Doroszkiewicz Maria

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Języka Rosyjskiego

_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

1. Studia nad wpływami polskimi na rosyjską leksykę gwarową, Wrocław 1991, ss.163.

Artykuły:

1. Wpływy wschodniosłowiańskie w gwarze miejskiej Supraśla, „Slavica Wratislaviensia” XXIX, 1984, s. 57-63.

2. Leksyka bytowa pochodzenia polskiego w gwarach rosyjskich, „Slavica Wratislaviensia” XLIV, 1987, s. 71-76.

3. Aktywność słowotwórcza leksyki pochodzenia polskiego w gwarach rosyjskich, „Slavica Wratislaviensia” XLVII, s. 40-45.

4. Wariancyjność rzeczowników pochodzenia polskiego w gwarach rosyjskich, „Slavica Wratislaviensia” XLIX, 1990, s. 65-72.

5. Antroponomy w rosyjskiej i polskiej botanicznej terminologii gwarowej, „Slavica Wratislaviensia” LXIX, 1992, s. 89-99.

6. Apelatywacja antroponimów w polskich i rosyjskich gwarach środowisk dewiacyjnych, „Slavica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s. 75-83.

7. Apelatywizacja antroponimów jako sposób wzbogacania słownictwa w pewnych odmianach języka rosyjskiego i angielskiego, „Slavica Wratislaviensia” XCIV, 1996, s. 39-47.

8. „Jestem stanowczy, jesteś uparty, jest twardogłowym głupcem” czyli językowy autoportret jednego z kandydatów na prezydenta i jego odbicie w komentarzu prasowym w codziennej prasie wyborów prezydenckich w Rosji [w:] Słowianie wschodni. Między językiem a kulturą, pod red. A. Bolek, A Fałowskiego, B. Zinkiewicz-Tomanek, Kraków 1997, s.257-265.

9. Język prasy codziennej w Rosji podczas kampanii prezydenckiej 1996 w funkcji perswazyjnej, „Slavica Wratislaviensia” C, 1998, s. 142-147.

10. „Swój i obcy” we współczesnej prasie rosyjskiej, „Rozprawy Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XXVI, 2000, s. 79-91.

11. Agresja językowa we współczesnej rosyjskiej publicystyce gospodarczej, „Acta Neophilologica” II, 2000, s. 15-20.

12. „My i oni”. Współczesna prasa rosyjska o autostereotypach, stereotypach, wizerunkach i uprzedzeniach etnicznych w zetknięciu kultury rosyjskiej z zachodnią, „Acta Neophilologica” III, 2001, s. 34-45.

13. „Pokolenie X” a „swoje i obce” we współczesnym języku i kulturze rosyjskiej, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 77-88.

14. Батюшка czy пан ксендз – o sposobach zwracania się do osób duchownych w przekładzie polsko-rosyjskim [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, pod red. Z. Abramowicz, Białystok 2003, s. 575-587.

15. Оппозиция „свой-чужой“ в образе города в польско-русском переводе, „Rossica Olomoucensia“ XLII (za rok 2003), 1. část, 2004, s. 259-265.

Recenzje:

1. Книжные сокровища Государственной библиотеки СССР им. Ленина. Каталог, Москва 1979 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXV, 1983, s. 93-94.

Komunikat:

1. Pięćdziesiąta rocznica śmierci Jana Baudouina de Courtenay w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, „Przegląd Rusycystyczny” 1980, z. 2, s. 97-98.