Paszkiewicz Anna


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka: 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 111, tel. (71) 375 45 74

E-mail:

anna.paszkiewicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

Profesor UWr

Funkcje:

-Dr hab. Anna Paszkiewicz  prof.UWr.  (ur. 1952)

-1987:  doktorat z zakresu literaturoznawstwa,   praca pt. Opowieści Iwana Bunina z lat 1913-1916. Wybrane zagadnienia poetyki.

-2000:  habilitacja z zakresu literaturoznawstwa,   praca pt. Z problematyki ekspresjonizmu w  literaturze rosyjskiej. Od Leonida Andrejewa do Wsiewołoda Wiszniewskiego.

Zainteresowania naukowe:

Rosyjska literatura emigracyjna, szczególnie pierwsza fala emigracji rosyjskiej (w jej ramach: antropologia literacka, ego-literatura, komunikacja międzykulturowa, korespondencja sztuk). Pasjonatka teorii literatury.

Organizacja nauki:

Dyrektor instytutu (2005-2016), kierownik zakładu (2019-2020).

A po pracy:

Zainteresowana historią sztuki i estetyką, aktywna w zakresie sztuk plastycznych. Miłośniczka psów.Monografie:

 1. Z problematyki ekspresjonizmu w literaturze rosyjskiej. Od Leonida Andriejewa do Wsiewołoda Wiszniewskiego, Wrocław 1999, ss. 113.

 2. Opowieści Iwana Bunina z lat 1913-1916. Wybrane zagadnienia poetyki, Wrocław 1990, ss. 95. 


Redakcje (książek i czasopism):

1. Redakcja naukowa tomu zbiorowego: Literatura rosyjska: problemy, fenomeny, konstanty,Kraków 2018, wyd. „Scriptum” Tomasz Sekunda, 285 ss.

2. Redakcja naukowa „Slavica Wratislaviensia”, tom 160, Nr (2014): 160, 2015.


Artykuły:

1. Евстахи Рыльски: О России ...о Тургеневе...[в:] И. С. Тургенев: текст и контекст, под ред. А.А. Карпова и Н.С. Мовниной, Санкт-Петербург 2018, с. 474-482.

2. Suicidia w twórczości Gajto Gazdanowa, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Tanatos 1, „Slavica Wratislaviensia” 2018, CLXVII, pod red. Elżbiety Tyszkowskiej-Kasprzak, s. 321-329.

3. Literatura jako przestrzeń dialogu kultur (na materiale liryki dalekowschodniej emigracji rosyjskiej), „Slavia Orientalis” 2016, tom LXV, Nr 1, s. 15-26.

4. Восток и Запад: проблема межкультурной коммуникации в прозе писателей первой волны русской эмиграции, [в:] Коммуникация как предмет междисциплинарных исследований, сборник научных трудов под ред. С.С. Ваулиной, часть 2, издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта, Калининград 2012, с. 73-80.

5. Леонид Андреев в Польше, [в:] Леонид Андреев: Материалы и исследования, Ред. Р.Д. Дэвис, М.В. Козьменко, Москва 2012, с. 219-223. 

6. Autobiograficzność w prozie Mariny Cwietajewej, „Studia Rossica” 2012, z. XXI, red. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, s. 157-167.

7. Autorski model w autobiografii Niny Berberowej Podkreślenia moje, [w:] Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof.zw.dr hab. Joannie Mianowskiej, red. naukowa B. Wegnerska-Ptaszkiewicz, U. Wójcicka, Toruń 2011,s.434 - 442. 

8. Заметки о польской литературоведческой русистике, [в:] Актуальные проблемы изучения и преподавания русской литературы:взгляд из России - взгляд из зарубежья, ред. А.А. Карпов, Санкт-Петербург 2011, с.171 - 179. 

9. Widziane z dwóch brzegów. Dylogia Iriny Odojewcewej, [w:] Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe, Studia Rossica XX, pod red. A. Wołodźko-Butkiewicz i L. Łucewicz, t. II, Warszawa 2010, s.115-120.

