Suszko Henryk

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Dydaktyki

Stanowisko:

Starszy wykładowca

Zainteresowania naukowe:

Kronikarstwo ukraińskie XVII wieku.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

1. Latopis hustyński. Opracowanie, przekład i komentarze, Wrocław 2003, ss. 347.

Skrypt:

1. Materiały pomocnicze do ćwiczeń praktycznych w laboratorium językowym dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Wrocław 1977 (następne wydania w latach 1985, 1989 i 1992), ss. 76. Współautorka: D. Misiąg.

Artykuły:

1. Polskie zainteresowania „Latopisem hustyńskim”, „Slavica Wratislaviensia” XXI, 1980, s. 21-28.

2. Sprawy wyznaniowe w „Latopisie hustyńskim”, „Roczniki Humanistyczne” XXXVI, 1988, zeszyt 7, s. 81-92.

3. Profesor Franciszek Sielicki – nasz nauczyciel, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 11 – 17. Współautorka: J. Wołczuk

Recenzje:

1. Наследие Дмитрия Кантемира и современность, сост. Х. Корбу и Л. Чобану, Кишинёв 1976 [w:] „Slavia Orientalis” 1977, nr 3, s. 352-353. Przedruk: „Литература ши Арта”, Kiszyniów 3 sierpnia 1978, s. 6.

2. Историческое повествование древней Руси, „Труды Отдела древнерусской литературы” ХХХ, 1976 [w:] „Slavia Orientalis” 1977, nr 4, s. 459-460.

3. Источниковедение отечественной истории. Сборник статей 1975, глав. ред. Н. Павленко, Москва 1976 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XVI, 1979, s. 97-100.

4. Ю. Мыцык, Украинские летописи XVII века, Днепропетровск 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXII, 1982, s. 108-111.

5. Летописи и хроники, 1980. В. Н. Татищев и изучение русского летописания, отв. ред. Б.А.Рыбаков, Москва 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXIII, 1985, s.129-131.

6. Ю. Мыцык, Записки иностранцев как источник по истории Украины (вторая пол. XVI – середина XVII в.), ч. I. - Немецкие и австрийские источники, Днепропетровск 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia XXXIII, 1985, s.131-134.

7. Ю..Мыцык, Анализ источников по истории освободительной войны украинского народа 1648-1654, Днепропетровск 1983 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXIX, 1986, s. 135-137.

8. Актуальные историографические проблемы отечественной истории XVII-XIX веков, Днепропетровск 1982 [w:] „Slavica Wratislaviensia XXXIX, 1986, s. 138-140.

9. Ю. Дрогобич. До 500-рiчча виходу першої друкованої книги вітчізняного автора. Бібліографічний покажчик, укладачи М. Вавричин, Я. Ісаєвич, Львів 1983 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLI, 1987, s. 137-138.

10. Я. Запаско, О. Мацюк, Львівські стардруки. Книгознавчий нарис, Львів 1983 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLI, 1987, s. 138-140.

11. Е. Апанович, Рукописная светская книга XVIII в. на Украине. Исторические сборники, Киев 1983 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLVII, 1988, s. 72-75.

12. Н. Ковальский, Ю..Мыцык, Анализ архивных источников по истории Украины XVI – XVII веков, Днепропетровск 1984 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLVIII, 1989, s. 117-118.

13. Ю. Мыцык, Записки иностранцев как источник по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов, Днепропетровск 1985 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLVIII, 1989, s. 118-120.

14. Chrystus zwyciężył. Wokół chrztu Rusi Kijowskiej, praca zbiorowa pod red. J. S. Gajka MIC i Wacława Hryniewicza OMI, Warszawa 1989 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLIX, 1992, s. 129-131.