucensia” XLIX, Olomouc 2009, s. 369-375.


Recenzje:

Testy i zadania egzaminacyjne z języka rosyjskiego, pod red. W. M. Żelazowskiej, Warszawa 1994 [w:] „Orbis Linguarum” 1, 1994, s.193. 

H. Granatowska, J. Danecka, Как дела? Podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla początkujących, Warszawa 1995 [w:] „Orbis Linguarum” 5, 1996, s. 351-352. 

T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996 [w:] „Orbis Linguarum” 5, 1996, s. 344-345.