10. Какая она злая. Автобиография «Курсив мой» Нины Берберовой, [w:] Słowianie Wschodni na emigracji: Literatura-Kultura-Język. Studia i szkice slawistyczne X, pod red. B. Kodzisa i M. Giej, Opole 2010, s. 363-367. 

11. «Две Веры» Бориса Зайцева, [в:] Судьбы литературы Серебряного века и русского зарубежья, ред. С.Д. Титаренко, Санкт-Петербург 2010, с. 391-398.

12. „Nigdy mi na nich nie zależało” – Maria Cwietajewa i pieniądze [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 8 – Pieniądz [„Slavica Wratislaviensia” CXLIX], pod red. K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowej, Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Matusiak, Wrocław 2009, s. 147-151. 

13. Первая волна российской эмиграции в лаборатории польских исследователей, [в:] Литература русского зарубежья (1920-1940-е годы). Взгляд из XXI века, Материалы Международной научно-практической конференции, 4-6 октября 2007 года, Под ред. Л. А. Иезуитовой, С. Д. Титаренко, Санкт-Петербург 2008, с. 236-245. 

14. „Żar kwiat” Aleksandra Amfitieatrowa - dialog mitów, legend i podań, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, pod. red. J.Kapuścika, t. II, Kraków 2008, s. 393-396.

15. Они не начали диалога. Автобиографическая проза Ирины Одоевцевой, [w:] Wschód-Zachód. Dialog kultur, t.1 Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej, pod red. Galiny Nefaginy, Słupsk 2007, s. 144-148. 

16. Вроцлавская славистика, [w:] VIII славистические чтения. Славянская филология в современной системе университетского образования. Материалы международной научной конференции 12-13 сентября 2006 года, Санкт-Петербург 2007, s. 53-59. 

17. „Dwie Wiery” Borysa Zajcewa ‒ opowieść nie tylko o wierze, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, pod red. A. Ksenicza i B. Tichoniuka, Zielona Góra 2007, s. 47-53. 

18. Женский вопрос в творчестве Александра Амфитеатрова, „Rossica Olomucensia” XLIV (za rok 2005), 3. část, 2006, s. 435-443.

19. Andriej Bieły i malarstwo [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, pod red. J. Kapuścika, Kraków 2002, s.103-114

20. Ekspresjonizm i dramaturgia rosyjska lat dwudziestych, „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 87-97. 

21. Tendencje ekspresjonistyczne w twórczości Eugeniusza Zamiatina [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998, s. 147-157. 

22. Emocjonaliści i ekspresjonizm, „Slavica Wratislaviensia” CI,  1998, 67-73.

23. Zapomniana awangarda Ippolit Sokołow i ugrupowanie rosyjskich ekspresjonistów [w:] Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, Katowice 1996, s. 49-55.

24. „Zgroza” Michaiła Arcybaszewa: naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm? [w:] Literatura rosyjska w nowych interpretacjach, pod red. H. Mazurek-Wity, Katowice 1995, s. 17-29. 

25. Tendencje ekspresjonistyczne we wczesnej twórczości Aleksego Riemizowa [w:] Czas wielkiej przemiany. Studia o literaturze XX wieku, pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, Katowice 1995, s. 49-59.

26. Leonid Andriejew. Zagadnienia antropologii literackiej, „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s. 53-67.

27. Problematyka uniwersalna we wczesnej twórczości Leonida Andriejewa, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 17, 1992, s. 35-47

28. Leonid Andriejew i „Znanije”. Sposób obrazowania, „Slavica Wratislaviensia” LXXIV, 1992, s. 31-42. 

29. Prozaicy wydawnictwa „Znanije” i tradycja literatury narodnickiej, „Slavica Wratislaviensia” 1992, z. LXX, s. 71-81.

30. Poetyka snów w opowiadaniach Iwana Bunina lat 1910-1917, „Slavica Wratislaviensia” XLIV, 1987, s. 13-28

31. Koncepcja ideologiczna „Braci” Iwana Bunina, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 7, 1985, s. 50-69. 

32. Fabuły opowiadań Iwana Bunina lat dziesiątych, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 6, 1982, s. 21-36.

33. Symbolika kolorów w opowiadaniach Iwana Bunina lat dziesiątych [w:] Literatura rosyjska wobec tradycji kulturowych, pod red. S. Poręby, Katowice 1982, s. 20-35. 

34. Symbolika liczb w twórczości Iwana Bunina lat 1913-1916, „Slavica Wratislaviensia” XXI, 1980, s. 43-56.

35. „Sny Czanga” Iwana Bunina, „Studia Rossica Posnaniensia” XIII, 1979, s. 79-90. 


Recenzje:

1. Бронислав Кодзис, Литературные центры русского зарубежья. 1918-1939. Писатели. Творческие объединения. Периодика. Книгопечатание, Мünchen 2002, ss.318 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 130-134.

2. Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej, pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 2001 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXIII, 2003, s. 97–99. 

3. ван Бунин и его время, pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 2001 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2002, nr 3, s. 124-126.

4. A. Dudek, Wizja kultury w twórczości Wiaczesława Iwanowa, Kraków 2000 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 135-138. 

5. A. Wieczorek, W kręgu tradycji kulturowych. Annienski, Wołoszyn, Gumilow, Opole 1998 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 167-169.

6. Cieślik, Iwan Bunin (1870-1953). Zarys twórczości, Szczecin 1998[w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 169-171. 

7. Sacrum w literaturach słowiańskich, pod red. J. Gotfryda i P. Nowaczyńskiego, Lublin 1997 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 145-147. 

8. Ze studiów nad literaturą rosyjską XIX i XX wieku, t. II - Poetyka i konteksty kulturowe, pod red. M. Cymborskiej-Lebody i Z. Maciejewskiego, Lublin 1997 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 1998, z. 1-2, s. 171-173. 

9. Kosanović, Istraživanja ruske avangarde, Sremski Karlovci 1995[w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 122. 

10. Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. P. Fasta i L. Rożek [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 116-118. 

11. Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. L. Kapały [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 115-116.

12. Waszkielewicz, Modernistyczny starowierca. Główne motywy prozy Aleksego Riemizowa, Kraków 1994[w:] „Slavica Wratislaviensia” XCIV, 1996, s. 125-127. 

13. Rosja za rogatkami stolic. Szkice o literaturze rosyjskiej lat 1905-1917, pod red. J. Szymak-Reiferowej, Kraków 1993 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCII, 1996, s. 124-125. 

Ze studiów nad literaturą rosyjską przełomu wieku XIX i XX. Poetyka i konteksty kulturowe, pod red. J. Orłowskiego, Lublin 1993 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 92-93

14. Podróż w literaturze rosyjskiej i innych literaturach słowiańskich. Międzynarodowa konferencja slawistyczna (Opole 24-25 października 1990), pod red. T. Poźniaka i A. Wieczorek, Opole 1993 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 96-99.

15. „Roczniki Humanistyczne TN KUL”. Słowianoznawstwo XXXIV – 1985, XXXV – 1987, XXXVI – 1988, XXXVII – 1989, XXXVIII – 1990 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 86-88.

16.К проблемам истории русской литературы ХХ века, под ред. J. Szymak-Reiferowej, Kraków 1992 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 94-95.

17. „Rocznki Humanistyczne TN KUL”. Słowianoznawstwo XXXIX–XL - 1991-1992, z. 7 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXVII, 1994, s. 149-150.

18. Wilczyński, Z problemów realizmu. Proza rosyjskich zbiorów literackich „Słowo” (1913-1918), Zielona Góra 1993[w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXVII, 1994, s. 17-18. 

19. Kowalczyk, Twórczość Apollona Majkowa i jej konteksty kulturowe, Lublin 1991[w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s. 125-127. 

20. Сюжет и время. Сборник научных трудов, Коломна 1991 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXVI, 1993, s. 134-137. 

21. В. Линков, Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Бунина, Москва 1989 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s. 123-126. 

22. Stempczyńska, Rosyjska proza psychologiczna początku XX wieku. Między tradycją a eksperymentem, Katowice 1988[w:] „Przegląd Rusycystyczny” 1991, z. 3-4, s. 116-120. 

23. Русская и польская литература конца XIX - начала ХХ в., под ред. Е. Цыбенко и А. Соколова, Москва 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXIII, 1985, s. 141-144. Współautor: T. Klimowicz.

24. A. Majmieskułow, Chronotop drogi w prozie Iwana Bunina, Bydgoszcz 1982 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXVI, 1985, s. 121-123.


Komunikaty:

1. Mit ziemi w literaturach słowiańskich. Konferencja ogólnopolska we Wrocławiu, „Slavica Wratislaviensia” XXXIX, 1986, s. 3-6. Współautor: T. Klimowicz. 

2. Konferencja naukowa w Szczecinie, „Slavica Wratislaviensia” LXII, 1991, s. 125


Inne:

Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Jaworskiego: Rekonfiguracja w poetyce powieściowej Wiktora Pielewina. Solipsyzm-Język-Historia. Poznań 2017.

Ocena dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego w przewodzie habilitacyjnym dr Elżbiety Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław 2016

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr.Patryka Witczaka Śmierć w twórczości emigrantów pierwszej uchodźstwa rosyjskiego – Michaiła Arcybaszewa i Marka Ałdanowa – w kontekście literacko-filozoficznym fali, Bydgoszcz 2016

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Baranowskiej  Typologia postaci we wczesnej twórczości Maksyma Gorkiego, Warszawa 2016

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Katarzyny Przybysz  Problem podmiotowości ciała. >Inny< Jurija Mamlejewa i >Czerwony kogut leci wprost do nieba< Miodraga Bulatovicia w kluczu komplementarnej opozycji , Poznań 2015

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Alicji Kuśtowskiej Na tropie tajemnicy człowieka: Fiodor Dostojewski i Dawid Herbert Lawrence. Próba interpretacji , Wrocław 2014

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Wandy Kubiak Fenomen samotności w emigracyjnej prozie Iwana Bunina, Lublin 2014

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Majchrzyk  Dialog ze współczesną kulturą rosyjską w twórczości Wiktora Jerofiejewa , Wrocław 2013.

Recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Aleksandry Zywert  Pisarstwo Władimira Wojnowicza , Poznań 2012.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Tatiany Pudowej  Gogolewski tekst we współczesnej prozie rosyjskiej, Wrocław 2011.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Natalii Królikiewicz, Категория монтажа по отношению к структуированию жанровой формы романа "Анна Каренина» Л.Н. Толстого к,  Poznań 2011.

Recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Iriny Fedorczuk  Царское Село в русской лирике XVIII-XX вв.., Poznań 2007. 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Osiewicza pt.  Intertekstualność w poezji Władymira Wysockiego , Poznań 2006. 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Beaty Wegnerskiej-Ptaszkiewicz „Święta Ruś” w hagiograficznej i autobiograficznej prozie Borysa Zajcewa , Poznań 2004. 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Mańkowskiej Między lucyferyczną ekstazą a boską pokorą. Zinaidy Gippius portret dekadencki, Wrocław 2004.Międzynarodowa konferencja naukowa „Petersburskie uniwersyteckie literaturoznawstwo: w przeszłości i obecnie”, poświęcona 200-leciu Katedry historii literatury rosyjskiej Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu (3-5 października 2019).

Международная научно-практическая конференция, посвящённая 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, 15-17 ноября 2018 г., Санкт-Петербург, VII международный петерсбурский культурный форум (Филологический факультет Санкт-Петербурского университтета).